WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 39 | 40 || 42 | 43 |   ...   | 82 |

«Budapest, 1985 A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának kiadványa technikai szerkesztő: Beke László, Marosi ...»

-- [ Page 41 ] --

kép) kettőzött párkánnyal és a Kendy-címerrel. Ez a kapu Kendy Ferenc megbízásából készülhetett 1591–1594 között. Kendy korábban, 1582-ben Kőműves Tamás kolozsvári kőfaragóval dolgoztatott; valószínűleg a kerelőszentpáli kapu is kolozsvári munka.

A földrajzilag távoleső lelőhelyek azt bizonyítják, hogy a későrenaissance a század két utolsó évtizedében meglehetősen elterjedt. Ennek a stílusiránynak kibontakozása vezetett át a XVII. századba.

* A kőfaragás másik ága a sírkőszobrászat volt. Ebben a kőműves-kőfaragók tevékenysége – az adatok szerint – ugyanolyan széles körű volt, mint az építkezésben. A fennmaradt emlékek azonban az egykori gazdagsághoz képest gyérek, de mégis annyi, hogy a fejlődés vonala kirajzolódik előttünk, és megismerhetjük a sírkő-típusokat és azok változatait.

A Zápolya korszakból ismeretes Statileo János püspök († 1542) sírkőlapja az elhunyt fekvő alakjával (Gyulafehérvár, székesegyház). Kompozíciója szorosan követi a középkori egyházi sírkövek típusát, mintegy záróköve az évszázados középkori fejlődésnek. A felső keretszegély indadísze is régies. Újszerű azonban a renaissance tagolású széles lapos keretszegély és rajta a szép antiqua betűk.

A régi tumba-típust követi Kendy Ferenc és Antal († 1558) közös síremléke, melyből 264 csak töredékek maradtak fenn: az egyik domborműves rövid oldal (66. kép) a pajzsba helyezett Kendy-címerrel, melyet két angyal tart, meg a virágdíszes oldallap maradványa 264 (65. kép), mely mintegy előhírnöke az erdélyi későrenaissance virágornamentikának. A két faragvány stílusa ellentétes: a címeres dombormű duzzadt, nyugtalan formáival szemben a virágdíszes dombormű kompozíciója, vonalvezetése nyugodt és világos. Két kőfaragó dolgozhatott a síremléken, mindkettő nyilvánvalóan hazai mester volt.

