WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 80 | 81 ||

«Budapest, 1985 A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának kiadványa technikai szerkesztő: Beke László, Marosi ...»

-- [ Page 82 ] --
100; 251, 253-257. kép r.k. templom 349-350; 16, 106, 212, 232, 357, P.2; 36, 37. kép Szolimán, II., török szultán 226 Szucsák (Suceag) 106 Szupor György 134 Szücsi, vörösmárvény bánya 106 Tačvo ld. Técső Tamás, Kőműves, Kolozsvárott 84-85; 86, 216, 219, 315, P.30 Tamás, Kőműves, ifj., Kolozsvárott 85; 87 Tardosbánya (Tardos), vörösmárvány bánya 12, 15 Tata, királyi vár 11 Taurinus, Stephanus, humanista, gyulafehérvári kanonok 289 Tăut ld. Tótfalud Técső (Tačovo), ácsok 311 Téglás Antal, téglavető Kolozsvárott 141, 313 Teglio, Palazzo Berta 2236, P.66 Tempe János, kolozsvári bíró 241 Tenchetta, Francesco, da Brescia 120 Terebes ld. Tőketerebes Tereske, r.k. (bencés) templom, tabernákulum P.2; 12. kép Thadeus italicuzs, lapicida Esztergomban 15 Tharowski András 306 Thatai János, a gyulafehérvári Szt. Miklós-kápolna rektora 289 Thelegdi István, erdélyi alvajda 327 Thelegdi Katalin, id. somlyói Báthory István felesége 226, 228, 349-350 Thelegdi Mihály 327 Thelegdi Miklós 221, 327, 360 Theomeosvári Sára, Rósás János felesége 148, 172 Thoma literatus de Szent Mihály 278 Thomas lapicida, Kolozsvárott 25 Thordai János, sókamarás 353 Thordai Salathiel, dobokai főesperes 289 Thorma János, szamosújvári provisor 334 Thoroczkai Máté (Mattheus), unitárius püspök Kolozsvárott 125 Thömösváry István, Báthory Zsigmond notariusa 124 Thuróczy János, történetíró 241 Thurzó család 16 Thurzó György, árvai főispán majd nádor 300, 306 Thurzó Zsigmond, váradi püspök 225 Tileagd ld. Mezőtelegd Tinódi Sebestyén, költő, lantművész 170, 332 Tioltiur ld. Tötör Tîrgu Mureş ld. Marosvásárhely Tomasi, Giorgio, velencei követ 219, 260 Tomori István (csucsi), erdélyi alvajda, a székelyek alispánja 318 Tomori Miklós (csucsi), fogarasi, majd budai várnagy 318; 232, 232, 353 Tomori Pál (csucsi), fogarasi várnagy 218, 257, 258, P.71 Torda (Torenburg; Turda) 212 ifj. Báthory István építkezése 352; 221, 356, 357, házak 353, P.103 sokamaraház 350-352; 28, 212, 232, 356, 357, P.101; 219-220. kép Tótfalud (Tăut) P.104 fejedelmi nyaraló 353 Tournai 2137 Tőketerebes (Terebes; Trebišov), r.k. templom Perényi István (?) sírköve 13, 14, 2136 Perényi János sírköve 12; 1. kép Törcsvár (Bran) 355 Törös (Teoreos) Márton, egeresi tiszttartó 248 Tötör (Tioltiur), ref. templom, Tötöri Balázs dobokai főispán síremléke 353; 221, 222, 360; 285.

