WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 82 |

«Budapest, 1985 A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának kiadványa technikai szerkesztő: Beke László, Marosi ...»

-- [ Page 8 ] --

Jelentősebb volt az u. n. kistemplom épitése, tulajdonképpen a régi Szent János kápolna megnagyobbitása és ezzel egyben gyökeres átalakitása. Alaprajza, melyet Giovanni Morando Visconti térképéről (1691) ismerhetünk, hossznégyszöget mutat, külső támaszt ó-pillérek nélkül, belsejében pedig kettős oszlop- vagy pillérsorral, az oszlopok száma 4-4. A templom hossza mintegy a nagytemplom felének felelt meg. A Descriptio (1734) irói szerint hat-hétszáz embert is befogadhatott, országgyüléseket is tartottak benne. Az alaprajzból nyilvánvaló, hogy ez a gyökeres átépités renaissance jellegü volt. Annál sajnálatosabb, hogy semmiféle maradványa sem ismeretes, pedig oszlop- illetve pillértipusának a megismerése különösen fontos lett volna. Mindazonáltal kétségtelen, hogy az oszlop- vagy pillér-soroknak ilyen jelentős alkalmazása a renaissance épitészeti eszmény hatásos megnyilvánulása volt. A kistemplom átépitése az 1560-as években ment végbe, 1566-ban a sáfár megcsináltatta a fedelét, és a piac (Főtér) déli részére nyiló három ajtaját, nyilván ékesen faragott keretekkel. Ez időben fejezhették be a munkálatokat, amelyek – a Descriptio (1734) tanusága szerint – János Zsigmond fejedelem megbizásából és támogatásával folytak.

A Farkas utcai templomra is gondot viseltek, tornyát 1562-ben befedték. Mikor pedig a templom 1581-ben a jezsuiták birtokába került, kijavittatták kisebbnagyobb hibáit, hiányait, és a katolikus liturgiának megfelelő uj berendezéssel látták el. Még a jezsuita birtoklást megelőzően 1579 áprilisában a „cseri klastrom udvara kapuját” megcsináltatták. Kisértő a gondolat, hogy vajon ez a kapu nem azonos-e a ma meglevő nagy kapuval, amelyen 1762-es renoválási dátum olvasható, ennél azonban jóval korábban készülhetett. Az utóbbi elemei, részletei azonban nehezen illeszthetők az 1570-es évek stilusába. De meg az 1603-ban végbement rombolás olyan alapos volt, hogy alig maradhatott épségben valamilyen XVI.

századi faragvány.

Az óvári domonkos klastromot – a domonkosok távozása után – Izabella királyné részére szállásnak alakitották át. Az általa lakott részt „palatinum”-nak nevezték, amely a többször (1579) emlegetett nagy teremmel lehetett azonos.

Később, 1557-ben országgyülési végzésből és Izabella királyné által rendelt évi támogatással ugyanitt iskolát alapitottak, mely a müvelődés fontos tüzhelye lett.

A királyi adományról büszkén szóltak az emléktábla sorai: „Donatio Regia sum...” A városnak is nagy gondja volt a scholara, a számadáskönyvek sok adatot jegyeztek fel a belső épitkezésekről, átalakitásokról, amelyek azt célozták, hogy az épület mind a professzorok, mind a tanulók részére alkalmas legyen.

A Magyar utcai templom (az egykori Szent Péter templom) is gyökeres átalakuláson ment keresztül 1591-1593 között. Az épitkezés gondviselője Budai Tamás 1585-ben 375 forintnyi nagy összegről számolt el, tehát az átalakitás igen jelentős lehetett. Majd 1593-ban a templom uj ablakokat – nyilván renaissance-stilusuakat – kapott, ezeket Kwmies Máté rakta be, és feltehetőleg ő is faragta.

A szorosan vett városi épitkezések között a legjelentősebb a régi tanácsház átépitése volt 1578-ban. Alighanem ekkor alakithatták át a régi gótikus épületet az uj stilusban. Sajnos, ennek sem maradt semmiféle nyoma. Csak sejthetjük, hogy az az uj kemence „melyék,” melyet Kwmijes Péter „az alsó tanácsházban” csinált, legalábbis egyenrangu volt a Wolphard-Kakas-ház hasonló faragványaival.

A magistratus humánus gondolkodására jellemző, hogy a közjót szolgáló intézményeket hathatósan pártfogolta. A régi – még XIV. századi alapitásu – Szent Erzsébet ispotálynak, mely egyszersmind szegényház is volt, szorgalmasan gondját viselte. 1557-ben pedig közgyülésileg határozta el a városi „feredőház” épitését, melynek felügyeletével Heltai Gáspárt bizták meg. Tornácos épület volt, melyhez 1568-ban sudatoriumot is épitettek.

