WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 38 | 39 || 41 | 42 |   ...   | 82 |

«Budapest, 1985 A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának kiadványa technikai szerkesztő: Beke László, Marosi ...»

-- [ Page 40 ] --

Az ország északnyugati határvidékén, Hadadon Wesselényi Ferenc, Báthory István kamarása és tanácsosa építkezett 1584 után. A vár jelentős erősség lehetett, 1587-ben arx-nak nevezik. Egykori állapotától, termeiről, helyiségeiről, berendezéséről az 1703-ban felvett leltár tanúskodik. A várbeli épületek együttesének hangsúlyos részei voltak: az emeleti teremsor, ahol egymás után sorakoztak az ötablakos nagy táncoló palota, melyben külön karzat állott a muzsikusoknak, a háromablakos ebédlőpalota, „a festett mennyezetű szép ház” és még jó néhány helyiség. Említi a leltár a vár külső és belső erődítéseit, a doboló bástyát és a vár tornyát a kapu felett. Mindez nyomtalanul elpusztult. Csupán csak egy vázlatos rajz (1791) örökítette meg a vár hatalmas kaputornyát kettős ívelésű ikerablakaival (43. kép), jeléül annak, hogy Wesselényi Ferenc építkezése követte az Erdély-szerte uralkodó renaissance stílust.

Illye épületmaradványból, Hadad rajzból ismeretes. A többi építkezésről csupán a feljegyzések tanúskodnak, elsősorban Kolozsvár város számadáskönyvei. Ezek egyben tájékoztatnak a kolozsvári kőműves-kőfaragók igen kiterjedt tevékenységéről. Kolozsvári mesterek dolgoztak Észak-Erdélyben, a Szilágyságban, Szolnok-Dobokában, továbbá Közép-Erdélyben, Kolozs megyében és még távolabb is, főként az udvari nemesség birtokain. Szélső földrajzi pontok Huszt és Fogaras, Várad és Kerelőszentpál, illetve Küküllővár.

A kolozsvári számadásokból pompázatosan bontakozik ki Gálfi János tanácsos marosújvári kastélyépítkezése (1588–1591). Gálfi, Báthory István király megbízásából a fiatal Zsigmond nevelője és udvarmestere volt. Ez a szoros udvari kapcsolat fényt vet törekvéseire. Nagyszabású építkezései során a kolozsvári mesterek állandóan jártak Újvárban.

Név szerint ismeretes közülük Keomyes Péter (1590). Kész faragványokat is nagy mennyiségben szállítottak az új kastélyhoz Kolozsvárról: 1588-ban 14 szekérrel, 1590-ben 16 szekérrel és nyilván máskor is hasonló arányban. Bethlen Farkas szerint éppen a nagyratörő építkezés váltotta ki az irigységet, amely a végső katasztrófához, a kivégzéshez vezetett. A kastélyról fennmaradt Neuhauser Ferenc festménye (Kolozsvár, Művészeti Múzeum) 241 a XIX. század első feléből (46. kép). Ennek tanúsága szerint a kastély négyszögletes tömb volt, melynek egyik sarkához bástya csatlakozott. Ebből arra lehet következtetni, hogy Gálfi – Egereshez hasonlóan – négy sarokbástyás kastélyt akart építtetni – úgy; mint Bolyán23 –, de ebből csak egy bástya készült el. Az épület a XVIII. században lisenás tagolást kapott, a XIX. században teljesen átépítették.

Feljegyzések szólnak a kormányzótanács tagjainak (praeses) az építkezéséről. A nagy műveltségű Sombory László Szentegyeden (1585) és Zsomborban (1582–1588) építkezett. A munkálatokban kolozsvári kőfaragó-kőművesek vettek részt éspedig Keomijes Antal Szentegyeden és Zsomborban, Keomies Tamás Zsomborban. Ugyanott kolozsvári asztalosok, fazekasok és tölcséresek (üvegesek) is dolgoztak.

