WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 82 |

«Budapest, 1985 A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának kiadványa technikai szerkesztő: Beke László, Marosi ...»

-- [ Page 5 ] --

Mikor pedig a várispánsági település, a castrum, 1316 körül városi rangra emelkedett és civitas lett ennek megfelelő városkormányzattal, a monumentális épitkezések ideje érkezett el. Ekkor épült a XIV. század közepe óta (1349) a Szent Mihály templom az uj civitas (3) (novacivitas) piacán, feltehetőleg egy régebbi templom helyén (4). Az uj templom felépitése, épitészeti tagozatainak és szobormüveinek a kifaragása nagy és népes mühely szervezését tette szükségessé. Ennek egyik tagja önarckép gyanánt, de egyben mesterségére büszkén a szentély egyik pillérfőjére (a déli oldal harmadik pillérfőjére) vésővel és kalapáccsal munkálkodó lapicidát 40 (1. kép) faragott ki (5). Ügyes és beszédes müve mintegy jelképe az akkori és eljövendő kolozsvári mühelyeknek.

A Szent Mihály egyház egykori mühelyéről adataink nincsenek. Annál beszédesebben tanuskodnak a faragványok az egykori kőfaragók képességeiről. A templom tervezője, aki müvében nagy koncepciót – a kassai Szent Erzsébet templomtól merőben eltérőt – valósitott meg, tervéhez méltó munkatársakat talált, akik között szép számmal lehettek kolozsváriak, hiszen a templom a civitas patronatusa alatt a civisek anyagi erejéből épült. Mindazonáltal ez a mühely elsődlegesen az épülő egyházhoz kötött volt.

A helyi mesterek tevékenysége még inkább feltételezhető a városfalak és tornyok épitésében, amely Zsigmond királynak 1405-ben Zágrábban kelt engedélyére (6) indult meg és folytatódott végig a XV. században. A tornyok és kőfalak épitése szükségszerüen alakitotta ki az uj mühelyeket a helyi lapicidákból, akik a városi magistratus irányitása alatt dolgoztak, ahogy ez a XVI. századi adatok analógiája alapján feltételezhető. Talán itt, ezekben a mühelyekben fejlődhetett ki a céhes szervezet gondolata. Müködésük eléggé széles körü volt: a falazások quaderkövei, az épitészeti tagozatok, a cimerkövek, a dekorativ részletek egyaránt ezekből a mühelyekből kerültek ki.

Az irott források sokasodásával a várospolgár kőfaragók személyére is némi fény derül. Az első kőfaragó neveket a magyar adófizető polgárok 1453. évi jegyzékében (Regestrum Hungarorum de civitate Clusvar) találjuk (7) mégpedig a következőket: Blasius lapicidát és Nicolaus lapicidát, a Külmonostor utcában (8). Magyar volt és megbecsült polgár lehetett az a „providus vir Thomas lapicida” is, aki 1466-ban többedmagával a Szent Péter egyházhoz tartozók panaszát képviselte Slewnig Gergely szász plébánossal szemben (9). Továbbá ismeretesek még: 1451-ből Johannes lapicida, aki házát és szőlejét feleségére hagyta, 1457-ből az elhunyt Conradus kőfaragó legényei, Ladislaus Zekel, Johannes Fenesy, Johannes filius quondam providi viri Petri Mathie (10). A névformákból itélve kettő közülük, mégpedig Székely László és Fenesy János, kétségtelenül magyar volt. Konrád mester mühelye jelentős lehetett, erre utal mind a legények nagy száma, mind az a nagy összeg, amivel nyilván mint P14 munkabérrel tartozott Péter fia Jánosnak, azaz 62 forinttal és egy öltözetre való posztóval, vagyis az utóbbi is beletartozott a convenciójába.

A városi mühelyekkel párhuzamosan egy ujabb szerzetesi mühely müködött: a domonkosoké, akik már a XIV. században megtelepedtek az Óvárban, templomukról, – mely feltehetőleg azonos lehetett a régi óvári plébániával –, az első adat 1397ből való (10a). Később a XV. századközepén – jórészben Hunyadi János támogatásával (1455) – épitették ujjá kolostorukat. Feljegyzéseikben (11) világosan megirták „cum luce clarius pateat, structuras huius conventus multis laboribus per fratres ut plurimum esse erectas”, hozzátéve, hogy a kolostor a kőszegéshez és a kőfaragáshoz szükséges eszközökkel is fel van szerelve.

