WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 82 |

«Budapest, 1985 A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának kiadványa technikai szerkesztő: Beke László, Marosi ...»

-- [ Page 6 ] --

Igy tudjuk, hogy Marosujvárt Gálfi János számára Keomies Péter, a fent emlitett jeles mester dolgozott 1590-ben, Szilágysomlyón pedig az ifjabb Báthory István számira Szilágyi János 1593-ban, aki szintén hasonló rangban vagy minősitésben sürün és sokfelé kapott megbizásokat. Az épittető mecénás és a munkát vállaló mesterek kapcsolata közvetlenül tárul elénk abban a szerződésben, amelyet czegei Wass György kötött két kolozsvári mesterrel, Keomijes Váradi Györggyel és Keomijes Gergellyel 1588-ban, éspedig ajtók és ablakok kifaragására, tehát a legfinomabb munkákra. Következésképpen mindkét mester a jeles lapicidák közé tartozott.

A városi épitkezésekben jórészt a fentemlitett mesterek jeleskedtek, gondos, megbizható munkájukat a városi magistratus ismerte és becsülte. A monostori hid épitésekor Seres János volt a szakértő, erről a sáfár igy emlékezik meg: „Seres János jött oda látni” (1573), ugyanakkor megbecsülésük jeléül lepénnyel és borral vendégelték meg. Az óvári fogház épitését Diószegi István a jól ismert céhmester irányitotta és nyilván erősen részt is vett benne (1590). Ugyancsak Diószegi István épitette a Békáspatak hidját Kwmies Mihállyal együtt (1593). Keomijes (Komies) Péter nevével is többször találkozunk: 1588-ban a Szent Mihály templom sekrestyéjében dolgozott, 1593-ban a Tanácsházban kemence „melyéket” azaz kandallót faragott, valószinüleg olyasfélét, mint amilyen Wolphard István házából került a Muzeumba. Az óvári scholaban Kőmüves Dabó Lőrincz dolgozott (1585), a Magyar utcai templom (Szentpéteri templom) ujjáépitésében Kwmies Máté vett részt, ő rakta be az uj ablakokat, amelyeket feltehetőleg maga is faragott (1593).

A nagyobb munkálatokhoz természetesen nem egy mestert rendeltek ki, hanem többet, akik azután legényeikkel és inasaikkal együtt dolgoztak. Ilyen összmunkát

találunk a Torda utcai kisajtó épitésekor, ahol 1584-ben három mester dolgozott:

Kwmies Balázs, Kwmies Lőrincz, Kwmies Péter, 1592-ben pedig már öten: Szász Lőrincz, Kuthy János, Monika Mihály, Végh Lőrincz és Gyujtó Márton.

A mühelyek között olykor nem csupán szolgálati kapcsolat mutatkozik, hanem családi is. A Szécsi Seres családban három nemzedéken át folytatódott a kőfaragás mestersége: kezdte Zechy Miklós céhmester, utána következett Seres János, az insignis sculptor, majd az ő korai halála után a fiai. Diószegi István céhmester müvészetének jeles folytatója tulajdon fia: Diószegi Péter volt. A Kuthy családban pedig egy időben hárman it forgolódtak ugyanebben a mesterségben: Kuthy András, János és Márton.

Néhány mester munkásságáról a számadáskönyvek szokatlanul sok adatot tartalmaznak, olyannyira, hogy több évtizedre kerekedik ki kőfaragó tevékenységük.

Me tartoznak elsősorban a fent emlitett élvonalbeli mesterek, továbbá: Válaszuthy Benedek, Komijes Antal, Komies Bálint, Bányai András, Komijes Imreh stb. Szásznak három kőmüvest neveznek: Szász Lőrinczet, Sas Kümies Andrást ét Zaz Antalt. Nyilván Brassóból származott Brassay Ambrus. Feltünő mindegyikük munkásságában – a nagyokat sem kivéve –, hogy igen egyszerü, sokszor szinte alantas munkák váltakoznak nagyobb megbizásokkal. Meglátszik rajtuk, hogy nem válogattak a munkában, hanem egyszerüen és becsületesen vállalták. Az ifju mesterek gyakorlati kiképzéséhez is hozzátartozott az egyszerü kőfaragó munkák elvégzése.

A városi magistratus annyira meg volt elégedve a lapicidákkal, hogy 1588-ban tanácsi jegyzőkönyvbe foglaltatta: a lapicidák érdemes, hozzáértő és hasznos emberek bármilyen kő-épitkezés elvégzésére.

