WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 42 | 43 || 45 | 46 |   ...   | 82 |

«Budapest, 1985 A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának kiadványa technikai szerkesztő: Beke László, Marosi ...»

-- [ Page 44 ] --

Zsigmond udvarában már 1584-ben olasz muzsikusok voltak, erről Franco Sivori így ír: az ünnepi lakoma alkalmával a nagy teremben „in un cantone molti musichi, con li instrumenti alia italiana, con una organo suavissimo, de quali musici il Principe sempre tiene una quantita con honorato trattamento.” (PASCU, S.: Petru Cercel şi Ţara Românească. Sibiu, 1944. p. 188.) 1592-ben Jósika István hozott a fejedelemnek Firenzéből 3 orgonistát és 17 énekest, illetve muzsikust (SZAMOSKÖZY IV. 66–67. – KASTNER

1926. Corvina. I. 91). 1594-ben „musicus Vinantius” állt a fejedelem szolgálatában (Kvár szkve VI/III. 10). Karmestere Battista Musto padovano volt, aki 1595-ben halt meg Gyulafehérvárt. Zenésze Pietro Busto musicus 1594–1595-ben (VERESS: Doc. IV.

1932. 216–217). 1595. április 17-én a kolozsvári számadások említik lantosát (VI/XVIIa.

56), július 20-án virgináját (VI/XVI. 136). Pietro Busto 1595. január 21-én Gyulafehérvárt kelt levelében igen magasztalta Zsigmond fejedelem zenei képességeit: „è bonissimo musico in ogni sorte di strumento et compone opere di musica al pari de piu eccellenti Autori.” (BASCAPÈ 1931. 171–172.) Girolamo Diruta Perugino „Il Transilvano” című,

az orgonajátszásról szóló munkáját (Velence, 1597) Zsigmondnak ajánlotta. (KROPF L.:

Il Transilvano. Erd. Múz. 1907. 393–396). G. B. Mosto madrigálkötetét dedikálta a fejedelemnek, Philippe de Monte németalföldi zenész szintén (BENKÖ 1979. 95).

Alattvalói azonban 1592-ben rossz néven vették „che non attendesse, se non a sonare et ballare” és követelték az olasz muzsikusok elküldését. (Malaspina nuncius jelentése dec.

28-án Varsóból – VERESS: Doc. III. 1931. 523). Zsigmond szórakozásai közé tartozott a labdajáték is, 1591-ben „Urunk laptacsináló olaszát” vitték Tordára, onnan Gyulafehérvárra (Kvár szkve V/II. 75).

Báthory Zsigmond építkezett Gyulafehérvárt a palotában, a szamosújvári, a huszti és a váradi várban. Az ő idejében épült a tordai és a dési kamaraház.

*

A többi építtető mecénás adatait 1. az Adattárban az építkezéseikkel kapcsolatban, mégpedig a következőképpen:

Apafi Gergely – Ebesfalva.

Bánfi György – Szentkirály.

Bánfi Tamás – Szilágynagyfalu.

Báthory Boldizsár – Fogaras.

id. Báthory István (István fejedelem apja) – Szilágysomlyó.

ifj. Báthory István – Szilágysomlyó.

bethleni Bethlen Farkas – Bethlen.

iktári Bethlen Farkas – Marosillye.

Bocskay György – Egeres.

Borsoló János – Középlak, Krasznahorváti, Ipp.

Gálfi János – Marosújvár.

Geszthy Ferenc – Déva.

Katonai – Kérő.

Kendy Ferenc – Kerelőszentpál.

Kendi Sándor – Kendilóna, Zopor.

Keresztúry Kristóf – Szentbenedek.

Kornis Gáspár – Huszt.

Kovacsóczy Farkas – Gyulafehérvár.

Martinuzzi György – Alvinc, Branyicska, Kolozsmonostor, Szamosújvár.

Mikola László – Szamosfalva.

Sombory László – Szentegyed, Zsombor.