265-266 Viszonylagos épségben állnak előttünk a Zápolya-tumbák (67–68. kép), az egyik Izabella királynéé († 1559), mely 1565 után készült, a másik János Zsigmond fejedelemé († 1571), melyet 1571–1575 között utódja, Báthory István csináltatott. A két tumba készítési ideje között nem lehetett nagy időbeli távolság, stílusuk, felépítésük teljesen azonos. Mindkét tumba fedőlapján az elhunyt fekvő alakja látható, az oldallapokon pedig sokalakos domborművek, Izabelláén az irgalmas Samaritánus történetének számos 271, 265 mozzanata (67. kép), János Zsigmondén csatajelenetek (68. kép). A domborművek kompozíciói német metszet-ábrázolások hatását mutatják. A Samaritánus domborművön az egymás mögé helyezett dombvonulatok: perspektivikus hatáskeltése, a növényzet ábrázolása, több jelenet egymás mellé és fölé helyezése, mind olyan sajátságok, melyek metszetmintaképekre utalnak. Ugyanez mondható János Zsigmond tumbájának a csatajeleneteiről. Felmerülhet a kérdés, hogy a kőfaragó vajon nem a gyulafehérvári palota freskói után dolgozott-e, a csatajeleneteket nem onnan másolta-e le? Mindkét tumbán feltűnő a domborművek alakjainak jól megfigyelt mozgása, ügyes faragása, különösen a Samaritánus történet jeleneteiben. Ezzel szemben az elhunytak fekvő alakját teljes merevség jellemzi, melyet még a nehézkesen faragott mellékletek (címerek, csigavonalas díszítmények, telamonok) fokoznak. Ilyen részletek főként János Zsigmond síremlékén mutatkoznak. Ezekhez a megfigyelésekhez újabban – amióta János Zsigmond síremléke új helyén teljes egészében láthatóvá vált –, új kérdés járult: a realisztikusan mintázott, kitűnően megfaragott címertartó oroszlán problémája, mely művészi qualitás tekintetében felülmúlja a síremlék többi részletét. (Fényképét közöljük a következő számban, a VII. Közleményben.) A nagy stíluskülönbség arra enged következtetni, hogy a síremlék két mester együttes műve. Az egyik a domborművek mestere lehetett, a másik a fedőlap mestere. Ugyanez feltételezhető Izabella tumbájáról is.29 A tumba síremlék-típus, mely tulajdonképpen középkori eredetű, egyszerű vagy díszesebb formájában gyakori lehetett a XVI. században. Tumba-maradványok több helyen 269 előkerültek. Régóta ismeretes az a gyulafehérvári vitézi sírkő (71. kép), melyet utólagos bekarcolás alapján sokáig Hunyadi János síremlékének véltek. Valójában XVI. századi 270 emlék, melyről a kőfaragójel (70. ábra) alapján feltételezhető, hogy a Seresfiaknak, azaz Seres János kőfaragó-szobrász fiainak műhelyéből vagy legalábbis Seres János köréből származik. Ez a kapcsolat a síremlék készítési idejét Seres halálát követő évekre helyezi, azaz körülbelül 1579–1580-ra.

A gyulafehérvári sírkőhöz igen hasonló volt mind tömegében, mind körvonalaiban és részleteiben a czegei vitézi sírkőlap, mely nyilvánvalóan a birtokos czegei Wass-család valamelyik férfitagjának emléke, talán éppen Wass Györgyé, Szamosújvár kapitányáé († 1594).

Kétségtelenül ezt a síremléket is Kolozsvárt faragták, valószínűleg a Seres-műhelyben.

Későbbi stílusváltozatot mutat a perecseni vitézi sírkő (72. kép). A két előbb említett 267 síremlék széles vaskos formáival szemben a perecseni vitéz karcsú törékeny alak, arányai szinte manierisztikusan megnyúltak. Feltehetőleg Báthory Elek síremléke, aki 1574–1590 között halt meg.

Tumba alakú az erdélyi magyar síremlékek legszebbike: Patócsy Zsófiáé, Bebek 272-274 György özvegyéé († 1583), mely csaknem teljes egészében fennmaradt (73–75. kép), ha nem is eredeti rendeltetési helyén Küköllőváron, a gyönyörű középkori templomban. A síremléket teljes egészében a nemes egyszerűség vonzó harmóniája jellemzi. A fedőlapon az elhunytnak feszes ruhába öltözött törékeny alakja látható a kordivat legegyszerűbb viseletében, melyen semmi dísz, vagy cifraság nincsen. De annál hangsúlyosabbak az összekulcsolt kezek. Az oldallapok sima felületét pedig csupán három virágtő ékesíti.

Lebilincselően vonzó és beszédes ékesség, mely bájos összhangban van a feliratos táblát tartó két puttóval és a levélsorokkal díszített keretelésekkel. A síremléket az elhunyt veje, ifj. somlyói Báthory István csináltatta – mint a felirat vallja – tiszteletből és szeretetből. Báthory ismételten dolgoztatott kolozsvári mesterekkel mind Szilágysomlyón, mind Tordán (vagy Gyulafehérvárt). A síremléket is Kolozsvárt rendelte meg, ezt bizonyítják a tumba részletformái is. Különösen figyelemreméltó a virágtövek faragási módja, amely elvezet a mesterhez.30 Ilyen motívumok hasonló stilizáltságban két kolozsvári emléken láthatók: az 1582-es kandallón (Wolphard István háza) és Berkenyesi Istvánka sírkövén (1595), mely Berkenyesi Máté kőfaragó-céhmester mesterjegyes munkája. A stiláris összefüggés alapján Patócsy Zsófia síremlékét is Berkenyesi Máténak tulajdoníthatjuk. Mindegyik művét lírai hangulatú invenció és dekoratív érzék jellemzi.