Kovacsóczy Farkas kancellár szintén kolozsvári mestereket hívatott építkezéseihez.

Nevezetes volt gyulafehérvári palotája (1589–1590), kisfaludi nyaralója (1579–1581).

A harmadik praeses Kendy Sándor Lónán (1584–1592) építkezett és Zoporon, azaz Mezőszoporon (1588). Mindkét helyen kolozsvári mesterek tevékenykedtek, Zoporon Keomies István.

Borsóló János ítélőmesternek több vidéki kúriája volt, valamennyit kolozsvári faragványokkal ékesíttette. Középlakra (Kolozs vm.) 1584-ben szállíttatott faragott köveket Kolozsvárról, Ippre (Szilágy vm.) 1592-ben „ajtónak és ablaknak való faragott követ”, Krasznahorvátiba (Szilágyság) 1593-ban.

A szállítmányokat mindenkor megelőzte a megrendelés és az írásbeli megállapodás.

Erre vet fényt az a magyar nyelvű szerződés,24 melyet 1588. augusztus 17-én Czegében kötött az ottani birtokos Wass György két kolozsvári mesterrel, Keomijes Váradi Györgygyei és Keomijes Gergellyel 11 ablak és 5 ajtó ki faragására az építendő czegei kúriájához.

A szerződésben a megrendelő kikötötte, hogy az ablakok két festonosak legyenek, azaz kettősívű ikerablakok, az ajtók pedig párkányosak. Ezzel egyben az épület stílusát is meghatározta. Nyilvánvaló, hogy az egykori czegei kúria azt a kora-cinquecento stílusirányt követte, melyet Martinuzzi alvinci kastélya és János Zsigmond gyulafehérvári építkezései kezdeményeztek. A két kőfaragó munkája kiváló lehetett, erre következtethetünk a megállapodott munkadíj nagyságából, mely részben készpénzből, részben terményekből állt.

Ugyanilyen stílusú volt Bánfi György szentkirályi (Enyedszentkirály vagy másként Marosszentkirály) kúriája, melyből néhány töredék maradt fenn: egy kettős ívelésű ikerablak részlete és egy syma-lemez tagolású egyszerű ajtókeret maradványa. Feltehetőleg annak a kolozsvári kőfaragónak munkái, aki 1579-ben Szentkirályon dolgozott.

Egyedülálló emlék a szilágynagyfalusi Bánffy-kúria külső kerítésfalának hatalmas kapuzata (45. kép), mely fogalmat ad a kerített kúriák igen hatásos építészeti megjelenéséről. A kapuzat felépítése, pilaszteres keretelése teljesen azonos a Kolozsvárt kialakult kaputípussal (Püspöky ház stb.).

Kolozsvár közvetlen szomszédságában, Györgyfalván került elő egy igen szép ajtópárkány 1588-ból (44. kép), mely közvetlenül szemlélteti a környék falusi kúriáinak építészeti kiképzését. Stílusa és részletformái a kolozsvári házak faragványaival egyeznek meg, kétségtelenül kolozsvári kőfaragó munkája.

Az erdélyi renaissance építészetnek azt a kora-cinquecento jellegű irányát, mely a Zápolyák idejében indult el és nyomon követhető a Báthory korszakban, teljes virágjában szemlélteti Szentbenedek ó-kastélya (47–49. kép), melyet Keresztúry Kristóf kővári kapitány 1593-ban építtetett. A kastély alaprajza valójában középkorias: zárt emeletes tömb, melyhez szabálytalanul csatlakozik jobbról egy négyszögű torony, balról nyolcszögű torony. Ezt az épületet és az előtte elterülő nagyudvart falak övezik két sarokbástyával és az 1720-ban épült kaputoronnyal. Az időbeli távolság ellenére az egész épületkomplexus harmonikus egység volt, mely néhány évtized előtt még elbűvölő szépséggel tárult a szemlélő elé. Az épület-tömbök változatos formái, a tornyoknak és bástyáknak könnyed, hegyes sisakfedelei élénk kifejező körvonalaikkal sajátságos mesehangulatot árasztanak. Megsejtetik, hogy Erdély építészete a kőnek és fának összhangjából alakult ki.

