WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 44 | 45 || 47 | 48 |   ...   | 82 |

«Budapest, 1985 A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának kiadványa technikai szerkesztő: Beke László, Marosi ...»

-- [ Page 46 ] --

1565–1570. Giovanandrea Gromo feljegyzése: „... in mezo la ualle uerso Lippa sopra un’alto monte spiccato da ogni lato fortissima Deua, tenuta una delle piu importanti fortezze di quel Regno, si per esser sopra la piu perigliosa gola di quelle, unendosi a quella tutti à tre le uie per le quali il Turco ha immediate adito d’entrare. Come che espugnata quella si ha aperto adito per tutta quella prouincia che tenendosi ruuinera ogni grosso esercito che quindi presumesse passare. Oltre che ella è inespugnabile per esser padrona di un si importante fiume, quale per nessuna uia si puo diuertire sopra detto monte, quale contiguo e quasi circondato di tal altezze che non ui si puo fare batteria et di tal durezza che non si puo minare.” – „... il Re [János Zsigmond] sempre tiene per custodia i piu fedeli che ei si reputi havere et in quella ui chiude et serra il fiore delle sue ricchezza et tesori.” (Apulum. II. 1946. 171).

1594–1595 körül. Geszthy Ferenc főkapitány építkezése. Erről a várkapu keleti oldalán építési emléktáblája tanúskodott. Felirata:

FRANCISCVS GEZTI DE EADEM GEZD

QVAE TEMPORA DESTRVXERVNT

GENERALIS TRANSILVANIAE SOLERTIA

RESTAVRAVIT

Feljegyzés 1848-ből az egykori szebeni Katonai parancsnokság levéltárában. Közölve:

SCHMID V.: Déva vára Erdélyben. Erd. Muz. Egylet Évkönyvei. IV. 1866–1867. Kvár, 1868. – Geszthy valószínűleg 1594 óta volt az ország generálisa (TRÓCSÁNYI 1980.

337).

Az építkezés gyakorlati végbeviteléről adat nincs. Csak feltételezni lehet, hogy ebben kolozsvári mesterek is részt vettek, különösen a címerek, emléktáblák faragásában. Geszthy – anyai ágon Zsigmond fejedelem rokona – az udvarhoz tartozott, amely elsősorban kolozsvári mesterekkel dolgoztatott. A XVII. században viszont adatok bizonyítják a kolozsvári mesterek dévai tevékenységét.

A vár tervrajzait és irodalmát a XVII. századi építkezések ismertetése során közlöm.

Geszthynek a vár alatt kúriája volt. Itt élt és halt meg anyja, Sulyok Zsófia 1590-ben, sírfelirata szerint „in curia filii sui Francisci sub arce eiusdem sita.” (SZŐTS S.: A dévai ref. templom és régiségei. Hunyadmegyei Tört. és Régészeti Társulat Évk. 1896–1898.

75–76).

1593. jún. 11-én kelt Geszthy végrendelete, amelyben nagy összeget hagy a ref. egyháznak a dévai templom külső és belső megújítására, valamint arra, hogy parókiát, iskolát, iskolamesteri házat és négyszobás internatust építsenek. Meghalt 1595-ben (VERESS E. Előadása Geszthyről 1898. jún. 15.-én Déván. Hunyadmegyei Tört. és Rég. Társ. Évk.

9. köt. 1898. 174). Gyulaffi Lestár szerint 1596-ban halt meg (Tört. Tár. 1893. 121).

Geszthy Ferencnek dedikált könyvek: RMNY. I. 1971. 483, 492, 519. sz. Támogatta a román Bibliafordítás kiadását (Szászváros, 1581–1582. – RMNY. I. 1971. 519. sz. ) Mindazáltal az 1593 júliusi fehérvári országgyűlésen kikelt a tudós államférfiak (Kovacsóczy stb.) ellen, és általában a tudomány ellen és a megindítandó háború mellett tüzelt.

