WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 43 | 44 || 46 | 47 |   ...   | 82 |

«Budapest, 1985 A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának kiadványa technikai szerkesztő: Beke László, Marosi ...»

-- [ Page 45 ] --

1589. Kápolnai Bornemissza Boldizsár felesége, Patócsy Anna után Bethlen várában birt negyed részét, amelyet ősei saját költségükön építettek, cserébe átengedi a fejedelemnek (KÁDÁR II. 1900. 159).

1589. ápr. 23. Torda. Báthory Zsigmond Kendy Sándor tanácsosnak, Belső-Szolnok vármegye főispánjának Almás várához tartozó Belső-Szolnok megyei részbirtokokat adományoz, ennek fejében Kendy „in recompensam et refusionem jurium generosae et magnificae condam dominae Catherinae Pathochy de Kecskemeth alias consortis suae [ti. Kendy Sándoré], quae in arce Bethlen in comitatu Szolnok Interior existente majorum suorum sumptibus aedificata et exstructa se suique haeredes habere praetendisset...” (Kvár, Akad. Ltár, régebben Erd. Muz. Levéltára. Kemény József gr.: Appendix. 198 b.

sz. – Kelemen Lajos közlése.) 1589–1595. Bethlen várát Báthory András birtokolja a fejedelem adományából (KÁDÁR II. 1900. 159).

1661. A bethleni vár leltára. Közölve: B. Nagy 1973. 128–131.

Irodalom: KŐVÁRI 1852. 142. 1866. 201–203 (leírja a vár maradványait). KÁDÁR H. 1900. 154–168 (birtoktörténeti adatok). GERECZE 1906. 861. LUKINICH I.: A bethleni Bethlen család története. Bp., 1927. 26–33 (családtörténeti adatok). ENTZ 1944.

225. JAKÓ ZS.: Belső Szolnok és Doboka magyarsága az újkorban. – Szolnok Doboka magyarsága. Kvár, 1944. 79. H. TAKÁCS 1970. 175–176 (Bethlen várát tévesen Fogaras P67 vármegyébe helyezi). B. NAGY 1973. 365–367 (a vár története a XVI–XVII. században).

Bonchida (v. Kolozs vm. – Bonţida) Ajtófél korinthusi féloszloppal. Dr. Bod Péter egykori gyűjteményében (jelenleg özvegyénél). Mérete: 80X38X26. Lelőhelye: Kolozsvár, valószínűleg a Fő-téri BognerGelyén ház (Ars Hungarica 1974. 301., 22. kép; 1976. 46).

Branyicska (v. Hunyad vm. – Brănişca), vár 1549–1551. Martinuzzi birtokában (KŐVÁRI 1866. 130).

1553. jan. 20. A kvári országgyűlés törvénycikke: „Praeterea cum insuper munitione finitimorum locorum, potissimum quae ad Deuam sunt Domini Regnicolae per eius Maiestatem admoneantur, laudatis et commendatis eiusmodi salubribus Maiestatis Suae consiliis et admonitionibus, a Dominis Regnicolis constitutum est, ut tres nationes huius Regni singulae singulos florenos quingentos pro munitione paranda fortalitiorum finitimorum, videlicet Ilye et Branyicska infra Deuam existentium contribuant.” (Erd. Orsz.

Eml. I. 1875. 437–38).

1553. jún. 27. Bécs. I. Ferdinánd Branyicska várát (arcem nostram Braniczka) Nicolaus Cherepovith-nak adományozza zálogbirtokként (VERESS E.: Déva és környéke Castaldo idejében. Hunyad megyei Tört. és Régészeti Társulat Évk. IX. 1896–1898. 65). – Cherepovith Miklós rácz kapitány volt Petrovics Péter szolgálatában 1550 körül, később I. Ferdinándot szolgálta, majd Izabellát (1556–1558), végül János Zsigmond tanácsosa lett sírfelirata szerint. Az 1560-as években halt meg, címeres sírköve a berekszói gör. kel. templomban van. (TORMA K.: A berekszói régi templom. Arch. Közl. XIII. 1879. 56, 57, 59–61.

– TRÓCSÁNYI 1980. 26).