Hasonló síremlék több is készülhetett Kolozsvárt. Ezt bizonyítják a mezőtelegdi töredékek, egy tumbalap renaissance keretelésének a maradványai (69. kép). Talán Thelegdi Miklós síremlékéhez tartoztak. A töredékek stílusa ugyanis megfelel Thelegdi Miklós, halálozási idejének (1583).

Kovacsóczy kancellár első végrendeletében (1590) szintén kőkoporsó csináltatása felől rendelkezett, „kinek jegyzését megtalálják,” magyarázatát pedig „Gienga az én barátom jobban elejekbe tudja adni”. E szavakkal Simone Genga tervezésére következtethetünk, tehát egy olasz típusú síremlékre. A terv azonban nem valósult meg, Kovacsóczy második végrendeletében (1591) már csak egy feliratos „memoria” felállítása felől intézkedik.

A XVI. század utolsó negyedében kialakult az ornamentális díszű tumba típusa. Ennek kiváló példája Petky Mihály († 1582) síremléke Székelyderzsen, melyből csupán a 275-276 fedőlap (76–77. kép) maradt meg a renaissance levélsoros-tojássoros szegéllyel. Hossznégyszögű mezejét kétharmad részben a hosszú latin felirat tölti ki, felső egyharmadában pedig a szépen faragott pelikános címer látható a hullámvonalakban leomló akanthus-leveles sisak takarókkal (76. kép). A harmonikusan megkomponált faragvány Jagellokon címeres levelekre emlékeztet, mestere nyilván ilyen mintakép után dolgozott. Az akanthus-levélek faragása pedig Seres János († 1579) sírkövéhez kapcsolódik, úgyszintén Tötöri Balázséhoz († 1580). Ezek az összefüggések kétségtelenné teszik kolozsvári eredetét.

A kolozsvári számadáskönyvek 1582. évi feljegyzése szól Parlagi Pál koporsókövéről, melyet Zilahig szállítottak, tehát végső rendeltetési helye valamelyik szilágysági falu volt.

Az emlék megnevezése „koporsókő” kissé homályos, mert egyaránt vonatkoztatható tumbára vagy pedig olyan koporsó alakú síremlékre, amilyennek legrégibb ismert példája Bonczidai Gergely ötvös († 1600) koporsóköve a házsongárdi temetőből.31 Mindazáltal a tumba-forma látszik valószínűbbnek.

A Petky-tumba Székelyderzsen, a Parlagi koporsókő Szilágyságban egyaránt a kolozsvári műhelyek széles körű tevékenységét szemlélteti.

Ugyanerről tanúskodnak az egyszerű, címerdíszes sírkőlapok Kolozsvár környékén és még távolabbi vidéken is. A sírkőlap-forma ugyanúgy középkori eredetű, mint a tumba.

A renaissance stílus idejében, a XVI. században azonban erősen átalakult. Míg régebben a címer vagy teljesen vagy túlnyomórészt kitöltötte a sírkőlap felületét, addig a XVI.

században a mező nagy részét a felirat foglalja el, mely több-kevesebb részletességgel szól az elhunytról, nemegyszer zengő latin distichonokban – a kor humanisztikus műveltségének megfelelően. Ennek az iránynak köszönhető a feliratok szép kerek antiqua betűs jellege is, amely a budai renaissance32 örökségeképpen mindvégig megmaradt az erdélyi magyar síremlékeken. Ennek a sírkő-típusnak ma ismert egyik legrégibb emléke Erdélyben33 id. Mikola László erdélyi alvajdának († 1557) a síremléke (80. kép) Szamosfalván, melyen a középső mezőt a címer tölti ki, a felsőt és az alsót a tabula ansata-ba helyezett feliratok. Hasonló, de jóval egyszerűbb emlék ugyancsak Szamosfalván, 280 ifj. Mikola László († 1559) sírköve (80. kép).