(SZÁDECZKY L.: Kovacsóczy Farkas. Bp., 1891. 106–109).

Ebesfalva – Erzsébetváros (v. Kis-Küküllő vm. – Dumbraveni), várkastély

1552. Apafi Gergely építési emléktáblája az ebesfalvi kastély északi szárnyának az emeleti nagy termében (palatium). Helyét és szövegét közli az 1727. szept. 2–13-án kelt Urbarium sive Conscriptio: „Super qua quidem janua in introitu Legitur Sequens inscriptio: Me fecit fieri Egregius Gregorius Apaffi de Apa Nagy Falva Comes Comitatus Dobocensis Magister Curiae Domini Reverendissimi Friderici (sic!) Georgii Episcopi Varadiensis 1552.” (O. L. Erd. Fiscalis Ltár. F 234. I. 13. H.) A feliratnak Frater György váradi püspökre vonatkozó része retrospektív jellegű, mert Martinuzzi 1551 dec. 17-én meghalt. Az emléktáblának valószínűleg nem ez volt az eredeti helye, mert ez az épületszárny XVII. századi jellegű. A tábla a századfordulón pusztulhatott el; 1935-ben már nem volt látható. A feliratot helymegjelölés nélkül említik: HODOR K.: Doboka vármegye természeti és polgári esmértetése. Kolozsvár, 1837; KŐVÁRI 1866. 232 (tévesen Bethlen Gergelyt ír); LÁZÁR M. gr.: Erdély főispánjai. Bp., 1889. 72, 131.

1556. Az Apafi család tagjainak panaszirata, melyben új osztozásra akarják Apafi Gergelyt szorítani. Ebben a következőket írják: „mert az kywul mjnket tanitatnij kellett wolna, az Gergelij vram az Ebesfalvij hijmes házra es egyéb zwksegere convertalta.” (Az egykori Erd. Muz. Ltára, most a Román Akadémia kvári Levéltára. Törzsgyűjtemény. – Kelemen Lajos közlése.)

1564. Apafi Gergely építési emléktáblája, befalazva a keleti épületszárny udvari részén a kiugró portikus kapuja felett. Az 1714. márc. 22-én kelt conscriptio így jelöli meg a helyét: „Abhinc aedificium lapideum scandulis tectum duarum contignationum in area procedens, cuius frontispitio inscripta.” (O.L. Urbaria et Conscriptiones. Fasc. 165/4 –

Dr. Horváth Tibor Antal közlése.) A ma is meglévő feliratos tábla szövege a következő:

–  –  –

A felirat közepén, az üresen hagyott részen az Apafi címer látható, amely az egyes szavakat megszakítja.

1567. Apafi Gergelyné Gerendy Erzsébet emléktáblája. Egykor Ebesfalva, utóbb Kvár

Múzeum Lt. sz. VI. 1701. Mérete: 76X81 cm. Anyaga mészkő. Felirata (feloldva a ligatúrákat):

EN APPAFFY GERGEL

AZ EN ATTIAMFIANAK GER

ENDY ERSEBETNEK EMLE

KEZETIRE FARAGTATTAM KI

EO CIMERET E KŐRE A D 1567 Az emléktábla közepén a Gerendy címer E G betűkkel.

1568. szept. 17. Gyfehérvár. János Zsigmond Apafi Gergely tanácsost és rokonságát megerősíti a Szolnok-Doboka, Fehér és Küküllő vármegyei birtokokban, közöttük Apanagyfalu (cum curia Nobilitari), Almakerék (cum curia Nobilitari) és Ebesfalva birtoklásában nova donatio címén (O.L. Erd. Fiscalis Ltár. F 234. I. 4. V).

