WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 45 | 46 || 48 | 49 |   ...   | 82 |

«Budapest, 1985 A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának kiadványa technikai szerkesztő: Beke László, Marosi ...»

-- [ Page 47 ] --

Innen visszatérve a fenti puszta boltba „és jobb kézre térvén s felmenvén hét szakaszban, hosszan faragott kövekből álló hét lépcsőjü grádicsokon egy faragott kövekből álló ajtómellyékü... ajtón egy puszta palotában” jutottak; két ablaka faragott kőből, de „kereszti megromlottak.” Innen ismét kőből faragott ajtó vezetett a bolthajtásos árnyékszék re.

A grádicson lejövén a fent emlitett tornác és egy kis bolthajtás alatt következett az ecetes kis bolt két kőből faragott ablakkal és a bolthajtásos sütőház kőből faragott ajtóval és két ablakkal.

Innen kijövén balkézre a puszta kőfal mellet 12 fogú lajtorja vezetett a pince felett egy padlás nélkül való házba. „Innen ismét jobbkézre menvén ki” egy puszta ház következett, ajtaja és öt ablaka faragott kőből volt. Innen nyílott egy másik puszta ház kőből faragott ajtóval és három kőből faragott ablakkal. Utána ismét egy puszta ház következett két kőből faragott ablakkal.

A fent említett 12 fogú lajtorján lejövén a felső házakból, következik a „második pince”, a „nagy öreg konyha” kőből faragott ajtóval és három ablakkal, közülük kettő faragott kőből. „Itt vagyon kőből rakott, fával párkányozott öreg konyha, melynek egyik végiben vagyon két faragott kőből csinált oszlopok, melyeken vagyon egy kis bolthajtás; az egyik szélyén nyúlik ki egy kőkémén.” Ezek után következik egy bolt, egy boltocska, egy ház, mindegyik kőből faragott ajtóval és ablakkal.

„Innen elébb menvén az grádics alatt vagyon egy kis folyosóalja, ezen folyosó négy tölgyfa oszlopra van kötésesen ugyan tölgyfa talpakra csinálva. Ezen folyósóra alól mennek bé romladozott, faragott kőből álló ajtómellyékü... ajtón egy pitvarban, mely pitvarnak egy ablaka lévén, ablakmellyékei faragott kőből állanak... Mennek bé balkéz felé szép faragott kőből való ajtómellyékü... ajtón... az uramék házában.” Két ablaka van, az egyik faragott kőből. Következik a „katonák háza” három ablakkal, közülük kettő kőből faragott, az ajtó szintén.

Ezekből a házakból kijövén balkézre térvén 13 lépcsőjü fagrádics vezetett a felső contignatioba; először a hat tölgyfakötéses oszlopon álló folyosóra. A folyosóról egy jó formában boltozott fejéren meszelt pitvar nyílott. A pitvarból balkézre kőből faragott ajtó vezetett az ebédlő palotába, melynek három „ablakmellyéki szép faragott kőből állnak.” Ugyancsak a fent írt pitvaron át „mennek bé cifra faragott kő ajtómellyékü...

ajtón az néhai üdvözült ur házába,” ennek két ablaka kőből faragott, zöldmázas kemencéje pedig „szép faragott kövekre kőlábakra rakott.”... „Mennek bé ezen ur házából az asszony önagysága házába egy cifrán faragott kőből való ajtómellyékü... ajtón”; két ablaka „cifra faragott kőből”, kemencéje faragott kőlábakra rakott. Innen kőből faragott ajtó vezetett a „sikátorba”, ablaka kőből faragott. A sikátorból ismét kőből faragott ajtó nyílott a bolthajtásos árnyékszékre. A sikátorból jobb kéz felé mennek bé a „leányok házában cifra faragott kő mellyékü... ajtón, melynek van két ablakja, ablakfelei és mellyéki mindeniknek cifra, faragott kövekből állnak.” Innen kőből faragott ajtó „nyilik bé az árnyékszékre, mely is annak rendi szerént van elkészítve.” A lányok házából kőből faragott ajtó vezetett a négy cserelábon álló folyosóra.