Különleges stílusú és faragású Mikola Lászlóné gyerőmonostori Kemény Anna sírköve (Kolozsvár, Múzeum egykor Szamosfalva) rozettadíszes vésett koszorúba helyezett IHS 277-278 monogrammal (78–79. kép). Nagy antiqua betűkkel vésett felirata a szegélyről átterjed a középső mezőre. Ehhez hasonló egy váradi töredéken látható.34 281-282 Egyedülálló darab Bocskay Gábor († 1573) egeresi síremléke (82–83. kép), melyet mesterjegye alapján Herepei János hitelesen Seres János kolozsvári szobrásznak tulajdonított. A sírkőlap felső részét és alsó kétharmadát a felirat tölti ki, fent magyar nyelvű bibliai igevers (Jel. k. 14. 13), lent pedig az elhunyt nemzetségéről szóló latin feljegyzés.

A kettő közé illeszkedik a címer-dombormű, amelyen két ruhátlan puttó tartja a későrenaissance pajzsot. A dombormű megkomponálása Martinuzzi szamosújvári emléktáblájára (1542) emlékeztet, annak mintegy változata későbbi stílusban, mely megmutatkozik mind a pajzsformában, mind a puttók megnyúlt arányaiban.

Az 1570-es évek derekán a síremlékek kompozíciója egységesen kialakult: mezejüket felső egyharmadában a címer tölti ki, alsó egyharmadában a felirat. Ilyen Gyerőfiné Mikola Erzsébet († 1575) sírköve ún. olasz koszorúba helyezett címerpajzzsal Gyerővásárhelyen.

Ennek a típusnak igen szép változatai láthatók a következő síremlékeken, amelyek vagy a Kolozsvárt kialakult típust követik, vagy éppen kolozsvári munkák. Az előbbi 284 csoportba tartozik Cseffey Benedek († 1578) puritánul egyszerű sírköve (85. kép) Székelyderzsen; ezt az irányvonalat valószínűsíti az elhunyt udvari szolgálata is, amelyet a Báthory családban végzett. Kétségtelenül kolozsvári munka Wesselényi Miklós itélőmester († 1584) sírköve (84. kép) egykor Gyekén (most Zsibón), melyen a címer-dombormű sarkait a keleti tulipánhoz35 hasonló motívumok töltik ki. Folytatja a sort Tötöri 285 Balázs dobokai főispán († 1584) sírköve Tötörben (86. kép), melyen az akanthus-leveles sisaktakarók a Petky-síremlék indáit ismétlik meg; a címerkép is kolozsvári faragványokra emlékeztet. A század végén, 1598-ban készült Petrichevith Horváth Kozma fogarasi provizornak († 1590) és családjának síremléke (87–88. kép) Komlódon, melyen az olasz koszorúba helyezett címerállat, a koronás delfin hatásosan domborodik ki. A sort 279 befejezi a legifjabb Mikola László († 1601) címeres sírköve (81. kép) Szamosfalváról (Kolozsvár, Múzeum).

Ismét különleges egyedülálló emlék Kolozsvári Literatus Gábor fejedelmi titkár 288 († 1591) epitaphium-szerű síremléke (89. kép) Gyulafehérvárt. A puritánul egyszerű, de finom nemes ízléssel megkomponált emléknek csaknem négyzetes mezejét két oldalt pilaszterek szegélyezik, akanthus-leveles fejezetük szorosan összefügg a kolozsvári faragványokkal (ajtó 1559-ből a Magyar utcában). A címer a felső mező közepén magas domborműben emelkedik ki, míg a felirat a felső sávot és a mező alsó kétharmadát tölti ki.