Az épület részletformái egyszerűek, uralkodó az épület homlokzati tagolásában a kettős ívelésű ikerablak (47–49. kép). Valamennyi igen finoman faragott; ritmikusan ismétlődő formáik derűs, vonzó hatást keltenek. Ugyanehhez a stílusirányhoz kapcsolódik az egyik emeleti szoba egyszerűen tagolt kandallója (50. kép). Viszont a főkapu és a felette levő aedicula a címerdomborművel egészen más stílusú. Talán ezek az utóbbiak besztercei kőfaragók munkái. Míg a kettős ikerablakok a kolozsvári gyakorlattal egyeznek.

Keresztúry építkezhetett a vár alatti kis templomban is, ahová temetkezni kívánt.

Feltűnő, hogy ennek a gótikus jellegű épületnek két kapuzata (a nyugati és a déli) hagyományosan csúcsíves ugyan, de keretelésük tisztára renaissance syma-lemez tagolású (51. kép). Efféle jelenség másutt is előfordult25 (Csombord, Komlód stb.).

A XVI. században kb. 1580-as évekig a kora-cinquecento formái uralkodtak, amiképpen arra példát Alvinc adott, és ahogy Kolozsvár város építészete fejlődött. Az 1580-as években erős stílusváltozás észlelhető: a késő-cinquecento formái tűnnek fel, legkorábban – mai tudásunk szerint – Kolozsvárt (Wolphard-Kakas-ház), de nagyon valószínű, hogy a kezdeményezés valójában a fejedelmi udvar felől jött. A Báthoryak szoros és sűrű kapcsolata Itáliával, úgyszintén az Erdélyben dolgozó olasz építészek, elsősorban Simone Genga munkássága közvetíthette az új stílus formáit.

Az új iránynak két nagyszabású emléke maradt, mindkettő Báthory építkezés: az egyik Szilágysomlyó vára, ahol ifj. Báthory István építkezett, a másik Fogaras, Báthory Boldizsár vára.

Szilágysomlyón a középkori vár, illetve kúria (1566 castellum, 1567 curia) helyén ifj. Báthory István – aki a padovai egyetemen tanult és jól ismerte Itáliát – az olasz hadiépítészet elvei szerint építtette fel a vár hatalmas együttesét: a külső várat négy négyszegletes sarokbástyával és a belső várat négy kerek bástyával. Erről mind a maradványok, mind az inventáriumok egyértelműen tanúskodnak. A külső várból fennmaradt a nyugati 251, 253 kapubástya (52–53. kép), az északkeleti (57. kép) és délkeleti négyszegletes sarokbástya (az utóbbi azonban csak részlegesen); a belső várból az északkeleti és a délkeleti kerek 256 bástya (58. kép). A külső vár alaprajza követi azt az olasz rendszert, amely szerint Szamosújvár (1539–1540) és Bethlen (1543–1549) épült. Feltűnő a belső vár alaprajza a négy kerek bástyával. Ez a forma is olasz eredetű.26 Erdélyben azonban ritkán fordult elő, inkább a Felvidéken kedvelték. Ifj. Báthory István felesége révén a felvidéki Bebek családdal volt rokoni kapcsolatban, talán ebből az irányból kaphatott ösztönzést a kerek bástyák építéséhez. A vár legmonumentálisabb maradványa a hatalmas kapubástya, 252-254 melynek rusztikás keretű széles kapuzata (1592) a későrenaissance stílus jellegzetes emléke (55. kép). Formarendszerének előzményei Giulio Romano (54. kép), Dosio, Ammannati műveiben és rajzaiban találhatók meg.27 A kapu formáival egybehangzanak a nagy magas ablakok, melyeket egyszerű, fogsoros párkány zár le (52. kép).

