WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 |

«J elen alkalommal az algyógyi, kérői és a szamosfalvi gyógyfürdők történeti adataival óhajtok foglalkozni és ismertetésük folyamán ...»

-- [ Page 1 ] --

HÁROM ERDÉLYI GYÓGYFÜRDŐ

TÖRTÉNETÉNEK TANULSÁGAI

írta: Z S A K Ó I S T V Á N (Budapest)

J elen alkalommal az algyógyi, kérői és a szamosfalvi gyógyfürdők

történeti adataival óhajtok foglalkozni és ismertetésük folyamán

fejlődésük egyes állomásaira rámutatni. Megkíséreltem feltalálni

az okait, hogy miért maradt provinciális jellegük mellett, a magyar balneológia részéről irodalmilag is elhanyagoltan az algyógyi és kérői fürdő. Miért nem találhatók részletes leírások róluk az utóbbi fél­ évszázad lezajlása alatt a magyar fürdőkről készült tudományos és népszerű munkákban. A magyar vármegyékről megjelent monog­ ráfiák, az Osztrák—Magyar Monarchia írásban és képben című sok­ kötetes műben olvashatunk rövid, de kevésbé szakszerű közléseket, ami arra mutat, hogy természetrajzi és történeti kincseinket, így ezeket is igyekeztek legalább röviden megemlíteni.

A szamosfalvi gyógyfürdő, illetőleg a víz és az iszap még csak három évtized óta ismeretes, de ennek felfedezése és orvosilag gyógycélokra való felhasználása szinte a szemünk előtt történt és igen érdekes az összes körülmények tanulmányozása.

Az algyógyi fürdőt, illetőleg a melegvíz-forrásokat, ezeknek gyó­ gyító erejét már a rómaiak, sőt előttük a dákok is jól ismerték. Traján császár légióinak tagjai, akik visszanyerték egészségüket, feliratos köveket és kőszobrokat hagytak maguk után a környéken. Erről több helyen is megemlékezik Téglás Gábor, jelezve, hogy a germizárai „bélyeges" téglák közül leggyakoribbak a X I I I. légió hálál­ kodó feliratai. Dácia előkelősége gyakran megfordult Germizarán, bizonyára a hévforrások kedvéért, s „a Collegium galatarum nevű testület hihetőleg az arany feldolgozásával foglalkozott ott". A Kő­ alja mésztufáját is bányászták (Hunyad megyei Kalauz. 1902. 126.

oldalon). Téglás a Feredő-Gyógy leírásában (Osztrák—Magyar Monarchia V I I. köt. 558. oldalon) írja, hogy az „Árpád-házi kirá­ lyok uralkodása alatti időben vár is állott Algyógyon (hajdan Villa Diód) a községben. A rómaiak — írja — föliratokban hálálkodtak itt a fürdők nymphájának. Az erdélyi fejedelmek idejében a legke­ resettebb fürdő volt".,, A gazdag források vize alább malmokat hajt és igen szép vízesést alkot." Téglás megjegyzi még, hogy H u ­ nyad megye területén 29 ásványvizet ismerünk idáig :,,... Beholt, Alvácza, Gyógy és Kis Kalán a nevezetesebbek". Szerinte Verbőczy is említi az algyógyi fürdőt 1537-ben.

1946-ban Igna közleményében (Apele termálé de la Baile Geögiului «Germizara» in epoca Romana) húsz nyomtatott oldalon tíz fényképen kívül, több római felirat szövegét is közli. A rómaiak nemcsak a nimfáknak nyilvánítják hálájukat gyógyulásuk után, ha­ nem Aesculapnak és Hygieianak is.

Bod Péter, a kiváló tudós lelkész 1757 május utolsó napjaiban volt Algyógyon is, a „feredőben". 1761 májusában is töltött öt na­ pot az algyógyi fürdőn. M i n t naplójában írta, akkoriban ott tartóz­ kodtak Berzétzi József, Vásárhelyi András, b. Sz. Kereszti Sámuel és felesége, Kun István, Jósika Imréné Bornemissza A., Wesselényi Mária. „1762. Mentem a gyógyi feredőre d(ie) 2. Junii. Voltam ad

11. jelen lévén Berzétzi uram feleségestől. A feredés használt" írja saját feljegyzéseiben. Bod Péter 1765-ben tavasszal a gyógyi fürdő­ ben találkozott Bethlen Gergelynével és Berzétzi Józseffel, 1766-ban június 16-án volt a fürdő vendége. Gróf Kendeffy főispán is ott volt több előkelőséggel. Megemlít a vendégek között egy Fritsch nevű sótisztet is. (Jancsó Elemér : Felsőcsernátoni Bod Péter önéletírása.