A fennmaradt gyér emlékek csak halvány fogalmat adhatnak az egykori gazdagságról.

A gyulafehérvári nagytemplomot (a középkori székesegyházat) a síremlékek pazar sorozata töltötte be. Ide temetkezett a fejedelmi család, a hivatali nemesség egy része, valamint az udvartartás tagjai. Szeredai Antal kanonok a XVIII. század vége felé még számos síremléknek a feliratát jegyezte fel. Mindebből alig maradt meg néhány töredék hírmondónak.Pages:     | 1 |   ...   | 39 | 40 || 42 | 43 |   ...   | 82 |


Similar works:

«PROGRAM “ADVANCES IN TRANSITION METAL CATALYZED REACTIONS” Monday, October 22, 2012 8:30 WILHELMINA E. ROBERTSON, Chairman of the Board of Directors 8:35 RICHARD R. SCHROCK, Massachusetts Inst. of Technology, Program Chairman SESSION I JOHN A. GLADYSZ, Texas A&M University, Discussion Leader 8:50 DANIEL G. NOCERA, Massachusetts Institute of Technology, “The Artificial Leaf” Discussion 9:40 ROY A. PERIANA, The Scripps Research Institute, “The Design and Study of Molecular Catalysts for...»

«Networking in Sport Management: Ideas and Activities to Enhance Student Engagement and Career Development D.O.I: http:dx.doi.org/10.4127/ch.2013.0074 Alan S. Kornspan, Michael A. Duve Department of Sport Science and Wellness Education, University of Akron Abstract The primary purpose of this paper is to present information regarding the development of networking skills to enhance the career development of sport management students. Specifically, literature is reviewed which supports the...»

«Die inoffizielle Betriebsanleitung für den Elecraft K2 zusammengestellt von Daniel, DM3DA Es kommt gar nicht so sehr darauf an, welches Funkgerät Du hast. Viel wichtiger ist, dass Du den Umgang mit dem Gerät lernst. Learn to drive it. — Brian, G8OSN Version: 2014-02-18 Kontakt: Daniel Schlieper, DM3DA, Wissmannstr. 21, 40219 Düsseldorf Email: dm3da@tuxomania.net Satz: LuaLTEX mit KOMA-Script aus der Latin Modern A Einbandgestaltung unter Verwendung einer Zeichnung von Elecraft Quelltext:...»

«The theme for NZSL Week 2014 is celebrate, communicate and connect! Over the next few weeks we will tell you more about the plan for NZSL Week and how you can get involved because NZSL Week is a time for New Zealanders to “Celebrate, Communicate and Connect”. We are very happy to introduce the NZSL Week Hero for 2014, Amber Tiopira-Waaka. Amber was a member of the sign singing “Crew” which performed at the NZSL Awards Gala Dinner and Deaf View 3 last year. Amber grew up in Wellington...»

«Krebs im Kindesund Jugendalter Kann soziale Betreuung während und nach dem Spitalsaufenthalt der sozialen Isolation entgegenwirken? Cancer during childhood and adolescence Can different social care during and after hospitalisation counter the social isolation? Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Magister/ Magistra (FH) für sozialwissenschaftliche Berufe der Fachhochschule Campus Wien Diplomstudiengang Sozialarbeit (im städtischen Raum) Vorgelegt von: Bianca Ertlthallner...»