A várkastély XIX. századi állapotáról Kővári László így ír: Keleti és északi szárnya városházzá van alakítva. Nyugat felöl emeletes fal, de fedél nélkül. „Déli rész apró szobái kis ablakokkal épen úgy állnak mint I. Apafi korában, hason jó karban mellette egy bástya.” (KŐVÁRI 1852. 152–153).

Apafi Gergely építkezéseiből 1935-ben egy teljes ajtókeretet és több más ajtókeret töredékét láthattam befalazva. 1956-ban csupán csak a keleti szárny emeletén találtam egy befalazott ajtó-párkányt, melynek alsó szélét fogsor, frízét pedig középen címerpajzs díszíti, két szélét cannelurás gyámkő zárja le – hasonlóan a györgyfalvi párkányhoz.

Felirata az erős meszelés miatt nem volt olvasható. Ablakmaradványok a külső homlokzatokon: kettős ívelésű ikerablak (23. kép), hármas keresztosztású ablak. Valamennyi maradvány stílusa szorosan a kolozsvári faragványokhoz kapcsolódik, az 1552-es címeres ajtó nemesen egyszerű tagolása a Wolphard ház korai emlékeihez (1534). Kivétel csupán Apafiné Gerendy Erzsébet címerköve (1567), mely környékbeli, vidéki kőfaragó munkája.

A renaissance faragványokról – közöttük az 1552-ből való címeres ajtóról – egy XIX. századi kéziratban (Kolozsvár, Egyetemi Könyvtár) tollrajzok maradtak fenn. Ezeket az 1930-as években láthattam.

Apafi Gergely Zápolyai János király hívei közé tartozott. János Zsigmond udvarában titkos tanácsos volt és főudvarmester. Nagy tekintélyéről, bölcsességéről, hűségéről Giovanandrea Gromo 1565-ben elismerőleg írt (Apulum II. 1946. 195). Báthory István idejében tanácsúr (VERESS I. 1944. 330; II. 34), meghalt 1584-ben (VERESS: Doc. II.

1930. 301 ).Ugyanebben az évben Possevino kedvezően nyilatkozott megnyerő egyéniségéről, amely megmutatkozott: „nel favorire i nostri et in non essere lontano dal regno di Dio’ jóllehet protestáns (Fontes III. 1913. 178).

Apafi Gergely tisztségei: Fráter György udvarmestere 1551 előtt, dobokai főispán 1551–1552 körül, főudvarmester 1563–1575, fejedelmi tanácsos 1564–1584, Küküllő P69 vármegye főispánja 1576–1584 (TRÓCSÁNYI 1980. 22).

Ebesfalva, a várkastély keleti szárnyának homlokzata és földszinti alaprajza.

Documente 8/40 után.

Ebesfalva, a várkastély egyik ablaka.

Documente 8/42 után.

Irodalom: KŐVÁRI 1852. 152. 1866. 232–233 (az Apafi család birtoklásának története, XV–XVII. század). SZÁDECZKY L.: Erzsébetváros tört. emlékei. ErdMúz. 1899. 399–402 GERECZE 1906. 420. BALOGH 1934. 144, 148. CSABAI 1934. 39. BALOGH 1940. 543.

BÍRÓ 1941. 80. 1943. 25. 44. BALOGH 1953. 42. 1961. 335. Documente de arhitectura din Romania. 8. Bucureşti, 1962. Pl. 40, 41, 42. IONESCU I. 1963. 433. SEBESTYÉN 1963. 40. BALOGH 1964. 335; 1970. 234. B. NAGY 1970. 69. 103., 41. kép (az 1564-es emléktábla tévesen, mint keresdi feliratos kő közölve). H. TAKÁCS 1970.

183. BALOGH 1973. 236.

Egeres (v. Kolozs vm. – Aghireş), várkastély

1532. Zápolyai János király „totalem possessionem Egeres cum ruderibus desolati ibidem Claustri in Comitatu Kolosiensi existentem” Apafi Miklósnak adományozta. A hagyomány szerint a monostor azonos a ref. templommal (JAKAB E.: Apátságok Erdélyben.