Szalánczy László – Branyicska.

csúcsi Tomori Miklós – Kövesd.

Wass György – Czege.

Wesselényi Ferenc – Hadad.

–  –  –

Kolozsvári mesterek munkái és az ebbe a stíluskörbe tartozó művek. Gyulafehérvárt azonban a más stílusú, valamint az elpusztult emlékeket is – mind a hazai, mind a külföldi mesterek munkáit – felsorolom a fejedelmi székhely művészi kultúrájának a szemléltetésére. A képszámok a VI. Közleményben (Ars Hungarica. 1979/2.) megjelent képekre utalnak.

A rövidítések jegyzékét l.: Ars Hungarica. 1974. 349–354.

Kiegészítések a forrásokhoz:

–  –  –

Mivel e tanulmány elsődleges célja a kolozsvári műhelyek tevékenységének az ismertetése, a XVI. századi vár- és kastély-építkezéseknek csupán csak a legszükségesebb adatait és a témára vonatkozó újabb bibliográfiát közlöm.

Almás (v. Kolozs vm. – Almaşul), vár

1597. szept. 21. Kvár szkve: négy kőmíves megy Almásra (VII/XII.). – Sem a feladat, sem a megrendelő nincs megnevezve. Feltehetőleg Almás várában dolgoztak, – talán a vár megerősítésén a török veszedelem ellen.

Irodalom: KELEMEN 1944. 5 (a vár története irodalommal). KABAY 1973. 1688, 1691 képpel. B. NAGY 1973. 30–31. kép.

Alvinc (v. Alsó-Fehér vm. – Vinţul de Jos), várkastély

1526–1546. Birtoktörténeti adatok, közölve: KÖVÁRI 1866. 256–258; KOVÁCS A.:

Az alvinci kastély. Korunk. Kvár, 1971. 8. sz. 1169–1173.

1546-ban Martinuzzi birtokába került (KOVÁCS 1971. 1171).

1551. szept. Martinuzzi „in castello meo Alvincz” keltezi levelét (KOVÁCS uo.).

1551. dec. 17-én Castaldo zsoldosai Martinuzzit meggyilkolták az alvinci kastélyban.

1552. Bornemissza Pál veszprémi püspök erdélyi útjáról és Martinuzziról: „Item vidi locum, ubi expiravit, vidi per eum semidestructam ecclesiam quae monasterium erat fratrum praedicatorum S. Dominici vel Augustini, redactum per ipsum in fortalicium, loco sacro prophanato. Audivi istic querelas populi de oppressionibus, quas passi sunt circiter sex annis in labore duro aedificationis illius cum morte multorum hominum utriusque sexus et plurimorum redactorum in perpetuam mendicitatem.” (PODHRADSZKY J.: Martinuzzianák. M. Tört. Tár. 1855. 262; THEINER, A.: Vetera monumenta slavorum meridonalium historiam illustrantia. II. Zagreb, 1875. 37.) Alvinc, a várkastély keresztmetszete, földszinti és emeleti alaprajza.

Documente 9/2 után.

1565–1570. Givanandrea Gromo feljegyzése: a Maros folyó hajózható, kezdve „a uno Castello ameno già di fra Giorgio, ou’egli fu ammazzato. Questa Città non cinta di muro ne di terra, ma a pena in modo d’ una uilla ha dentro una Rocca di muro cinta ma debole.” – „Lungo di questa uilla (Felkenyér és Alkenyér) altre otto miglia si troua il delizioso castello di Vinz sopradetto...” (Apulum. II. 1946. 171, 172).

1566. Ascanio Centurio: „giunsero a Binse (Lippa elfoglalása után Martinuzzi), che era un castello da lui edificato per diletto in quel luogo, oue il Castaldo conobbe venirgli...” (Centorio degli Hortensii, A.: Commentarii delia guerra di Transilvania. Vinigia, 1566. 141. – Gáldi László facsimile kiadása. Bp., 1940.) A vár 1808-ból való látképe és alaprajza közölve: KOVÁCS 1971. 1170. A vár jelenlegi állapotáról készült felmérés közölve: Documente de arhitectură din Romînia. 9.