kép Tövisi János, telegdi főesperes 289 Traui Jakab P.57 Trebišov ld. Tőketerebes Trnava ld. Nagyszombat Troppau, Trupa ld. Opava Tubero, Ludovicus, dalmát történetíró 12 Turbulya Tamás (Toma Turbulea), Báthory István festője 291 Turda ld. Torda Taga ld. Czege Udvarhely ld. Székelyudvarhely Uj Bálványos ld. Szamosújvár Ujvári György ld. Georgius lapicida Ulászló, I., lengyel király 12 Ulászló, II., magyar és cseh király 14, P.71 Uncius, Leonhardus, költő 327 Ungnad, David, Miksa király török követe, a császári haditanács elnöke 231, 313 Urbanus lapicida, kolozsvári domonkos frater 85; 27, 86 Urbanus murator ld. Orbán rakó Urca ld. Mezőőrke Vác, székesegyház baluszter 14 Báthory Miklós címerköve 12; 9. kép Vaday Sára, Katonai Mihály felesége 315 Vaday Dániel 351, 353 Vagioli, Astolfo (Stolpio Vagioni, Vaggioni), festő Báthory Zsigmond udvarában 208, 287 Válaszút (Răscruci), Bánffy-kastély: baluszteroszlop Rósás János kolozsvári házából 50, 171 Válaszúti Benedek ld. Benedek, Keomyes Valkai András költő, az erdélyi fejedelmi ítélőtábla bírája 327, P.62 Valle, Francesco della 51 Várad (Nagyvárad; Grossvardein; Oradea) 26, 43, 48, 58, 174, 216, 237 fundator 206, 208 jezsuita kollégium 228, P.38 kőfaragóműhely 10, 17 Melius Juhász Péter háza 225 nyomda 226 székesegyház (középkori), Thurzó Zsigmond sírköve 22533 vár (újkori) 353; 204, 206, 207, 208, 210, 212, 226, 228, 232, 236, 335, 355, 357, P.2, P.105; 33., 34. Kép Váradi család (kövendi) P.51 Váradi György, Keomijes, Kolozsvárott 85; 29, 65, 87, 94, 216 Váradi Péter, gyulafehérvári prépost, budai (óbudai) kanonok, kalocsai érsek, főkancellár 12, P.2 Várday Ferenc, erdélyi püspök 265, 283, 297, 298 Várday Pál, kincstartó 131 Várfalva (Moldoveneşti) 106 Varkocs Tamás, egri, majd váradi kapitány, bihari főispán 300, 360 Varsó ld. Warszawa Vásárhelyi Gergely, jezsuita író 341, P.99 Vasasszentiván (Sintioane) Kendi Ferenc udvarháza P.87 ref. templom (egykor) Bánffy Magdolna sírköve P.87 Lévay Kata sírköve P.87 Vázsony ld. Nagyvázsony Végh Lőrincz, kolozsvári kőfaragó 85; 29, 87, P.31 Velence 206, 229, 231 Velius, Caspar Ursinus, humanista író 14 Venustus, Themistocles, Gyulafehérvárott 281 Verancsics Antal, esztergomi érsek, budai prépost, pécsi, majd egri püspök, királyi helytartó, író tudós 214, 283, 290, 332 Veres Antal, Kolozsvárott 165 Veres (Veress) György, építési biztos Kolozsvárott 39, 139 Veress István, közép-szolnoki szolgabíró 309 Vergilius, Publius, Maro, római költő 108, 178 Vermeyen, Hans, festő 231 Verrocchio, Andrea del, firenzei szobrász 14 Veszprém 168 kőfaragóműhely 16 pillérfő Vethési Albert címerével 11 Vethési Albert veszprémi püspök 11 Viadana, Don Cesare 230, 287 Vicelius fundáló 351 Viczey Anna, Sebastian Munich felesége 171 Viczey Antal, főbíró Kolozsvárott 146 Viczey (Wiczey) Gáspár, kolozsvári ötvös 150 Viczey György, kolozsvári szappanosmester 108 Viczey (Vichey) János, Kolozsvárott 145 Viczey Márta, Begreczi Bálint felesége 195 Viczey (Wiczey) Máté, kolozsvári ötvös 44, 146, 164 Viczey (Vitzei) Péter, Kolozsvár főkapitánya 134 Vignola, Giacomo Barozzi da, építész 214 Vinantius, Báthory Zsigmond muzsikusa 231 Vincenzo da Ragusa, kőfaragó Kisszebenben 17 Vinţul de Jos ld. Alvinc Virgilius, orvos 230 Visconti, Alfonso, cerviai püspök, pápai legatus 146, 230 Visegrád 9, 11, 47, 168 Mátyás Király Múzeum Hunyadi-címer 2. kép tabernákulum a palotakápolnából 14 Visk (Viskove), ácsok 311 Vitalius, Hieronymus, Cremonensis, Báthory Zsigmond kapitánya 281 Vitéz János, váradi püspök, esztergomi érsek, főkancellár 15 Volphangus magister, Gyulafehérvárott 279, 282 Walanski, Valentin, Mihály vajda kapitánya 306 Walazwthy Benedek ld. Benedek, Keomyes Walkay György, Kolozsmonostoron 105 Warszawa, Bibl. Nat.: Joanni Chrysostomi homiliae 227 Wartenburg, egyk. ferences templom, Szt. Antal-kápolna, Báthory András és Boldizsár kenotaphiuma 306 Wass (Vas) György (czegei) főispán, tanácsúr, Szamosújvár kapitánya 240; 29, 34-35, 36-37, 94, 210, 216, 220, 232, 335 Wass Sámuel (czegei) 240 Wass (Was) Tamás (czegei) 70, 240 Wendrich Pál, kolozsvári bíró 323 Werbőczy István itélőmester, személynök, majd nádor, Zápolyai János kancellárja 226 Weres Balázs, váradi főbíró 226 Werewczey Miklós, hunyadi főesperes 265 Wesselényi Ferenc (hadadi), Báthory István kamarása és tanácsosa 215, 232, 309 Wesselényi Ferenc (hadadi), hadnagy P.89 Wesselényi Miklós (gyekei), ítélőmester 263-264; 222, 360 Wesselényi Pál (hadadi), kincstartó 309 Wolphard Adorján (Adrianus), kolozsvári plébános, erdélyi püspöki vikárius, humanista 43, 45, 47, 48, 50, 153, 157, 174, 187, 197, 200, 214, 245, 289-290, 298, P.56, P.58 Wolphard István, kolozsvári főbíró 39, 43, 44, 47, 48, 50, 52, 80, 81, 82, 107, 136, 143, 154, 156, 157, 167, 175-178, 198, 209, 217, 221, 261, 320, 324 Wujek, Jacobus, jezsuita pater, erdélyi praefectus 41, 43, 117, 119, 120, 121, 122, 123, 273, 279, 281, 317. P.37, P.38 Wywary, Georgius ld. Georgius lapicida Zaaz, Jacobus ld. Szász Zágráb, Povijesni Muzej Hrvatske Ernuszt Zsigmond címerköve 13, P.2; 5. kép Szegedi Lukács sírköve 15 Zakal András, kolozsvári kőfaragó 86; 87 Zalau ld. Zilah Zalăy, Benedictus ld. Szalay Zalánkeményi János 227 Zápolya-ház 14, 46, 199, 204, 207, 212, 214, 217, 219 Zápolyai Imre, horvát bán, kincstartó, nádor 13, 21 Zápolyai János, erdélyi vajda, magyar király 14, 45, 159, 199, 200, 225, 245, 248, 283, 318, 336 Zaz Antal, Zaz Márton, Zaz Péter ld. Szász Zechy, Jacobus ld. Szécsi Zechy, Nicolaus ld. Szécsi Zekel, Ladislaus ld. Székely Zekely István ld. Székely Zeller Mártonné, Kolozsvárott 149 Zenoni (Zenoi), Domenico, velencei rézmetsző és kiadó P.63 Zeoch Pál, kolozsvári kőszegő 105 Zilah (Zalău) 58 Zimbor ld. Zsombor Zólyomi Dávid, Kolozs megyei ispán 149 Zólyomi Miklós, tanácsúr, Hunyad és Zaránd megye főispánja 210, 294, 295 Zopor ld. Mezőszopor Zsibó (Jibou), Wesselényi-kripta: Wesselényi Miklós sírköve Gyekéről 263-264; 222, 360; 283. kép Zsigmond, I. (Jagello), lengyel király 14, 225 Zsigmond Ágost, II. (Jagello), lengyel király 226 Zsigmond (Luxemburgi), német-római császár, magyar király 12, 310 Zsombor (Magyarzsombor; Zimbor), Sombory László kúriája 355-356; 216, 232, 357

