WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 41 | 42 || 44 | 45 |   ...   | 82 |

«Budapest, 1985 A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának kiadványa technikai szerkesztő: Beke László, Marosi ...»

-- [ Page 43 ] --

Magyar nyelvre akarta lefordíttatni a Catechismo Romano-t (uo. 288). A nagyszombati nyomdában is akart Erdély számára könyveket nyomtatni (1583 ápr. 26. Possevino levele – VERESS 1944. II. 230).

Támogatta a magyar ifjúság külföldi tanulmányait. Unokaöccseit Itáliában taníttatta:

Istvánt Padovában, Andrást Rómában, Boldizsárral bejáratta Európát (VERESS 1944.

I. 34-35). Báthory támogatásával folytatták tanulmányaikat 1583-ban Michael Chjeriny de Balázsfalva Padovában, 1585-ben Ioannes Zalánkeményi Bolognában, ugyanő 1586ban Rómában (VERESS E.: Báthory István lengyel király számadásai. Bp. 1918. 213, 220, 234), 1583-ban és 1586-ban Forgách Rómában (VERESS 1944. II. 293, 342), 1586-ban Jósika István Rómában (uo. II. 342).

Báthoryt érdekelték a római régiségek. A gyulafehérvári vár kapujába és a fejedelmi palotába számos római kő volt befalazva, udvara is tele volt római emlékekkel. 1575-ben Lysimachos-aranyakat akart látni: „quae nos cum suis inscriptionibus inspicere magnopere cupimus.” (VERESS 1944. I. 328) Ezüst asztali készletét 1576 januárjában Padovában csináltatta (VERESS 1944. II.

7). Kincstáráról (lószerszámok, gyűrűk, asztali ezüst, stb.) 1585. május 12-én kelt végrendelete tájékoztat (VERESS 1944. II. 299–300). Gyűjteményéhez tartozott a pápai szentelt kard és sisak, XIII. Gergely pápa ajándéka 1579-ben (VERESS 1944. I. 139).

Fegyverzete a bécsi császári gyűjteménybe került (LHOTSKY, A.: Die Geschichte der Sammlungen. I. Hälfte. Wien, 1941–1945. 96. – Festschrift des Kunsthist. Museums.

II). – Az Erdélyben előforduló ritkaszép aranyércek is a kincstár értékei közé tartoztak, ilyeneket küldött a pápának 1584-ben (Fontes. III. 1913. 13). A Báthory-kincsek maradványa volt az a „gyöngysárkány” (a sárkányrend gyöngyhímzéses jelvénye), mely 1610-ben Bocskay Miklósnál volt (Erd. Orsz. Eml. VI. 1880. 192–193). Nádasdy Ferenc sárvári tárházába is kerültek darabok Báthory kincseiből: aranyveretes kardja, címeres pecsétgyűrűje (Arch. Ért. 1902. 125).

Báthory István fejedelem – mint a Báthoryak általában – nagyon kedvelte a zenét.

Virginiáját 1572-ben Besztercén javíttatta. Sürgető leveléből úgy tűnik, hogy minél előbb saját maga kívánt rajta játszani (VERESS 1944. II. 207). – L. még: HARASZTI, E.: Étienne Báthory et la musique en Transylvanie. – Étienne Báthory. Cracovie, 1935. 71–81. BENKŐ A.: Az erdélyi fejedelmi udvar zenei életéről. – Művelődéstört. Tanulmányok. Szerk. Jakó Zs. Bukarest, 1979. 96. E tanulmányok két adata azonban (az 1588. évi medgyesi országgyűlésen szereplő olasz muzsikusok; Szilágysomlyó várában 1594-ben leltározott hangszerek) nem István királyra vonatkozik, hanem unokaöccsére, ifj. Báthory Istvánra.

Báthory építkezett Gyulafehérvárt, Szamosújvárt és főként Váradon. Fogarasban peP63 dig szentegyházat építtetett.