1590. Szalánczy László építkezése. Erről az 1757-iki leltár feljegyzése: „A másik négy szegeletre faragott, lapos alabástromkő, melyen egy oroszlán, egy hold és egy csillag vagyon ékesen kimetszve, ilyen inscriptio rajta: INSIGNIA LADISLAI SZALÁNCZI QUI STRUXIT HOC OPUS ANNO D. 1590. (B. Nagy 1973. 343.) Ugyanez az 1757-i leltár így ír a kastélyról: „Vagyon annak okáért Branyicskának délfelől való résziben, az lefolyó Maros partján, négy szegeletre, négy szegeletbástyákra építtetett régi, romladozó, másként kies prospectusú kastély...” (uo. 338–339). A leltár alapján négy sarokbástyás várkastélyra lehet következtetni, mely Szalánczy idejében épülhetett. Az 1744es leltár említi, hogy a bástyáknak tornácos sisakja volt, ahonnan szép kilátás nyílt.

(B. NAGY 1970. 50.).

1594. szept. 3. Szalánczy László–Bethlen Farkas feljegyzése (XVII. század, 1679 előtt) szerint – „virum multis legationibus ad Portam Otthomanicam laudabiliter obitis clarum” a fejedelem katonái „in propria curia ejus Branyicska dicta” meggyilkolták (BETHLEN Farkas III. 1782. 478).

1595. Báthory Zsigmond Branyicskát kancellárjának, Jósika Istvánnak adományozta.

1595-től 1948-ig a Jósika család birtokolta.

Az egykori erődítési övezet falrészlete és két sarokbástyája fennmaradt, feltehetőleg még Martinuzzi idejéből. Erre lehet következtetni egy régi, XIX. századi festményből (az 1930-as években Kolozsvárt, a Jósika család tulajdonában), amelyen az egyik bástya látható alvinci jellegű kettős félköríves ablakával – mintegy korhatározó gyanánt.

Irodalom: KŐVÁRI 1866. 230. TÉGLAS G.: Hunyadmegyei kalauz. Kvár, 1902. 19.

GERECZE 1906. 393 (a régi irodalommal). BALOGH 1934. 137. BIRÓ 1943. 41, 167.

FLOCA, O.: Regiunea Hunedoara, Ghid turistic. Deva, 1957. 147. B. NAGY 1970. 8, P68 50, 87, 98, 256. B. NAGY 1973. 338-345 (az 1757 évi leltár közlése), 380 (a régi irodalom), 160–162. kép. BALOGH 1974. 89. 1975. 70.

Czege (v. Szolnok-Doboka vm. – Ţaga), Wass kastély

1588. Wass György építkezése, melyhez ajtókat és ablakokat kolozsvári mesterekkel, Keomies Váradi Györggyel és Keomies Gergellyel faragtatott (1588. aug. 17-én Czegében kelt magyar nyelvű szerződése. Közölve: Ars Hungarica 1975. 44). – Wass György tisztségei (TRÓCSÁNYI 1980. 36): 1573-1594 Kolozs vármegye főispánja, 1593 tanácsúr, 1590–1594-ben Szamosújvár kapitánya. 1594-ben ő is fogságba került (BETHLEN Farkas III. 1782. 466), Gyulaffi Lestár szerint 1594-ben halt meg és Czegében temették el.

(Tört. Tár. 1893. 121). Felesége somkereki Erdélyi Kata (Századok. 1887. 520).

Czegében, az ún. a nagyobbik kastélyban (Wass Albert Farkasverem c. regényének színhelye), 1935-ben néhány XVII. századi faragványt láttam: egyszerűen profilált ablakkereteket és egy ajtót fogsoros párkánnyal, valamennyit az épület elülső frontján. A kastély hátsó frontján pedig virágdíszes keretű címerkő volt befalazva, mely a XVIII. századból származott. Ezt a kastélyt – egy verses felirat szerint – 1698-ban Wass György építtette, majd egy bástya ledölése után 1770-ben átépítették. A kastély a második világháború után elpusztult.

Irodalom: KÁDÁR II. 1900. 483–484 (közli az adatokat és a verses feliratot).

GERECZE 1906. 869.

Czege (v. Szolnok-Doboka vm. – Ţaga), ún. kiskastély, sírkőlap férfi alakkal A Wass család egyik férfi tagjának sírköve: tumbalap maradványa fekvő alakkal. A XVI.

század utolsó negyede. 1935-ben az ún. kiskastély udvarán láthattam félig a földbe sülylyedten. Utóbb nyoma veszett.