Külön jelentőségük volt a városfalak, kaputornyok és bástyák épitésének. Tulajdonképpen ez volt a város monumentális épitési feladata, melyre igen nagy gondot forditottak mind védelmi szempontból, mind rangkérdésből, hiszen éppen a városfalak és tornyok voltak a város méltóságának hangsulyos és szemléletes kifejezői. (3-4. kép).

A városfalak tulajdonképpen már a XV. században kiépültek. A munkát Zsigmond idejében kezdték el és körülbelül Mátyás korában fejezték be. Mindazonáltal a XVI. század elején ujabb épitkezésbe fogtak, melyhez mint „labor egregius”-hoz jelentős adókedvezményt kaptak II. Lajostól. De később is – végig az egész XVI. századon át folytonosan épitkeztek. A haditechnika fejlődése és az idő vasfogának a rombolása ezt folytonosan ujra meg ujra szükségessé tette. Mindamellett az épittető magistratust a monumentális utáni vágy is áthatotta. Ezt bizonyitja éppen a kapubástyák uj kiépitése, nemkülönben az épitési emléktáblák.

Az utóbbiak igen értékesek, mert bevilágitanak a magistratus gondolkodásába, azonkivül tájékoztatnak az épitkezést elrendelő birákról és az épitkezésekre gondot viselő procura torokról, épitési megbizottakról.

Az épittető fő- és király-birák között találjuk Ferenczi Antalt (1544, 1581), Budai Tamást (1580), Munich (Minch) Pétert (1580 körül), Pulacher Istvánt (1580).

Wolphard Istvánt (1581). Épitési biztosok (procurator) voltak a Széna utcai kis ajtó épitésekor Budai Tamás és Veress György 1574-ben, a Szamos-hid épitésekor 1580ban Valentinus Col (Kohl), Székely Jakab, ladislaus Preiber: a Monostor kaputól észak felé, az Óvár felé huzódó várfal épitésére illetve héjaztatására Breyber (Preiber) László és Szabó György viseltek gondot 1582-ben. A Középkapu őrházának épitését 1581-ben Wolphard István főbiró irányitotta. A Középkapu tornyának épitését pedig 1594-ben Ispoli mesterre és Nyirő Dánielre bizták. Diószegi István lapicida-mester mint épitési megbizott müködött Miklós deákkal együtt az óvári fogház épitésekor.

179-180 Az épitési emléktáblák közül a koraiak azok, amelyeken két féloszloptól határolt mezőben a városcimer látható un. olasz koszoruban (Muzeum). A két dombormü csaknem azonos, nyilván egyidejüleg készültek, évszámuk azonban töredékes, csupán a két első számjegye maradt meg: 15... Származási helyük sem ismeretes.

Egyszerüségükben is megkapó faragványok, finom levélsoros keretelésük, tiszta és levegős kompoziciójuk a kora cinquecento irányához kapcsolódik. Viszont későrenaissance jellegü a Szamos-hid emléktáblája Báthory Kristóf cimerével 1580-ból 182 és az északnyugati várfal 1581-es emléktáblája, melyen a Báthory-cimert érdekes módon albába és stólába öltözött angyalok tartják. Mindkét emléktábla önérzetesen hangsulyozza, hogy a hid, illetve a városfal „publicis civitatis expensis” készült. Közvetlenebb, a városi polgárok gondolkodásába bevilágitó feliratok szövegét őrizte meg az 1734-ben készült város-leirás (Descriptio). A Szamos-hid nyugati oldalán magyar felirat hirdette: „Épittetett ez erősség Istennek segitségéből és az városnak akarattyából.” A Szappan utcai bástyatornyon klasszikus latin mondás ékeskedett: „Fortior est qui se quam qui fortissima vincit moenia, nec virtus altius ire potest.” A Szamos-hid őrházán pedig latin felirat örökitette meg Ferenczi Antal főbiró cselekedetét, aki a halálos pestis veszedelem közepette „sui memor officii hoc opus fieri curavit, ut inter mortem et pericula exstaret momentum, se patriam et bonis legibus et publicis aedificiis ornare voluisse. 1544”. Alig van épitési felirat, mely ennél szebb, bátrabb, etikailag mélyebb lenne.

