WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 40 | 41 || 43 | 44 |   ...   | 82 |

«Budapest, 1985 A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának kiadványa technikai szerkesztő: Beke László, Marosi ...»

-- [ Page 42 ] --

Hasonló volt a helyzet a gyulafehérvári jezsuita templomban, ahová a katolikusok temetkeztek. Itt állíttatta fel Báthory István király testvérének, Kristóf fejedelemnek díszes síremlékét, melyet Wilhelm Block holland származású szobrásszal faragtatott. A síremlék darabjait 29 szekeren 124 ló vontatta Lengyelországból Gyulafehérvárra (1583).

Ezzel az emlékkel az északi későrenaissance stílusa jelent meg az olaszos kultúrájú fejedelmi székhelyen. Báthory István példájára a XVII. században is nemegyszer külföldön rendelték meg és csináltatták meg a fejedelmek síremlékeit és szétszedett darabokban szállították Gyulafehérvárra.

Az erdélyi nemesség azonban ragaszkodott a hazai, kolozsvári mesterek munkáihoz.

Többen közülük ebbeli kívánságukat végrendeletileg is leszögezték. A XVII. században a kolozsvári faragványok megbecsülése, kedvelése tovább fokozódott, ennek következtében a kolozsvári mesterek tevékenységének hatósugara még jobban kiszélesedett.

JEGYZETEK

BALOCH 1943. 209–211.

BALOGH J: A művészet Mátyás király udvarában. I. Bp., 1966. 22.

BALOGH 1975. 56.

BALOGH 1975. 57–74.

BALOGH 1975. 3, 4, 7–11. kép.

Ablakok háromszögű, timpanonos oromzattal: a paviai dóm apsis ablakai (MALAGUZZI-VALERI, FR.: La corte di Lodovico il Moro. II. Milano, 1915. 104, 106). További példák: Milano, Palazzo Lanciam (uo. 281); S. Paulo d’Argon, bencés kolostor (Lombardia, Parte II. Milano, Touring Club Italiano, 1932. p. 108. fig. 90); Teglio (Valtellina), Palazzo Berta (uo. p. 39. fig. 58).

Kettős ívelésű ikerablakok Bramante tervében a paviai S. Maria di Campanova-hoz (Malaguzzi-Valeri II. 120–121). További példák: rajz Filarete Trattatojaban (uo. II. 219); Milano, San Celso kupolája (uo. 270), Como, a Duomo kupolája (uo. 284), Cremona, Oratorio di Cristo morto (uo. 337).

Az alvinci ablaktípusnak végső fokon Bramante stílusában gyökerező eredetéről e sorok írója először 1934-ben írt (Magy. Művészet. 1934. 137). Megállapítását többen átvették – értetlenül.

Az idevágó bécsi levéltári anyagot túlnyomórészt a Jahrbuch der Kunstsammlungen des allerh.

Kaiserhauses köteteiben (V. VII), regestákban közölték. PATAKI Vidor (A bécsi Magy. Tört. Intézet Évkönyve. I. 1931) és HERZOG József kutatásai (Magy. Művészet. 1926. 1927. 1930.) szintén fontot adatokat hoztak napfényre. Ezek alapján írt Florio BANFI (Erd. Múz. 1932). A bécsi levéltárak rendszeres átkutatása ebből a szempontból még hiányzik, a feldolgozás sem állhat meg a részletközléseknél, hanem rendszeres és teljes regesta kiadásra van szükség.

Az 1566. évi szebeni országgyűlés és az 1567. évi medgyesi, az 1571. évi marosvásárhelyi országgyűlés végzései (Erd. Orsz. Eml. II. 1876. 327, 328, 375–377). Szászsebes adatait bővebben a szászföldi emlékek ismertetése során közlöm.

Apulum. II. 1946. 156.

Apulum. II. 1946. 206-207. – Adattár.

BALOGH J.: Varadinum. Kézirat, 1978.

BALOGH 1975. 110–112.