A sírkő stílusa, faragása a gyulafehérvári vitézi sírkőre emlékeztetett, nyilván egy műhelyből származtak, ha nem is egy kéztől, mivel a czegei sírkőlapon az alak beállítása, mintázása sokkal kifejezőbb volt. A czegei Wass család két tagja, György és Tamás, kolozsvári kőfaragókkal dolgoztatott; feltehetőleg a sírkő is Kolozsvárról származott és talán a fent említett családtagok egyikének – valószínűleg Wass György szamosújvári kapitánynak (†1594) – volt a síremléke.

Irodalom: KÁDÁR II. 1900. 484. ENTZ 1944. 215 (XVI. sz. első fele). BALOGH 1970. 244. 1973. 247.

Az ún. kiskastélyt eredetileg bástyákkal erősített kőfal vette körül, közülük kettő részben fennmaradt. A kastélyt 1800-ban Wass Sámuel és Bethlen Rozália klasszicista stílusban átépíttették (ENTZ G.: A czegei Wass kastély. Ellenzék. Kvár, 1942. nov. 28.

ENTZ 1944. 225, 226).

Debrecen, renaissance kőfaragványok. 1560, 1582 (Déri Múzeum)

Debrecen címere az egykori városházáról. 1560.

A címerpajzsban Agnus Dei és a dátum: 1560. Mészkő. 53x53x16. Feltehetőleg a városháza kapuzatán lehetett. A pajzsforma hasonló az egykorú kolozsvári faragványokéhoz 27, 158 (II. Közl. AH. 1974/2. 24, 28, 60 kép; V. Közl. AH. 1975. 45, 47, 49).

Ajtó szemöldökkő fogsoros párkánnyal. 1582.

Mészkő. mérete: 27 x 130 x 13 cm. (magasan befalazva a múzeum várostörténeti termében). Pajzsban monogramm: összefont KZG betűk. Felirata: BENEDICAT DOMINVS INTROITVM ET EXITVM TWM 1582. Idézet: Zsolt. 121. 8. A faragvány stílusa teljesen azonos az egykorú kolozsvári fogsoros párkányokéval (II. Kozl. AH. 1974/2. 84. kép).

Mindkét faragvány Debrecen és Kolozsvár kapcsolatát bizonyítja. Vagy kolozsvári mesterek dolgoztak Debrecenben, vagy olyan helybeli kőfaragók, akik Kolozsvárt tanultak.

Irodalom: BALOGH 1934. 148 (kolozsvári hatás). SŐREGI J.: Vezető Debrecen sz.

kir. város Déri Múzeumában. II. kiadás. Debrecen, 1939. 169.

Dés (v. Szolnok-Doboka vm. – Dej), Csonkatorony.

–  –  –

Dés (v. Szolnok-Doboka vm. – Dej), Kamaraház

1579. jún. Kvár szkve: „Azon napon, Keeressij Balas vitt az fejedelem parancsolattyára 6 lovon Désre 6 kömieseket.” (1579/XVI. 61).

1588. nov. 23. Kvár szkve: „Tempe János bíró uram akarattyából vitte el az fejedelemnek a fundáló mesterét Désig, 7 lóval. Fizettem fl.3.den.50.” (IV/VI. 116).

1589. febr. 23. Kvár szkve: „Segesvári Gáspár vitte az fundálót Gálfi uram szolgájával összve 2 lovon Désre. Attam neki fl. 1.” (IV/X. 66).

1590. jan. 30. Kvár szkve: „Eodem die, bíró uram akarattyából és urunk parancsolatjából, urunk képíróját vitték Désre 2 lovon fl. 1.” (IV/XXI. 74).

1590. febr. 15. Kvár szkve: „Bíró uram akarattyából, vitte Korcholy Demeter Désre az fundalot, 4 lóra adtam fl. 2.” (IV/XXI. 75).

1590. febr. 21. Kvár szkve: „Bíró uram akarattyából vitte Nagy Ferenc urunk kőmiessét, Kőmijes Pétert, urunk levele volt [nála]. Fizettem 2 lóra Désre fl. 1.” (IV/XXI. 76).