1. Perényi János (†1485) sírköve.

Tőketerebes, rk. (egykori pálos) templom

2. Hunyadi család címere. 1473. Visegrád, Mátyás király Múzeum

3. Ajtókeret töredéke rozettadísszel a budai várpalotából. 1479–1480 körül.

Budapesti Történeti Múzeum

4. Sírkő az Adefi család címerével.

1490–1500. Budapest Történeti Múzeum

5. Ernuszt Zsigmond pécsi püspök címerköve Szentgyörgy várából (Gyurgyevác). 1488. Zágráb, Povijesni Muzej Hrvatske

6. Báthory András címerköve Ecsed várából.

1484. Nyíregyháza, Jósa András Múzeum

7. Sziréntöredék Aragóniai János érsek címerkövéről.

1483–1485. Esztergom, a Főszékesegyház kriptája.

8. Töredék Beatrix udvarhölgyének (?) síremlékéből.

1495. Esztergom, Balassa Bálint Múzeum

–  –  –

10. Nagyrévy András püspök, pesti plébános tabernákuluma. Részlet az alapító címerével.

1504–1506. Pesti belvárosi plébániatemplom

11. Kalonday György sírköve. 1500–1510 körül. Kalonda, rk. templom

12. Tabernákulum, Bajoni István váci kanonok alapítása.

1485–1500. Tereske, rk. (bencés) templom

13. Csaholyi Gáspár egri kanonok sírköve.

1514. Eger, Dobó István Vármúzeum

14. Sírkőtöredék vésett virágdísszel.

1520–1530 körül. Eger, Dobó István Vármúzeum.

15. Tabernákulum. 1519. Pomáz, rk. templom

16. Sekrestyeajtó. 1490, 1500 körül. Andocs, rk. templom

17. Baluszter törpepillér Váradi Péter érsek címerével a bácsi várból.

1490–1501 körül. Budapest, Magyar Nemzeti Galéria

18. Ajtókeret töredéke a pécsi püspöki palotából.

1510–1520 körül. Pécs, Janus Pannonius Múzeum, Reneszánsz Kőtár

19. Ajtókeret szegedi polgárházból.

1500–1526. Szeged, Móra Ferenc Múzeum, Kőtár

20. Részlet Egervári Bereck síremlékéről, csináltatta őmaga 1515-ben.

Egervár, rk. templom

21. Ablak a bártfai városháza homlokzatán.

22. Ajtó a bártfai városházában.

1507 körül

23. Pilaszter Szathmáry György püspök tabernákulumáról.

1510–1520. Pécs, Székesegyház

24. Pillértöredék (vagy kerettöredék) a Szent Jakab-templomból.

Lőcse, Városi (Szepei) Múzeum

25. Boltozat-gyámkő Koroknya várából.

1505–1510. Kaposvár, Rippl Rónai Múzeum.

26. Részlet Szathmáry György tabernákulumáról.

1510–1520. Pécs, Székesegyház

–  –  –

28. Részlet Pálóczy Mihály (†1518) és Antal (†1526) síremlékéről, csináltatta Pálóczy Antal 1519-ben. Sárospatak, Rákóczi Múzeum

29. Tabernákulum (részlet).

1526 körül. Nyírbátor, ref. templom

30. Perényi Gábor ugocsai főispán címerköve családi várából, Nyalábból vagy a megyeszékhely, Nagyszőllős várából.

Nyírbátor, Báthory Múzeum

31. Geréb László erdélyi püspök címerköve Gyalu várából.

1485–1500. Kolozsvár, Történeti Múzeum

32. Lázói János főesperes kápolnája, a kapupárkány faragványai.

1512. Gyulafehérvár, Székesegyház 33–34. Várad, baluszter, törpepillérek a püspöki palotából.

1506–1512. Egykor befalazva a várfalba

–  –  –

35. Menyő, a ref. templom kapuja. Ioannes Fiorentinus műve, 1514.

36–37. Szilágysomlyó, rk templom. Sekrestyeajtó (részletek).

1532 körül

38. Párkánytöredék, 1536 körül. Magyargyerőmonostor, ref. templom

39. Keszü, ref. templom, a déli kapu (részlet). 1521

40. Pillérkő kőfaragót ábrázoló domborművel.

XIV. sz. negyede. Kolozsvár, Szent Mihályt-templom szentélye

41. Kolozsvár város pecsétje. XV. sz. eleje. Felirata: „S. consulum. civitatis. coluswar.” Kolozsvár, Állami (régebben városi) Levéltár

–  –  –

45. A Hídkapu a város felöl, azaz a Híd utca felöl.

Veress Ferenc felvétele. 1859–1860 körül

46. A Mátyás-ház 1866-ban. Kővári László után

47. A Mátyás-ház emeleti nagyterme. Fekete László felvétele 1942–43 körül 48–49. Az óvári Mátyás ház földszinti alaprajza. Pákei Lajos rajzai

50. Az óvári Mátyás-ház a restaurálás előtt. Veress Ferenc felvétele 1859–1860 körül

–  –  –

53. Az óvári ún. Basta-ház. Fénykép a XX. század elejéről

54. A Wolphard-ház homlokzata. Pákei Lajos rajza 55–56. A Wolphard-Kakas ház földszinti és emeleti alaprajza.

Fő tér 32(31) sz. Pákei Lajos rajza 57–58. a Wolphard-Kakas ház hosszmetszete és keresztmetszetei.

