WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |   ...   | 82 |

«Budapest, 1985 A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának kiadványa technikai szerkesztő: Beke László, Marosi ...»

-- [ Page 9 ] --

A kollégium kifejlesztésével párhuzamosan (1580-1582) alakul ki a szeminárium épitésének a terve is, amelyet a jezsuiták XIII. Gergely pápa és István király együttes támogatásával akartak megvalósitani éspedig olyanformán, hogy külön épület emeltessék a nemes ifjak részére, ismét külön épület legyen az egyszerü személyek részére (l’altro di persone communi). De végül is jobbnak látták egyet épiteni. Az alapitó okiratot Báthory István király 1583. február 13-án adta ki, melyben hangsulyozta, hogy az épitendő szeminárium egyformán legyen mind a nemes, mind a nem nemes ifjak szolgálatára (seminarium quoque iuvenum et nobilium et plebeiorum). Kevéssel utóbb, 1583 tavaszán a jezsuiták a felállitandó szeminárium részére nagy nehézségek árán egy házat vásároltak. Possevino 1583. december 29én a domonkos, kolostort kérte a királytól, ahol ez időben protestáns iskola müködött az országgyülés határozatából. Kérésük ezért nem volt teljesithető. Tehát valamilyen más terület után kellett nézni. A következő évben, 1584-ben a városi tanács – Kendi Sándor unszolására, ki a király határozott akaratára hivatkozott végre hozzájárult ahhoz, hogy a jezsuiták a kollégiummal szemben, a Farkas utcában 3-4 házat megvásároljanak. Pater Campani 1584. február 26-án megelégedetten jelenti, hogy a kiszemelt terület a legszebb helyen van: „in più bel sito, per essere su la piazza delia chiesa, con aria libera et meridionale davanti et settentrionale a dietro.” A szeminárium épitéséről már 1583. december 29-én Possevino igy nyilatkozott István királynak: „Operarios Roma procuravi insigniores. Quattuor fabri murari statim sint missi.” Mennyi valósult meg ebből, nem tudjuk. A fent emlitett vásárlás után, azaz 1584. február 27-én Pater Capeci rektor ismét külföldi mestert kért Aquaviva jezsuita generálistól: „mi mandi a tutti modi un mezzo architetto, qual sia ancora un intiero muratore, quale qui è il nostro Josefo”. Gioan Pietrora is gondolt, aki a kollégiumot épitette. De őt mégsem merte kérni, mert kedves a kollégiumnak, hanem egy hozzá hasonlót. Szomoruan hangsulyozta, hogy jóllehet évi 1000 aranyuk van az épitkezésre, mégis „per non haver un fedele, se ne va gran parte in niente”.

A folytonosan megujuló nehézségek hatására pater Campani provincialis már

1586. julius elején saját épitőmühely felállitására gondolt. Erről igy irt Aquaviva generalisnak: „Academia adest Claudiopoli ad formandos sibi operarios.” 1597. május 25-én pedig privilégiumot kaptak a fejedelemtől „ut possint opifices artifices conducere, alere, ex tyronibus curare promoveri in magistratus”. 1602-ben pedig „privilegium collegio Claudiopolitano datur habendi architecto”. Minden módon függetleniteni akarták magukat a saját mühely felállitásával, kézmüvesek kiképzésével, egészen a mesterfokozatig. Törekvésük azonban beleütközött a városi céhek, elsősorban a kőfaragó-céh érdekeibe. Az 1603-as nagy rombolásnak ilyen inditóokai is lehettek.