1590. ápr. 4. Kvár szkve: „Bíró uram parancsára vitték el az fondálót és pattantyust, az váradit, Désre, szolgástól; Zambó Gergely és Zabó Márton 10 lóval, az terheket is vitték. Fizettem fl. 5.” (IV/XXI. 80).

1590. máj. 11. Kvár szkve: „Eodem die, Kisz Mihály vitte Désre az kömieseket négy lovon.” (IV/XXI. 83).

1591. ápr. 23. Kvár szkve: „két szekeren vittek kömíveseket Désre. (V/X. 42.)

1591. júl. 5. Kvár szkve: „Utza Jakab viszen 6 lóval Désre faragott követ az Kamora házhoz fl. 3.” (V/I. 76).

1591. júl. 12. Kvár szkve: Bwray Mátyás és Barasay György 6–6 lóval visznek faragott követ Désre (V/I. 77).

1591. júl. 16. Kvár szkve: „4 szekér követ vittenek az szekeresek Désre, az Kamoraházhoz”, 6–6 lovon à fl. 3.” (V/X. 47).

1591. aug. 8. Kvár szkve: „Ács Lukácsot Désre küldik a Kamora házhoz mielni. (V/I. 34).

1591. aug. 9. Kvár szkve: „Ács Lukácsot viszik Désre a Kamora Házhoz.” (V/1. 80).

1591. aug. 24. Kvár szkve: „Pap János vitte az fejedelem fundátorát Désre, négy lóval.

Attam neki fl. 2.” (V/X. 51).

1591. szept. 12. Kvár szkve: „Dési Szabó András viszen faragott követ Deesre az Kamora-házhoz 4 lóval fl. 2.” – „Raab Jakab viszen faragott követ 4 lóval fl. 2.” (V/I, 81).

1591. nov. 16. Kvár szkve: „Eodem die Vyda Miklós vitte Deésig Gengát 6 lovon fl. 3.

János deák is ezen olaszokat viszi Deésig 6 lovon fl. 3. Kósa Márton és Darai János 5 lovat összvefogván ezen olaszokat vitte Deésig, fl. 2. den. 50.” (V/XV. 98).

1592. nov. 17. Kvár szkve: „Bíró uram egy olasszal bocsátott Urunk parancsolattyából 6 darabontot az kapuból kisérőleg; vitte Polchi János őket 6 lovon Désig, fl. 3.” – „Az olaszt, ő magát viszi Zambo Gergely hat lovon Deésre, fl. 3.” (V/XV. 99).

1593. ápr. 19. Kvár szkve: „Zabó István viszem Désre kwmieseket, kik az kamora házat csinálják fl. 2.” – „Eodem die ugyan Wida Miklós is viszem Désre négy lovon kwmieseket fl. 2.” – „Zaz Antal volt fü az kwmiesek között. Adatott Bíró uram nekik költséget fl. 1.” (V/XXI. 103).

1594. aug. 22. Kvár szkve: „Gingha szolgáját Olasz Antalt vitte Pula Mátyás 2 lovon, postán Deesre. Attam fl. 1.” (VI/III. 57).

Az egykori Kamarházat a XVII–XVIII. században átalakították, későbbi neve Rákóczi ház, 1938-ban lebontották. A XVI. századi építkezés egyetlen maradványa egy ajtópárkány jobb oldali darabja (21. kép) volt. Ennek jobb szélét domborművei díszített, egyszerűen tagolt pilaszterfej zárta le, középen pedig cartouchepajzsban a Báthory címer volt látható S B (Sigismundus Báthory) monogrammal. A pillérfő domborműve férfi profil-fejet ábrázolt, négy sarkában a dátum számjegyei 1 5 9 1.

Irodalom: KŐVÁRI 1852. 253. KÁDÁR III. 1900. 157, képpel, GERECZE 1906.

864. BALOGH 1934. 148. 1935. 25. 1940. 446. 1953. 48. 1961. 343. 1964. 343.

1970. 239. 1973. 241. Szolnok Doboka magyarsága. Szerk.: SZABÓ T. A. Kvár, 1944.

144. után IV. és V. tábla (az átalakított homlokzat barokk erkéllyel).