M. Tört. Tár. XIII. 1867. 34, 36). Megjegyzendő, hogy a renaissance várkastély a középkori templomtól távol épült. Annak a feltevésnek, miszerint a várkastélyt a kolostor átalakításával építették volna, nincsen alapja.

1570-ben kapta az egresi uradalmat Bocskay György (Kelemen 1944. 6).

1572-ből való a várkastély kőkapujának a felirata.

1577. febr. 22. Kvár szkve: „a fejedelmet vitték Egeresre” (1577/X. 58).

1578. jan. 12. Kvár. szkve: „Eodem die Potts Péter viszen 2 lovon az fejedelem házához Egeresre 1 deákot és 1 sütőnét.” (1578/XIV. 65).

1578. ápr. 8. Kvár szkve: „Vaida János viszen 3 lovon öt téglást Egeresre.” (1578/XIV. 71).

1578. jún. 27. Kvár szkve: „Nagy János viszi az kőmieseket 4 lovon Egeresre. Attam biró uram hagyásából fl. 1” (1578/XIV. 81).

1579. aug 19. Kvár szkve: „Az 19. augusti jöve hozzám az Teoreos Márton egeressi tisztartó, kére 6 lovat, szekeret, hogy az kőmijeseket hatan voltanak, hogy Egeressik vigyék őket. Merthogy jó szomszédság küldék 2 eitel bort. Fizettem den. 6.” (1579/XVIII. 31).

1579. aug. 26. Kvár szkve: „Ugyan akkor Teoreos Márton hozott volt Szebenből nyolcz kőmiesseket, melyeket viszen Keoressy György 8 lovon Egeresre. Fizettem neki fl. 1. den. 50.” (1579/XVI. 67).

1596. febr. 2. Bocskay Istvánt statuálják a várkastély birtokába. (Kővári 1866. 200).

1606. Bocskay István végrendeletében az egeresi várkastélyt Bánfi Lászlónak és a Haller fiaknak adományozta (Kővári 1866. 200).

1619. febr. 20. Bethlen Gábor levele kelt „Datum in arce Egeres.” (Kvár, egykor Városi, most Állami Ltár. Kvár, Városi iratok. III/212. – O.L. Filmtár 11543. sz. doboz.)

1665. májusi országgyűlés megvizsgáltatja Egeres várát Béldi Pállal és Ebeni Istvánnal: érdemes-e végvárrá megerősíteni a portyázó törökök ellen? A válasz nemleges. (TRÓCSÁNYI 1980. 71).

1699. jún. 29–júl. 5. Az egeresi kastély leltára (tulajdonosok: özv Csáki Gáborné Gyulaffi Zsófia, özv. Gyulaffi Lászlóné Gyerőfi Borbara és leánya Gyulaffi Klára). A leltárt Kelemen Lajos találta meg és másolatát az 1930-as években átadta e sorok írójának.

A leltár terjes szövegét jegyzetekkel együtt közölte: B. NAGY MARGIT 1973. 271–280,

375. A leltár építészet történetileg jelentős részletei:

„Vagyon ezen Kastély kőből, imitt-amott téglával elegy, mésszel, hol jó, hol rossz szalmafödél és szarvazás alatt, néhult pedig födél nélkül, négyszegeletesen felrakva, melyben mennek bé elsőbben is a kis palánkba, rossz zsendelyezés alatt galambbug nélkült, kétfelé nyiló, felső részén vaskapcsokon forgó, fenyődeszkából csinált kapun, melynek kapufelei tölgyfából parasztosan vannak kifaragva...” Ez a külső udvar, ebben áll „a tölgyfából sasokban rakott” istálló „tizenhárom lábon álló eresszé”-vel, továbbá juhistálló, a lónak való szín stb.