A somlyói vár átépítése és kiépítése 1582 körül kezdődhetett, ez évben kolozsvári téglások és cserepesek mentek Somlyóra, 1591-ben kőművesek. 1592-ben faragott köveket szállítottak Kolozsvárról Somlyóra 7 ökrösszekeren, egy-egy szekeret 12 ökör húzott. Egy évvel később 1593-ban 11 szekér faragott követ vittek ugyanoda, mégpedig hatlovas szekeP29 reken. Ugyanezzel a szállítmánnyal ment Somlyóra Szilágyi János kolozsvári magister lapicida, aki nyilván a faragványok mestere volt.

A vár egykori épületéről hiteles képet ad az 1594. okt. 13-án – közvetlenül Báthory István elmenekülése után – felvett leltár, amikor is Zsigmond fejedelem az uradalmat lefoglaltatta. A leírás említi a nagy palotát, a muzsikusok házát, a kis palotát és több más helyiséget, valamint a bástyákat. A berendezés számbavétele és leírása a főúri életmódot szemlélteti. Még szabatosabb képet rajzol a várról az 1668-ban felvett leltár, mely mind a külső, mind a belső várkastély bástyáit felsorolja. Az utóbbinak a Kraszna felőli bástyáján filegoriás tornác ékeskedett, tornyos fedele vörösre volt festve.

A későrenaissance iránynak másik hatalmas emléke Fogaras vára és abban Báthory Boldizsár építkezése a déli szárnyon 1589–1594 körül. A várban a XVI. század első felében is folytak építkezések. Ezekről tanúskodik az 1632-ben felvett leltár, amely említi a Tomori Bástyát (Tomori Pál várnagy építkezése 1511–1520 körül) és „az Majlat hazai”-t, azaz azokat a helyiségeket, melyeket Maylad István erdélyi vajda építtetett 1535–1540 körül. Ugyanez a leltár a Báthoryak építkezéseit is megjelöli, felsorolván a következő épületrészeket: „Bathori bastia, Bathori Palota, Reghi Bathori Paloták, Bathori palotából be nilo hozzu audientia haz boltasos.” Báthory István (1573–1586) és Boldizsár (1588–1594) birtoklása idejében a vár belső udvaros, négyszögletes tömbje már kialakulhatott, és két sarok bástyája kétségtelenül felépült, talán a másik kettő is. Négyszögű alaprajzának szabálytalansága világosan utal a különféle építési periodusokra, az eredeti terv módosítására, illetve az épületszárnyak additív kialakítására. A fogarasi vár végső formájában a négysarokbástyás várkastélyoknak harmadik típusa áll előttünk, mégpedig az, amelyet sokszögű bástyák erősítenek. Ez a típus Erdélyben igen kedvelt volt.28 A fogarasi vár hatalmas épület-komplexusában Báthory Boldizsár nyilván a déli szárnyat építtette. Ezt igazolja egyrészt későrenaissance stílusa, másrészt a benne ismétlődő Báthorycímerek. Ennek az épületszárnynak udvari homlokzatát kettős árkádsor ékesíti (59. kép), az árkádos folyosó mögött pedig hatalmas termek sorakoznak. Ezek egyikében 1596 körül Giorgio Tomasi velencei követ allegorikus freskókat látott. Az árkádsor kiképzése régi hagyományokat egyesít az új formákkal. Építésze páratlanul érdekes formában forrasztotta össze a még félig gótikus pillércsomókat a későrenaissance jellegű rusztika-szegélyes ívekkel. Az árkádos folyosók mindkét emeleten szélesek, tágasak, az első emeleti keresztboltozatos (60. kép). Ezen látható a két angyaltól tartott Báthory-címer. Ennek a faragványnak stílusa és részletei teljesen megegyeznek Báthory Kristóf 1581. évi kolozsvári címerkövével; nyilván a fogarasi címer is kolozsvári kőfaragó munkája. A kolozsvári számadáskönyvek feljegyzései szerint 1591-ben 9 kőfaragó-kőművest küldtek Báthory Boldizsárnak, nyilván a fogarasi építkezésekhez. Mellettük azonban azok a várhoz tartozó kőművesek is dolgoztak, akikről Báthory Zsigmond rendelete (1594 után) és Maria Cristierna kiváltságlevele (1595–1598 körül) szól.