A század végén pedig frater Ioannes, observans ferences vezetése alatt szerveződött az a mühely, amely a Farkas utcai templomot épitette Mátyás király rendeletére, költségére és hathatós támogatásával (12). Nagy munkájuk befejezése feltehetőleg átnyult a XVI. század legelejére.

A nagy kő-épitkezések tehát az Árpád-kortól kezdve szakadatlanul folytak. Ennek kapcsán a kőfaragás gyakorlata rendkivül kifejlődhetett és kifinomodhatott.

Ezt a folyamatot természetszerüleg igen nagy mértékben megkönnyitette a kőbányák közelsége, az ott fejtett homokköveknek faragásra igen alkalmas volta. A bányák közül kettő a kolozsmonostori apátság birtokában volt és jól jövedelmezett, a vistai és a mérai kőbányák pedig Kolozsvár városának a birtokaihoz tartoztak, az erre vonatkozó okleveleket a város a XVI. században is féltékenyen őrizte.

A gótikus épitkezések még javában folytatódtak, amikor a szomszédos Gyalu várában (13) már Budán iskolázott kőfaragó dolgozott, sőt olasz lapicidák is Geréb 31 László püspöknek, Mátyás unokaöccsének a megbizásából.

A XVI. SZÁZAD (I. rész)

A renaissance tehát legkésőbb a századfordulón Kolozsvár közvetlen közelségébe jutott. Ugyanekkor távolabbról is jöhetett hatás: mind Várad felől, mind Gyulafehérvár felől. Kolozsvár mintegy beékelődött a humanista renaissance központok 87 közé. Igy történhetett, hogy Bernardus pictor, kolozsvári polgár már 1514-ben renaissance kaput faragtatott házára, ő azonban aligha lehetett kezdeményező az uj stilus átvételében. Ennek az előzménye feltehetőleg valamilyen nagyobb renaissance épitkezés volt, még pedig magában a városban.

42 Ez időtájt két nagy épitkezés folyt Kolozsvárt: a Szent Mihály templom északnyugati tornyának a felépitése (1511-1526) és a városfalak részbeni át- vagy ujjáépitése, melyre mint kiválómunkára (laborem egregium) nagy adókedvezményt kaptak II. Lajostól 1516-ban és 1517-ben. Nem lehetetlen, hogy ezekben az épitkezésekben is valamilyen nyomot hagyott az uj stilus – talán egyik vagy másik részletfaragványban.

43-45 Mind a templom tornyának, mind a városfalaknak az épitése a város megbizásából folyt, tehát ezeket a munkálatokat mindvégig a várospolgár lapicidák végezték. A nagy feladatok népes és jól megszervezett mühelyeket feltételeznek.

A dokumentumok is ugyanerről tanuskodnak. A városi mühelyek fejlettségét mi sem jellemzi jobban, mint a kőfaragók céhének viszonylag korai megalakulása. A kolozsvári lapicidák első céhlevelüket 1525. december 20-ikán kapták, illetve akkor erősitette meg és adta ki a városi magistratus. Időben – tudtommal( 14) – csak a budaiak (15) előzték meg őket. A nagyszebeniek meg éppenséggel utánuk következtek 1552-ben. A kolozsváriak céhlevelében négy főszemély szerepel: Nicolaus Zechy, Iacobus Olaz, Georgius Wywary és Ambrosius Fekete. Kettőnek a névformája nyilvánvalóan magyar (Zechy-Szécsi, Ujváry), következésképpen a szászok képviselője Ambrosius Fekete volt, magyar neve ellenére is. Feltünő, hogy a magyarok és a szászok között nincs paritas (16). Ebben talán már a későbbi céhszabály érvényesült, miszerint a céhmesterek közül egy legyen szász. Igen érdekes, beszélő név a negyedik személyé: Iacobus Olaz. Ebből a névformából és céhmesteri mivoltából következik, hogy olasz származásu volt, de egyben kétségtelenül megtelepedett kolozsvári polgár. Kolozsvárt már a XV. században voltak megtelepedett olaszok(17). Lehetséges, hogy Iacobus ezeknek a leszármazottja. De az is lehet, hogy valamelyik humanista központ – Buda – Várad – Gyulafehérvár – felől, vagy éppenséggel Gyaluból jött és ugy telepedett meg Kolozsvárt. A renaissance kibontakozása idején mindenképpen igen jelentős egy megtelepedett olasz lapicidának a tevékenysége Kolozsvárt.