„Innen egy eresztőre csinált kis hidacskán menvén bé igen szép faragott, kőből való kapumellyékü, kétfelé nyiló öreg négy vassarkokon forgó és pántokon, záldokfa deszkával jól megdeszkázott nagykapun... Ezen nagykapun nyilik egy kis fasarkokon forgó zádokfából csinált fenyődeszkával foltozott ajtó...” A nagykapun belül „vagyon egy jó bolthajtásos, kőből álló kapuközi...” Innen balra kőből faragott ajtó nyílik a tömlecek pitvarára, ennek boltozása megrepedezett. A pitvaron át mennek a porkoláb házba (porkoláb szoba), „ennek ajtómellyéki szép faragott kőből valók. Vagyon ezen háznak egy nagy lantornából csinált ablakja, ablakfelij, kereszti szép faragott kőből valók.” „A kapuközin kimenvén balra 32 lépcsőjü grádicson „mennek fel egy kis romlott tornácocskába...” Ebből a tornácból nyilik „egy régi nagy bolt” (boltozott szoba), két négyszegletü és egy kerek ablakkal, „ezeknek ablakmellyéki szép faragott kőből, cifrán vannak csinálva; ezen boltban vagyon szép faragott kőből rakott kemencealj...” Innen kőből faragott ajtón át „puszta boltba” lehet jutni, három ablaka faragott kőből volt.

„Innen mégyen bé ugyan faragott kő ajtómellyékü... régi ajtón egy jó bolthajtásos boltba... Ezen boltnak vannak két ablaki, ablakmellyékei és kereszti faragottkőből állók.” Innen jobb kézre kőből faragott ajtó nyílott a bolthajtásos árnyékszékre.Pages:     | 1 |   ...   | 44 | 45 || 47 | 48 |   ...   | 82 |


Similar works:

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/228499307 All Nitrogen or High Nitrogen Compounds as High Energy Density Materials Article · October 2004 READS 7 authors, including: Karl O Christe Ralf Haiges University of Southern California University of Southern California 558 PUBLICATIONS 7,475 CITATIONS 144 PUBLICATIONS 1,202 CITATIONS SEE PROFILE SEE PROFILE...»

«BOOK OF ABSTRACTS VLIZ YOUNG MARINE SCIENTISTS’ DAY VIVES, Brugge 20 February 2015 VLIZ SPECIAL PUBLICATION 71 -iThis publication should be quoted as follows: Jan Mees and Jan Seys (Eds). 2015. Book of abstracts – VLIZ Young Marine Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication 71. Vlaams Instituut voor de Zee – Flanders Marine Institute (VLIZ): Oostende, Belgium. xiv + 196 p. Vlaams Instituut voor de Zee Flanders Marine Institute VLIZ – InnovOcean site...»

«1. Freshman Orientation (imdb aka Home of Phobia) A film directed by Ryan Shiraki RT: 91 min, 35mm color, aspect ratio 1.85, Dolby 5.1, 5 reels, Rated R for strong sexual content, language and some drug use Press site: www.regentreleasing.com/freshmanorientationpress Website: www.freshmanorientation-themovie.com Theatrical booking information: Materials: John A. Lambert 310-806-4278 Helene Nielsen Beal 310-806-4279 President, U.S. Theatrical Distribution Director, U.S. Theatrical Distribution...»

«THE FEAST OF THE IMMACULATE CONCEPTION OF THE BLESSED VIRGIN MARY The Feast of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary is celebrated on December 8. Many people believe that the feast celebrates Jesus’ conception, but in fact it celebrates Mary’s Immaculate Conception; the fact that Mary was, from the very first moment of her existence (her conception), without sin, and chosen to be the Mother of Jesus. As today’s feast is a holy day of obligation, all Catholics should...»