A jezsuita épületek, a kollégium és a szeminárium nem voltak hosszu életüek, mégis stilustörténeti jelentőségük igen nagy. A kollégiumról a krakkói jezsuita diarium ezt vallja: „gymnasium regio opere extructum”. Valóban igy is volt. A kollégiumot a fejedelmi fundator tervezte, ugyanaz, aki a váradi vár épitését irányitotta. Bár számos adat szól róla, nevét nem jegyezték fel, csak annyit tudunk róla, hogy olasz volt. Az épitkezés végbevitelében pedig Gioan Pietro muratorearchitetto-nak volt nagy része. Már ezekből az adatokból is kiviláglik a kollégium épületének merőben olasz jellege. Méginkább ezt hangsulyozza néhány elszórt megjegyzés. 1580. április 11-én pater Wujek igy irt a tervezett épületről: „exornantur scholae 5, una cum porticibus et columnis ex utraque parte, area erit satis ampla. Tertia vero pars suo tempore eodem modo absolvi poterit. „ Ezzel egybehangzik pater Szántó István 1581. szeptember elsején kelt jelentése: „scholae magnificae erunt cum porticibus et quadratae figurae, quorum dimidia pars iam est finita.” Ezekből a megjegyzésekből kibontakozik előttünk a kollégium egykori épülete négyszögü alaprajzával, oszlopsoros „porticus”-okkal övezett tágas udvarával. A kollégium képében valójában egy olasz palazzo-tipusu épület állott Kolozsvár szivében, mintegy husz esztendeig. A további tervek megvalósitása, – a szeminárium felépitése a kollégiummal szemben és ezzel együtt a templom előtP39 ti tér uj épitészeti kialakitása – csak fokozhatta a hatást. A kolozsváriak – épitkező polgárok és céhbeli mesterek egyaránt – uj, most már későrenaissance formákat láthattak az épületen és megismerhették az árkádos, oszlopos udvar szépségét egészen közvetlenül. Bárha tornácos, oszlopos udvar kolozsvári polgárházban nem maradt fenn, irott feljegyzések tesznek tanuságot arról, hogy ilyenek voltak, mind fából, mind kőből. Ezeknek a kialakitásában – legalábbis a századvégi épitkezésekben – része lehetett a jezsuita épületek hatásának is.

*** A városi épitkezéseknek legérdekesebb és legközvetlenebbül megismerhető csoportja a polgárházak sora, amelyek szüntelenül épültek a század elejétől a század végéig. A bőséges források elénk tárják az épitkező polgárok személyét, házaiknak maradványai pedig közvetlenül szemléltetik mind a stilusfejlődést, mind a kőfaragók munkásságát.

Az első név szerint ismert épitkező polgár Bernardus pictor (1514) volt, majd husz évvel később a tudós humanista Adrianus Wolphard püspöki vikárius. Később a század derekán és második felében az épitkezők sorában megjelennek a magistratus tagjai: a főbirák, királybirák. A városfalak és bástyák épitési adataiból ismerős nevek tünnek fel: Ferenczi Antal, Petrus Mineh, Wolphard István. Valamennyien a város piacán épitkeztek. Wolphard a keleti soron, Minch az északin, Ferenczi a nyugati soron.

Közülük Petrus Minch (Barát) egyben tekintélyes kereskedő is volt, aki számos polgártársával együtt igen széles körü kereskedelmi hálózatot épitett ki, mely messze tulterjedt az erdélyi fejedelemség határán. (19) Kolozsvár anyagi felemelkedésének és ezzel együtt az épitkezések fellendülésének ez volt egyik gyakorlati tényezője. A másik, nem kevésbé fontos tényezője pedig a céhek munkássága volt, különösen az ötvösöké és a kőfaragóké. Mindez természetesen az épitkezésekben is megnyilvánult. A feljegyzések nemegyszer emlitik az ötvösmesterek házait. A Főtér nyugati során két ötvösmester háza állott: Ötvös Gáspáré és Ötvös Andrásé. Ugyanitt a nyugati soron házakat birtokoltak Szécsi György, Kakas András és Viczei Máté. Kakas Andrásé, illetve az özvegyéé az idők folyamán fejedelmi szállássá épült ki. Pietro Busto, a fejedelem lantosa 1595-ben „palazzo”-nak nevezi. Ugyancsak a Főtéren épült két jeles ötvösmester háza: Filstich Lőrincé a déli soron, az ifjabb Filstich Péteré az északi soron. „N I” kezdőbetüs magyar ötvös (Nagybányai István vagy Nyirő János) a Monostor utcában épitkezett, ugyanitt Kőmüves Lőrincz is, Hensler Benedek ötvösmester pedig a Hid utcában. A Közép utcai magyar feliratos kapuzat (34. kép) – a cimerpajzsban látható K betüs kőfaragójegy alapján – valamelyik lapicida (Keomives) épitkezésének a maradványa lehetett. Ugyancsak a Közép utcában állott Eötvös Gergely háza, amelyik egy ideig a református istentisztelet helye volt.

Mig a Farkas utcát a kőfaragók házai népesitették be, közülük ismeretesek a következők: Ujváry György, Válaszuthy Benedek, Keomives Ambrusné, Keomives Máthe, Keomyes Gergely és az „insignis sculptor” Seres János.