Pákei Lajos rajzai

59. Ablak Wolphard Adorján címerével. 1534. A Fő tér 32 (31) sz. házból. Pákei Lajos rajza

60. Ajtó Budai Udalrik kanonok címerével. 1512. Gyulafehérvár, Lázói János kápolnájának a nyugati falában. Váradi József rajza, XIX. század első fele. Gipszöntvény: Magyar Nemzeti Galéria

61. A Wolphard-ház ablaka (részlet). 1534. Kolozsvár, Történeti Múzeum

62. Párkányfríz. 1536. Fő tér 18(19) sz. ház

63. Párkányfríz. 1540 körül. Történeti Múzeum

64. Részlet a Wolphard-ház ajtajáról: pilaszterfej. 1541. Történeti Múzeum

65. A Wolphard-ház ajtaja, 1541. Történeti Múzeum

66. Ajtó a Fő tér 20(21) sz. ház emeleti szobájában. 1540-es évek.

67. Ajtó a Fő téri Bogner-házból. 1560-as évek. Történeti Múzeum

68. Ajtó a Fő téri Bogner-házból. Részlet a frízről. 1560-as évek. Történeti Múzeum

69. Ajtó a Fő téri Bogner-házból. Részlet: pilaszterfő. 1560-as évek. Történeti Múzeum

70. Ajtófél féloszloppal a Bogner-házból. 160-as évek. Bonchida, egykor dr. Bod Péter gyűjteményében

71. Ajtó a Fő téri Bogner-házból. Részlet: pilaszter. 1560-as évek. Történeti Múzeum

72. Faragványok a Fő téri Bogner-házból. 1560-as évek. (A két szélső oszlop kivételével.) Történeti Múzeum. Pákei Lajos rajza

73. Ajtó a Fő téri Bogner-házból. 1569. Történeti Múzeum

74. Ajtó a Wolphard-házból. 1541

75. Ajtó a Bogner-házból. 1560 körül.

76. Ajtó az óvári Basta-házból. 1553. Pákei Lajos rajza

77. Ajtó a Bogner-házból. 1569. Pákei Lajos rajza

78. Kandalló a Fő téri Bogner-házból. 1560-as évek. Történeti Múzeum

79. Gyámkő a Fő téri Bogner-házból. 1568. Történeti Múzeum

80. Gyámkő a Fő téri Bogner-házból. 1560-as évek. Befalazva a Pákei-villában

81. Ajtó (részlet) Petrus Minch Fő téri házából. 1574. Befalazva az egykori Pákei-villában

–  –  –

84. Ajtó Petrus Minch monogramjával. 1574. A Fő téri 19(20). sz. házból, befalazva az egykori Pákei villában. Pákei Lajos rajza

85. Ajtókeret Petrus Minch monogramjával a Fő téri 19(20). sz. házból. 1570-es évek. Történeti Múzeum. Pákei Lajos rajza

86. Ajtókeret rajza Sebastiano Serliótól. 1566

87. Kapupárkány Bernardus Pictor Híd utcai házából. 1514. Történeti Múzeum

88. Ablak az óvári ún. Basta-házból. XVI. század 2. negyede. Történeti Múzeum

89. Ajtó az ún. Basta-házból. 1553. Történeti Múzeum

90. Ajtó az óvári ún. Basta-házból. 1553. Történeti Múzeum

91. Ablak az óvári ún. Basta-házból. Történeti Múzeum. Pákei Lajos rajza

92. Az óvári ún. ún. Basta-ház földszinti és emeleti alaprajza.

Egykor Karolina tér (Kis Piac) északi során.

Pákei Lajos rajzai dr. Kovács István felmérése alapján.

93. Pilaszterfej a Magyar utca 32. sz. ház kapujáról. 1559.

94. A Magyar utca 32. sz. ház kapuja. 1559.

95. Kőfaragó házának egykori kapuja a Közép utcából. 1562–1570. Pákei Lajos rajza

96. A Fő tér 19 (20). és 20 (21). sz. házak a tér északi során.

Sárdy István festménye. XIX. Történeti Múzeum

97. A Fő téri ún. Püspöky-ház egyik baluszter-alakú féloszlopa.

1570–1580. Történeti Múzeum

98. Baluszter-alakú oszlop a Fő tér 20 (21). sz. házból.

1570–1580. Pákei Lajos rajza

99. A Fő téri ún. Püspöky-ház kapuja. 1571.

Részlet a párkányról a medallion-domborművel.

Történeti Múzeum

100. A Fő téri ún. Püspöky-ház kapuja. 1571. Pákei Lajos rajza

101. Ajtó triglifes frízzel a Fő téri 20 (21). sz. házból.

1580-as évek. Pákei Lajos rajza

102. A Fő téri Püspöky-ház ablaka. 1570-es évek vége. Történeti Múzeum

103. A Fő téri Püspöky-ház ajtaja. 1580-as évek. Történeti Múzeum

104. A Híd utcai ház ajtaja. 1585. Történeti Múzeum

105. A Híd utcai ház kapuja. 1584. Pákei Lajos rajza

106. A Híd utcai ház ajtaja. 1586. Történeti Múzeum

107. A Híd utcai ház ajtaja. 1590-es évek. Történeti Múzeum

108. Ajtó a Híd utcai házból. 1586. Befalazva az egykori Pákei villában

109. A Híd utcai ház ajtaja. 1585. Pákei Lajos rajza

110. Ajtó Hensler Benedek monogramjával a Híd utcai házból. Pákei Lajos rajza

111. A Híd utcai ház ajtaja. 1586. Pákei Lajos rajza

112. Ajtó a Híd utcából. 1586. Befalazva a Pákei villában 113–114. Részletek a Híd utcai ház ajtajából. Befalazva az egykori Pákei villában