A székelyudvarhelyi vár adatait a székelyföldi emlékek ismertetése során közlöm.

A keresdi kastély oszlopos tornácát újabban ismételten Bethlen Elek építkezésének tulajdonítják, azaz a XVII. század második felébe helyezték. Ezt a feltevést sem az adatok, sem a stílusanalógiák nem igazolják. Sőt, éppen ellenkezőleg a kastélynak Bethlen Elektől építtetett szárnya és annak merőben más jellegű részletformái egyenesen cáfolják.

Izabella királyné görgényi építkezésének tulajdonítja B. Nagy Margit a Szászrégenből, illetve a görgényi várból származó Jagello-címert (B. NAGY 1973. 362). A domborművet először e sorok írója közölte mint Jagello-címert a XVI. század elejéről, hangsúlyozva a címerpajzs korai formáit (BALOGH 1943. 230). E megállapítást fenntartva, megjegyzem, hogy az 1550-es években használatos címerpajzsok merőben más jellegűek Erdélyben is, mert éppen a heraldika nagyon is érzékenyen és frissen követi a kordivatot (szamosújvári Zápolya-címer 1540. – 2. kép).

Részletes adatok a Függelékben a fejedelmek személye szerint csoportosítva.

VERESS 1944. II. 90.

BALOGH J.: A későrenaissance falfestészet kérdései Erdélyben. Kézirat. 1978. Megjelenik a Szépművészeti Múzeum Közleményeiben: Nr. 53. 1974.

BALOGH J.: Későrenaissance kőfaragó műhelyek. II. Közl. Ars Hungarica. 1974. 48–79. kép;

IV. Közl. uo. 1975. 36–42. kép.

A kolozsvári jezsuita kollégium árkádos udvarára csak az írott forrásokból következtettem (Ars Hungarica. 1974. 268). E feltevést a rajzok utóbb igazolták.

Mon. Hung. Hist. II. oszt. 2. köt. Pest, 1857. p. 148.

BALOGH 1975. 61–80.

P94a 23 Gálfi építkezésének tulajdonítható a bólyai kastély, mely négy sarokbástyával épült. Ebből fennmaradt az átalakított nyugati épületszárny, két végében sarokbástyákkal, és a harmadik sarokbástya romjai az északkeleti szegletben. (BALOGH 1975. 78. lap 24. jegyzet.) BALOGH J.: Késő-renaissance kőfaragó műhelyek. III. Közl. Ars Hungarica, 1975. 44.

BALOGH 1943. 131, 132. kép.

BALOGH 1975. 88–94.

Példaképpen a következő analogiákat említjük: Mantova, Palazzo del Tè Giulio Romanotól († 1546); Róma, Palazzo Maccarani szintén Giulio Romanotól; rajz Romano egykori mantovai házáról (FROMMEL, Ch. L.: Der römische Palastbau der Hochrenaissance. Tübingen, 1973. Bd. III. S. 86.

Abb. XVIII. b, c). Továbbá: Firenze, Palazzo Mondragone Bartolommeo Ammannatitól (Mitteilungen des Kunsthist. Instituts in Florenz. VI. 1940–1941. Beiblatt S. 128); rajzok G. A. Dosiotól (La Critica d’Arte. 1957. 461.).

BALOGH 1975. 98.

A mesterkérdés szabatosabb megközelítéséhez igen fontos lenne a tumbák anyagának kőzettani vizsgálata.

A mesterkérdésről bővebben 1. Adattár „Küküllővár” címszó alatt.

BALOGH J.: Későrenaissance kőfaragó műhelyek. II. Közl. Ars Hungarica. 1974. 94. kép.

BALOGH J.: A művészet Mátyás király udvarában. Bp., 1966. I. 115.

Váradon ez a sírkő-típus már korábban feltűnik Thurzó Zsigmond († 1512) sírkövén (BALOGH 1943. 71. kép), nyilvánvalóan Buda–Esztergom hatására.