Az elismerés gyümölcse lett az ujra kiadott és megerősitett céhszabályzat. Erre 1589-ben került sor. A terjedelmes irat igen átgondolt, minden kérdés – legyen az szervezeti avagy mesterségbeli – benne foglaltatik és világosan elénk tárul.

A szabályzat pontjait nyilván a céhmesterek és a magister lapicidák állitották öszsze, de az egész iratnak a megfogalmazása alighanem Diósy Gergely notarius (18) gondos és szép munkája. Nevét megtaláljuk az okirat végén, de más dokumentumokon is. A szabályzatot először a városi magistratus erősitette meg 1589 husvétján, majd 1591. november 1-én átirta és megerősitette Báthory Zsigmond fejedelem Gyulafehérvárt.

Az ünnepélyes dokumentum hivatkozik az első céhlevélre és kezdeményezőjére, az akkori céhmesterre, Zechy Miklósra. Ez nyilván az 1525. december 20-ikán kelt dokumentum volt, amelyről megjegyzik, hogy igen elrongyollott állapotban van, de meg intézkedései el is avultak. Itt nyilván az egyházi előirásokra céloznak, amelyeket a reformáció után nem tudtak vállalni. Az uj céhlevelet két céhmester (rectores cehe) – Michael Bereczk és Mattheus Berkenyesy – és öt mester (magistri lapicidae simulque murarii), névszerint Szilágyi János, Kuthy János, Gyujtó Márton, Diószegi István és Petrus Keomiwes kérték mind a lapicida, mind a murari us mesterek nevében. Ennek megfelelően az oklevél bevezetésében megjegyzik, hogy céhükben, a „societas”-ban kétféle mesterek vannak: egyrészt a lapicidák (kő-müvesek), akik értenek a kő finom és tiszta megmunkálásához, de egyben falat is épithetnek, másrészt a murariusok, magyarul rakók vagy rakó-müvesek, akik a kövek faragásához nem értenek (fabricationem Lapidum sunt ignari et non perfecti), de annál inkább a falak és boltozatok épitéséhez (1. articulus). A kőfaragás magasrendüségét nyomatékosan hangsulyozzák. Ezzel szemben a murarius mestersége „ars inferior” (3. articulus). A lapicida mindkét mesterséget üzheti, a murarius ellenben csak a sajátját. Ha a murarius mégis kőfaragásba kezdene, kiváltképpen a mester-munkához (janua capitulata) tiz forint birságot fizet és abba kell hagyni a munkát (34. articulus).

A mesterségek és ezzel együtt a céh összetételének világos meghatározása után következik városvédelmi kötelezettségük szabályozása (1. articulus). A céh bástyája, illetve tornya, a „turris antiqua” a déli falban a szabók bástyájától, (vagyis a délkeleti sarokbástyától) a harmadik volt, az egykori Torda utcai kiskaputól keletre az első. Ezt tartozik a céh rendben tartani, minden romlásából megépiteni és egyben készenlétben tartani minden hadiszerszámát, ágyuit, puskaporát.

Ez a feladat egyenlőképpen hárult mind a lapicida, mind a murarius mesterekre.

A bástya elnevezése „turris antiqua” arra mutat, hogy ennek az épitése megelőzte a céh 1525 hivatalos megalakulását. Nyilván még a XV. században épitették, és már akkor a lapicida és murarius mesterekre bizták. Abban az időben a mühelyek fejlődése a céhes közösség felé fordulhatott, illetve azt készitette elő.

A bevezetésből kiviláglik, hogy maga a céh nagyra becsülte és tisztelte tulajdon mesterségét, és ezért ennek gyakorlását a jó és szép munka érdekében kivánta szabályozni. Ez mutatkozik meg a tanulók, inasok (novellus, tyro, servus mercenarius) képzésében is, amelyet nagyon lelkiismeretesen szabályoztak és végeztek.

A tanulásra jelentkezőnek először igazolnia kellett tisztességes (törvényes) származását, különben nem vették fel (2. articulus). Viszont szabadon választhatott a két mesterség között. Mesterét vagy maga választotta, vagy a céhmesterek jelölték ki „observato ordine et equitate”. Mesterénél 15 napi próbaidőt töltött azért, hogy vajon a mester a tanulót, ő pedig mesterét, megszeretik-e egymást kölcsönösen (mutuo adamabunt), vagy sem. Ha ez nem következett be, akkor a céhmesterek más mesterhez rendelték (3. articulus). Ugyanigy más mesterhez rendelték, ha mestere kegyetlensége miatt távozott és ezt hitelesen igazolta (4. articulus).