„Ezen megirt házaknak az végiben vagyon négy puszta elhagyott házak födél és szarvazás nélkül. Az uramék háza végében egy hosszu puszta ház kőből faragott ajtóval és négy ablakkal.” Azután következett egy kis puszta ház kőből faragott ajtóval és ablakkal, ennek végiben „más puszta ház”, két kőből faragott ablakkal.

„Ezen házból mennek bé az kastély szegeletein való két contignatios puszta házba faragott kőből csinált párkányos ajtómellyékü... ajtón. Az alsó házban vagyon öt ablak, mindeniknek kőből faragott ablakmellyékjei. A felső háznak három ablakja, ennek is kőből faragott ablakmellyékei mindeniknek.” Az alsó házból kőből faragott ajtó vezetett a puszta mellékhelyiségbe.

A leírás szerint a kastélynak akkor még 59 kőből faragott ablaka volt (nem számítva azokat, amelyeknek kőkerete kihullott), 28 kőből faragott ajtaja, valamint 3 kőből faragott kemencealja. A termek közül hat háromablakos volt, egy négyablakos és egy ötablakos. A faragások jellemzése: „szép faragott kőből – igen szép faragott kőből – cifrán faragott kőből csinált” – ablak vagy ajtó. Egy ajtóról megjegyzik: „párkányos ajtómelylyékü.” Néhány ablak – a nagy termekben – keresztosztású volt. A nagy konyha boltozatát két kis oszlop tartotta.

A kastély hossznégyszögben épült, az eredeti terv szerint feltehetőleg négy sarokbástyával (26–27. kép). A kastély földszinti és emeleti alaprajza közölve: Documente de

Egeres, a várkastély földszinti alaprajza. Documente 8/45 után.

Arhitectura din Romînia. Nr. 8. Bucareşti 1962. Pl. 44–45. Kővári szerint homlokzatának hossza – 1866-os állapotában – 60 lépés, tehát kb. 420 méter. Az egykori kastélyból az északi szárny maradt fenn és ehhez csatlakozóan a keleti szárny egy része a nagy kapuval. Kővári az északi szárnyban „a lépcsőzet homlokán” feliratos követ látott Báthory címerrel B. I. kezdőbetűkkel, valamint latin vers-sorokkal. 1931-ben, amikor e sorok írója láthatta a kastélyt, ez már nem volt meg. Ellenben épségben állt még a fent említett épületszárny, mind az udvari homlokzatán, mind a külső homlokzatán faragott ablak-keretekkel. Ugyancsak épségben állt a kastély kapuja. Ezt az épületszárnyat lakták is egészen 1948-ig, 1962-ben a kastély már fedetlen volt, az ablak faragványok (mintegy 228-229 nyolc) azonban az északi szárnyon (32–33. kép) még épségben a helyükön voltak. Az ablakok különféle típusúak: kettős félköríves ikerablakok, ablakok fogsoros párkánnyal;

az udvari ablakok közül az egyiken konzolos párkány, a másik ablak frízén kettős voluta-alakú dísz, ismét más típusú ablakokon a párkány alatt nem egyenletes, hanem 228 gutta-szerű fogsor (33. kép). A kápolna ablak-nyílásai – az északnyugati sarokbástyában (35. kép) – csúcsívesek, de már akkor keret nélküliek voltak. A rom épületben ma is látható egy ajtó egyszerű kereteléssel, valamint a lépcsőház egykori bejárataként 259 igen szép ajtókeret dór frízzel, triglyphes tagolással (62. kép). Mindebből következik, hogy ezek a faragott részletek ugyan a XVI. század utolsó negyedéből származnak, de még sem ugyanabból az építési periódusból. A legkorábbi az 1572-ben készült 224 kapu (28. kép), melynek felépítése megegyezik a kolozsvári ún. Püspöky ház 1571es kapujával. A legkésőbbi periódusból származik a dór frízű ajtó (mérete 243X153; belvilág 170X106).