A városfal kapuira és bástyáira vonatkozó feljegyzésekből arra is lehet következtetni, hogy egyik vagy másikerősség – főként a tornyok – nem csupán a gyakorlati védelmi célt szolgálta, hanem a város hangsulyos ékessége kivánt lenni, a monumentalitás jegyében. Ilyen épitkezésnek tekinthető a Magyar utcai kaputorony (1580és a Középkapu tornya (1594), illetve a régebbi torony átépitése, felmagasitása. A Középkapu volt a városfal leghangsulyosabb pontja, tornyát óra diszitette, a város kürtöse benne székelt. A müvészileg jelentős bástyák közé tartozott még a „turris speciosa”-nak nevezett bástyatorony (a Monostor-kaputól északra), melynek legfelsőbb emelete Báthory Kristóf fejedelem kedvelt tartózkodási helye volt.

Gondoskodtak továbbá a kapuk és bástyák illő ékességéről, a cimerekről is, a város és a fejedelem hatalmi jelvényeiről. Erről tanuskodnak a fent ismertetett cimerkövek, valamint a számadáskönyvek adatai. 1556-ban Kepyro Antal „az kapura chimerth chynalth”; 1587-ben a Magyar utcai kapu közelében levő bástyatoronyra a sáfár gondoskodásából vitorla került, melyre „varas chimeret irattam”. 1591ben a Hid kapura uj cimerkövet faragtattak. Ez sajnos még a XVII. században elpusztulhatott, a Descriptio irói sem emlékeztek meg róla 1734-ben.

A városfalakba a humanista müveltségü magistratus római feliratos köveket is falaztatott. Ezekről részletesen ir Szamosközy István történetiró; az olasz jezsuitának, Antonio Possevinonak is feltüntek.

A városi épitkezések sorában jelentős helyet foglaltak el a kőhidak. Közülük a Szamos kőhidja válik ki (1578-1580). Müszaki szempontból tekintve nagy teljesitmény lehetett, hiszen a havasi patakoktól gyakran erősen megduzzadó, vadul rohanó folyót kellett áthidalni. A magistratus büszke is volt alkotására, a hidat négy cimer és két feliratos tábla ékesitette.

*** A XVI. századi kolozsvári épitkezések sorában teljesen különálló jelenség a jezsuita kollégium. Báthory István király alapitotta 1579-ben (fundatio prima), testvérbátyja Kristóf fejedelem támogatta, az ország és a város javára Akadémiának szánták, mégis, mivel sem a hely, sem az időpont megválasztása nem volt szerencsés, a nagy terv eleve magában hordta a pusztulás csiráját. A nehézségek a kollégium épitésekor azonnal jelentkeztek. A magistratus ugy vélte: „nagy egyenetlenségtől, háboruságtól félő a’ dolog” (1580. ápr. 2.) és szorongva figyelte a jezsuiták terjeszkedését. A Báthoryak valóban fejedelmi módon pártfogolták az Erdélybe hivott rendtagokat. Bőkezüen nekik adományozták a kolozsmonostori apátságot, az egész uradalmat összes falvaival együtt, azután Kolozsvárt az egykori minorita templomot és kolostort nagy kertjével és összes tartozékaival egyben, most már az épitendő kollégium részére. De a jezsuiták ezt is szüknek találták, két ujabb házat csatoltattak a fundushoz. Majd pedig a ferences apácák egykori klastromának az átadását kivánták. A tervek nagyobbodásával a költségek felette megnövekedtek, ami Kvacsóczy Farkas kancellárt megdöbbentette. Csak nagy késedelemmel jelent meg Kolozsvárt a fejedelmi fundatorral, amikor is 1580. április elején az épitendő kollégium helyét kijelölték a Farkas utcában, az egykori apáca kolostor telkén. Az épitkezések irányitásával Sunieri provincialis pater Jacobus Wujek erdélyi prefektust bizta meg még ugyanez év elején, azaz 1580 januárjában. Az épitkezéseket meg is kezdték 1580 tavaszán, ugyanakkor a fövenyhomok szállitására a fejedelem két lovat küldött, később pedig mésszel és épitőfával látta el őket.

A munka mégis lassan haladt előre. Pater Wujek junius 28-án irt levelében ugy nyilatkozott, hogy az eretnek polgárok minden módon akadályozzák az épitést.

De ugyanakkor őszintén megjegyezte, hogy a késedelem oka „modo lapides, modo pecuniae, modo alia atque alia desint”. 1581 tavaszára csak nagyjából készült el a kollégium épülete, a kolostor renoválása szintén csak félig-meddig. Mégis májusban a fejedelem jelenlétében a kollégiumot ünnepélyesen megnyitották. P.