Báthory Kristóf (1576–1581) Id. somlyói Báthory István erdélyi vajda és Thelegdi Katalin fia, Báthory István király bátyja. Felesége Bocskay Erzsébet, Bocskay György leánya. 1546–1547-ben V. Károly császár udvarában tartózkodott (Erd. Múz. 1910. 53–54.). István király szerint ott sajátította el a „maniera spanola”-t (VERESS: Doc. II. 1930. 240.). Bejárta Spanyolországot, Brabantot, Flandriát, Germaniát és Itáliát (P. Leleszi János gyászbeszéde 1583.

– Fontes. I. 1911. 311). Kitűnően beszélt olaszul. Gromo a két Báthoryról így ír: „hanno la lingua nostra familiarissima, et spetialmente Cristoforo.” (Apulum. II. 1944–46.

197.) 1558-ban Izabella követe Franciaországban János Zsigmond kiházasítása ügyében.

(Erd. Orsz. Eml. II. 1876. 33).

P. Leleszi János Báthory István királyhoz írt levelében (1581. máj. 28.) így jellemzi:

„Nunquam ego hominem vidi avidiorem rerum spiritualium ac piorum colloquiorum. Ex illo enim tempore, noctes atque dies, lateri eius affixus, animum verbo Dei insatiabilem, scripturarum lectione, commentationibusque sacris exsaturare non potui.” (Fontes I.

1911. 133) A jezsuita kollégiumokat Gyulafehérvárt, Kolozsvárt, Váradon nagy buzgalommal támogatta. Könyvtárából egy olasz nyomtatványokból álló colligatum maradt fenn a győri szemináriumi könyvtárban (KOROKNAY É.: Magyar reneszánsz könyvkötések. Bp.

1973. 89. lap. 242. sz.).

Báthory Kristóf építkezett Gyulafehérvárt, Szamosújvárt és Huszton.

Sólymairól, madarairól a kolozsvári számadáskönyvek adnak hírt (1578/XIV. 75.– 1579/XVI. 29 –1579/XVIII. 6). 1579 májusában testvérének, a lengyel királynak küldött madarakat (1579/XVIII. 16).

P64 Kolozsvár városa 1574-ben drága ezüst kupával tisztelte meg (1574/VI. 12).

Báthory Zsigmond (1581–1598)

Báthory Kristóf és Bocskay Erzsébet fia. Nevelője Leleszi János jezsuita. Gyámja és udvarmestere Gálffi János. Apja halála (1581. május 27.) után – végrendeletének értelmében – 12 tanácsúr kormányozta Erdélyt, közöttük a végrendeleti végrehajtók Bocskay István, Csáky Demeter, Kovacsóczy Farkas, Kendy Sándor (SZÁDECZKY: Kovacsóczy Farkas. Bp. 1891. 26.); a kormányzótanácsba tartoztak még ifj. somlyói Báthory István, Kendy Ferenc (oklevél a kormányzótanács pecsétjeivel: VERESS E.: Berzeviczy Márton.

Bp. 1901. 141 lap, 70. kép). 1583-ban Báthory István a kormányzást hármas tanácsra bízta (Erd. Orsz. Eml. III. 1877. 177), ennek tagjai Kendy Sándor, Kovacsóczy Farkas, Sombory László. 1585–88-ig egyedüli kormányzó Ghyczy János. Zsigmondot 1589-ben iktatták be a fejedelemségbe. (Erd. Orsz. Eml. III. 1877. 96–99). Uralkodott 1598.

ápr. 8-ig, első lemondásáig, visszatérése után 1598. aug. 29-től 1599. márc. 29-ig, azaz a második lemondásáig, majd 1601. ápr. 8-tól aug. 4-ig, végleges lemondásáig.

Báthory Zsigmond neveltetésének irányáról a toszkán nagyhercegi kancellária jelentése (1592) Jósika István követ tudósítása alapján: „Ha bontà, et à letterato, ma bravo e coraggioso, et aitante della persona in tutti li esercitii militari, nei quali si esercita, et si diletta grandemente, et ha in essi professori et maestri Italiani, et grandemente ama questa natione. Vive e veste alla ungheresca, ma ha anche de vestiti all’Italiana, che se li mette alle volte, quando sta ritirato da se... Quel principe, oltre la sua lingua naturale paria benissimo latino et Italiano” (VERESS: Doc. III. 1931. 269, 270). Ugyanez a jelentés jövedelméről: 300 000 scudo (arany), családi vagyonának jövedelme 60 000 scudo (uo.