BALOGH J.: Varadinum. Kézirat, 1978.

A keleti tulipánról mint erdélyi ornamentális motívumról: BALOGH J.: Kolozsvári láda 1776-ból. – Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének 80. évfordulójára. Kolozsvár, 1957. 19–21.

–  –  –

AZ ÉPÍTTETŐ MECÉNÁSOK Zápolyai János király (1526–1541) Életrajzára és mecénási tevékenységére vonatkozó adatokat l.: BALOGH 1943.

207–209.

Izabella királyné (1540–1559) Izabella királyné Zsigmond lengyel király és Bona Sforza leánya, Zápolyai János felesége, meghalt 1559-ben.

Izabella építkezett Gyulafehérvárt a fejedelmi palotában (Adattár), Solymos várában és Görgényben.

Izabella támogatta a kolozsvári kollégiumot (Erd. Orsz. Eml. II. 1876. 79) és a marosP61 vásárhelyit (uo. 289). Izabellának dedikált könyvek: RMNY I. 1971. 30, 146. sz. – Életrajza: VERESS E.: Izabella királyné. Bp. 1901.

János Zsigmond (1559–1571)

János Zsigmond Zápolyai János király és Izabella királyné fia (1540–1571).

János Zsigmondról Giovanandrea GROMO: Apulum. II. 1946. 193–195; SZAMOSKÖZY II. 1876. 111–112. – Vö. továbbá SZENTMÁRTONI Kálmán: János Zsigmond erdélyi fejedelem élet- és jellemrajza. Cristur – Székelykeresztúr, 1934.

Műveltségéről SZAMOSKÖZY: „In studijs humanitatis, sic fuit institutus, ut neque belli artes, aliasque summo Principe dignas ignoraret, neque literarum promta facultate careret.” (II. 1876. 112.) Nyelvtudásáról GROMO (i. m. 194): jól beszélt latinul, olaszul,

lengyelül, románul és valamennyire görögül és törökül. Jelleméről GROMO (uo. 194):

„E di natura religioso et desidera grandemente intendere la verita.” Iskolákat alapított, illetve támogatott Gyulafehérvárt, Marosvásárhelyt és Kolozsvárt.

Akadémia alapítását tervezte Fehérvárhoz közel Szászsebesen, ahová olasz és német professzorokat hívott volna (SZAMOSKÖZY I. 1876. 111–112.).

Irodalom pártolásáról: HORVÁTH J.: A reformáció jegyében. II. kiadás. 1957.

340–342. Pártfogolta Károlyi Pétert (uo. 342), Melius Juhász Péternek Váradon házat adományozott, hogy a nyomdát használhassa. (BUNYITAY V.–MÁLNÁSI Ö.: A váradi

püspökség története. IV. Debrecen, 1935. 29.). János Zsigmondnak dedikált könyvek:

Albertus Novicampianus: Scopiis Biblicus Veteris ac Novi Testamenti. Krakkó, 1553.

Magyar kiadványok felsorolva: RMNY I. 1971. 784 (regiszter); közöttük Weres Balázs váradi főbíró Werbőczy fordítása (Debrecen, 1565).

Zenei hajlamai korán megnyilvánultak. 1549-ben Beszterce városa orgonát ajándékozott neki (Erd. Múz. 1943. 408). Zenei kultúrájáról részletesen ír: GROMO (op. cit. 194). Olasz és lengyel muzsikusai voltak. 1563-ban Bécsből akart követe, Báthory István útján orgonistát szerződtetni (VERESS 1944. I. 15). Viszont 1560-ban Krakkóban Zsigmond Ágost király udvarában egy kitűnő magyar hegedűkészítő élt. (Bernardo Bongiovanni jelentése Krakkóból – SZABLOWSK1, J.: Ursprung und Geschichte der Sammlung. – Die flämischen Tapisserien im Wavelschloss zu Krakau. Antwerpen, 1972. Sonderdruck. S. 46.) 1568 után János Zsigmond udvarában élt Bakfark Bálint, korának legkitűnőbb lantosa, akit 1570-ben birtokadományban részesített (GOMBOSI O.: Bakfark élete és művei. Bp., 1935. 13–14). János Zsigmond maga is kitűnően játszott a lanton (GROMO: „nel liuto e tanto perfetto”).