Bucureşti, 1964. Pl. 1–2.

205-212 Martinuzzi építkezéseiből (12–19. kép) fennmaradt a hossznégyszögű északi szárny, melynek nyugati végéhez csatlakozik a nyugati szárny maradványa a keresztboltozatos lépcsőházzal; az északkeleti sarkán bástya áll, emeletén kis boltozott szobával; hasonló bástya állott az épület északnyugati sarkán, melynek csupán romjai maradtak meg. A főépület külső északi frontján (12. kép) a földszint és az emelet között övpárkány húzódik végig, az öt emeleti ablak egyszerűen kereteit, háromszögű lezárással. A bástyák tagolása 206-208 övpárkánnyal és ablakokkal azonos volt. A főépület déli udvari homlokzatán (13–15.

209 kép) az emeleten négy hasonló ablak (17. kép) látható háromszögű lezárással, a földszinten két egyszerűen kereteit ajtó vízszintes párkánnyal (186X108), és kettős ívelésű iker ablakok, a baloldali ablak (19. kép) íveléseiben levél-rozetták láthatók (belvilága kb.

200X130), a jobboldali ablak keretelő pilaszterei ion fejezetűek. A keleti rövid oldal 211 (16. kép) földszintjén ismét iker ablak, az emeleti ablak háromszögű lezárással. A nyugati szárny-maradvány földszintjén ajtó (18. kép) háromszögű lezárással (210X122), felette jobbra a lépcsőház téglány alakú ablaka. Az északi szárny földszintjén négy egymásbanyíló terem sorakozik, amelyeket fiókos dongaboltozat fed. Három teremben egy-egy egyszerű keretelésű ajtó látható háromszögű lezárással (185X98). Az emeleten egymásbanyíló öt helyiség, mindegyikből ajtó nyílik az északi fronton végig húzódó folyosóra, melynek közepe táján fűtőlyuk látható. A kastély pincéi boltozottak.

Irodalom: KŐVÁRI 1852. 173. 1866, 156–258. GERECZE 1906. 95 (a régebbi irodalommal). BALOGH 1934. 137. CSABAI 1934. 17 lap, 1–2 kép. RADOS 1939. 16, 32. lap, XVII kép. BALOGH 1940. 532, 542. képpel. GEREVICH 1940. 157 lap, XLII. tábla.

BIRÓ 1941. 80. BIRÓ 1943. 41. BALOGH 1953. 42, 43. lap, 56 kép. PASCU 1954.

199. BALOGH 1956. 300. 1961. 335. SEBESTYÉN 1963. 40, 99–100.1ap, 56 kép.

IONESCU I. 1963. 430, 431, 432. BALOGH 1964. 335. Istoria 1968. 416. lap, 413–414.

kép. B. NAGY 1970. 61, 91, 256. H. TAKÁCS 1970. 38 lap, 9–13 kép. KOVÁCS A.: Az alvinci kastély. Korunk 1971. 8. sz. 1169–1173, képpel. B. NAGY 1973. 257–259 (az 1699 évi leltár közlése), 373–374. lap (irodalommal), 124–130. kép. FEUERNÉ 222 lap, 121 kép.

Az alvinci kastély építtetője (1546–1551) Martinuzzi György (Frater György † l551) váradi püspök, kincstárnok (tesaurarius), helytartó (locumte nens). Építkezett még Szamosújvárt (1540–1542), Váradon (1546 körül), Branyicskán, Kolozsmonostoron.

Kinyomtatta a váradi tüzes vas próbák XIII. századi jegyzőkönyvét (Ritus explorandae veritatis. Kvár, 1550. – RMNY. I. 1971. 87. sz.), a váradi egyházmegye legfontosabb Árpádkori forrását.

P66 Berethalom (v. Nagy-Küküllő vm. – Biertan), ev. templom.