Ha a jelentkező a lapicida mesterséget akarta megtanulni, 5 évig kellett dolgoznia mesterénél, a lapicidák fiai azonban kivételesen csak 4 évig. A murarius inasok pedig csupán csak 3 évig tanultak, lévén az a mesterség alábbvaló (3. articulus). A tanulóévek kitöltése után azonban kötelesek voltak még 6 hónapig dolgozni mesterük mühelyében a szokásos bérért (6. articulus). Ha pedig az inas nem töltötte ki a tanulóéveit, akkor még napszámos munkát sem vállalhatott (5. articulus). A servus mercenarius mesterét a céh jelölte ki és annál kellett dolgoznia egy esztendeig (7. articulus). Mindezekkel a szabályokkal a munka jó minőségét és zavartalan folytatását kivánták biztositani. Az anyagbeszerzés érdekében pedig ugy rendelkeztek, hogy mindegyik servus mercenarius köteles mestere számára elegendő követ fejteni (9. articulus). A mesterség tanulását tehát az alapoknál kezdhették.

Megjegyzendő azonban, hogy a kőmüves inasokon kivül hivatásos kőszegők is dolgoztak a bányákban.

Ha pedig a servus mercenarius nem hajlandó a szabályokat teljesiteni és mesterét szolgálni, sőt idegen helyeken nemeseknél folytatja mesterségét (in locis extraneis seu apud nobiles artem suam exerceret), akkor az nem dolgozna tik a városban, a céh privilegiumait nem élvezheti, sőt szerszámát is elveszik (10. articulus). Amig a servus mercenarius el nem késziti a mesterremeket, nem házasodhatik, céhjelvényt nem kaphat, ünnepi lakomát sem rendezhet a céhnek (11. articulus). Ha pedig a mesterremek elkészitése előtt mégis megházasodik, a céh jogait nem élvezheti, mesterségét csak saját kezével folytathatja, kontárnak tekintik, a városban nem dolgozhatik másokhoz társulva sem (13. articulus).

A céhlevél leglényegesebb része a 12. articulus, amely a mesterremekek mibenlétét határozza meg a lapicida mesterségben. A lapicida mesterremeke a „janua capitulata”, azaz – mint a további szövegből kitünik – olyan ajtó „melyék”, amelyet cannelurás pilaszterek (columnae virgatae) kereteinek, a pilasztereket fejezetek diszitik, (capitellis ornata) és az utóbbiak helyes proportiokban (in legitima proportione) készülnek és a méretek mindennemü részletben egymásnak megfelelnek (omnia dimensionum genera recte correspondeant). A megfogalmazás oly szabatos, és annyi esztétikai és stilusértéket tartalmaz, hogy épitészeti traktátusba is beillenék.

A lapicida második mesterremeke egy keresztboltozatos helyiség megépitése volt (domus seu holocausti testudinem fornicemque in formam crucis), amelyet mesterénél dolgozva kell valahol elvégeznie „helyesen és tartósan” (recte ac modo durabili preparet). Jellemző, hogy még mindig a keresztboltozat az eszményi épitészeti megoldás – jóllehet uj formában. A mesterremek gyanánt épitett boltozatos helyiséget a helyszinen vizsgálják meg a céh rektorai és jeles mesterei, ugyanakkor a jelölt tartozik „modum ac mensuram illius fornicis preperande ……. delineare”. Tehát a müszaki rajzban is jártasnak kell lennie. Ha pedig ezt a feltételt nem tudja teljesiteni, és tudatlannak találtatott (in ipsius testudinis edificande delineatione ignarus ruerit compertus), akkor az épitkezéstől elmozditották és további tanulásra utasitották mindaddig, amig az általa épitett boltozat „fornix illa pro suo magisterio sit et recipiatur”. Az az inas, aki mindkét mesterremeket becsületesen és jól megcsinálta, valóban fel volt készitve mindennemü épitkezés elvégzésére. A kolozsvári mesterek ennek a kitünő iskolázottságnak köszönhették jó hirnevüket Erdély-szerte.

Feltünő azonban, hogy a 12. articulus a murarius inas mesterremekéről nem szól. Ez csak közvetve derül ki a 16. articulusból, amely szerint a murarius inasok nem kötelezhetők „ad magisterium janue capitulate”, tehát ajtókeret faragására, hanem „sed fornicem (modo quisupra) impetret a suo magistro preparandam”.