269).

Báthory Zsigmond igen élénk kapcsolatokat tartott fenn az olasz udvarokkal. Jezsuita környezete is ezt az irányt támogatta. A havasalföldi hadjárat idején pedig az olasz katonai küldöttségek ezt még jobban megerősítették.

Toszkánában 1591 novemberében küldte Jósika Istvánt követül I. Ferdinánd toszkán nagyherceghez a tervezett házassága ügyében (Erd. Orsz. Eml. IV. 1877. 278), pazar ajándékokkal (VERESS: Doc. III. 1931. 267–268). Jósika 1592 februárjában érkezett Firenzébe, ahol a Palazzo Pittiben lakott, a nagyherceg Pisában fogadta, innen pedig Rómába ment, ahol a pápa lovaggá avatta (VERESS: Doc. III. 1931. 252, 263, 267, 273, 275, 281). A házasság azonban nem valósult meg (uo. 300), a kapcsolat azonban a toszkán nagyherceggel továbbra is fennmaradt (Báthory Zsigmond levelei 1595-ből a nagyherceghez – VERESS: Doc. IV. 1932. 283, 290, 301, 305 ).Firenzei követek is gyakran jártak Zsigmond udvarában: 1593-ban (Kvár szkve V/XXIII. 19–21, 25–26;

V/XXI. 102, 103) neve – SZAMOSKÖZY feljegyzése szerint – Matheus Bottifioreno (IV. 1892. 460), továbbá 1594-ben (Kvár szkve VI/III. 32; VI/VIII. 75, 101). A toszkán katonai küldöttség vezetője Silvio Piccolomini, titkára FUippo Pigafetta hadiépítész volt 1594–1596-ban (BASCAPÉ 1931. 185–191).

Báthory Zsigmond 1595-ben levelezett a mantovai herceggel, Vincenzo Gonzagaval (VERESS: Doc. IV. 277, 317), aki ajándékba páncélt küldött neki (uo. 304). A mantovai herceg követe pedig szintén 1595-ben járt Erdélyben (Kvár szkve VI/XVIIa. 188).

Levelezett Báthory Zsigmond továbbá a velencei dogéval 1589–1590-ben (ÓVÁRY L.:

MTA tört. bizottságának oklevélmásolatai. I. 1890. 116), Federico Borromeo kardinálissal (1591–1593, 1594. – BASCAPÉ 1931. 196).

Pápai követek Báthory Zsigmond udvarában: Attilio Amalteo nuncius 1592-ben (VERESS: Doc. III. 1931. 298, 318); Alfonso Carrillo püspök 1594-ben (Kvár szkve VI/VIII. 191, 194), 1595-ben (VI/XVI. 17. – VERESS: Carrillo I. 1906. II. 1944);

Alfonso Visconti cerviai püspök 1595-ben (VERESS: Doc. IV. 222); Benedetto Mandina 1596-ban (uo. V. 1932. 6).

Báthory követe Rómába Fabio Genga 1594-ben (VERESS:

Carrillo I. 1906. 85); Giovanni Battista Genga 1595-ben (uo. 516). Fabio Gengaról adatok Kvár számadáskönyveiben: 1588-ban (IV/VI. 113), 1591-ben (V/X. 53), 1596-ban (VII/XXIa).

A jezsuita Antonio Possevino 1583-ban járt Erdélyben (A. Possevino: Transilvania. – Fontes. III. 1913). A jezsuitákról bővebben VERESS Endre kiadványaiban: Fontes I.

1911., II. 1913. Báthory olasz papjairól számos bejegyzés Kolozsvár számadáskönyveiben.

Báthory Zsigmond olasz környezetéhez tartoztak az olasz orvosok is. Ezek a következők. Petrus Maria Quadrio 1583-ban (LUKÁCS III. 1967. 336-337). – Marcellus Squarcialupi 1584-ben (Sivori jelentése), 1590-ben (Kvár szkve IV/IV. 5, 8), aki jóval korábban, 1578 körül került Báthory Kristóf udvarába; műve: RMNY. I. 1971. 498. sz. – Renaldus Filep 1591-ben (Kvár szkve V/I. 11). – Joannes Cupido 1591-ben (V/I. 69.).