225-227 A főkapu maradványai (29–31. kép) 1962-ben még hiánytalanul az épület előtt hevertek. Ebben a helyzetben, bárha a felépítés harmonikus szépsége nem érvényesülhetett, annál inkább megmutatkozott a részleteknek a kitűnő faragása. Felirata:

–  –  –

A feliratot középen címer szakította meg, ez azonban már Kővári idejében sem volt látható. A feliratos fríz magassága 32 cm, hossza kb. 3,5 méter. A jelmondatok két első sorához nincs analógia; a harmadik sorhoz: Margalits 1895. 217. sz.; a negyedik sorhoz Margalits 387. sz., és változatai Walther VI/4. 1966. 22360, 26361. sz.

Irodalom: KŐVÁRI 1866. 199–200 (a kastély története). GERECZE 1906. 407.

BALOGH 1934. 137, 148 (kolozsvári mesterek tevékenysége Egeresen, ennek korai periódusából az 1572-es kapu, míg a dór frízű ajtó későbbi). 1935. 25. 1940. 543–546.

BIRÓ 1941. 83. 1943. 44. KELEMEN 1944. 5–7 (birtoktörténeti adatok). BALOGH 1953. 42, 47, 48, 50, l. 43, 44. kép. 1956. 304. 1961. 335, 342, 343. Documente de arhitectura din Romînia. Nr. 8 Bucureşti, 1962. Pl. 43–49. IONESCU I. 1963. 431. lap,

211. kép. SEBESTYÉN 1963. 40. BALOGH 1964. 335, 342, 343. 1970. 234, 239.

B. NAGY 1970. 24, 50, 87, 90. 246. 257. l. 84. kép. H. TAKÁCS 1970. 48, 184. l.

Egeres, a várkastély emeleti ajtaja.

Documente 8/48 után.

Egeres, ablak a várkastély külső homlokzatán.

Documente 8/46 után.

Egeres, a várkastély udvari ablakai.

Documente 8/49 után.

54–55. kép. BALOGH 1973. 236, 241, 242. KABAY 1973. 1682–1683. B. NAGY 1973. 271–281 (1699. leltár közlése). 138–143. kép. BALOGH 1974. 31. BALOGH P70 1975. 74. FEUERNÉ 1977. 233., 134. kép. KELEMEN L.: Művészettört. tanulmányok.

Bukarest, 1977. 208.

A kastély építtetője Bocskay György; gyermekei István, a későbbi fejedelem, és Erzsébet, Báthory Kristóf felesége. Támogatta – másokkal együtt – Melius Juhász Péter prédikációs könyvének kiadását (Várad, 1566–1567. – RMNY. I. 1971. 259. sz). 1569ben tanácsur (TRÓCSÁNYI 1980. 26).

Egeres (v. Kolozs vm. – Aghireş) – ref. templom.

281-282 Bocskay Gábor sírköve. 1573 (82–83. kép). Homokkő. Mérete: 198X84 cm. Feliratai, feloldva a ligatúrákat (Herepei János közlése nyomán):

A sírkő felső mezejében idézet a Jelenések Könyvéből:

–  –  –

Utólagos bekarcolások jobbra: 1573 (a számjegyek jellege XVI. századi); a mesterjegytől balra TB/Ao/1616.

A felső és az alsó felirat között a sírkő felső harmadában a két szárnyas angyaltól 281 tartott Bocskay címer (82. kép). Az alsó mezőben a felirat után Seres János mesterjegye (83. kép) van.

A sírkő rajza a felirat betűhív másolatával Herepei tanulmányában.

Irodalom: HEREPEI J.: Bocskai Gábor egeresi síremléke és mestere. Kvár, 1947. – Kolozsvári Bólyai Tudomány Egyetem Erdélyi Tudományos Intézet (részletes tanulmány, melynek során a szerző megállapítja a sírkő hiteles dátumát, az elhunyt személyét és a mesternek, Seres Jánosnak a mesterjegyét; közli a régi irodalmat). BALOGH 1970. 236. 1973. 238. KABAY 1973. 1683 (tévesen 1616-ra keltezi).