Déva (v. Hunyad vm. – Deva), vár

XII–XV. századi adatok a vár történetéről: ENTZ G.: Die Baukunst Transsilvaniens im 11–13. Jahrhundert. II. Teil. Acta Hist. Artium. XIV. 1968. 128 (alaprajz), 166–167.

FÜGEDI E.: Vár és társadalom a 13–14. századi Magyarországon. Bp., 1977. 123.

1460-as évek. Névtelen olasz jelentés: „sono piu castelli fortificati come e Bistrizza, Gheorgin, Deua, vngiat [Hunyad]; questi sono che per un’anno possano sostenere ogni assedio, hauendo uettouaglia entro.” (Milano, Biblioteca Ambrosiana. Cod. S. 86. Sup.

fol. 3.V–XVI. századi másolat. – OL. Filmtár 19047 doboz.).

1564. dec. 19. Velence. Giovanandrea Gromo jelentése Erdélyről egy római főpapnak:

„Deva, città con castello fortissimo.” (VERESS. Doc. I. 1929. 252).Pages:     | 1 |   ...   | 43 | 44 || 46 | 47 |   ...   | 82 |


Similar works:

«Irodalomtörténeti Közlemények \ ft.Mif.tl fÍTMM.(ll'fS Ak\DÉll\ IIMin tLOMTÖRTÉVETI I \ T í /1 TI \ I K F0L1ÓIR ITA IRODALOMTÖRTÉNETI KÖZLEMÉNYEK 19 5 7. L X I. é v f o l y a m 1 — 2. szám SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG: BÁN IMRE, E C K H A R D T S Á N D O R, N A G Y PÉTER, TOLNAI G Á B O R FELELŐS SZERKESZTŐ: TOLNAI GÁBOR Az Irodalomtörténeti Közlemények 1957jl—2. számúnak munkatársai: Bóka László egyetemi tanár, az MTA levelező tagja, Klaniczay Tibor az...»

«Aufbau eines Nationalen Qualifikationsrahmens in Österreich. Schlussfolgerungen, Grundsatzentscheidungen und Maßnahmen nach Abschluss des NQR Konsultationsverfahrens1 Das vorliegende Papier wurde durch die NQR Projektgruppe (Federführung II/7) des BMUKK und des BMWF erstellt. Schlussfolgerungen Konsultation NQR, Ministerauftrag Okt09 Einleitung 3 1. Politischer Kontext 3 2. Schlussfolgerungen und Arbeitsaufträge aus dem Konsultationsverfahren 4 2.1 Konsensuale Punkte 5 2.1.1 Allgemeine...»

«485 BOROUGH COUNCIL OF KING’S LYNN AND WEST NORFOLK DEVELOPMENT CONTROL BOARD Minutes of a Meeting of the Development Control Board held on Monday 4 October 2010 at 10.00 am in the Committee Suite, King’s Court, Chapel Street, King’s Lynn PRESENT: Councillor Mrs V M Spikings (Chairman) D Collis, C Crofts, W Daws, I Goodson (sub), R W Groom, B Long, John Loveless, A M Lovett (sub), T C Manley, Mrs J Mickleburgh, M J Peake, M E Pitcher, G Sandell, M S Storey, H Symington, G Wareham and A M...»

«PROGRAMME AND ABSTRACTS PROGRAMME ET RESUMÉS PROGRAMM UND ZUSAMMENFASSUNGEN ADDRESS AND PHONE NUMBERS · ADRESSE ET NUMÉROS DE TÉLÉPHONE · ADRESSE UND TELEFONNUMMERN Congress Office: AIHV 20 – Vitrocentre Romont– Au Château 1680 Romont – Switzerland Tel. +41 26 652 18 34, Fax +41 26 652 49 17 Mobile phone: +41 41 77 401 17 84 (Anne de Pury-Gysel); +41 76 267 37 17 (Sophie Wolf) E-mail: info@aihv2015.ch Website: www.aihv2015.ch PROGRAMME AND ABSTRACTS PROGRAMME ET RESUMÉS PROGRAMM...»

«11.12.2015: Gültigkeit der Leitlinie nach Prüfung durch das Leitliniensekretariat bis zum 14.02.2017 verlängert Magenkarzinom Diagnostik und Therapie der Adenokarzinome des Magens und ösophagogastralen Übergangs AWMF-Register-Nummer (032-009OL) Kurzversion 02.2012 0 Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 1. Informationen zu dieser Kurzversion 1.1. Herausgeber 1.2. Finanzierung der Leitlinie 1.3. Federführende Fachgesellschaft 1.4. Kontakt 5 1.5. Besonderer Hinweis 1.6. weitere...»