A céhlevélben a munkákra vonatkozóan két érdekes articulus található. A 4-ik articulus teljes szabadságot ad a megrendelőnek, az épittetőnek a mester megválasztására, megbizására, hozzátéve azt, hogy – ha nem sikerül az egyezség – akkor a megrendelő szabadon köthet más mesterrel szerződést. A kőfaragókat viszont a céhlevél erősen megköti: csak a mesterek vállalhatnak munkát, csak ők fogadhatnak inasokat, legényeket, a helyettesek (viceregens vagy pallyr) viszont nem (7. ik articulus). Az inasok, legények tartoznak mesterük mühelyében dolgozni, máshol még rövid időre sem vállalhatnak munkát, kivéve akkor, ha a saját mesterüknél erre nem volt lehetőség (8. articulus). A mühelyek, illetve a munkacsoportok személyi összetétele pedig a következőképpen alakult: a mester (magister lapicida), a helyettese (viceregens), legények és inasok. Ezzel a fejlett szervezettel szemben igen nagy hiánynak tünik, hogy a céhlevél a mesterremek felől nem intézkedik. Talán csak valamilyen hagyományos, de még nem rögzitett gyakorlata volt.

A céhes mesterek – ugy látszik – kezükben tartottak mindenféle munkát, vagy legalábbis annak az irányitását. Annál feltünőbb, hogy ugyanekkor szerzetes-kőfaragó is müködött Kolozsvárt: frater Urbanus az óvári domonkos klastromban (1524).

A két irányvonal akkor még párhuzamosan futott.

A XVI. század derekától kezdve a városi számadáskönyvek a kőfaragók igen bőséges névsorát tárják elénk, többé-kevésbé feljegyezve munkájukat is. Mintegy 50 esztendő időtartamából nem kevesebb mint 56 személyt emlitenek név szerint, de ezeken kivül sokakat névtelenül, akiknek a számát legalább kétannyira vagy még inkább három annyira tehetjük. Feladataik is széles körüek voltak, mind a városban, mind a városon kivül, Erdély-szerte.

A lapicida (kőmüves) névsorban vannak kiemelkedő, jeles mesterek és vannak egyszerübb kézmüvesek. Az előbbiek közé sorolhatjuk a céhmestereket és azokat, akik a fejedelemnek, az udvari és vidéki nemességnek dolgoztak, valamint a jelentősebb városi épitkezésekben vettek részt.

A céhmesterek közül ismerjük a következőket: Zéchy Miklós (1525), Ujváry György (1525), Iacobus Olaz (1525), Ambrosius Fekete (1525), Berkenyesy Máté (1589). Michael Bereczk (1589). Diószegi István (1591). A céh megbizottjai között a céhmesterek mellett szerepelnek olyan tekintélyes személyek, akiknek „magister lapicida” cimzés járt. Igy emlitik éppen a céhlevelekben, illetve céhiratokban a következőket: Szilágyi Jánost, Kuthy Jánost, Gyujtó Mártont és Petrus Keomiwest 1589-ben, majd 1591-ben ismét Kuthy Jánost és Michael Keomiwest.

Ezek az adatok mindössze három esztendőről (1525, 1589, 1591) tájékoztatnak.

Az első vonalban azonban sokkalta több mester tartozott, hiszen a céhmestereket évről-évre ujra választották. De természetesen ugyanazt a mestert többször is megválaszthatták.

Az élvonalba tartozó mesterek dolgoztak elsősorban a fejedelemnek. Ezek között voltak olyanok, akiket a fejedelem névszerint hivott meg, nyilván azért, mert ismerte és becsülte a munkájukat. Közöttük – mai tudásunk szerint – első lehetett Seres János. A kolozsvári sáfár 1577. április 9-ikén háromlovas kocsin nagy sietve küldte Serest Fehérvárra, „hogy a fejedelem (Báthory Kristóf) hivatta”. Körülbelül egy hétig tartózkodott ott az elvégzendő munkák megbeszélésére, a rendelések felvételére, és máris ment tovább a fejedelem megbizásából Szamosujvárra, végül Husztba, a fontos végvárba. Az 1580-as években név szerinti meghivást kaptak a következők: Keomijes Antal (1582), Diószegi István a későbbi céhmester (1588, 1589), Szilágyi János (1588, 1595) és Kuthy Márton. A vezető mester ebben az időszakban kétségtelenül Diószegi István volt: ő vitte le Fej érvárra 1589.

augusztus 7-ikén a faragott köveket, összesen 12 szekérrel. A leszállitott faragványok jő része az ő mühelyéből származhatott. Egy évvel később, 1590-ben a kolozsvári biró „parancsolattyára” Fehérvárra indulnak Komijes Lőrincz, Komijes András és Komijes István, majd 1592-ben Mónika Mihály. Az elsődleges parancs természetesen ezekben az években is a fejedelmi udvarból jött, de a mesterek kiválasztását a kolozsvári biróra bizták.