Tehát tanultságuk próbája a boltozás.

Minekutána a lapicida mesterremekét elfogadták, ünnepélyesen felvették a céhbe és ugyanakkor átadták neki a mesterjelvényt (signum magistrale). Ugyanekkor az uj céhtag nagy ebédre hivta meg a céh összes mestereit (14. articulus). A felvételt jelző „signum magistrale” valószinüleg a mesterjegy lehetett. Erről a továbbiakban ugy rendelkeznek (43. articulus), hogy 25 dénár birságpénzt fizet az a mester, aki nyilvános gyülésen a mesterjelvényét lerajzolni nem tudja: „signum magistrale sibi ordinatum et extradatum publica dieta manu propria delineare ignoraverit”. A fennmaradt emlékek tanusága szerint a mesterjegyek valóban a század végéig használatosak voltak.

A kivülről jött, de belföldi servus mercenarius, aki mesterségét Kolozsvár városában kivánja folytami, az általa választott mesternél l5 napig dolgozhatik, utána bizonyságot kellett tennie tisztességes származásáról és tanultságáról, inas-éveinek kitöltéséről. A továbbiakban igazodjék a céh szabályaihoz (15. articulus) és irassa be nevét a város polgárkönyvébe (20. articulus).

A céhen kivüli mesterek, legények, inasok csak saját kezükkel munkálkodhatP32 nak családjuk fenntartására, tanulókat, inasokat semmiképpen sem tarthatnak, másokhoz nem társulhatnak. Ha mégis a szabályok ellen cselekednének, szerszámaik elvétetnek (36. articulus). A céhes mesterek az ilyen kontárokkal együtt nem dolgozhatnak (37. articulus).

Számos articulus szól a munkafegyelemről, mely kiterjedt mind a legényekre, inasokra, mind a mesterekre. Országos érdek füződött hozzá. Amikor a fejedelem vagy a város szükségéről volt szó, a céhmesterek tartoztak azonnal kijelölni a megfelelő mestereket és inasokat elegendő számban és a munkára kiküldeni. Ha a parancsnak valaki nem engedelmeskedett, azt egy időre eltiltották mestersége folytatásától Kolozsvár városában (24. articulus), ha pedig maga a város épittetik (civitas hac edificatur) mindegyik lapicida és murarius tartozott szorgalmatosan részt venni a munkában és ezzel hazáját szolgálni „ut patrie servire debent” (25. articulus).

A kollegiális tisztesség megőrzése érdekében szigoruan eltiltják a mestereket attól, hogy felebarátjuk szerződéses munkájába beleavatkozzanak, vagy azt megbizójuk előtt ócsárolják, vagy éppen jogtalanul és méltánytalanul kisajátitsák (27.Pages:     | 1 |   ...   | 4 | 5 || 7 | 8 |   ...   | 82 |


Similar works:

«              Motor Works' MG Repairs & Restorations 1984 to 2013 A Small Sample of Our Work For Classic Car Enthusiasts Everywhere   1  316 East Taylor St. DeKalb, IL 60115 E-mail: motorw@dnacom.com Phone: 815-756-2882 Dear Classic Car Enthusiast, Greetings! I'm Marty Fay, the owner of Motor Works in DeKalb, IL. Welcome to our Motor Works' MG Repairs & Restorations eBook. The staff and I would like to share with you a few of the hundreds of classic car projects we have worked on....»

«Samish News Winter 2014 San Juan Island National Monument Advisory Committee Tribal Representative Greeting Tribal members, I would like to update you on where our Nation is at with this new designation our President penned into existence last year. As you may or may not know there has been a grass roots effort amongst the different groups that reside in the San Juan Island to preserve and protect them as they are today. Our natural resource department has worked with many of them over the...»

«Preprints of the Max Planck Institute for Research on Collective Goods Bonn 2006/12 Wettbewerb als sozial erwünschtes Dilemma Christoph Engel MAX PLANCK SOCIETY Preprints of the Max Planck Institute for Research on Collective Goods Bonn 2006/12 Wettbewerb als sozial erwünschtes Dilemma Christoph Engel May 2006 Max Planck Institute for Research on Collective Goods, Kurt-Schumacher-Str. 10, D-53113 Bonn http://www.coll.mpg.de Wettbewerb als sozial erwünschtes Dilemma* Christoph Engel * Für...»