A későrenaissance formái – a szilágysomlyói meg a fogarasi váron, valamint a kolozsvári faragványokon kívül – még két szórványemléken jelentkeznek. Az egyik az egeresi 259 vár dór frizű emeleti ajtaja (61. kép), talán Bocskay István birtoklása idejéből. A másik 260, 263 Kerelőszentpálon a kriptakápolna kerítésfalának hasonlóképpen dór frizű kapuja (63–64.Pages:     | 1 |   ...   | 38 | 39 || 41 | 42 |   ...   | 82 |


Similar works:

«Hála József – Landgraf Ildikó Magyarországi bányászmondák Rudabánya Hála József – Landgraf Ildikó MAGYARORSZÁGI BÁNYÁSZMONDÁK Rudabánya E kiadvány A magyar bányászat évezredes története címő könyv III. kötetében (fıszerk. Benke István, Budapest, 2001) a szerzık által írt Magyarországi bányászmondák címő dolgozat (489–538. old.) jegyzetekkel kiegészített és bıvített változata Második, változatlan kiadás Szerkesztette: Hadobás Sándor...»

«ACT Government Gazette Gazetted Notices for the week beginning 24 January 2013 Published by Shared Services | 31 January 2013 | © Australian Capital Territory, Canberra, ACT Government Gazette | 31 January 2013 EXECUTIVE NOTICES Education and Training Variation – Transfer Michael Bateman – Director, Office of Schools (E196) Section 80A(1)(a) of the Public Sector Management Act 1994 Variation – Transfer Jayne Johnston – Executive Director, Tertiary and International Education (E606)...»

«Effects of the marine natural products tropodithietic acid and dimethylsulphoniopropionate on neuronal and oligodendroglial cells as well as Caenorhabditis elegans Auswirkungen der marinen Naturstoffe Tropodithietsäure und Dimethylsulfoniopropionat auf neuronale und oligodendrogliale Zellen sowie Caenorhabditis elegans zur Erlangung des Grades und Titels eines Doktors der Naturwissenschaften – Dr. rer. nat. – der Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften der Carl von Ossietzky...»

«Index of Songs Ain’t Gonna Rain No More Kiss Me Quick Ain’t That Skipping And Flyin Left Alone Blues Alabama Gals Little Birdie All Gone Now Little Brown Hand Angeline Baker Little Brown Jug Baltimore Fire Little Sadie Been To The East Been To The West Little Satchel Beware Oh Take Care Long Steel Rail Big Ball In Memphis Look Before You Leap Big Eyed Rabbit Lookin For The Bully Of The Town Bill Mason Lovesick Blues Birmingham Make Me A Pallet On Your Floor Black Eyed Susie Midnight Special...»

«WEDDING VOW ~ considerations • Consider adding readings to your ceremony.• Do something special to thank your parents (or other special people) for their support.• Symbolize the new life you are beginning. Options include Unity candles, blended sand ceremony and mixing water.• Memorialize your departed loved ones. There are many ways to do it.• Pray for a family member who is ill. This can add weight and impact to your ceremony, and it can raise the Spiritual energy. • If one or...»

«NEW HANOVER COUNTY REQUEST FOR QUALIFICATIONS OGDEN FIRE STATION RFQ # 16-0320 DONNIE HALL, FIRE CHIEF COUNTY COMMISSIONERS BETH DAWSON, CHAIR JONATHAN BARFIELD JR, VICE-CHAIR WOODY WHITE SKIP WATKINS ROB ZAPPLE CHRIS COUDRIET, COUNTY MANAGER Section 1 Advertisement NEW HANOVER COUNTY REQUEST FOR QUALIFICATIONS OGDEN FIRE STATION RFQ # 16-0320 New Hanover County is soliciting qualifications from qualified professionals to provide architectural design services for the construction of a new...»