115. Pilaszterfej a Híd utcai ház kapujáról. 1584. Az egykori Pákei villa kertjében.

116. Ablak a Híd utcai házból. 1584. Befalazva az egykori Pákei villában

117. Címerpajzs B H R monogrammal a Híd utcai házból.

Befalazva az egykori Pákei villában

118. Ajtópárkány az „N I” kezdőbetűs magyar ötvös házából. Monostor utca.

1586. Történeti Múzeum

119. Az „N I” kezdőbetűs magyar ötvös Monostor utcai házának ajtaja.

1586. Részlet: Pilaszter-fej. Történeti Múzeum

120. Ajtó az „N I” kezdőbetűs magyar ötvös Monostor utcai házából.

1586. Történeti Múzeum

121. A Wolphard-Kakas ház homlokzata. 1893. Fő tér 32 (31). sz.

122. A Wolphard-Kakas ház egykori vestibulumának a boltozata. Pákei Lajos rajza

123. A Wolphard-Kakas ház egykori emeleti vestibuluma a nagy kandallóval és az 1581-ből való ajtóval. Pákei Lajos rajza

124. Gyámkő egyszerű tagolással a Wolphard-házból. 1580 körül. Történeti Múzeum

125. Zárókő a Wolphard-házból Wolphard István címerével. 1580 körül. Történeti Múzeum

126. Gyámkő levéldísszel a Wolphard-házból. 1580 körül. Történeti Múzeum

127. A Wolphard-ház udvarán a földszinti ablakok. 1579 körül

128. Ablak a Wolphard-házból. 1579. Befalazva a Pákei villában

129. Ajtó a Wolphard-házból. 1579. Történeti Múzeum

130. Ajtó féloszlopos kereteléssel. Sebastiano Serilio rajza

131. Ajtó a Wolphard-házból. 1581. Történeti Múzeum

132. Kandalló a Wolphard-házból. 1570-es évek. Történeti Múzeum

133. Kandalló Wolphard István monogramjával a Fő téri házából. 1579–1580 körül.

Részletek a párkányfrízről. Pákei Lajos rajza

134. Kandalló a Wolphard-házból. 1579–1580 körül. Történeti Múzeum

135. Gyámkövek a Wolphard-Kakas házból. Középen kakas István címere az udvari ajtón. A jobboldali gyámkő a Történeti Múzeumban. Pákei Lajos rajza

136. Kandalló a Wolphard-házból. 1579–1580 körül.

Részlet a baloldali gyámkőről. Történeti Múzeum

137. Kandalló a Wolphard-házból. 1579–1580 körül.

Részlet a jobboldali gyámkőről. Történeti Múzeum

138. Ajtó a Fő tér 4. sz. házban. 1580–1590 körül. Részlet

139. Kandalló a Wolphard-házból. 1582. Történeti Múzeum

140. Ajtó a Wolphard-házból. 1579.

Részlet: a féloszlop fejezete. Történeti Múzeum

141. Földszinti udvari ajtó Kakas István házában. 1590 után. Fő tér 32 (31). sz. ház.

142. Földszinti udvari ajtó Kakas István házában. 1590 után. Fő tér 32 (31). sz. ház

143. Ajtó Kakas István házából. 1590 után. Pákei Lajos rajza

144. Ajtó Kakas István házából. 1590. Történeti Múzeum

145. A Kakas-ház udvara az eredeti ajtókkal és ablakokkal. Fő tér 32 (31). sz. ház 146–147. Földszinti udvari ablakok Kakas István házában. 1590 után

148. Ajtó késő reneszánsz párkányzattal. Sebastiano Serlio rajza

149. Földszinti udvari ablak Kakas István házában.

1590 után. Fő tér 32 (31). sz. ház

150. Róma, Palazzo Maccarani, Giulio Romano műve. 1520-as évek

151. Giovan Antonio Dosio rajza. XVI. század második fele. Firenze, Uffizi

152. Ajtó Kakas István házából. 1590. A Fő téri 32 (31). sz. házból.

Történeti Múzeum. Pákei Lajos rajza

153. Ajtó Kakas István címerével. 1590-es évek.

A Fő téri 32 (31). sz. ház udvari ajtaja. Pákei Lajos rajza

154. Ikrek csillagkép a zodiakus-szobából, a Kakas házból. Fő tér 32 (31). sz. ház

155. Nyilazó csillagkép a zodiakus-szobából, a Kakas házból. Történeti Múzeum

156. Skorpió csillagkép a zodiakus-szoba gyámkövén, Fő tér 32 (31). sz. ház

157. Kos csillagkép a zodiakus-szoba gyámkövén, Fő tér 32 (31). sz. ház

158. Gyámkő üres pajzzsal a Kakas-házból. Történeti Múzeum

159. Gyámkő dudát fúvó gyermeket ábrázoló domborművel a Kakas-házból. Történeti Múzeum

160. Rák csillagkép a zodiakus-szoba gyámkövén, Fő tér 32 (31). sz. ház

161. Bika csillagkép a zodiakus-szoba gyámkövén, Fő tér 32 (31). sz. ház

162. Zárókő a Halak csillagképével a zodiakus-terem boltozatáról.

1590-es évek. Fő tér 32 (31). sz. ház udvari szárnyában

163. Kos csillagkép a zodiakus-terem boltozatáról. Fő tér 32 (31). sz. ház

164. Kakas István címere a zodiakus-szoba boltozatán. Fő tér 32(31). sz. ház

165. A Zodiakus-terem (részlet). 1590-es évek. A Fő tér 32(31). sz. ház udvari szárnyának a földszintjén. Felvétel 1934-ből