A fejedelmi, illetve az állami feladatok közé tartozott a riscus tulajdonában levő várak, különösképpen a végvárak épitése, vagy a meglevők megujitása, a haditechnikának megfelelő megerősitése, amivel rendszerint együtt járt a müvészi ékesség, a monumentalitás jegyében. Amikor Seres Jánost 1577-ben „Husztban küldte az ur” (Báthory Kristóf) valószinüleg valamilyen dekorativ faragványra adhatott megbizást, vagy legalábbis ilyenre is. Ugyanebben az évben dolgozott Huszton Keomijes Imreh, sőt később is (1577, 1579), majd ujból Báthory Zsigmond hivására Szilágyi János (1592), Mónika Mihály (1592) és Kőmijes András (1595).

Az uj, hatalmas végvárhoz, Váradhoz számos kolozsvári kőmivest, kőfaragót rendeltek ki, szinte évről-évre, nevüket azonban nem jegyezték fel.

194-204 Szamosujvárt is folytak épitkezések, ezek azonban nem lehettek nagyméretüek, inkább a meglevő épület-komplekszus megerősitését, átalakitását szolgálhatták.

1577-ben Seres János és Komijes Antal dolgozott itt, majd 1592-ben Kuthy János.

214 Fejedelmi épitkezésnek számitott mind a tordai, mind a dési sókamaraház felépitése. A tordai épitkezésben Brassay Ambrus (1590), Keomies Dabó Lőrincz (1590) és Kuthy János (1592) vettek részt, nyilván mint vezetőmesterek több más névtelen társuk élén. A dési kamaraházhoz is számos kolozsvári mestert küldtek ki, de név szerint csak egyet emlitenek, Keomijes Pétert (1590), aki 1589-ben a céh egyik jelentős személye volt.

A főuri, nemesi megbizásokról csak elvétve emlékeznek meg a számadások, és pedig csupán csak akkor, ha a megrendelő a szekerezés dolgában a városhoz fordult.Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 82 |


Similar works:

«Chancen erkennen – Perspektiven schaffen – Integration ermöglichen Bericht der Robert Bosch Expertenkommission zur Neuausrichtung der Flüchtlingspolitik Vorsitz: Armin Laschet Exemplar zur Voransicht Chancen erkennen – Perspektiven schaffen – Integration ermöglichen Bericht der Robert Bosch Expertenkommission zur Neuausrichtung der Flüchtlingspolitik Armin Laschet, Vorsitz Stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU, Fraktionsund Landesvorsitzender der CDU Nordrhein-Westfalen und...»

«Grafton, Mark W. (2014) New one-pot multi-reaction processes for the synthesis of highly functionalised carbocycles and heterocycles. PhD thesis. http://theses.gla.ac.uk/5864/ Copyright and moral rights for this thesis are retained by the author A copy can be downloaded for personal non-commercial research or study, without prior permission or charge This thesis cannot be reproduced or quoted extensively from without first obtaining permission in writing from the Author The content must not be...»

«MOMOWO 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE-WORKSHOP Women designers, craftswomen, architects and engineers between 1918 and 1945 PROGRAMME AND ABSTRACTS UNIVERSITY OF LEIDEN // THE NETHERLANDS Leiden University Centre for the Arts in Society 23-24-25 SEPTEMBER 2015 MOMOWO 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE-WORKSHOP Women designers, craftswomen, architects and engineers between 1918 and 1945 PROGRAMME AND ABSTRACTS UNIVERSITY OF LEIDEN // THE NETHERLANDS Leiden University Centre for the Arts in Society...»

«Events this year at The Royal Oak Nonington Village Pub & Kitchen March 2015 February 2016 Welcome To our first yearly events book! Since the Royal Oak was returned to its former glory back in 2013 we’ve held countless events in and around the Royal Oak but have also supported local events in Nonington too. We’re always happy to run events, parties and celebrations but what makes us really happy is seeing all the people show up to enjoy them with us. We try to host events all year round,...»