«SA GERMAN ASSOCIATION Inc. NEWSLETTER Das Band SÜD-AUSTRALISCHER ALLGEMEINER DEUTSCHER VEREIN INC. AprilMai 2013 Happy Easter to all our Easter Happy Members to all our Members SAADV (SA German Association Inc.) 223, Flinders Street, Adelaide, SA 5000, Australia Tel.: (08) 8223 2539 Email: office@thegermanclub.com.au Fax: (08) 8232 2082 Web: www.thegermanclub.com.au www.thegermanclub.com.au/about-us/special-interest-groups.php SAADV Das Band Imprint SAADV NEWSLETTER Das Band 2012 Bi-Monthly...»

«In the Matter of Certain Reduced Ignition Proclivity Cigarette Paper Wrappers and Products Containing Same Investigation No. 337-TA-756 Publication 4399 July 2013 U.S. International Trade Commission Washington, DC 20436 U.S. International Trade Commission COMMISSIONERS Deanna Tanner Okun, Chairman Irving A. Williamson, Vice Chairman Daniel R. Pearson, Commissioner Shara L. Aranoff, Commissioner Dean A. Pinkert, Commissioner David S. Johanson, Commissioner Address all communications to Secretary...»

«Liceo  Lugano  2/Savosa   Entry  Examination/Agosto  2013 ENTRY EXAMINATION TO TERZA LICEO Name : Surname : Date : Liceo  Lugano  2/Savosa   Entry  Examination/Agosto  2013 I. Use of English 1. Complete using the correct verb form (Past Simple, Past Continuous or Past Perfect) /20 Daniel is telling the story of how he forgot his passport. (1) _ (it/happen) last August at the airport. A few weeks before, a group of us (2) _ (decide) to go to Greece together for a holiday. (3) _...»

«©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte ERNST SODEIKAT D E R NATIONALSOZIALISMUS UND D I E DANZIGER OPPOSITION* Vorbemerkung Die vorliegende Darstellung, die einen Teilausschnitt aus dem Kampf der Danziger Oppositionsparteien gegen die Aushöhlung der Verfassung durch die nationalsozialistische Regierung seit 1935 behandelt, beruht in der Hauptsache auf der persönlichen Kenntnis des Verfassers von Menschen und Ereignissen der damaligen Zeit und benutzt darüber hinaus die oppositionelle...»

«ACTA SZEGEDIENSIA COLLEGII DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATI 2. EÖTVÖZET II. Az Eötvös József Collegium és az Eötvös Loránd Kollégium II. közös bölcsészkonferenciáján elhangzott előadások (Szeged, Eötvös Loránd Kollégium, 2013. május 10) A kötetet szerkesztették: GELLÉRFI GERGŐ és HAJDÚ ATTILA SZEGED A pályázat az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által...»

«CPC Report on Airlines’ Taxes, Fees, Charges, and Surcharges Table of Contents Report on Airline Charges Table of Contents 1. Summary 1.1 Abstract 1.2 Executive Summary 2. Introduction 2.1 Background 2.2 Airline costs and pricing policies 3. Methodology 4. Community legislation 4.1 Introduction 4.2 Article 23 (1) of Regulation 1008/2008 4.2.1. General 4.2.2 Implications for airlines price information 4.3 Articles 5-7 of the Unfair Commercial Practices Directive 4.3.1 General 4.3.2...»

«MU JAPAN FUND PLC PROSPEKT NUR FÜR DEN VERTRIEB IN DER SCHWEIZ DATIERT 14. SEPTEMBER 2015 MU Japan Fund PLC Ormonde House 12-13 Lower Leeson Street Dublin 2 Irland Promoter Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation 1-4-5 Marunouchi Chiyoda-ku Tokyo 100-8212 Japan _ Bei Fragen zum Inhalt dieses Prospekts, zu den mit der Anlage in den Fonds verbundenen Risiken oder darüber, ob der Fonds sich für Sie als Anlageobjekt eignet, wenden Sie sich bitte an Ihren Börsenmakler, Bankberater,...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.