Ez az Erdélyi Ritkaságok közt jelent meg Kolozsváron (Cluj) 1940-ben).

Haller Gábor naplójában olvasható, hogy ő is többször járt a gyógyi fürdőn. 1630. március 15—24-én majd pedig 1636. június 11-én és június 24—27-ig tartózkodott a „Gyógyi ferdő"-ben.

Értesülésem szerint Székely Sándor unitárius püspök, az első magyar eposz költője is megfordult Algyógyon, még lelkész korá­ ban, amikor egyházi célra személyes gyűjtésre vállalkozott.

Magyary Kossá Gyula is említi, hogy 1029-ben Bethlen Gábor a gyógyi fürdőre is elment gyógyíttatni magát. Izabella királynő is járt 1559-ben Gyógyon. „ A nyár folyamán Izabella gyakran kiko­ csizott a közeli Algyógyra, melynek hőforrásaira pompás fürdőt építtetett, körülvéve vadkerttel és gyümölcsössel".

Igen érdekes leírás található a gyógyi fürdőről Lészay Dániel „Erdély héwizei, jelesen az algyógyiaknak részletesebb megismer­ tetése" c. előadásában, amit a Magyar Orvosok és Természetvizs­ gálók marosvásárhelyi vándorgyűlésén tartott 1864-ben. Erről a szászvárosi orvosról Pataki Jenő közölt adatokat az Orvosi Szemlé­ ben. Fogarasi Lészay Dániel 1798. január 1-én született Szászvá­ roson és 1872. november 9-én halt meg 75 éves korában. Erdély legelső fogorvosa volt. Középiskoláit szülővárosában végezte. Az orvosi tanfolyamot Bécsben hallgatta. 1829. július 18-án szerezte meg orvosi oklevelét. Orvosi dissertatiójának címe; Dissertatio inaug. anat. physiol. patholog. de dentione prima et secunda i n vestigationibus illust. Vindobonae, 1829. Lészayt 1828 november 7-én hívták meg városi orvosnak. A szabadságharc idejében Deb­ recenben és Szegeden tevékenykedett, majd Kufsteinba jutott hadi­ fogságba. I t t fafaragást tanult, régi pénzeket is gyűjtött később.

Kazinczyt 18 éves kora óta tisztelte. A szászvárosi ref. egyházi fő­ iskolának algondnoka volt. Jótékony és kulturális mozgalmakban is résztvett. A szászvárosi takarékpénztár az ő kezdeményezésére léte­ sült. A Zeitschrift für Natur- und Heilkunde 1851. évi I I. évfo­ lyam 2. számában megjelent munkájának címe: Aphorismen über die aetiologischen Momente der Zahnkaries. Szinnyei József 14 kötetes munkája is megemlékezik LészayvóL Pataki fényképét is közli (sötétruhás, bajuszos mellkép).

A Magyar Orvosok és Természetvizsgálóknak Marosvásárhelyen tartott 1864. évi vándorgyűlésén Lészay értékes ismertetést adott a gyógyi fürdőről, mint már fentebb említettem. Előadása 1865-ben jelent meg a Nagygyűlés munkálatai-ban (Pest, Emich Gusztáv, M.

Akadémia nyomda), a 167. oldaltól kezdődően, néhány lapon át.

Elmondta, hogy „Erdély legkitűnőbb, de balneographok által csak nagyjában érintett algyógyi hévvizek közelében" lakik. A kénes for­ rásokat csak újabban fedezték fel Algyógyon, a kis-kaláni forrásokat viszont már a rómaiak is használták. Az algyógyi források a rómaiOrvostörténeti Könyvtár közi.

aknái Thermae Dodoneae néven ismeretesek. A római őrvár, Zengma a mai Csigmó szomszédságában volt. A X V. században a templáriusok birtoka volt a fürdő a gyógyi uradalommal együtt. Tőlük Corvinus Jánosra szállottak át, 1530-ban Zápolya János budai kapitány K u n Kocsárdnak adományozta uradalmastul. lGfiO körül egy másik K u n Kocsárdtól I. Apafi Mihályné, petrinai Bornemissza Anna kezére kerültek. Egy Bornemissza (nyug. kormányszéki tanácsos) pár év előtt „kilenc szobát tartalmazó földszintes, vendéglőnek szükséges helyiségekkel ellátott középülettel díszíté a fürdőinté­ zetet."