«Zentrum für Europäische Integrationsforschung Center for European Integration Studies Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Discussion Paper Emil Mintchev / Janusz Musial Stabilität durch Bildung Die Fortbildungsprojekte des “Zentrum für Europäische Integrationsforschung” (ZEI) in Südosteuropa (1999 2006) ISBN 3-936183-60-0 ISSN 1435-3288 Zentrum für Europäische Integrationsforschung Center for European Integration Studies Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn...»

«Prioritäten des Europäischen Forschungsraums: Sachstand in den Organisationen, die Forschung betreiben Der Europäische Forschungsraum (EFR) wurde im Jahr 2000 ins Leben gerufen, und Organisationen wie Ihre machen diesen Tag für Tag zur Realität. Allerdings sind noch viele weitere Fortschritte notwendig. Deshalb enthält die Mitteilung der Kommission über Eine verstärkte Partnerschaft im Europäischen Forschungsraum im Zeichen von Exzellenz und Wachstum...»

«Information visualization for knowledge repositories: Applications and impacts Item type text; Dissertation-Reproduction (electronic) Authors Zhu, Bin Publisher The University of Arizona. Rights Copyright © is held by the author. Digital access to this material is made possible by the University Libraries, University of Arizona. Further transmission, reproduction or presentation (such as public display or performance) of protected items is prohibited except with permission of the author....»

«The New Yor Cit e w rk ty Elect Ve tric ehicle Rea ess Pl e adine lan: Unlock king Urban Dem Un mand           O T    w e l k n   r p o er 6  t d n g    e t c r   s a e o y s   m t e t  h e y m t     u w m e   y t m e u   y e s                 Academic Citation: The New York City Electric Vehicle Readiness Pla n: Unlocking Urban Demand, December 2012  e a d 0 by Ari Kahn and Ch–  –  –  ...»

«Proposal for ESF Research Networking Programme (PESC) Advanced Concepts in ab-initio Simulations of Materials Acronym: Psi-k Principal Applicants: Nieminen, Risto Tel: +358-9-451 3105 Department of Applied Physics E-mail: Risto.Nieminen@hut.fi Helsinki University of Technology FIN-02015 TKK Finland Dederichs, Peter H. (contact person) Tel: +49 2461 61 4351 Institut für Festkörperforschung E-mail: p.h.dederichs@fz-juelich.de Forschungszentrum Jülich GmbH D-52425 Jülich, Germany Reining,...»

«JÓSA ANDRÁS É L E T E ÉS MUNKÁSSÁGA* írta: F A Z E K A S Á R P Á D (Nyíregyháza) véletlen úgy hozta, hogy a m a i nap témánk vonatkozásában évfordulót is A reprezentál, amennyiben 1834. X I. 30-án—és éppen András napján—látta meg a napvilágot dr. Jósa András, volt megyei fó'orvos, Szabolcs vármegye és a Nyírség büszkesége, híressége. Jósa András hosszú életének bemutatása egyszerre nagyon könnyű is nagyon nehéz is. K ö n n y ű azért, mert...»

«  FITNESS CLUB MANAGER Riverside EpiFitness Club POSITION SUMMARY: The Riverside EpiFitness Club (REC) is a state-of-the-art fitness facility contained within the Riverside EpiCenter, a new 112,000 square-foot multi-purpose facility located in Austell, Georgia (southwest Cobb County). Designed by Pieper, O’Brien, Herr Architects under the direction of Word of Faith Family Worship Cathedral, this facility features every modern amenity including a conference center, youth/entertainment center,...»

«Zentrum für Europäische Integrationsforschung Center for European Integration Studies Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Discussion Paper Andreas Marchetti Martin Zimmek (Hrsg.) Annäherungen an Europa Beiträge zur deutschen EU-Ratspräsidentschaft 2007 ISSN 1435-3288 ISBN 978-3-936183-75-7 Zentrum für Europäische Integrationsforschung Center for European Integration Studies Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn C175 Tel.: +49-228-73-4952 Walter-Flex-Straße 3 Fax:...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.