Hasonlóképpen nyilatkozott János Zsigmond zene tudásáról Christian Schaesius Báthory Istvánnak (VERESS 1944. I. 153).

János Zsigmond építkezett Gyulafehérvárt, ahol a fejedelmi palotát pompázatosan kiépítette, továbbá a szamosújvári várban és Székelyudvarhelyt, ahol a Székely Támadt nevű várat emeltette. Váradon megkezdte az ötszögű modern vár építését.

Gyűjteményeiről a végrendeletében hagyományozott kincsek adnak fogalmat. Ezek a következők: az országnak gyémántokkal és rubinokkal ékesített arany keresztet (Erd.

Orsz. Eml. II. 1876. 475, 477, 505) hagyott; Miksa császár-királynak „Patera magna aurea et lata cheze appellata e numismatibus aureis antiquis confecta” (uo. II. 456,

480) és értékes fegyvereket (apja kardját és a II. Szolimántól kapott kardot); a császárnénak arany ércdarabokat, ritka ásványköveket. Delfino pápai nuncius Bécsben kelt jelentésében (1571. júl. 31.) ugyanezekről így ír: „una coppa d’oro di raro lavoro... un gran pezzo di minera, cosa molto maravigliosa.” (VERESS: Doc. I. 1929. 303). SZILÁGYI Sándor említi enyedi mester által készített remekművű óráját (Erdélyország története. I. Pest, 1866. 368). Pierre Lescalopier párizsi utazó 1574-ben megcsodálta pompás sátrát (Studi şi materiale de istorie medie. IV. 1960. 454).

Érem-arcképét valószínűleg olasz mester mintázta és öntötte. Közölve: VERESS E.:

P62 Izabella királyné. Bp. 1901.

Báthory István (1571–1576)

Id. somlyói Báthory István erdélyi vajda és Thelegdi Katalin fia. Életéről és uralkodói tevékenységéről a következő kiadványok szólnak: Étienne Báthory roi de Pologne, prince de Transylvanie. Cracovie, 1935. (tanulmány kötet); VERESS E.: Báthory István király. Bp.

1937. Arcképeit (festmények, metszetek, érmek) a krakkói kiadvány közli (E. S. Komornicki tanulmánya. 424–512.). Ugyanitt közölve (58) Báthory sajátkezű aláírása, mely a helyes névformát eldönti: „Stephanus Bathorij de Somlijo.” Humanista kapcsolatairól: PAPP M.: Brutus János Mihály és Báthory István király magyar humanistái. Bp. 1940. CSORBA T.: A humanista Báthory István, Bp. 1944. DIVÉKY A.

Les Hongrois en Pologne à ľ époque d’Étienne Báthory. Krakkói kiadvány. 1935. 105–132.

Történeti érdeklődéséről számos adat tanúskodik. Forgách Ferenc történeti művéhez Báthory sok írást „multa scripta” adott. (1577. jan. 23. Báthory levele – VERESS 1944.

I. 77.) – A vatikáni levéltár regesta-köteteiből a magyar és lengyel adatokat kijegyeztette, erről tudósít P. Szántó István 1578. május 18-án Rómában kelt jelentése (VERESS

1944. II. 106). – Brutus Báthory kívánságáról (1586. ápr. 25.): addig ne adassék ki történeti műve, amíg „non sit illius gravitate et sapientia, mea fide et industria dignum.” (VERESS 1944. II. 328.). – Brutus kéziratát 1581-ben Rozsnyay Benedek másolta.

(VERESS 1944. II. 157–158). – Vö. még VERESS E.: A történetíró Báthory István.