Az épittetők lelkivilága, gondolkozása megnyilatkozik a kapuzatok, ajtók, ablakok, kandallók felirataiban, amelyek vagy bibliai igék, vagy klasszikus mondások, idézetek. Az utóbbiak nyelve kivétel nélkül a latin, mig a szentirási idézetek részben magyarok, részben németek, sőt latin is található közöttük. A magyar szentirási idézetek (Monostor utcai ötvös ház és a Közép utcai kőfaragó ház) irodalomtörténeti szempontból is jelentősek, mert – az egeresi Bocskay-sirkő feliratával (1573) együtt – megelőzik Károli Gáspár Biblia-forditását (1590). Klasszikus latin idézetek fordulnak elő Filstich Péter, Wolphard István és Kakas István házaiból származó faragványokon, tanuságot téve az épittetők széles körü müveltségéről.

A polgárházakból szerencsés módon számos faragott részlet maradt: ajtó- és ablakkeretek, gyámkövek, cimerkövek, kandallók. Sorozatukat kiegészitik a sirkövek. Mind ezek alapján a stilusfejlődés is felvázolható.

A renaissance hatás először az ornamentális motivumokban és a betütipusokban jelentkezik (20), éspedig már igen korán, a XV. század végén (Mikola sirkő 1477, a plébániaház ajtaja 1477). A gótika is átalakul, a századfordulón feltünik a szegmentiv a plébániaházon, valamint a Főtér egy másik házán az északi soron, és a Farkas utcai templom papi ülőfülkéjén. Ez az átalakulási folyamat évről évre erősödik. Erről tesznek bizonyságot a Farkas utcai templomból előkerült sirkő-maradványok: Gyerő Tamás sirköve (1510 körül), valamint az uj leletek: a rozetta-indás töredék, meg az antiqua betüs felirat töredéke (8. kép). Ennek az átmeneti

183.a stilusnak legszebb emléke az a sirkő (a plébániaház kapuátjárójában befalazva), amelynek pompásan mintázott oroszlános cimerét rozettákkal diszitett babérkoszoru kereteli (7. kép).

Dátumhoz köthető első renaissance emlék Bernardus pictor házából származó 87 kapuzat-párkány 1514-ből (29. kép). Feltünő rajta nem csupán az az antiqua betüs felirat bonyolult ligaturáival, hanem a párkány lezárása is kétoldalt egy-egy gyámkővel. Ilyen tipusu kapuzat ebben az időben még felette ritkán fordul elő.

Bernardus pictor kőfaragója honnan kaphatta hozzá a mintát, az merőben ismeretlen – legalábbis ez idő. szerint.

A fejlődés folytonosságát az 1530-as évektől kezdve kisérhetjük figyelemmel.

1534-1536-ban épittette fel házát Adrianus Wolphard a Főtér keleti során. Jóllehet 1894-ben nagy részét lebontották, Pákei Lajos rajzai alapján a homlokzat, valamint a belső terek lényegileg rekonstruálhatók. A homlokzat (10. kép) három tengelyü volt, a földszinten jobbról nyilott a széles kapuzat, balról pedig két keresztosztásu, egyszerü ablak. Az első emeletet három keresztosztásu nagy ablak tagolta: egy a kapu felett jobbra, kettő balra a földszinti ablakok tengelyében. Legfelül pedig a magas tetőzet emelkedett. Ez a renaissance háztipus példakép gyanánt állt Kolozsvár piacán. Hangsulyos ékességei, a nagyméretü ablakok, palotaszerü jelleget adtak az épületnek. A Wolphard-ház faragványaiból fennmaradt a bárom homlokzati ablak és egy belső ajtó. Stilusuk tisztára toszkán jellegü. Eredetük Gyulafehérváron át Budához vezet. A nemesen egyszerü renaissance profilaturával keretelt keresztosztásu ablakok először Mátyás budai palotáján (21) tüntek fel, és csakhamar országszerte elterjedtek (Nyirbátor, Bács, Kőszeg, Bártfa stb.). Ugyancsak a nagy központokban (Buda, Esztergom, Siklós stb.) volt gyakori a párkányfriz ékesitése szalagdiszes cimerpajzzsal. Ez a forma Gyulafehérvárt is feltünt (töredék a Muzeumban, Lázói kápolna nyugati kapuja). Wolphard lapicidája könnyen találhatott mintaképet az ablakok kifaragásához. Müvének szélesebb arányai azonban a korábbi emlékekkel szemben – a cinquecento stilusát képviselik. Az ablakok 59, 61 (1534) nemes formái, gondosan szabályszerü profilaturája (13. kép) olasz mesterre vallanak. Felette kisértő a gondolat, ezt a névtelen olaszt Jacobus Olaz kolozsvári céhmesterrel (1525) azonositani. Az időbeli közelség megerősiteni látszik a feltevést. A harmadik ablak, az 1536-ből való, azonban már helyi mester munkája.