166. A Magyar utca északi során lebontott házak alaprajza. Pákei Lajos rajza

167. Petrus Daumen egykori házának ajtaja. 1595.

Befalazva az unitárius kollégium egyik földszinti helyiségében. Pákei Lajos rajza

168. Ajtó, befalazva a Hosszú-szappan utca egyik házának a tűzfalába. Eredetileg a Magyarkapu közelében lévő egyik házban volt. Pákei Lajos rajza

169. Ajtópárkány a Közép utcából. 1552. Történeti Múzeum

–  –  –

171. Ablakpárkány szabójelvénnyel. XVI. század vége. Történeti Múzeum

172. Ajtópárkány a Bogner-házból. 1600 körül. Történeti Múzeum

173. Gyámkő fejjel a Monostor utcából. Történeti Múzeum

174. Párkánytöredék madárral. Történeti Múzeum

175. Madaras gyámkő. 1583. Történeti Múzeum 176–177. Ajtó ifj. Filstich Péter címerével (részletek). 1597. Fő tér 26(27). sz. ház

178. Ajtó ifj. Filstich Péter fő tér 26(27). sz. házában. 1597. Sebestyén György rajza

–  –  –

182. Báthory Kristóf címere a nyugati várfalból. 1581. befalazva a Tanács-ház lépcsőházában.

Kőnyomat 1870-ből

183.a Sírkőtöredék a Farkas utcából. XVI. század vége

183.b Töredék Máthéné sírkövéről. 1580 körül. Farkas utcai ref. templom. Kőtár

184. Sírkő oroszlános címerrel. XVI. század eleje. Fő tér, Plébániaház

185. Seres János szobrász-kőfaragó sírköve. 1579. Történeti Múzeum

186. Berkenyesy Istvánka sírköve. 1595. Történeti Múzeum

187. Berkenyesy Istvánka sírköve (részlet). 1595. Történeti Múzeum

188. Séra Anna síremléke. 1597. Farkas utcai ref. templom. Kőtár

–  –  –

190. Bonczidai Gergely ötvösmester, főbíró koporsóköve. 1600. Történeti Múzeum

191. Nyírő János fia Istók sírköve. 1585. Egykor a házsongárdi temetőben

192. István kisfia István sírköve. 1586. Egykor a házsongárdi temetőben

193. Kolozsvár, Történeti Múzeum. Középkori Kőtár, intérieur

194. Szamosújvár. Látkép a várról dél felöl.

Festmény a XIX. század első feléből. Szamosújvár, Múzeum

195. Szamosújvár, Bánk Pál építési emléktáblája a kapubástyáról. 1540

196. Szamosújvár, Zápolyai János király címere a kapubástyáról. 1540

197. Szamosújvár, Zápolyai János király címere a várfalban, egykor a kapubástyán. 1540

198. Szamosújvár, Martinuzzi építési emléktáblája a kapubástyáról. 1540

199. Szamosújvár, Martinuzzi címere az egykori sarokbástyáról. 1540–1542 körül

200. Szamosújvár, Martinuzzi címere a kapuzatról. 1542

201. Szamosújvár, a várkápolna boltozata

202. Szamosújvár, a Martinuzzi-palota kapubejárata az udvar felöl

203. Szamosújvár, a várkápolna szentélye. 1542

204. Szamosújvár, a Martinuzzi-palota kapuzata. 1542

–  –  –

206. Alvinc, a Martinuzzi-kastély udvari homlokzata. 1546–1551. Cserni Béla felvétele

207. Alvinc, a Martinuzzi-kastély, részlet az udvari homlokzatról.

1546–1551. Fénykép 1931-ből

208. Alvinc, a Martinuzzi-kastély, részlet az udvari homlokzatól. Fénykép 1977-ből

209. Alvinc, a Martinuzzi-kastély, emeleti ablak a déli homlokzaton

210. Alvinc, a Martinuzzi-kastély, ajtó a nyugati szárnyban. Fénykép 1931-ből.

211. Alvinc, a Martinuzzi-kastély délkeletről. Fénykép 1977-ből

212. Alvinc, a Martinuzzi-kastély, ablak a déli homlokzaton. Fénykép 1931-ből.

213. Gyulafehérvár, ablaktöredék a fejedelmi palotából.

1560–1570 körül. Gyulafehérvár, Székesegyház, Kőtár

214. Gyulafehérvár, ablaktöredék a fejedelmi palotából. 1560–1570 körül.

Gyulafehérvár, Székesegyház

215. Gyulafehérvár. Báthory-templom.

Egykor domonkos, utóbb jezsuita. Cserni Béla felvétele 1898 körül

216. Ebesfalva (Erzsébetváros), várkastély

–  –  –

218. Létavár, másként Giczy vár. Fénykép a XIX. század végéről

219. Torda, az egykori Kamaraház XVI. század vége. Orbán Balázs közlése 1889-ben

220. Torda, az egykori kamaraház. XVI. század vége

221. Egeres, várkastély. 1572. fametszet a XIX. századból

222. Egeres, várkastély. Fénykép 1971-ből

223. Egeres, a kastély sarokbástyája a kápolnával. Felvétel 1931-ből

224. Egeres, a várkastély kapuja. 1572. Fénykép az 1930-as évekből 225–226–227. Egeres, várkastély, a kapu maradványai. 1572 228–229. Egeres, várkastély, a külső homlokzat ablakai