«DAS NEULIBERTÄRE MANIFEST Samuel Edward Konkin III Samuel Edward Konkin III -2Das Neulibertäre Manifest 1. Auflage: Anarchosamisdat Press – 1980 2. Auflage: KoPubCo – 1983 3. (Gedenk-)Auflage: Foundation for Social Justice – 28. März 2004 4. (25. Jubiläums-)Auflage: KoPubCo – 2006 Deutsche Übersetzung – Januar 2007 -3Samuel Edward Konkin III Widmung Für Chris R. Tame, der mir sagte, „Du sollst nicht das Richtige herausfinden, Du sollst es aufschreiben!“ Danksagungen vor...»

«Final Terms dated 25 April 2013 in connection with the Base Prospectus dated 20 June 2012 as supplemented by a supplement from time to time, of UBS AG, London Branch (the London branch of UBS AG) for the issue of UBS Worst-of Kick-In GOAL based on shares ISIN CH0212459553 These final terms (the “Final Terms“) provide additional information to the base prospectus (the “Base Prospectus”) that was prepared in accordance with § 6 of the German Securities Prospectus Act (“WpPG”)....»

«FEKETE KÖNYV Az erdélyi ferences kusztódia története Kájoni János kézirata n SZEGED KÁJONI JÁNOS: FEKETE KÖNYV ADATTÁR XVI-XVIII. SZÁZADI SZELLEMI MOZGALMAINK TÖRTÉNETÉHEZ Szerkeszti KESERŰ BÁLINT FEKETE KÖNYV Az erdélyi ferences kusztódia története Kájoni János kézirata Domokos Pál Péter anyagának felhasználásával sajtó alá rendezte, a jegyzeteket és az utószót írta, valamint a Kusztódia történetét fordította MADAS EDIT Az okleveleket fordította...»

«Recherche Spezial 08/2008 Literaturund Forschungsinformationen zum Thema: „China Nicht alles Gold, was glänzt!“ GESIS-IZ Bonn August 2008 China Nicht alles Gold, was glänzt! bearbeitet von Christian Kolle GESIS-IZ Sozialwissenschaften Bonn 2008 ISSN: 1866-5810 (Print) 1866-5829 (Online) Herausgeber GESIS-IZ Sozialwissenschaften, Bonn bearbeitet von: Christian Kolle Programmierung: Udo Riege, Siegfried Schomisch Druck u. Vertrieb: GESIS-IZ Sozialwissenschaften Lennéstr. 30, 53113 Bonn,...»

«UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA DEPARTAMENTO DE LÍNGUA E LITERATURA ESTRANGEIRAS SKEPTICISM AND HUMANISM IN FORSTER'S TREATMENT OF PERSONAL RELATIONS Tese submetida à Universidade Federal de Santa Catarina para obtenção do grau de MESTRE EM LETRAS Sandia Sirangelo Maggio Florianópolis, S.C. Dezembro de 1981 Esta tese foi julgada adequada para a obtenção do grau de — MESTRE EM LETRAS — opção Inglês e Literatura Correspondente e aprovada em sua forma final pelo Programa de...»

«©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte ERNST SODEIKAT D E R NATIONALSOZIALISMUS UND D I E DANZIGER OPPOSITION* Vorbemerkung Die vorliegende Darstellung, die einen Teilausschnitt aus dem Kampf der Danziger Oppositionsparteien gegen die Aushöhlung der Verfassung durch die nationalsozialistische Regierung seit 1935 behandelt, beruht in der Hauptsache auf der persönlichen Kenntnis des Verfassers von Menschen und Ereignissen der damaligen Zeit und benutzt darüber hinaus die oppositionelle...»

«of the International Society of Soil Science de l'Association Internationale de la Science du Sol der Internationalen Bodenkundlichen Gesellschaft de la Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo No. 80 1991/2 INTERNATIONAL SOCIETY OF SOU. SCIENCE (ISSS) ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LA SCIENCE Dl' SOL (AISS) INTERNATIONALE BODENKUNDLICHE GESELLSCHAFT (IBG) Founded/Fondée/Gegründet: 19-05-1924. Individual membership/Menibres individuels/Individuelle. Mitgliedschaft: 7(XX)....»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.