Bethlen Gábor és Apafi Mihály is talált itt „ ü d í t ő balzsamot" fáradságos munkája után. Az Apafi fürdőhöz sziklába vágott 9 öl hosszú járda vezetett két személyt befogadó medencével. Ez most üres, mert 45 év előtt bővebb víznyerhetés céljából robbantottak lőporral és „a mészlazagos kövület megrendült, nyílást kapott, a víz belőle örökre eltűnt." Jelenleg „négy társas fürdő van, mind­ egyik külön kifolyással". A nagy fürdő forrásai összesen óránként 1852 akó vizet szolgáltatnak. A víz kénszagú, hőmérséklete 23,5 fok „tiszta, átlátszó, kellemes savanykás". Pataki és utána Schnell Péter vegyelemezte. A hatvanas években még hat kénes forrást találtak.

„Iszapkészítésre is fordíthatnák" jegyzi meg Lészay. Gyógyjavalla­ tok: „izzag, viszketeg, pikkelyes sömör, ótvarban, zsongtalan fekélyekben szenvedőknek. Csúzos és köszvényes bajokban, idült izzadmányok" és „ a tagok merevségébe" gyógyhatású. Ivókúra is jót tesz ezeknél. „ M á j, lép, fodormirigyek dugulásában, visszérrendszer pangásokban, aranyérben, görvélyben hasznos." Székrekedést javít és „havi tisztulási rendetlenségeket" szüntet. A takhártyák idült, hurutos bántalmainál (légzési, emésztési ivarrendszeri) jó hatású. Idegbántalmaknál, idegzsábák, szélhűdések eseteiben is.

Húgyhólyagbajoknál mint vizelethajtó szert alkalmazzák. Kimerültségi hajlam és „életünk lankadtságában" szintén igénybevehetők.

Lészay hozzáfűzi még, hogy az évi 400—500 beteg 35 szobát hasz­ nálhat, továbbá, hogy barna zenészek Gyulafehérvárról meg Enyedről szórakoztatják a fürdővendégeket. A Rozália fürdő vizében ta­ lálható kénsavas szikéleg, kénsavas keseréleg, szikhalvag, szénsavas mészéleg, szénsavas szikéleg, szénsavas keseréleg, szénsavas vasélecs és kovasav.

A gyógyi fürdőről költeményt is írt Bruz Lajos, ami kéziratban is és nyomtatásban is fennmaradt. A források és ezeknek szellemei mellett a fürdővendégeket is megénekelték, továbbá népregéket is közöltek. Bruz 1856. június 5-én halt meg Kolozsváron.

Érdekes, hogy Lészay megemlékezik még a csigmói barlangról is, mondván az „ismeretlen mélységbe" nyúlik.

Bolemann István a „Magyar fürdők és ásványos vizek" című mun­ kájában, amelyet az ezredévi kiállítás alkalmából 1896-ban adott k i, szintén megemlékezik a gyógyi fürdőről. A 44. oldalon írja, hogy 48 vendégszobája van a fürdőnek. Említi a Rozália forrást és a Gyógykutat. Akkoriban a fürdő Fried Eszkelesz tulajdona volt és bérbe volt adva. A Rozália forrás 31,9 C°, a Gyógykút 30,6 C° hő­ fokú volt. Mészkarbonát, nátriumkarbonát, magnéziumkarbonát, továbbá kálium és lithium tartalmat állapítottak meg.

Papp Samu és Hankó Vilmos Feredő Gyógy (Algyógyfürdő) cím alatt az 1907-ben megjelent munkájukban (A magyar birodalom ásványvizei és fürdőhelyei) a Diana forrást is felemlítik, amelynek 32,9 C° a hőfoka. A vasas lápról sem feledkeznek meg. Ők már 70 vendégszobát, két fürdőházat és összesen hét fürdőmedencét jelez­ nek.

Az utóbbi évtizedekben jelentős fellendülés következett be a gyógyi fürdő kihasználása és a betegforgalom tekintetében.

A régmúlt időkre, valamint Lészay munkájára vonatkozólag Bologa professzor és Izsák Sámuel előadó tanár az adatszerzés te­ kintetében támogattak, amiért köszönettel tartozom. Ugyancsak támogatott Zsakó Gyula is, aki Gyógy és Kérő fürdőkre vonatkozó­ lag sok irodalmi adatot szerzett számomra. Bencédi Pál pedig Bruz Lajos munkájából kikereste az algyógyi fürdő sok érdekességének említése mellett a néprege részletet is. Eszerint két tündér birtoka volt a fürdő területe, amikor még arrafelé nem éltek emberek. Ez a szép tündér-testvérpár, akik értették a madarak beszédét is, tejben fürödtek a sziklateknőben és boldogok voltak, amíg az emberek oda nem jöttek. Ekkor azokkal barátságba jutva, megromlottak er­ kölcsileg. Az emberek, az ifjak hittek a tündérekben, de elvesztek, később a tündérek is elpusztultak és a szép helyen kígyók és gyíkok ütötték fel tanyájukat.