230. Egeres, ikerablak maradványai a kastélyból. Felvétel az 1930-as évekből

231. Marosillye, Bethlen-vár, ablakok a déli homlokzaton. 1582

232. Marosillye, Bethlen-vár, kapu. 1582

233. Marosillye, Bethlen-vár, déli homlokzat. 1582

234. Marosillye, Bethlen-vár, északi homlokzat. 1582

235. Marosillye, Bethlen-vár, ablak a déli homlokzaton. 1582

236. Marosillye, bethlen-vár, az emeleti nagy terem boltozata. 1582

237. Marosillye, Bethlen-vár délnyugati sarka. 1582

–  –  –

239. Szilágynagyfalu, a Bánffy-kúria kerítésfalának kapuzata (részlet). 1585–1590 körül

240. Hadad, a vár kaputornya. 1584–1590 körül. Wesselényi Ferenc rajza 1791-ből.

Egykor a hadadi Wesselényi-kastélyban

241. Marosújvár, Gálfi János egykori kastélya, utólagos barokk lizéna-tagolással. Neuhauser József gouache-festménye (részlet). 1799. Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Képcsarnok

242. Kereszthury Kristóf címere a szentbenedeki kastély kapuján. 1593

243. Báthory István fejedelem oklevele, melyben címert adományoz Kereszthury Kristófnak. 1573. OL, Rhédey Levéltár

244. Szentbenedek, Ó-kastély. Fametszet 1877-ből

245. Maria Christierna fejedelem oklevele, melyben Kereszthury Kristóf érdemeit, szolgálatait méltatja (részlet). 1589

246. Szentbenedek, Ó-kastély. 1593. Felvétel az 1930-as évekből

247. Szentbenedek, Ó-kastély. 1593. Felvétel 1978-ból

248. Szentbenedek, Ó-kastély. 1593

249. Szentbenedek, Ó-kastély, kandalló az emeleti szobában

250. Szentbenedek, a kastély egykori kápolnájának nyugati kapuja

251. Szilágysomlyó, a vár kapubástyája, belső homlokzat. 1592

252. Giulio Romano mantovai háza. 1544. Rajz ismeretlen művésztől a XVI. századból

–  –  –

255. Szilágysomlyó, a vár kapubástyája. 1592. Nemes Ödön rajza 1866-ból. OMF Tervtár

256. Szilágysomlyó, a belső vár kerek sarokbástyái

257. Szilágysomlyó, a kapubástya az udvar felöl

–  –  –

259. Egeres, a várkastély emeleti ajtaja. XVI. sz. utolsó negyede

260. Kerelőszentpál, a temetőkápolna kerítésfalának kapuja (részlet). 1591–1594

261. Fogaras, a vár északi szárnya az árkádsorral. 1589–1594

262. Fogaras, a vár északi szárnya az árkádos folyosóval. 1589–1594 263.. Kerelőszentpál, a temetőkápolna kerítésfalának kapuzata. 1591–1594

264. Kendy Ferenc és Antal(†1558) síremléke (részletek). Gyulafehérvár, Székesegyház

–  –  –

267. Báthory Elek (?) síremléke. 1590 körül. Perecsen, ref. templom

268. Tumba-fedőlap keretszegélye. XVI. század utolsó negyede. Mezőtelegd, ref. templom

269. Vitézi síremlék. XVI. század második fele. Gyulafehérvár. Székesegyház

270. Kőfaragójel a vitézi síremlékről

271. Izabella királyné (†1557) síremléke. Gyulafehérvár, Székesegyház

272. Patócsy Zsófia (†1583) síremléke.

Egykor Küküllővár, ref. templom. Bukarest, Muzeul de Istorie

273.Patócsy Zsófia (†1583) síremléke. (részlet)

274. Patócsy Zsófia síremléke (részlet)

275. Petky Mihály (†1582) síremléke (részlet). Székelyderzs, unit. templom

276. Petky Mihály (†1582) tumbájának fedőlapja. Székelyderzs, unit. templom 277–278. Mikola Lászlóné kemény Anna sírköve.

XV. század közepe. Kolozsvár, Történeti Múzeum

279. Legifjabb Mikola László (†1601) sírköve. Kolozsvár, Történeti Múzeum

280. Mikola László (†1557) alvajda sírköve és ifj. Mikola László (†1559) sírköve.

Szamosfalva, rk. templom

281. Bocskay Gábor (†1573) sírköve (részlet). Egeres, ref. templom

282. Seres János mesterjegye, Bocskay Gábor (†1593) sírkövén. Egeres, ref. templom

283. Wesselényi Miklós (†1584) sírköve. Egykor Gyeke, ref. templom, utóbb Zsibó, Wesselényi kripta

284. Cseffey Benedek (†1578) sírköve. Székelyderzs, unit. templom

285. Tötöri Balázs (†1584) sírköve. Tötör, egykori ref. templom 286–287. Petrichevith Horváth család sírköve, 1598. Komlód, ref. templom

288. Kolozsvári Literatus Gábor (†1591) sírköve. Egykor Gyulafehérvár, SzékesegyházPages:     | 1 |   ...   | 80 | 81 ||


Similar works:

«IN THE SUPREME COURT OF THE STATE OF FLORIDA CORPORATE SECURITIES GROUP, INC., Petitioner, v. Case No. SC-00-931 SHIRLEY LIND, Respondent. / AMICUS CURIAE BRIEF OF PUBLIC INVESTORS ARBITRATION BAR ASSOCIATION Stephen Krosschell, Esq. Goodman & Nekvasil, P.A. 14020 Roosevelt Blvd., Suite 808 P.O. Box 17709 Clearwater, FL 33762 Attorney for Amicus Curiae Public Investors Arbitration Bar Association TABLE OF CONTENTS TABLE OF CITATIONS..................................»