Erd. Múz. 1933. 377–412.

Báthory István könyvvásárlásai: 1574-ben Bécsben történeti és teológiai művek (VERESS 1944. I. 296); 1576-ban Krakkóban városképeket tartalmazó kötetek, 1583-ban ugyanott Augustinus művei. 1586-ban Bellarmin műveit kötteti (VERESS R.: Báthory István lengyel király számadáskönyvei. Bp. 1918. 19, 199, 206, 228 ).Birtokában volt egy Corvin kódex: Chrysostomos, Varsó, Nemzeti Könyvtár (Művészettört. Ért. IV.

1955. 168). – Végrendeletében két hordónyi könyvet hagyott Báthory Zsigmondnak (JAKAB II. 1888. 342; VERESS E.: Berzeviczy Márton. Bp. 1911. 186).

Báthory Istvánnak dedikált könyvek: VERESS 1944. II. 132. (Christianus Schaeseus:

Ruinae Pannonicae libri. Wittenberg, 1571), 230; II. 118, 154, 190, 325, 347, 348. – Fontes. II. 1913. 23 (Possevino, 1583). – VERESS E.: Báthory István lengyel király számadásai. Bp. 1918. 198, 199, 200. – RMNY I. 1971. 769 (regiszter).

Báthory gondolt özv. Heltainé nyomdájának megszerzésére, hogy magyar könyveket nyomtathasson (1583. júl. 16. Krakkó. Possevino jelentése – Fontes. I. 1911. 287).Pages:     | 1 |   ...   | 40 | 41 || 43 | 44 |   ...   | 82 |


Similar works:

«global challenges % new vision ir transport system Challenges of Air Transport 2030 Survey of experts’ views Foreword The present EUROCONTROL Experimental Centre report was developed within the Air Transport Evolution research thread as one of several exploratory studies that constitute the foundations of strategic research on air transport evolution. This thread aims to provide material to support the EUROCONTROL strategy with an ambition to facilitate informed decisions by policy makers...»

«Unconsolidated Aquifer Systems of Gibson County, Indiana By Gregory P. Shrader Division of Water, Resource Assessment Section September 2003 Revisions 2010, by Robert A. Scott Ten unconsolidated aquifer systems have been mapped in Gibson County: the Dissected Till and Residuum / Unglaciated Southern Hills and Lowlands; the Alluvial, Lacustrine, and Backwater Deposits; the Buried Valley; the Wabash Lowland Till; Wabash Lowland Till Subsystem; the Wabash River and Tributaries Outwash; the Wabash...»

«MLA Examples MLA EXAMPLES The examples below will help you properly format your citations for the Works Cited page of your paper. MLA requires that you include certain fields of information for each type of source that you cited in your research paper. Click here to see an example of a research paper with a works cited list. Click on the type of source you are trying to cite. Abstracts, Indexes Films and Video Recordings Oral Presentations Annuals, Almanacs, Foreword Pamphlets Yearbooks...»

«Einfache Häuser Schutz, Scham und Schmuck Anthropologische Paradigmen Genehmigte Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doktor Ingenieur Dr. Ing. der HafenCity Universität Hamburg Vorgelegt von: Dipl.-Des. Kamyar Etezadi Promotionsausschuss: Vorsitzende: Prof. Dr. Ingrid Breckner Gutachter: Prof. Dr. Klaus Jan Philipp Gutachter: Prof. Dr. Fritz Kramer Tag der Einreichung: 07.12.2009 Tag der mündlichen Prüfung: 12.02.2010 Hamburg 2010 “Dwelling is both process and artefact. It...»

«two 2011 NEWSLETTER Electrochem2011: Electrochemical Horizons Special Issue September 5-6, 2011 The University of Bath, United Kingdom Serving Electrochemical Science, Technology and Engineering within the catchment of The Royal Society of Chemistry and The Society of Chemical Industry Published by the SCI Electrochemical Technology, the RSC Electrochemistry and the RSC Electroanalytical Sensing Systems Groups © [2011], all rights reserved. Contents Editorial 3 Electrochem2011 : Programme 4...»