Néhány évvel később Adrianus Wolphard otthona további diszitésére gondolt, ekkor faragtatta az egyik földszinti szobába azt a gyönyörü ajtót (1541), amelyben előttünk lehet a kőfaragók céhlevelében eszményi formaként emlegetett „janua capitulata” cannelurás pilaszterekkel, remekbe faragott pilaszter-fejezetekkel, a vizszintes tagolásoknak halk szavu nemes ornamentikájával (15-16. kép).

A pilaszterfő tipusa ismét Budára utal: Mátyás palotájában kétféle változata (22) is előfordult, mindannyiszor a renaissance nagymesterének Leon Battista Albertinek a hatására. Buda után ez a pilaszterfő-tipus többfelé feltünt (Esztergom, Bakócz 15 kápolna stalluma 1507, pomázi tabernaculum 1519 stb.), végül Kolozsvárig jutott.

Wolphard lapicidájának valami módon kapcsolata volt a központokkal, vagy talán éppen Budáról jött Zápolyai János király idejében. Müve azonban már merőben az érett renaissance-t, a cinquecentót tükrözi. Ez az uj stilusáramlat mutatkozik meg a friz megkettőzésében és a pilaszterek felett hangsulyosan kiugró párkányban.

Mind az 1534-es ablakokban, mind az 1541-es ajtóban félreismerhetetlen a toszkán jelleg. A kolozsvári Wolphard-ház mindenképp Mátyás épitkezéseinek toszkán irányvonalát vitte tovább.

A nagy piacon épült Wolphard-házzal a renaissance a város szivében vert gyökeret. Faragványai példa- és mintakép gyanánt szolgáltak a kolozsvári mestereknek.

A kőfaragó mühelyek munkássága a Wolphard-ház által megjelölt olaszos irányban fejlődött tovább.

Ezzel szemben feltünő jelenség, hogy a Szent Mihály templom sekrestye-ajtaja (1528), a német renaissance jellegzetes és kiváló alkotása a helyi mesterekre, a város müvészetének fejlődésére nem hatott, és semmiképpen sem terelte el azt a németes irányvonalba.Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |   ...   | 82 |


Similar works:

«UML Summary version 1.1 1 September 1997 Rational Software s Microsoft s Hewlett-Packard s Oracle Sterling Software s MCI Systemhouse s Unisys s ICON Computing IntelliCorp s i-Logix s IBM s ObjecTime s Platinum Technology s Ptech Taskon s Reich Technologies s Softeam ad/97-08-03 Copyright © 1997 Rational Software Corporation. Copyright © 1997 Microsoft Corporation. Copyright © 1997 Hewlett-Packard Company. Copyright © 1997 Oracle Corporation. Copyright © 1997 Sterling Software. Copyright...»

«There was a wedding in Cana in Galilee, and the mother of Jesus was there. Jesus and his disciples were also invited to the wedding. –John 2:1-2 Guidelines for Roman Catholic Weddings All Saints Parish (June 2015) Congratulations! Let me, be among the first to congratulate you on your upcoming wedding, and for deciding to be united as one within the Sacrament of Holy Matrimony. Your decision to be married in the Catholic Church is a beautiful decision because you and your future spouse are...»

«Komponenten, Komponentenframeworks und Gluing 1 Oscar Nierstrasz, Markus Lumpe Software Composition Group, University of Berne2 Abstract. In der letzten Zeit wird immer häufiger von komponentenorientierter Softwareentwicklung gesprochen, wobei meistens nicht klar ist, was darunter eigentlich zu verstehen ist. Was macht ein Stück Software zur Komponente? Wir sagen, daß Softwarekomponenten in einer speziellen Art und Weise konstruiert werden müssen, um mit anderen Komponenten zu einer...»

«THE BELLE OF THE BARLEY-MOW; OR, THE WOOER, THE WAITRESS AND THE WILLIAN. BY H. T. ARDEN AUTHOR OF THE ARMOURER'S DAUGHTER, PRINCESS CHARMING, ETC., ETC. THOMAS HAILES LACY, 89, STRAND, LONDON. THE BELLE OF THE BARLEY-MOW, OB, THE WOOER, THE WAITRESS, AND THE WILLIAN. SCENE FIRST.— Exterior of the Barley-Mow inn, R.— practical door, small tables and benches, one table near front—VILLAGEBS are discovered drinking, TODDY waiting on them—he comes down. SONG. AIR.— He's a pal o' mine....»