Wujek május 29-ikén István királyhoz intézett jelentéséből azonban teljes mértékben kiviláglik az épitkezés befejezetlen volta, sok hiánya. A bajok oka, P. Szántó István jezsuita 1581. augusztus 22-én kelt jelentéséből derült ki: P. Wujek hozzá nem értésből, tudatlanságból – tanácsot nem kérve, de nem is fogadva el – rengeteg kárt okozott: „quae aedificavit, iam ruinam minantur, alia quod non apto loco sunt facta, oportebit destruere. Item multa simul incipit et nihil perfecit......” és hosszan sorolja fel a bajokat, a konkrét hibákat. Ebből a szomoru jelentésből kiviláglik, mennyire fontos személy volt az épitkezést irányitó megbizott (procurator, provisor vagy esetleg a castellanus), mennyire tőle függött az épitkezés előrehaladása, jó véghezvitele és mennyire az ellenkezője következett be, ha tisztjét felületesen, hanyagul és tudatlanul végezte.

A kollégiumi épitkezések nagy üggyel-bajjal haladtak előre olyannyira, hogy Szántó István 1583-ban azt javasolta Possevinonak, hogy a kollégium épitését (fabP23 rica collegii) egyedül Maximusra bizzák, Wujek pedig ne avatkozzék bele. Maximusról sajnos többet nem mond és igy kérdés, hogy rendtag volt-e vagy sem. A „pater” elnevezés elmaradása, inkább az utóbbit valószinüsiti. Feltehetőleg ugyanebben az évben, 1583-ban dolgozhatott a kollégiumon egy olasz mester, akit 1584.

február 27-én P. Capeci igy emlegetett nagy elismeréssel: „Un mastro Gioan Pietro che fabbricava al collegio.” 1583-1584-ben az épitkezések mindenesetre befejeződtek. De a hozzá füzött remények nem teljesültek. 1585 márciusában István király ugy nyilatkozott, hogy „nulla sit frequentia auditorum”. Ezért a kollégiumban filozófiai és teológiai előadásokat is akart tartatni. A király terveinek bővülésével párhuzamosan a jezsuiták kivánságai is megnövekedtek. Pater Wujek 1582-ben ujból igen szüknek minősiti a kollégium területét. Campani provincialis pedig 1586 juniusában in levelében arról álmodozik, hogy az óvári templomot és klastromot is meg kellene szerezniök. 1601-ben pedig a városi magistratus rémületére a Király utcában is birtokba vettek egy házat.Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 82 |


Similar works:

«TEN STRATEGIES FOR TRAVELING WITH A CHILD WITH AUTISM OR HOW DO WE SURVIVE THE TRIP? BY ANN SCHLOSSER ©Ten Strategies for Traveling with a Child with Autism Ann Schlosser INTRODUCTION Vacations with a child with Autism Spectrum Disorder can be chaotic, nerve rattling and stressful! So stressful that many families do not take the vacation that they want to take well, no more. Congratulations for purchasing the booklet dedicated to helping your family travel, tour and have fun! This booklet is...»

«Mai 2010 Bibelarbeit von Bundesinnenminister Dr. Thomas de Maizière auf dem 2. Ökumenischen Kirchentag in München Freitag, den 14. Mai 2010 Römerbrief 8, (15)16 25 Sperrfrist: Redebeginn Es gilt das gesprochene Wort! (Musik) Die biblischen Texte, die für die Gottesdienste und die Bibelarbeiten dieses Ökumenischen Kirchentages ausgewählt wurden, kreisen um das Thema Hoffnung, entsprechend dem Leitwort dieser Veranstaltung „Damit Ihr Hoffnung habt“. Der Römerbrief, aus dem der...»

«Europäischer Handel mit Treibhausgasemmissionszertifikaten und seine Umsetzung in das deutsche Umweltrecht Fritz Rahmeyer Beitrag Nr. 296, November 2007 Europäischer Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten und seine Umsetzung in das deutsche Umweltrecht Fritz Rahmeyer* Universität Augsburg November 2007 “Climate change is the greatest market failure the world has ever seen,.” (Stern 2007, S. XVIII).Abstract: With coming into force of the Directive 2003/87/EU of the European...»

«University of Massachusetts Amherst ScholarWorks@UMass Amherst Masters Theses 1896 February 2014 Dissertations and Theses Colonial Role Models: The Influence of British and Afrikaner Relations on German South-West African Treatment of African Peoples Natalie J. Geeza University of Massachusetts Amherst, ngeeza@history.umass.edu Follow this and additional works at: http://scholarworks.umass.edu/theses Geeza, Natalie J., Colonial Role Models: The Influence of British and Afrikaner Relations on...»