BALOGH J.:

Későrenaissance kőfaragó műhelyek. II. Ars Hungarica. 1974. 371–373.

Fogaras (v. Fogaras vm. – Făgăraş), szentegyház (rk. templom)

1584. jún. 6. Kvár szkve: „Eodem az fogarassi Király fundátora [nyilván Báthory István király fundálója] jü volt ide. Lovai elfáradtak Bániabükinél. Biró uram küldötte elejiben Konta Miklóst 2 lovával. Fizettem den. 28.” (III/XVIII. 7).

1584. jún. 10. Kvár szkve: „Az fogarassi fundatori vitte Tordáig vissza Konta Miklós 2 lovon den. 50.” (III/XVIII. 7).

1585. márc. 20. Kvár szkve: „Herman Márton viszi Tordáig az fogarassi szentegyház fundálót feleségestől. Attam az 4 lóra Tordáig fl. 1.” (III/XXIV. 49)

1585. máj. 19. Kvár szkve: „Az fogarassi zentegyház köve ala adata biro uram 4 szekeret fejedelem parancholta.” Három szekér 12 ökrös volt, négy 14 ökrös; egy-egy szekér költsége fl. 1. den. 50 (III/XXII. 6.) – A katolikus templom építését valószínű leg Báthory István király, a fogarasi vár ura, kezdeményezte.

1592. jan. 23. Gyfehérvár. Alfonso Carrillo jelentése az erdélyi jezsuita misszióról:

„Templum, more cultuque catholico instauratum, ornatumque, ut vel aemuli ipsi mirifice eius aspectu capiantur. Igitur exclamant: Nunc templum est, ubi spelunca fuit.” (VERESS: Carrillo. I. 1906. 13. Fontes. V. 1921. 31).

1604. Jezsuita jelentés arról, hogy Fogarasban a katolikus vallást először Báthory Boldizsár, István király unokaöccse, azután Mária Christierna fejedelemasszony pártfogolta: az utóbbi „eiusque templum sacra supellectili aliisque pretiosis ornamentis instruxit.” (Fontes V. 1931. 108).

Irodalom: BALOGH 1934. 148. 1935. 25. 1940. 546. 1953. 48. 1961. 343. 1964.

343. 1972. 239. 1973. 242.

Fogaras (v. Fogaras vm: – Făgăraş), várkastély

1291–1561. Történeti adatok a vár birtoklásáról és az építkezésekről, közölve:

BALOGH 1943. 227–229.

A XV. század végén vingardi Geréb János és fiai (László, Péter, Mátyás) építkeztek (kb. 1461–1486), majd Bornemissza János birtoklása idején (1505–1520) a várnagy Tomori Pál (1508–1526), 1536–1540 körül Majlád István (BALOGH 1943. 227– 229). A vár 1632 évi leltára említi a Tomori bástyát és „az Maylat hazai”-t (PRODAN I. 1970. 153, 156, 157). Ebből az időből való a Majlád–Nádasdy kettős címer a vár falán, melyet Szádeczky 1892-ben igen rongált, megkopott állapotban látott (SZÁDECZKY L.: Fogaras vára és uradalma tört. emlékei. Erd. Múz. 1892. 138–141. – Tomori Pálnak Fogaras várában kelt levelei (1508-1529) közölve: Tört. Tár. 1882. 78–86. Majládról: BALOGH 1943. 192, 228–229).

1541–1563. Majlád István felesége, Nádasdy Anna birtokolja Fogaras várát és uradalmát, aki időnként itt is lakott (SZÁDECZKY: i. m.).

1552. Kvár. Castaldo levele: „Castrum suum seu speluncam Fogaras nec volui videre nec ibi Architectum mittere.” (Takáts Sándor jegyzete a bécsi levéltárból, hagyatékában. – Dr. Baranyai Béláné közlése.).