Kérő fürdő értékes forrásvizét 1715-ben Büdöskút néven ismert i k, mint az a Szolnok-Doboka megyéről készült monográfiában olvasható. Tulajdonképpen egy posvány mellett, illetőleg azzal összekeveredve használták gyógyítási célból 1824-ig. Ekkor a vár­ megyében a gyógyerejű víznek a posványtól való elkülönítését elha­ tározták. Vegyelemzést és további kutatásokat is javasoltak. Czakó János két év alatt a lecsapolást elvégeztette. Még építkezésekbe is belefogott, majd egyelőre két szobát és kádakat állított fel. Leg­ először 1827-ben vegyelemezték a vizet. Akkoriban „4 font víz­ ben (1 fontra 16 unciát számítva) találtatott 38 gr. murias natrium, 36 gr. sulfas nátrium, 6 gr. muriás calcium, 4 gr. terra calcatura.

Ezenkívül gas. acidum és hydrithionicum". Czakó a hideg fürdő árát 6, a melegét 12 krajcárban állapította meg. A vizet „büdös­ kövesnek" találták, amelynek hőmérséklete 11 fok Reaumur sze­ rint. Máj- és bélbajoknál, „dugulás" ellen javasolták használatát, sőt köszvény ellen is és bőrkiütések gyógyítására is. Még hipochondria esetében is használták. Két forrást különítettek el, a Bánffy és a Czakó forrást.

Czakót, aki vagyonos ember volt és a megyénél pénztárosi szol­ gálatot látott el, megvádolták a fürdő hűtlen kezelésével. Vizsgá­ latot is indítottak ellene. Az alispánt bízták meg az ügy kivizsgálá­ sával, aki 1852-ben készült el jelentésével. A hiányzó 3000 forint nem volt pótolható a Czakó-féle birtok felszámolásakor, (A vizsgá­ lat 1837-ben vette kezdetét.) 1866-ban Zakariás József fegyintézeti főorvos vásárolta meg ár­ verésen a fürdő ingatlanait. Hankó Vilmos 1889-ben vegyelemezte a forrásvizeket. Szerinte „ritkán előforduló, hideg sós kénes ásvány­ vizek közé tartozik" a kérői források vize. Van még a vizekben glaubersó, szénsavas nátrium és szénsavas vas. „A Bánffy-forrásban több a kénhidrogén, a szabad szénsav és a konyhasó". A glaubersó és a szénsavas vas kevés, ezekben inkább a Czakó forrás bővelkedik.Pages:   || 2 |


Similar works:

«DE DE DE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN Brüssel, den 25.3.2009 KOM (2009) 135 endgültig 2009/0049 (CNS) Vorschlag für einen RAHMENBESCHLUSS DES RATES zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen Ausbeutung von Kindern sowie der Kinderpornografie und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2004/68/JI des Rates {SEK(2009) 355} {SEK(2009) 356} DE DE BEGRÜNDUNG 1. KONTEXT DES VORSCHLAGS • Gründe für den Vorschlag und Zielsetzung Sexueller Missbrauch und sexuelle...»

«Überwachungsausschuss Tätigkeitsbericht Juli 2000 – September 2001 11. Oktober 2001 MITGLIEDER DES OLAF-ÜBERWACHUNGSAUSSCHUSSES Mireille Delmas-Marty Vorsitzende (bis zum 9. 10. 2001) Professorin an der Universität Panthéon-Sorbonne (Paris I) Raymond Kendall Vorsitzender (ab dem 9. 10. 2001) Ehrengeneralsekretär von Europol Edmondo Bruti-Liberati Stellvertretender Generalstaatsanwalt beim Berufungsgericht Mailand Alfredo José de Sousa Mitglied des Überwachungsausschusses seit dem 1....»

«I-CLIP AUTOMATIC Model VS7930A IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety instructions should always be followed, including the following: Polythene bags over product or package may be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep this wrapper away from babies and children. This bag is not a toy. DANGER: When the unit is used in a bathroom, unplug after use since the proximity of water presents a hazard even when the unit...»

«July is Literacy Month! District 5020 Bulletin for July 2004 Editor: Greg Stevens Comments or questions may be emailed to: Gregs@mixx96.com or call: 360-701-0994 Aline and Dick Drew Centennial DG 5020 The Centennial Centinel The Governor’s Newsletter THE CENTENNIAL’S VERY FIRST CLUBS! In This Issue: Interview with It was an historic morning of firsts! A grand and glorious beginning DG 5020’s wife to Rotary’s 2nd Century of Service! Precisely at one second past midAline Drew night the...»