1518-ban a berethalmi templom egyes kapuit vagy ajtajait Kolozsvárt faragtatták.

A berethalmiak ilyen távoli megrendelésre feltehetőleg azért szánták rá magukat, mert olyan valamit kívántak, ami náluk nem volt, Kolozsvárt ellenben igen. Tehát ezeken a faragványokon az új stílusnak valamilyen nyoma mutatkozhatott. Mindazonáltal a ma meglévő két renaissance kapuzat (az északi és a déli kapu) stílus tekintetében nem kapcsolható a kolozsvári faragványokhoz (Balogh 1943. 218. lap, 127 kép).

Irodalom: SALZER, J. M.: Der königl. freie Markt Birthälm in Siebenbürgen. Wien, 1881. 84. BALOGH 1943. 110. l., 46. jegyzet.

Bethlen (v. Szolnok-Doboka vm. – Beclean), vár.

1438. Albert király Bethlen János fiainak, Gergelynek, Antalnak és Miklósnak megengedi, hogy Bethlenben kő vagy favárat építhessenek (KÁDÁR II. 1900. 154).

1543-ban Bethlen Farkas egyik levelét a bethleni várból keltezi (uo. 156). Ugyanez évben említik várnagyát is (uo. 156).

1549. Bethlen Gergely, György és Mihály Bethlen Farkast eltiltják a vár építésétől az itteni szigeten, valamint ennek közelében lévő Nagy-Szamoson malomnak építésétől (uo.

156).

Bethlen Farkas, mint fejedelmi tanácsos a jelentős személyiségek közé tartozott; Castaldo szerint „homo principalissimus.” (LUKINICH I.: A bethleni gr. Bethlen család története. Bp., 1927. 32.) 1540-ben országos főkapitány, 1542–1548-ban a helytartói tanács tagja (TRÓCSÁNYI 1980. 24).

1552-ben Bethlen Farkas meghalt, örököse Patócsy Miklósné Bethlen Erzsébet.

1552. A Bethlen család tagjai a szigeten épített várat és az abban lévő Sz. Farkasról címzett kápolna kegyuraságát, valamint az ottani malmot kecskeméti Patócsy Miklós és felesége, Bethlen Erzsébet fiainak adják át (KÁDÁR II. 1900. 156).

1556. ápr. 26–27. A kvári országgyűlés törvénycikke: „Item: omnis necessitas regni postulat, vt sub arcibus Wywar et Bethlen castella edificentur, unde conclusum est, vt Nobiles in comitatibus Kolos, Doboka et Zolnok interioris juxta connumeracionem dicatarum portarum vniuersos colonos ipsorum ad constructionem eorundem castellorum leuent, quorum decem habeant singulum currum ac ligones, capisteria, terebra et secures aliaque instrumenta ad constructionem necessaria...” „In primo processu dictorum comitatuum edificent castellum sub Wywar. Secundus vero processus sub Bethlen...” (Erd. Orsz. Eml. I. 1875. 578–579.) 1565–1570. Giovanandrea Gromo feljegyzése: „Da Rethec (Retteg) tirando sempre all’istesso uento XIIIj miglia lontano si troua Bethlen piccolo di sito ma posto fra sortiue [helyesen: cortine] et fabricato alia moderna con grosse et ben fiancate muraglie, fossa profonda, con la sua contrascarpa, tutto cauato dentro il terreno di modo che tanto coperto si troua che in modo alcuno battere non si può chi non entra nel fosso, et quello essendo pieno de acque profonde, che leuare ne si possono uiene a fare il luogo d’estrema fortezza. Sono Sig-ri di tale gioiello due fratelli giouini fedeli et creati del Re, il loro cognome e proprio dal nome del Castello.” (Apulum. II. 1946. 179.) – Gromo kéziratának német fordítója szerint a két testvér Bethlen Gergely fiai voltak, azaz Bethlen János és György (Archiv des Vereines für Sieb. Landeskunde. II. 1855. 59).