«KANESALINGAM (DO NOT DELETE) 4/3/2014 1:46 PM MONKEY IN A WIG: LOYARBUROK, UNDIMSIA!, PUBLIC INTEREST LITIGATION AND BEYOND SHANMUGA KANESALINGAM I. Malaysia: A Brief Overview A. Malaysia’s Constitutional System B. Attack on the Judiciary II. My Introduction to Public Interest Work III. LoyarBurok Evolves into the Malaysian Centre for Constitutionalism & Human Rights A. 2008: Everything Changes B. A Physical Center is Born IV. Two Examples of Public Interest Litigation A. Test Case to End...»

«THE BELLE OF THE BARLEY-MOW; OR, THE WOOER, THE WAITRESS AND THE WILLIAN. BY H. T. ARDEN AUTHOR OF THE ARMOURER'S DAUGHTER, PRINCESS CHARMING, ETC., ETC. THOMAS HAILES LACY, 89, STRAND, LONDON. THE BELLE OF THE BARLEY-MOW, OB, THE WOOER, THE WAITRESS, AND THE WILLIAN. SCENE FIRST.— Exterior of the Barley-Mow inn, R.— practical door, small tables and benches, one table near front—VILLAGEBS are discovered drinking, TODDY waiting on them—he comes down. SONG. AIR.— He's a pal o' mine....»

«Giant M lecules Here, There, and Everywhere Second Edition This page is intentionally left blank Giant M lecules Here, There, and Everywhere Second Edition Alexander Y Grosberg (New York University, USA) Alexei R Khokhlov (Moscow State University, Russia) Foreword by Pierre-Gilles de Gennes NEW JERSEY LONDON SINGAPORE BEIJING SHANGHAI HONG KONG TA I P E I CHENNAI Published by World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. 5 Toh Tuck Link, Singapore 596224 USA office: 27 Warren Street, Suite 401-402,...»

«McRobbie-3756-Ch-01:McRobbie-3756-Ch-01.qxp 7/23/2008 5:14 PM Page 11 POST FEMINISM AND POPULAR CULTURE: BRIDGET JONES AND THE NEW GENDER REGIME Introduction: complexification of backlash? This chapter presents a series of possible conceptual frames for engaging with what, in this book, I refer to as post-feminism. Broadly I envisage this as a process by which feminist gains of the 1970s and 1980s are actively and relentlessly undermined. (What exactly is meant by the words ‘feminist gains’...»

«М.М. Сафонов К ИСТОРИИ УБИЙСТВА ПЕТРА III (Е.Р. ДАШКОВА И Ф.В. РОСТОПЧИН) В 1840 г. в Англии появилось довольно любопытное свидетельство того, что российская императрица Екатерина II была абсолютно не причастна к убийству ее мужа, императора всероссийского Петра III. В лондонском...»

«Zentrum für Europäische Integrationsforschung Center for European Integration Studies Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Discussion Paper Wolfram Hilz Deutschlands EU-Präsidentschaft 2007 Integrationspolitische Akzente in schwierigen Zeiten ISBN-10: 3-936183-64-3 ISSN 1435-3288 ISBN-13: 978-3-936183-64-1 Zentrum für Europäische Integrationsforschung Center for European Integration Studies Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Tel.: +49-228-73-4952 Walter-Flex-Straße...»

«Jesus Or, The Astonishing Love of God 19 Walking with Jesus Church on the Park | Sunday, 17 May 2015 Text: Exodus 34:6-7 Theme: God’s love is kind and he wants to wrap you in the warmth of his faithfulness. Intro: When I was a kid I only liked certain foods––hamburgers, hotdogs and sugary snacks. If my mom made anything gourmet, I’d run around the house yelling because I could not stand the smell. As I matured, I began to appreciate all different kinds of foods. In the same way, God...»

«AMI Module #2 The 10 Fundamental Rules to Profitable Auto Investing This section is a supplement to our audio discussion.1) The car must be under the predicted market value to be worth your time. The absolute backbone to any investing is to buy low and sell high. To get the largest swings you’ll need to buy below what you think you can sell the car for. They key to getting a sense for relative values of investments is to see a high volume of deal flow. We believe you can accomplish this if...»

«Civic Education Civic Education is an important component of education that cultivates citizens to participate in the public life of a democracy, to use their rights and to discharge their responsibilities with the necessary knowledge and skills. American schools have advanced a distinctively civic mission since the earliest days of this Republic. It was immediately recognized that a free society must ultimately depend on its citizens, and that the way to infuse the people with the necessary...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.