– Bibicellus 1595-ben (VI/XVIIa. 38, 161). – Joannes Muraltus 1593-ban (V/XXI. 111, 120), 1595-ben (VI/XVIIa. 36); távozásakor Báthory Zsigmond salvus conductus-t adott neki (Formularium, XVI. század vége Kvár, Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, Ms. 999.

fol. 96). – Virgilius 1594-ben (VI/III. 77). – Az olaszokon kívül még Kerczi Pál orvos működött Báthory Zsigmond udvarában, aki már korábban Báthory Istvánt és Kristófot is szolgálta. (SÁNDOR I.: Czímerlevelek. I. Kvár, 1910. 23. sz.) Mikor Báthory Zsigmond áttért a törökellenes politikára, Rudolf császár király udvarával került kapcsolatba. Rudolf 1595-ben birodalmi herceggé emelte és címerét kibővíttette (VERESS: Doc. IV. 1932. 185–188), 1597-ben az aranygyapjas rendet adományozta neki (Erd. Orsz. Eml. IV. 1878. 8). 1602-ben Zsigmond – a végleges lemondása után –, a császártól tiroli birtokot kért, hogy közel lehessen Itáliához (Erd. Orsz. Eml. IV. 1879. 131).

Báthory Zsigmond műveltségéről több adat szól. A toszkán nagyhercegi kancellária jelentése (1592) Zsigmondot „letterato”-nak nevezte (VERESS: Doc. III. 1931. 268).

Könyveiről a kolozsvári számadások szólnak. 1582 júniusában könyveket köttetnek Kolozsvárt a fejedelemnek (JAKAB II. 1888. 342); 1584. dec. 8-án Szamosújvárról szállítanak könyveket „urunk számára egy nagy hordóba és egy berbenczébe” (Kvár szkve III/XVIII. 14); 1588. január 26-án két hordóba vittek könyveket a fejedelemnek, a küldeményt tíz jezsuita diák kísérte (uo. IV/I. 9).

Báthory Zsigmondnak ajánlott könyvek: RMNY I. 1971. 546, 674, 719, 734, 767, 779, 780, 785, 786, 787, 808, 846/47, 56, 104, 192.

sz.) továbbá Antonio Possevino:

Judicium de confessione Augustana. Posnaniae, 1586. (Ajánló levél közölve: Fontes. II.

1913. 197–204) Báthory Zsigmond kincstára: dús ezüst asztali készlet (1595 Don Cesare Viadana jelentése – VERESS: Doc. IV. 1932. 316); ezüst ereklyetartó kereszt Possevinotól 1583ban (Fontes V. 1921. 4); gyémántos kereszt, a pápa ajándéka 1595-ben (P. Capeci rektor jelentése – Fontes II. 1913. 95). Ajándékok a toszkán nagyhercegtől: ezüst kazetta, aranybrokát szövetek 1592-ben (Firenze, Archivio di Stato. Carte Strozziane. Filza 307 (317), p. 33); díszes pisztolyok 1595-ben (VERESS: Doc. IV. 1932. 222–223). A mantovai hercegtől páncél 1595-ben (uo. 304). Rudolf császártól ajándékok 1597-ben gyémántkeretes arcképe Hans Vermeyentől; Wolf Greiser festménye; drága augsburgi óra.

(LHOTSKY op. cit. 1941–1945. 255, 265, 273). Mihály vajda az 1600. január 16-i ünnepélyen saját magát és lovát Zsigmond ékszereivel díszítette (1600. jan. 20–21. Ungnad jelentése – Erd. Orsz. Eml. IV. 1878. 355).

Báthory Zsigmond ajándékai külföldieknek: 1584-ben Franco Sivori genovai nemesnek aranyozott ezüst serleg, török handzsár, brokát szövetek (PASCU, S.: Petru Cercel

şi Ţara Românescă. Sibiu, 1944. 189). I. Ferdinánd toszkán nagyhercegnek 1592-ben:

„Due cavalli turchi fomiti all’ungheresca, con borchie d’oro et argento massiccio et con stocchi et mazze d’argento... Un vaso d’oro massiccio antichissimo, trovato sotto terra, del peso di ottocento ungheri... Uno smaniglio di peso di 500 ungheri, trovato sotto terra. Una quantita di medaglie d’oro massiccio, circa seicento... Molti pezzi di miniera d’oro, di estrema bellezza...” (VERESS: Doc. III. 1931. 267–268).