1558-ban Majládné Nádasdy Anna Izabella királynétól új adományt nyert Fogaras várára (SZÁDECZKY: i. m.).

1565–1570. Giovanandrea Gromo feljegyzése: „Dapoi passato detto fiume [Olt] sono circa miglia XX, fino alla forte et ben guardata Rocca di Fogaras, posseduta da Gabriello Mailat, fu figliolo di quello gran Stefano Moldauo... La fortezza di Fogaras è tenuia fortissima, ma ella è stata per innanzi quando le batterie non erano cosi furiose; hora anco si farebbe con poca spesa et breue tempo.” (Apulum. II. 1946. 187–188.)

1566. aug. 6. Gyalu. János Zsigmond Majlád Gábortól megvásárolja Fogaras várát és uradalmát 30000 forintért (SZÁDECZKY: i. m).Pages:     | 1 |   ...   | 45 | 46 || 48 | 49 |   ...   | 82 |


Similar works:

«Die inoffizielle Betriebsanleitung für den Elecraft K2 zusammengestellt von Daniel, DM3DA Es kommt gar nicht so sehr darauf an, welches Funkgerät Du hast. Viel wichtiger ist, dass Du den Umgang mit dem Gerät lernst. Learn to drive it. — Brian, G8OSN Version: 2014-02-18 Kontakt: Daniel Schlieper, DM3DA, Wissmannstr. 21, 40219 Düsseldorf Email: dm3da@tuxomania.net Satz: LuaLTEX mit KOMA-Script aus der Latin Modern A Einbandgestaltung unter Verwendung einer Zeichnung von Elecraft Quelltext:...»

«Positive Vibes Entertainment – 701-A South Military Highway, Virginia Beach, VA 23464 757-248-3820 Positive Vibes Wedding Accessories Professional D.J. & Emcee Services Office (757)248-3820, Fax 1-757-941-7152 Use All Numbers, E-Mail: info@positivevibes.net www.positivevibes.net //_ _To: The staff of Positive Vibes Inc.From: Peace and Blessings, Hopefully this information packet will be helpful in the preparations for your function. This packet will provide all our basic information and our...»

«A Guide To Trains The World S Greatest Trains Tracks Travel Often make late on your facts make that the floor tasks between your level. Per the one epub, it are as handled 0800 A Guide To Trains The World's Greatest Trains, Tracks & Travel knowledge that your regulations but centers. You has for of the A Guide To Trains The World's Greatest Trains, Tracks & Travel entrepreneur is, their regulations can sure learn. The left A Guide To Trains The World's Greatest Trains, Tracks & Travel EUR/GBP...»

«Deutscher Bundestag Drucksache 18/8103 18. Wahlperiode 13.04.2016 Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur (15. Ausschuss) zu der Unterrichtung durch die Bundesregierung – Drucksache 18/7422 Nr. A. 22 – Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit sowie zur Aufhebung der...»

«Начало мудрости (Псалом 110:10) Свидетельства раввинов Copyright © by Good News Society, Johannesburg, South Africa Copyright of the Israeli edition © 1992 by Keren Ahvah Meshihit P. 0. Box 10382, Jerusalem 91ЮЗ Printed in Israel, September 1992 ISBN 965-447-005-5 No part of this publication may be reproduced in any form without prior permission in writing from the publisher. Авторское право © Гуд Нью с Сисайти...»

«DE DE DE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN Brüssel, den 25.3.2009 KOM (2009) 135 endgültig 2009/0049 (CNS) Vorschlag für einen RAHMENBESCHLUSS DES RATES zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs und der sexuellen Ausbeutung von Kindern sowie der Kinderpornografie und zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2004/68/JI des Rates {SEK(2009) 355} {SEK(2009) 356} DE DE BEGRÜNDUNG 1. KONTEXT DES VORSCHLAGS • Gründe für den Vorschlag und Zielsetzung Sexueller Missbrauch und sexuelle...»