«Zur strafrechtlichen Beurteilung von IT-Sicherheitslücken Seminar aus Internetrecht ao. Univ. Prof. Dr. Zankl WS 2005/2006 Lukas Feiler Matrikelnummer: 0201227 Anmerkung vom 11. Februar 2009: Eine der zentralen Thesen dieser Arbeit war, dass das Tatbestandsmerkmal der „Verletzung“ einer Sicherheitsvorkehrung in § 118a Abs 1 StGB idF des StRÄG 2002 (BGBl I 134/2002) dazu führte, dass viele Arten der Zugangsverschaffung zu einem Computersystem nicht tatbestandlich waren. Wie in der Arbeit...»

«VO Literaturkritik (4 ECTS) Zeit: Di wtl. ab 13.03.2012 11.30 13.00 Uhr Ort: HS 42 Vortragender: Konstanze Fliedl 1. Vorlesung 13.03.2012 Handouts etc. www.unvie.ac.at/germanistik Personen Fliedl Texte zu LVs VO Literaturkritik VO-Inhalt + Texte nach Wahl, Prüfung schriftlich und mündlich. Ende des Semsters, Anfang/Mitte Oktober noch ein Termin, evt. auch noch ein dritter schriftlicher Termin, ansonsten mündlich in der Sprechstunde. Geprüft wird ein Jahr lang. 1. Verhältnis von...»

«Kindesschutzsysteme: Ein internationaler Vergleich der “Good Practice” aus fünf Ländern (Australien, Deutschland, Finnland, Schweden und Vereinigtes Königreich) mit Schlussfolgerungen für die Schweiz. August 2012 Herausgeber: Schweizerischer Fonds für Kinderschutzprojekte Autoren/Leitung: Jachen C. Nett (Berner Fachhochschule, Schweiz) Trevor Spratt (Queen’s University Belfast, Nordirland) Autoren der einzelnen Kapitel 1: Jachen C. Nett und Trevor Spratt Kapitel: Kapitel 2: Jachen C....»

«SZÍNEK AZ ORVOS KÖLESÉRI SÁMUEL ÉLETMÜVÉBEN KÓTAY PÁL A Moribunda Transilvania, a Metamorphosis Transilvaniae és az átmeneti kuruc-labanc világ alakjainak legtöbbjével oldottan, nyíltan, bizalommal társaloghatok. Megkérdeznek, meghallgat­ nak. Álomtalan óráimon emlékeztetnek, tanítanak, bátorítanak. Vallanak. Hivatásom és művelődéstörténeti múltunk egyes alakjai első találkozásunk alkalmával megra­ gadnak és kísérnek életemen át. A hely, az idő,...»

«Werner Hartmann und der Aufbau der Mikroelektronikindustrie in der DDR*) Dolores L. Augustine Einführung Im März 1961, als die US-Firma Fairchild die ersten integrierten Schaltungen auf den Markt brachte, wurde der Physiker Werner Hartmann gefragt, ob er die Leitung der Forschung und Entwicklung von integrierten Schaltungen in der DDR übernehmen wolle. Hartmann war zu diesem Zeitpunkt Leiter eines DDRIndustriebetriebs für kernphysikalischen Gerätebau. Da die Grundlagen der...»

«User Guide BlackBerry Classic Smartphone Version: 10.3.1 Published: 2014-12-03 SWD-20141203154526936 Contents Setup and basics New in this release Introducing your BlackBerry smartphone Your device at a glance BlackBerry Classic keys What's different about the BlackBerry 10 OS? Notification icons Menu icons Setting up your device Using gestures Moving the pointer using your trackpad Selecting text using the trackpad Personalizing your device Device Switch BlackBerry ID Phone and voice Phone...»

«University of South Florida Scholar Commons Graduate Theses and Dissertations Graduate School The influence of the Book of Job on the Middle English morality plays Cameron Hunt-Logan University of South Florida Follow this and additional works at: http://scholarcommons.usf.edu/etd Part of the American Studies Commons Scholar Commons Citation Hunt-Logan, Cameron, The influence of the Book of Job on the Middle English morality plays (2006). Graduate Theses and Dissertations....»

«January Defence Budgets and Cooperation in Europe: Developments, Trends and Drivers Edited by Alessandro Marrone, Olivier De France, Daniele Fattibene Defence Budgets and Cooperation in Europe: Developments, Trends and Drivers Edited by Alessandro Marrone, Olivier De France and Daniele Fattibene Contributors: Bengt-Göran Bergstrand, FOI Marie-Louise Chagnaud, SWP Olivier De France, IRIS Thanos Dokos, ELIAMEP Daniele Fattibene, IAI Niklas Granholm, FOI John Louth, RUSI Alessandro Marrone, IAI...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.