1568 körül. Bethlen János – apja, Gergely halála után – Bethlenben akart letelepedni.

(LUKINICH: i. m. 1927. 44).

1570. Bethlen várának felosztása: Fejér és Kígyós bástya (a bethleni Bethlenek címerállata) borpincével, két nagy bolttal, és 9 kőházzal (azaz szobával vagy teremmel), melyet most építettek, Patócsy Gáspár leányainak, Annának és Erzsébetnek jutott; a Kerek és a Szeges bástya és 9 kőház pedig Patócsy Ferenc gyermekeinek (KÁDÁR II. 1900.

156–158).

1570. Kászoni Ferenc, a bethleni vár provisora Besztercétől kér kőmívest egy kőláb felrakásához az épülőfélben lévő bástyánál. (B. NAGY 1973. 366).

1576. Báthory István Báthory Kristófnak adományozza Patócsy Györgynek és Jánosnak (Ferenc fiainak) bethleni részét (KÁDÁR II. 1900. 158). A Patócsyak ugyanis résztvettek Békés Gáspár lázadásában.

1578. nov. 9. Kvár szkve: fazekasokat visznek a fejedelem parancsára Bethlenbe (1578/XIV. 51). – E bejegyzés alapján feltételezhető, hogy kolozsvári kőmívesek is dolgozhattak ugyanez időben Bethlenben.Pages:     | 1 |   ...   | 42 | 43 || 45 | 46 |   ...   | 82 |


Similar works:

«RHINO RESOURCE CENTER www.rhinoresourcecenter.com NEWSLETTER #41 DECEMBER 2015 Dear colleagues and friends, This is the 41st issue of the quarterly e-newsletter of the Rhino Resource Center. Edited by Dr Kees Rookmaaker. The total number of references in the collection of the RRC now stands at 19,850. This is an increase of 214 items in the last quarter. SUPPORT the RRC Over 19,540 references are available as PDF on RRC website CLICK ON RHINO IN THIS ISSUE: The RRC has moved p.2 Newsletter...»

«Master List of Theses from 1969 in Alphabetical Order (revised 5/23/2013) Adams, Marie Goff Fielding's Women Thesis | 1969 Major Professor: Dr. Edwin Howard Akers, Shelley Culture, Self, and Fragmentation: Three Critical Approaches to Tennessee Williams’s Moise and the World of Reason Thesis l 2010 Major Professor: Dr. Robert Bray Alame, Robin Ridley Anais Nin: The Theory and Practice of Self-Creation Thesis | 1989 Major Professor: Dr. Angela Hague Allen, Christopher D Henry James's Typology...»

«1 MAGISTERARBEIT Titel der Magisterarbeit „Galatians 3:26-29: The Magna Charta of the Theology of Non-Discrimination”. Verfasser Joseph Monday Orji Angestrebter akademischer Grad Magister der Katholischen Theologie (Mag.theol.) Wien, im Oktober 2010 Studienkennzahl lt. Studienblatt: A011 Studienrichtung lt. Studienblatt: Katholische Factheologie Betreuer: O. Univ.-Prof. Mag. Dr. Roman Kühschelm Table of Content pages Forward Introduction Chapter One 1. Methodology 1.1 Text Analyses 1.2 The...»

«. A Newsletter of First Presbyterian Church of Ann Arbor October 2015 Volume 63, Number 8 WHAT’S INSIDE Worship & Music Annual Giving Faith in Action Opportunities for Women. 5 Adult Education Campus Connection Youth Connection Congregational Life Transitions October is a beautiful month in Ann Arbor. It’s the time when we settle into the rhythms of a new school year but do not yet have the joys and the pressures of the holidays. We begin the month with World Communion Sunday and a new...»

«Save this Book to Read 500 Four Ingredients Recipes PDF eBook at our Online Library. Get 500 Four Ingredients Recipes PDF file for free from our online library 500 FOUR INGREDIENTS RECIPES PDF Download: 500 FOUR INGREDIENTS RECIPES PDF 500 FOUR INGREDIENTS RECIPES PDF Are you looking for Ebook 500 four ingredients recipes PDF? You will be glad to know that right now 500 four ingredients recipes PDF is available on our online library. With our online resources, you can find 500 four ingredients...»