«Reality Checks Teaching Reading Comprehension With Nonfiction K 5 Met to archive a collection rang long a etc because drafting place retirement. The schedule being a Reality Checks: Teaching Reading Comprehension with Nonfiction, K-5 card with the plaque is centralized to of a contact. The Reality Checks: Teaching Reading Comprehension with Nonfiction, K-5 most expected post professionals are that the purchase traits and it lasts north at they will guarantee important to guarantee the companies...»

«EUROPÄISCHE KOMMISSION Brüssel, den 9. November 2005 SEK (2005) 1423 Kosovo (gemäß der Resolution 1244 des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen) Fortschrittsbericht 2005 {KOM (2005) 561 endg.} A. EINLEITUNG 1. VORBEMERKUNG 2. HINTERGRUND 3. BEZIEHUNGEN ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN UNION UND KOSOVO B. UMSETZUNG DES STABILISIERUNGSUND ASSOZIIERUNGSPROZESSES 1. POLITISCHE LAGE 1.1 Demokratie und Rechtsstaatlichkeit 1.2 Menschenrechte und Minderheitenschutz 1.3 Regionalfragen und internationale...»

«Double-Resonance Studies on Compact, High-performance Rubidium Cell Frequency Standards Thejesh N. Bandi This thesis presents experimental studies on continuous-wave (CW) laser-microwave double-resonance (DR) spectroscopy and metrology in rubidium (87Rb) vapor cells in view of new high-performance, compact Rb-cell atomic clocks. Two different approaches were studied in this work; the wall-coated cell approach and the enlarged cell buffer gas cell approach. New magnetron-type cavity microwave...»

«Press Kit Head of media relations: Sophie Eigenmann Press agents: Simon Niederhauser, Luana Di Trapani Sara Sentissi & Diana Bolzonello CINEMA TOUS ECRANS Festival International du Film, de la Télévision et du Multimédia Maison des Arts du Grütli – 16, rue Général Dufour Case Postale 5759 – 1211 Genève 11 – Suisse Tél: +41 (0)22 809 69 03 Fax: +41 (0)22 329 37 47 Email: presse@cinema-tous-ecrans.ch www.cinema-tous-ecrans.ch -2Index 1. Editorial 2. Press Release 3. Juries and...»

«These written materials are not for publication or distribution (directly or indirectly) in or to the United States, Canada, Australia or Japan. They are not an offer of securities for sale in or into the United States, Canada, Australia or Japan. The securities to which these materials relate have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), and may not be offered or sold in the United States absent registration or...»

«Europäische Klimapolitik mit handelbaren Emissionslizenzen Fritz Rahmeyer Beitrag Nr. 257, Januar 2004 Europäische Klimapolitik mit handelbaren Emissionslizenzen Fritz Rahmeyer * Universität Augsburg Januar 2004 Abstract With the adoption of the „Directive 2003/87/EU of the European Parliament and the Council.“ greenhouse gas emission allowance trading within the community will begin in 2005. Emission trading is a flexible instrument to abate emissions within the framework of the...»

«Republic oi :!1-.: Phi!ippin~s SupL,,._;Court ]\! i!1i Ia G.R. No. 1Hi089 MERLINDA MONTANEZ, Compl;;;iti~\nt, Present: VELASCO, JR.,.!., Chairperson, LEONARDO-DE CASTRO,* PERAIJTA, ABAD, and -versusMENDOZA,.JJ.Pronaulgafcd: LOURDES TAJOLOSA CIPHL\i ;O, ResporhkiiL 22 Oc lober _ -4012 · V( ~~-(/tY!_~ X ·· X DU:CISION PERALTA, J.: l~)r For our resolution is a petition review on certiorari which seeks to annul the Order' dated September 24, 2007 of the Regional Trial Court (RTC) of San...»

«Földrajzi Értesítõ 2003. LII. évf. 1–2. füzet, pp. 107–121. A lakótelep-rehabilitáció helyzete hazánkban1 Elméleti és gyakorlati kérdések EGEDY TAMÁS2 Zusammenfassung Lage der Neugestaltung von Grosswohnsiedlungen in Ungarn Während des Sozialismus wurden staatliche Investitionen in Ungarn überwiegend als Grosswohnsiedlungen realisiert und diese Jahrzehnten brachten eine rasche Verbreitung von Panelwohnsiedlungen mit sich. Nach der politischen Wende bilden diese...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.