«PROGRAMME AND ABSTRACTS PROGRAMME ET RESUMÉS PROGRAMM UND ZUSAMMENFASSUNGEN ADDRESS AND PHONE NUMBERS · ADRESSE ET NUMÉROS DE TÉLÉPHONE · ADRESSE UND TELEFONNUMMERN Congress Office: AIHV 20 – Vitrocentre Romont– Au Château 1680 Romont – Switzerland Tel. +41 26 652 18 34, Fax +41 26 652 49 17 Mobile phone: +41 41 77 401 17 84 (Anne de Pury-Gysel); +41 76 267 37 17 (Sophie Wolf) E-mail: info@aihv2015.ch Website: www.aihv2015.ch PROGRAMME AND ABSTRACTS PROGRAMME ET RESUMÉS PROGRAMM...»

«U.S. Department of the Interior Office of Inspector General AUDIT REPORT INVENTORY MANAGEMENT AND VALUATION, NATIONAL MAPPING DIVISION, U.S. GEOLOGICAL SURVEY REPORT NO. 96-I-1239 SEPTEMBER 1996 United States Department of the Interior OFFICE OF INSPECTOR GENERAL Washington, D.C. 20240 MEMORANDUM TO: FROM: Final Audit Report for Your Information “Inventory Management and SUBJECT SUMMARY: Valuation, National Mapping Division, U.S. Geological Survey” (No. 96-I-1239) Attached for your...»

«London UCSB Summer Sessions 2014 Travel Study Program Student Handbook by ACCENT and UCSB LONDON SUMMER 2014: GLOBAL CITY, GLOBAL JUSTICE The programme is run jointly by ACCENT (an independent study abroad organization) & UCSB ACADEMICS ABROAD ACCENT is an independent study abroad organization coordinating overseas study programs with over 50 colleges and universities throughout the U.S. As the program provider for your study abroad program, ACCENT is responsible for coordinating housing,...»

«NEW HANOVER COUNTY REQUEST FOR QUALIFICATIONS OGDEN FIRE STATION RFQ # 16-0320 DONNIE HALL, FIRE CHIEF COUNTY COMMISSIONERS BETH DAWSON, CHAIR JONATHAN BARFIELD JR, VICE-CHAIR WOODY WHITE SKIP WATKINS ROB ZAPPLE CHRIS COUDRIET, COUNTY MANAGER Section 1 Advertisement NEW HANOVER COUNTY REQUEST FOR QUALIFICATIONS OGDEN FIRE STATION RFQ # 16-0320 New Hanover County is soliciting qualifications from qualified professionals to provide architectural design services for the construction of a new...»

«Institut für Binnenfischerei e.V. (IfB) Potsdam-Sacrow Im Königswald 2, 14469 Potsdam FISCHBASIERTE SEENBEWERTUNG IN DEUTSCHLAND Vertretung Deutschlands im Interkalibrierungsprozess, Übernahme der Leitung der Central-Baltic Gruppe und Publikation des deutschen Verfahrens Projekt-Nr. O 3.13 Bearbeitung: Dr. David Ritterbusch Im März 2014 INHALT Zielstellung Methodik Ergebnisse zu 1 und 2): Kapazitäten in den Mitgliedstaaten und Ausgangssituation. zu 3 und 4) Treffen und...»

«Veröffentlicht in: Studia Bobolanum 4 (2008) 21–41.Zusammenfassung: Gott ist von der Welt her als der auszusagen ist, „ohne wen nichts ist“. Die so verstandene Geschöpflichkeit der Welt ist beweisbar, und es lassen sich dagegen keine naturwissenschaftlich begründeten Einwände erheben. Erst im Glauben dagegen geht es um Gemeinschaft mit Gott. Peter Knauer SJ Vernunft – Naturwissenschaften – christlicher Glaube 1. Grundaussagen zum Verhältnis von Glaube und Vernunft Martin Luther...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.