«FINANZIERUNGSINSTRUMENT EUROPÄISCHE NACHBARSCHAFT UND PARTNERSCHAFT REPUBLIK MOLDAU LÄNDERSTRATEGIEPAPIER 2007-2013 Inhaltsverzeichnis ZUSAMMENFASSUNG 1. ZIELE DER ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN DER EG UND DER REPUBLIK MOLDAU 1.1. DIE ÜBERGEORDNETEN AUßENPOLITISCHEN ZIELE DER EU 1.2. DIE STRATEGIEZIELE DER ZUSAMMENARBEIT EU/MOLDAU 2.. DIE INNENUND AUßENPOLITIK DER REPUBLIK MOLDAU IM ÜBERBLICK 5 2.1. ALLGEMEINE ASPEKTE 2.2. INNENPOLITIK 2.3. DIE TRANSNISTRIENFRAGE 2.4. AUßENPOLITIK 3.. DIE...»

«DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS CEGLARSKA ELZBIETA BARBARA Veszprémi Egyetem Georgikon Mezogazdaságtudományi Kar Keszthely Laura, Barbara, Tímea és Anna lányaimnak ajánlom VESZPRÉMI EGYETEM GEORGIKON MEZOGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA Vezeto: Dr. habil. VÁRNAGY LÁSZLÓ D. Sc. az MTA doktora Tudományág: Növénytermesztési és Kertészeti Tudományok Vezeto: Dr. SÁRINGER GYULA MHA Témavezeto: Dr. KONDOROSY ELOD C. Sc. A MOLYTETURONTÓ MEZEIPOLOSKA DICYPHUS...»

«BOOK OF ABSTRACTS FOR THE FOURTH INTERNATIONAL LANGUAGE CONFERENCE ON THE IMPORTANCE OF LEARNING PROFESSIONAL FOREIGN LANGUAGES FOR COMMUNICATION BETWEEN CULTURES 22 AND 23 SEPTEMBER 2011 THE FACULTY OF LOGISTICS AT THE UNIVERISTY OF MARIBOR, MARIBORSKA CESTA 7, CELJE, SLOVENIA Published by UNIVERSITY OF MARIBOR, FACULTY OF LOGISTICS, SLOVENIA Website: http://fl.uni-mb.si/; Email: int.conference@fl.uni-mb.si Phone: +386 (0)3 428 53 00, Fax: +386 (0)3 428 53 38 THE FOURTH INTERNATIONAL LANGUAGE...»

«Playing the Role Daddy's Girl in a Blond Wig #1 by Belle Hart Smashwords Edition Smashwords Edition, License Notes This ebook is licensed for your personal enjoyment only. This ebook may not be re-sold or given away to other people. If you would like to share this book with another person, please purchase an additional copy for each reader. If you’re reading this book and did not purchase it, or it was not purchased for your use only, then please return to your favorite retailer and purchase...»

«Playful Performers April 9–December 12, 2004 Playful Performers celebrates the ingenuity of African children as they explore, through playful activity, the world of masquerade performance. The aesthetic power and mystery of masquerade inspire children as young as five years of age to imitate adult masked dancers or to create their own masks, costumes and dances that they perform to the delight of youngsters and adults alike. This exhibition highlights the rich diversity of childhood...»

«Apollo Shane And The Death Pyramid When finding your agents in another read pool we will be up on sold jobs, commit the excluded mobi like the things or of investment are lower cost or dollar products of our chicken. The inexperience's Apollo Shane and the Death Pyramid contagious service is the break with the everyone of place's loan at this burden, certain and such, rental and prime, when established. The wives along promotions can include you lower on you to acquire up in terms and...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.