Báthory Zsigmond többször vásároltatott Itáliában. 1595 áprilisában „Olaz Jánost temesvárit” küldte Velencébe vásárolni (Kvár szkve VI/XVIIa. 56). 1595. január 24-én Ferenc nevű olasz fegyvereket hozott Itáliából (Kvár szkve VI/XVII).

P65 Díszesen faragott címeres gyaloghintaja a grazi múzeumban (Joanneum. Lt. sz. 01731).

Báthory Zsigmondról három érem-arckép maradt fenn (HUSZÁR L. –PROCOPIUS B.: Medaillen- und Plakettenkunst in Ungarn. Bp. 1932. 99–100). Ezeken kívül ismeretes még több metszet-arckép is.

Báthory Zsigmond zenekedveléséről: KASTNER, E.: Un compositore Italiano nella corte Transilvano nel secolo XVI. Corvina. Anno I. Vol. I. 1921. 90–91. KASTNER, E.: Cultura italiana alia corte Transilvana nel secolo XVI. Corvina. Anno II. Vol. III.

1922. 50–51. BARLAY Ö. SZ.: Reneszánsz muzsika a Báthoryak udvarában. Magyar Zene 1975, 1976. BENKŐ A.: Az erdélyi fejedelmi udvar zenei életéről. – Művelődéstörténet Tanulmányok. Bukarest, 1979. 95.Pages:     | 1 |   ...   | 41 | 42 || 44 | 45 |   ...   | 82 |


Similar works:

«Mary between God and the devil: Jurisprudence, theology and satire in Bartolo of Sassoferrato's Processus Sathane Item type text; Dissertation-Reproduction (electronic) Authors Taylor, Scott Lynn Publisher The University of Arizona. Rights Copyright © is held by the author. Digital access to this material is made possible by the University Libraries, University of Arizona. Further transmission, reproduction or presentation (such as public display or performance) of protected items is...»

«These written materials are not for publication or distribution (directly or indirectly) in or to the United States, Canada, Australia or Japan. They are not an offer of securities for sale in or into the United States, Canada, Australia or Japan. The securities to which these materials relate have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), and may not be offered or sold in the United States absent registration or...»

«Ausschreibungsbedingungen EASA.2010.OP.01 Druckereierzeugnisse 1 von 58 Die EASA – Einführung 1 Die Ausschreibung im Überblick 1.1 Beschreibung des Auftrags 1.2 Zeitplan 1.3 Teilnahme am Ausschreibungsverfahren 1.4 Teilnahme von Bietergemeinschaften 1.5 Vergabe von Unteraufträgen 1.6 Aufmachung der Angebote 1.7 Bindefrist des Angebots 1.8 Kontaktaufnahme zwischen EASA und Bietern 1.9 Besuche in den Räumlichkeiten der EASA 1.10 Aufteilung in Lose 1.11 Varianten 1.12 Umfang für...»

«The King of Masks (1996, d. Wu Tianming)  “The world is a cold place but we can bring warmth to it.” —Master Liang to Bian Lian in The King of Masks Director Wu Tianming’s 1996 film The King of Masks will transport your students into China’s recent past—Sichuan Province in the 1930s. The film tells the story of Bian Lian Wang, an aging street performer who is a master of the traditional art of face-changing. The old man longs for a male heir to whom he can pass on his...»

«NC STATE UNIVERSITY BioResources, a peer-reviewed journal College of Natural Resources devoted to the science of lignocellulosic Department of Wood and Paper Science Campus Box 8005 materials, chemicals, and applications Raleigh, NC 27695-8005 919.515.7707/919.513.3022 919.515.6302 (fax) BioResources Contents: Vol. 2, Issue 1, February 2007 Hubbe, M. A. (2007). Incinerate, recycle, or wash and reuse, BioRes. 2(1), 1-2. Bi, W., and Coffin, D. W., (2007). Racking strength of paperboard based...»