«Pakt für Forschung und Innovation Monitoring 2008 27. Oktober 2008 Pakt für Forschung und Innovation Monitoring-Bericht 2008 Übersicht 1. Vorbemerkung 2. Gesamtbewertung 3. Sachstand 3.1. Qualitätssicherung und Konzentration auf Exzellenz durch Wettbewerb 3.1.1. Organisationsinterner Wettbewerb 3.1.2. Organisationsübergreifender Wettbewerb 3.2. Strategische Erschließung neuer Forschungsbereiche 3.3. Kooperation und Vernetzung 3.3.1. Kooperation im Wissenschaftsbereich 3.3.2. Kooperation...»

«Camping with Witches Camping with Witches Table of Contents Acknowledgements Abstract 1. Introduction 1.1 Research Question 1.2 Relevance of Study 1.2.1 Works on Witches in Africa 1.2.2 Witch Hunts as Security 1.3 Outline of Thesis 2. Methodology 2.1 Interpretivist Epistemology 2.2 Quasi-Ethnographic Approach 2.2.1 Field Sites and Informants 2.2.2 Practical and Ethical Challenges 2.3 Usefulness of Material 3. Security Theory 3.1 Security's Social Constructivist Ontology 3.2 The Practice of...»

«A VESZPRÉMI PUTEUS LEPROSORUM írta: P A L L A ÁKOS (Budapest) m a g y a r egészségügy az első évezred küszöbén — h a ­ A sonlóan más európai nemzethez, m e l y e k sorában talán csak a német, francia és spanyol területek gyógyítói ellátása képez kivételt — a l i g számba vehető. E ténykedés az állam­ alapítás korában, h a szerepet játszik, alárendelt és karitatív jellegű, s m i n t i l y e n, maradandó n y o m o t i g e n keveset h a g y o t t a...»

«AMNESTY INTERNATIONAL’S LGBT PRIDE TOOLKIT Lesbian, Gay, Bisexual & Transgender Rights are Human Rights CONTENTS 3 Welcome and Introduction What is PRIDE? 4-6 Background Information: LGBT Rights are Human Rights!Amnesty International’s Pride Action Guide: Key Actions, Issue Briefs & Talking Points 8-9 ACTION—UNITED STATES Support Respect for Marriage Act; Repeal Defense of Marriage Act 10-11 ACTION—INTERNATIONAL Stop Discrimination and Criminalization in BOTSWANA 12-13...»

«Aussenpolitischer Bericht 2015 vom 13. Januar 2016 Sehr geehrte Frau Nationalratspräsidentin Sehr geehrter Herr Ständeratspräsident Sehr geehrte Damen und Herren Wir unterbreiten Ihnen den Aussenpolitischen Bericht 2015 und ersuchen Sie, davon Kenntnis zu nehmen. Wir versichern Sie, sehr geehrte Frau Nationalratspräsidentin, sehr geehrter Herr Ständeratspräsident, sehr geehrte Damen und Herren, unserer vorzüglichen Hochachtung.13. Januar 2016 Im Namen des Schweizerischen Bundesrates Der...»

«12-10714-shl Doc 25 Filed 02/26/12 Entered 02/27/12 00:17:40 Imaged Certificate of Notice Pg 1 of 126 B9F (Official Form 9F) (Chapter 11 Corporation/Partnership Asset Case) (12/11) Case Number 12−10714−shl UNITED STATES BANKRUPTCY COURT Southern District of New York Notice of Chapter 11 Bankruptcy Case, Meeting of Creditors, & Deadlines A chapter 11 bankruptcy case concerning the debtor listed below was filed on February 21, 2012. You may be a creditor of the debtor. This notice lists...»

«Europäische Klimapolitik mit handelbaren Emissionslizenzen Fritz Rahmeyer Beitrag Nr. 257, Januar 2004 Europäische Klimapolitik mit handelbaren Emissionslizenzen Fritz Rahmeyer * Universität Augsburg Januar 2004 Abstract With the adoption of the „Directive 2003/87/EU of the European Parliament and the Council.“ greenhouse gas emission allowance trading within the community will begin in 2005. Emission trading is a flexible instrument to abate emissions within the framework of the...»

«Mescherechte und demokratie in der welt Bericht Über das hadel der EUim jahr © Europäische Union, 2012 Dieser Bericht kann online unter folgender Adresse abgerufen werden http://eeas.europa.eu Die Wiedergabe mit Quellenangabe ist gestattet. Titelbild: © Wally Nell/ZUMA Press/Corbis Eine Vielzahl zusätzlicher Informationen über die Europäische Union steht im Internet außerdem auf folgenden Websites bereit: http://ec.europa.eu / http://www.consilium.europa.eu /...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.