«Department of Microbiology and Genetics Institute of Biochemical Microbiology Global transcriptional responses of Candida albicans to histone acetyltranferases deletion Ph.D Thesis Zahra Rashki Ghalehnoo Ph.D Thesis Adviser Prof. Dr. Angel Dominguez Olavarri Department of Microbiology and Genetics, University of Salamanca Salamanca, Spain, 2009 Prof. Dr. Angel Dominguez Olavarri Professor and Chair of Microbiology at the Department of Microbiology and Genetics, University of Salamanca Autoriza:...»

«Before You Read This Guide Thank you for purchasing CLIP STUDIO PAINT. This section describes points to be aware of when reading this guide. Notations in This Guide This guide (including its data form) was written and edited based on the most recent version of this software product as of March 2016, and may differ from the specifications of your actual software product. Signs This guide uses signs to indicate explanations related to operations. The signs have the following meanings. Indicates...»

«MAGYAR FOGÁSZATI BIBLIOGRÁFIA (BIBLIOGRAPHIA ODONTOLOGICA HUNG ARICA) Összeállította: Dr. HUSZÁR GYÖRGY (Budapest) A bibliográfia célja rendszerbe foglalva összegyűjteni, felsorolni a szellemi alkotásokat. Szakbibliográfia a neve az egy tudomány­ ágat feldolgozó könyvészetnek. Az első orvosi szakbibliográfiában helyet kaptak már a fogászati művek is. Baldinger: „Neues Maga­ zin f. Aerzte-ben (Leipzig 1775) találjuk az első fogorvosi biblio­ gráfiát. Ploucquet...»

«Blessed Charles Chapman Grafton ~ 1830-1912 by Fr. John-Julian, OJN A Paper Presented during the Feast of Blessed Charles Chapman Grafton (tr.), August 29, 2009 at the Cathedral of St. Paul the Apostle, Fond du Lac, Wisconsin Joseph Grafton was a 40-year-old mariner when he gathered his 39-year-old wife Mary and his 14-year-old daughter Elizabeth and set out from their home in Southwell, Suffolk on the two-month voyage. It was 1636, and the Graftons’ goal was the colony of Massachusetts, only...»

«Научный журнал КубГАУ, №104(10), 2014 года 1 УДК 575:75 UDC575:75 ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЖИВОПИСИ В PAINTINGS IN TEACHING THE DISCIPLINE ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ OF GENETIC MONITORING «ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ» Цаценко Людмила Владимировна Tsatsenko Luidmila Vladimirovna д.б.н., профессор, кафедра генетики, селекции и Dr.Sci.Biol., professor,...»

«DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit Form und Charakter des Sonetts Vergleich dreier Beispiele von Pierre de Ronsard, Charles Baudelaire und Louis Aragon Verfasserin Nadja Hasler angestrebter akademischer Grad Magistra der Philosphie (Mag. phil.) Wien, 2008 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A 347 482 Studienrichtung lt. Studienblatt: Französisch Betreuerin: Mag. Dr., ao. Univ.-Prof. Emanuela Hager Für meine Eltern und meinen Sohn Vincent Das Sonett Zwei Reime heiß’ ich viermal kehren...»

«ABSTRACTS OF TALKS The entries in brackets refer to session numbers. See the index on the inside of the back cover, or the short program on the outside of the back cover. Dynamical Sampling in Shift-invariant Spaces [M-3A] R. Aceska*, A. Aldroubi, J. Davis and A. Petrosyian Vanderbilt University, TN, USA roza.aceska@vanderbilt.edu We naturally pose the problem of using a dynamical sampling scheme in shift invariant spaces. It turns out that the connection between dynamical sampling in the...»

«Promoting French cinema worldwide DIE VERBREITUNG DES EUROPÄISCHEN FILMS IN DER EUROPÄISCHEN UNION UND AUF DEM WELTMARKT Josef Wutz mit einem Beitrag von Valentin Pérez Vorwort von Costa Gavras ER 2 EMB NOV TE 106 RICH & BE DIEN STU DIE VERBREITUNG DES EUROPÄISCHEN FILMS IN DER EUROPÄISCHEN UNION UND AUF DEM WELTMARKT November 2014 Josef Wutz mit einem Beitrag von Valentin Pérez Vorwort von Costa Gavras DIE VERBREITUNG DES EUROPÄISCHEN FILMS IN DER EUROPÄISCHEN UNION UND AUF DEM...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.