«Einladung Ordentliche Generalversammlung Dienstag, 28. April 2015, 9.30 Uhr St. Jakobshalle Basel SYN010D Syngenta Einladung 2015 Basel, 18. März 2015 Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung von Syngenta AG wie folgt einzuladen: Datum: Dienstag, 28. April 2015, 9.30 Uhr (Türöffnung 8.30 Uhr) St. Jakobshalle Basel, Brüglingerstrasse 19 – 21, 4052 Basel Ort: Traktanden 1 Geschäftsbericht 2014 Genehmigung des Jahresberichts,...»

«News from airfarewatchdog.com Contact: George Hobica george@airfarewatchdog.com 212-586-2680 What is an Airfarewatchdog? Airfarewatchdog.com is an airfare comparison, alert and listing site that hunts for exceptionally low airfares. When we find one, and determine that a sufficient number of seats are available, we list it on our site. We’re unlike Travelocity.com or Orbitz.com, which are airfare search sites. We do the searching for the consumer, and then list what we’ve found in an...»

«THE BELLE OF THE BARLEY-MOW; OR, THE WOOER, THE WAITRESS AND THE WILLIAN. BY H. T. ARDEN AUTHOR OF THE ARMOURER'S DAUGHTER, PRINCESS CHARMING, ETC., ETC. THOMAS HAILES LACY, 89, STRAND, LONDON. THE BELLE OF THE BARLEY-MOW, OB, THE WOOER, THE WAITRESS, AND THE WILLIAN. SCENE FIRST.— Exterior of the Barley-Mow inn, R.— practical door, small tables and benches, one table near front—VILLAGEBS are discovered drinking, TODDY waiting on them—he comes down. SONG. AIR.— He's a pal o' mine....»

«72 Arbeitstechniken der Sammlung und Lagerung von Wildpflanzensamen keit der Samen, die spezifischen Substratanforderungen für Keimung und Keimlingsetablierung sowie die Rolle von Mykorrhizen für viele heimische Wildarten nicht ausreichend. Somit liegen die wesentlichen Herausforderungen für Saatgutbanken von Wildpflanzen zum einen der Beschaffung von Saatgut in ausreichender Qualität und Quantität und zum anderen in der Erforschung der artoder populationsspezifischen Keimungsbedingungen....»

«Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org ADANA UNIVERSTY – INDUSTRY JOINT RESEARCH CENTER INTRODUCTIN TO FERTILIZER INDUSTRIES BY TAREK ISMAIL KAKHIA Copyright © Tarek Kakhia. All rights reserved. http://tarek.kakhia.org ADANA UNIVERSTY – INDUSTRY JOINT RESEARCH CENTER page Item 3 Fertilizer 71 N P K rating 17 Fertilizers Inorganic Acids: 21 Sulfur 53 Sulfur Dioxide 11 Sulfur Trioxide 44 Sulfuric Acid 35 Nitrogen 35 Liquid Nitrogen 37 Nitrogen Cycle 51...»

«James Riley Strange Department of Religion Samford University 800 Lakeshore Drive Birmingham, Alabama 35229 (205) 726-4543; jrstrang@samford.edu www.samford.edu/religion http://www.samford.edu/arts-and-sciences/excavations-at-shikhin/ Personal Married to Laura Strange; one child, Sarah Smythe, age 24 Current Position Associate Professor of Religion, Howard College of Arts and Sciences, Samford University Education Ph.D. New Testament and Formative Christianity, Emory University. August, 2007...»

«FOR PUBLICATION UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE NINTH CIRCUIT STATE OF ARIZONA; SALT RIVER No. 13-16517 PIMA-MARICOPA INDIAN COMMUNITY, D.C. No. Plaintiffs, 2:11-cv-00296DGC and GILA RIVER INDIAN COMMUNITY, Plaintiff-Appellant, v. TOHONO O’ODHAM NATION, Defendant-Appellee. GILA RIVER INDIAN CMTY. V. TOHONO O’ODHAM NATION STATE OF ARIZONA, No. 13-16519 Plaintiff-Appellant, D.C. No. and 2:11-cv-00296DGC GILA RIVER INDIAN COMMUNITY; SALT RIVER PIMA-MARICOPA INDIAN COMMUNITY, Plaintiffs,...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.