«Vereinsleben | 12. November 2007 Hundertstes Vereinsjahr bricht an Skiclub Haslital mit 99. Generalversammlung Der 1908 gegründete Skiclub Haslital konnte am vergangenen Samstag seine 99. Generalversammlung abhalten. Damit wurde der Übergang ins 100. Clubjahr offiziell vollzogen. Der Vorstand des Skiclubs Haslital übergab für ein Jahr das Zepter dem eigens für das Jubiläumsjahr eingesetzten OK. Arnold Glatthard war ein grosser Pionier des Skiund Bergsports aus dem Haslital. Foto:...»

«MY SEARCH FOR CARBOCATIONS AND THEIR ROLE IN CHEMISTRY Nobel Lecture, December 8, 1994 by G E O R G E A. O L A H Loker Hydrocarbon Research Institute and Department of Chemistry, University of Southern California, Los Angeles, CA 90089-1661, USA “Every generation of scientific men (i.e. scientists) starts where the previous generation left off; and the most advanced discoveries of one age constitute elementary axioms of the next. Aldous Huxley INTRODUCTION Hydrocarbons are compounds of the...»

«DGPF Tagungsband 24 / 2015 Wasserlinienextraktion aus optischen Nahbereichsaufnahmen mittels Texturmessverfahren MELANIE KRÖHNERT1, ROBERT KOSCHITZKI1 & HANS-GERD MAAS1 Zusammenfassung: In diesem Beitrag wird ein Verfahren zur Detektion von Wasserlinien offener Gewässer mithilfe optischer Nahbereichsaufnahmen auf Basis von Texturund Spektralinformationen vorgestellt und evaluiert. In zwei Studiengebieten unterschiedlicher Topographie wurden mit handelsüblichen Amateurkameras Studien im...»

«BIBWS88 -90 Checked 2013 12 26 and 2014 01 14 A Bibliography of Secondary Sources on Wole Soyinka 1988/ 1989/ 1990 – a work in progress Introduction: This list began life before the world went on-line. It dates from BPC – Before the Personal Computer became the default tool of the student and researcher. I began to put it together when those interested in keeping up-to-date with events in Nigeria – including coverage of Wole Soyinka’s publications, productions activities and statements...»

«Final Conference: Abstracts Session 1: Textual Communities Kate Koppy (Purdue University) A Community of Copyists and Writers: Collaborative Composition in Findern (Cambridge Ms Ff.1.6) The Findern Manuscript, Cambridge University Library Ms Ff.1.6, is a fascinating Middle-English miscellany whose contents include such a variety of texts as excerpts from works by Chaucer, Gower, and Lydgate; lyric poetry attested only in this manuscript; and notes on the heraldry of European kings. Building on...»

«John E. Anderson, Ph.D. Curriculum Vitae rev. 2/1/16 EDUCATION Ph.D. in Biblical Studies (Hebrew Bible / Old Testament emphasis) 2010 Baylor University (Waco, TX) Dissertation: “Jacob and the Divine Trickster: A Theology of Deception and YHWH’s Fidelity to the Ancestral Promise in the Jacob Cycle” Committee: W. H. Bellinger, Jr. (Advisor), James Nogalski Outside (unofficial) reader: Walter Brueggemann Minor: Jewish Studies MTS (Master of Theological Studies) 2006 Duke Divinity School...»

«Architectural Review Board Report Architectural Review Board Meeting: August 18, 2014 Agenda Item: 7.7 To: Architectural Review Board From: Steve Traeger, Principal Urban Designer Grace Page, ARB Liaison Subject: ARB 14-238 to approve the design, colors, materials, landscape plans, signs and sign adjustment for the construction of a new automobile dealership, MINI of Santa Monica. Address: 1402 Santa Monica Boulevard Applicant: Steve Quinn Recommended Action It is recommended that the...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.