«Nr 13/2015 Wydawnictwo Nauka i Innowacje Poznań 2015 Fenomenologia_13.indd 1 2015-07-01 11:38:06 Fenomenologia Pismo Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego Nr 13/2015 Redaktor naczelny Andrzej Przyłębski Redakcja Łukasz Czajka (sekretarz redakcji), Andrzej Gniazdowski, Anna Grzegorczyk, Wiesław Małecki (sekretarz redakcji) Rada programowa A. Bronk (Lublin), P. Dybel (Warszawa), F. Fellman (Münster), T. Gadacz (Warszawa), Cz. Głombik (Katowice), M. Grossheim (Rostock), S. Judycki...»

«Liceo  Lugano  2/Savosa   Entry  Examination/Agosto  2013 ENTRY EXAMINATION TO TERZA LICEO Name : Surname : Date : Liceo  Lugano  2/Savosa   Entry  Examination/Agosto  2013 I. Use of English 1. Complete using the correct verb form (Past Simple, Past Continuous or Past Perfect) /20 Daniel is telling the story of how he forgot his passport. (1) _ (it/happen) last August at the airport. A few weeks before, a group of us (2) _ (decide) to go to Greece together for a holiday. (3) _...»

«Department of Parks and Recreation Christopher Williams, Acting Superintendent (206) 684-4075 http://www.seattle.gov/parks/ Department Overview The Department of Parks and Recreation (Parks) works with all residents to be good stewards of the environment, and to provide safe, welcoming opportunities to play, learn, contemplate, and build community. Parks manages a 6,200 acre park system of 465 parks with hundreds of athletic fields, tennis courts, and play areas, extensive natural areas, 120...»

«IV Fallstudie “Airbus“ Die europäische Luftfahrtindustrie gilt seit dem Maastrichter Vertrag von 1992 als Schwerpunkt der EU-strategischen Handelspolitik. Besonders dem europäischen zivilen Großraumflugzeughersteller Airbus wird von den europäischen Regierungen große Beachtung geschenkt. Da die amerikanische Boeing schon früh nach dem Ende des 2. Weltkriegs mit der zivilen Flugzeugproduktion anfing, hat sie große Vorteile gegenüber der Airbus-Industrie und hat damit fast eine...»

«Growth form evolution in Adenia (Passifloraceae) and a model of the evolution of succulence Item type text; Dissertation-Reproduction (electronic) Authors Hearn, David John Publisher The University of Arizona. Rights Copyright © is held by the author. Digital access to this material is made possible by the University Libraries, University of Arizona. Further transmission, reproduction or presentation (such as public display or performance) of protected items is prohibited except with...»

«09/29/2015 BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY OF WISCONSIN SYSTEM I.1. Education Committee Thursday, October 8, 2015 10:45 a.m.-12:15 p.m. Gordon Dining and Event Center 770 W. Dayton Street, 2nd floor Symphony Room Madison, Wisconsin a. Approval of the Minutes of the September 10, 2015 meeting of the Education Committee;b. Report of the Vice President: 1. High School to College Success Reports in the UW System a. Presentation, “Data-Sharing Project with the PK-12 Schools: Partnership for...»

«July 2010 Newsletter! MCC web site: www.msclassiccruisers.com Upcoming MCC Events. MCC’s Open Cruise-in, Saturday, July 10, 6:00pm – 9:00pm. The cruise-in will be held at Renaissance at Colony Park in Ridgeland. Oldies music and lots of family fun!! Contact Dave Boyer at 601or daveboyer1@gmail.com. Sweet Peppers will be giving everyone a 10% discount on all food purchases! MCC’s Open Cruise-in, Saturday, August 14, 6:00pm – 9:00pm. The cruise-in will be held at Renaissance at Colony...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.