«PARISH NEWS Mt. Calvary Lutheran Church & Christian School FEBRUARY 2016 Leaning Into Living Lent How very cogent— The Christian faith observance of Lent is during a season of the year also known as “Lent.” This season, beginning in the dead of winter and approaching springtime, blankets the 40 transforming days of Lent. In contemplating the suffering of Jesus and the astounding gift of eternal life, faith observances during Lent beckon us to lean into fully living practices for Loving...»

«Published as: Krasnikov, S. A.; Doyle, C. M.; Sergeeva, N. N.; Preobrajenski, A. B.; Vinogradov, N. A.; Sergeeva, Y. N.;Zakharov, A. A.; Senge, M. O.; Cafolla, A. A. (2011): Formation of Extended Covalently Bonded Ni Porphyrin Networks on the Au(111) Surface. Nano Research 4, 376–384. The formation of extended covalently bonded Ni porphyrin networks on the Au(111) surface Sergey A. Krasnikov, *,1 Catherine Doyle, 1 Natalia N. Sergeeva, 2 Alexei B. Preobrajenski, 3 Nikolay A. Vinogradov, 3...»

«Zentrum für Europäische Integrationsforschung Center for European Integration Studies Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Discussion Paper Emil Mintchev / Janusz Musial Stabilität durch Bildung Die Fortbildungsprojekte des “Zentrum für Europäische Integrationsforschung” (ZEI) in Südosteuropa (1999 2006) ISBN 3-936183-60-0 ISSN 1435-3288 Zentrum für Europäische Integrationsforschung Center for European Integration Studies Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn...»

«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДМЕТНОРАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ДОШКОЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ Кожанова И.С. Белгородский государственный научный исследовательский университет Белгород, Россия METHODICAL RECOMMENDATIONS ON THE ORGANIZATION OF THE SUBJECT DEVELOPMENT ENVIRONMENT IN PRESCHOOL Kozhanova I.S. Belgorod National Research...»

«Case 6:14-cv-06008-GAP-TBS Document 109 Filed 09/19/15 Page 1 of 102 PageID 916 IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE MIDDLE DISTRICT OF FLORIDA, ORLANDO DIVISION ALLIANCE OF AUTOMOTIVE SERVICE PROVIDERS, INC., et al PLAINTIFFS VS. CAUSE NO:6:14-CV-6008 STATE FARM MUTUAL AUTO INSURANCE COMPANY, et al DEFENDANTS FIRST AMENDED COMPLAINT JURY TRIAL DEMANDED COME NOW, Plaintiffs in the above-captioned cause and submit this, their Amended Complaint, pursuant to the Federal Rules of Civil...»

«DGPF Tagungsband 24 / 2015 Wasserlinienextraktion aus optischen Nahbereichsaufnahmen mittels Texturmessverfahren MELANIE KRÖHNERT1, ROBERT KOSCHITZKI1 & HANS-GERD MAAS1 Zusammenfassung: In diesem Beitrag wird ein Verfahren zur Detektion von Wasserlinien offener Gewässer mithilfe optischer Nahbereichsaufnahmen auf Basis von Texturund Spektralinformationen vorgestellt und evaluiert. In zwei Studiengebieten unterschiedlicher Topographie wurden mit handelsüblichen Amateurkameras Studien im...»

«Preprints of the Max Planck Institute for Research on Collective Goods Bonn 2006/12 Wettbewerb als sozial erwünschtes Dilemma Christoph Engel MAX PLANCK SOCIETY Preprints of the Max Planck Institute for Research on Collective Goods Bonn 2006/12 Wettbewerb als sozial erwünschtes Dilemma Christoph Engel May 2006 Max Planck Institute for Research on Collective Goods, Kurt-Schumacher-Str. 10, D-53113 Bonn http://www.coll.mpg.de Wettbewerb als sozial erwünschtes Dilemma* Christoph Engel * Für...»

«SEBÉSZ VIZSGA A XVIII. SZAZADBAN irta: Dr. J Á K I G Y U L A (Szeged) A sebészet egy időben más u t a k o n járt, m i n t az o r v o s ­ o l tudomány. A paporvosokat pápai intézkedések t i l t o t ­ ták e l a véres műtétektől. A z 1279-i b u d a i zsinat is m e g t i l ­ totta „ne illám p a r t e m c h i r u r g i a e exerceat clericus, quae a d ustionem, v e i i n c i s i o n e m t e n d a t (Synodus Budensis a n n o 1279. C a n o n I X. ). A g y a k o r l a t i...»

«ACT Government Gazette Gazetted Notices for the week beginning 24 January 2013 Published by Shared Services | 31 January 2013 | © Australian Capital Territory, Canberra, ACT Government Gazette | 31 January 2013 EXECUTIVE NOTICES Education and Training Variation – Transfer Michael Bateman – Director, Office of Schools (E196) Section 80A(1)(a) of the Public Sector Management Act 1994 Variation – Transfer Jayne Johnston – Executive Director, Tertiary and International Education (E606)...»

«19 The Role of Gold in the Monetary System Ulrik Bie and Astrid Henneberg Pedersen, the Secretariat SUMMARY The great period of gold in the monetary system lasted from the 1870s to the outbreak of World War I. During this period a global fixed-exchange-rate system was established, based on a fixed definition of each currency vis-à-vis gold, together with unequivocal rules for gold convertibility and gold coverage. As gold was a scarce resource, its use as a direct means of transaction, i.e. as...»

«“Congruent Figures” Takahashi Takako Julie Horger Bexley High School August 2012 Grade 12 AP English Literature & Composition Lesson length: 2-3 days 1. Summary The first person narrator, Mrs. Akiko Matsuyama, receives a letter from her adult daughter, Hatsuko, who she hasn’t seen in more than four years. The letter reveals that Hatsuko now has a three-month-old child and that she plans to visit them with the baby the following week. The letter also reveals that Hatsuko has always...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.