WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 82 |

«Budapest, 1985 A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának kiadványa technikai szerkesztő: Beke László, Marosi ...»

-- [ Page 4 ] --

Sp. 23–33. (Bauhütte Steinhütte) 90–96 (Baumeister), BOOZ, P.: Der Baumeister der Gotik. MünchenBerlin, 1956. GROTE, A.: Der volkommene Architectus. Baumeister und Baubetrieb bis zum Anfang der Neuzeit. München, 1960. (irodalommal). HUTH. H.: Künstler und Verkstart der Spätgotik. Darmstadt, 1967.

AUBERT, M.: La construction au moyen Age. Bulletin Monumental. 1960. p. 241–, 1961. p.

1–42, 81–120, 181–209, 297–323.

EGBERT, V. W.: The Mediaeval Artist on Work. Princeton, 1967.

Artigianato e technica nella societa dell’ Alto Medioevo occidentale. Spoleto. 1971. – Settimane di studio del Centro Italiano di Studi dell’ Alto Medioevo. XVIII.

(2) DERCSÉNYI D.: A románkor müvészete. – A magyarországi müvészet története. V. kiadás.

Bp., 1973. 93–95. – A további jegyzetekben röviditve: DERCSÉNYI 1973.

DERCSÉNYI D.: Az esztergomi Porta speciosa. Regnum. 1944-1948. 69-95. Ugyanő: A királyi P3 várkápolna. Esztergom. Bp., 1963. Ugyanő: Der königliche Palast von Esztergom. Bp., 1965.

(3) DERCSÉNYI D.: A székesfehérvári bazilika. Bp., 1943.

P4 (4) SZŐNYI O.: A pécsi püspöki Muzeum kőtára. Pécs, 1906. DERCSÉNYI D.: A pécsi kőtár. Bp., 1962.

(5) ENTZ G.: Les pierres sculptées de la cathédrale de Kalocsa. Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts. No. 28. 1966. p. 31–56, 134–144.

(6) ENTZ G.: A gyulafehérvári székesegyház. Bp., 1958.

P5 (7) ENTZ G.: Un chantier du XI. siècle à Zalavár. Bulletin du Musée Hongrois des Beaux Arts.

No. 24. 1964. p. 17–46, 109–124.

DERCSÉNYI D.: A somogyvári Szent Egyed apátság maradványai. Bp., 1934. LÉVÁRDY F.: A somogyvári apátság román faragványai. Müvészettörténeti Értesitő. 1969. 165–188.

BOGYAY T.: A jáki apátsági templom és Szent Jakab kápolna. Szombathely, 1943. DERCSÉNYI D.:

A jáki templom. Bp., 1957.

A nemzetségi monostorokról általában: DERCSÉNYI 1973. 67–69, 97–98.

A cisztercita és premontrei mühelyekre nézve: DERCSÉNYI 1973. 61–66, 74–75, 95–96. 1.

(8) ENTZ G.: A kerci cisztercita mühely. Müvészettörténeti Értesitő. 1963. 121–147. Le chantier cistercien de Kerc. Acta Historiae Artium. IX. 1963. p. 3–38.

(9) ENTZ G.: Középkori épitészetünk munkaszervezetének a kérdéséhez. Archaelogiai Értesitő.

LXXIX. 1952. 147–150. ENTZ G.: Die Baukunst Transsilvaniens im 11–13. Jahrhundert. Acta Historiae Artium. XIV. 1968. p. 34.

(10) DERCSÉNYI D.: Nagy Lajos kora. Bp., 1941. HÉJJ M.: A visegrádi királyi palota. Bp., 1970.

CZEGLÉDY I.: A diósgyőri vár. Bp., 1971. GEREVICH L.: The Art of Buda and Pest in the Middle Ages. Bp., 1971.

(11) ENTZ G.: Die Baukunst der Bettelorden im mittelalterlichen Ungam. Actes du XXIIe Congres International d’ Histoire de l’Art. Budapest. 1969. – Bp., 1972. I. p. 487–492.

(12) SZÜCS J.: A középkori épitészet munkaszervezetének kérdéséhez. Budapest Régiségei.

XVIII. 1958. 313–357. FIALA, A.: Gotická Architektura Bratislavského Hradu. Zbornik Filozoficky Fakulty University Komenského. Rocnik XX. 1969. p. 1–52.

(13) MIHALIK J.: A kassai Szent Erzsébet templom. Bp., 1912. MAROSI E.: Tanulmányok a kassai Szent Erzsébet templom épitéstörténetéhez. I. Müvészettörténeti Értesitő. 1969. 1–64. (különösen a IV. rész: „Az épitéstörténet irott forrásai”. 27–37.), II. Ugyanott. 1969. 89–126. III. Ugyanott.

1971. 261–290. MAROSI, E.: Beiträge zur Baugeschichte der St. Elisabeth Pfarrkirche zu Kaschau.

Acta Historiae Artium. X. 1964. p. 229–245., Die Zentrale Rolle der Bauhütte von Kaschau. Ugyanott. XV. 1969. p. 25–75.

A kassaihoz hasonlóan részletesen ismerjük az eperjesi Szent Miklós templom épitéstörténetét 1502 és 1505 között a városi számadásokból. V. Ö.: DIVALD K.: Az eperjesi Szent Miklós templom. Az Orsz.

Magy. Szépmüvészeti Muzeum Évkönyvei. IV. 1924–1926. Bp., 1927, 52–73.

(14) BALOGH 1966. 464. – Buda város törvénykönyvében (1413–1421) csupán a 118. paragrafus felirata szól „Von der Zymerleut, stainmetzen, maurer, ziegel Streicher vnd der pflaster rechten,” de szöveg nincs hozzá. (MOLLAY, K.: Das Ofner Stadtrecht, Bp., 1959. S. 105.) (15) BALOGH 1966. 510. Az oklevél a Nyirkállói illetve helyesen a Magyi-féle formuláskönyvben maradt fenn, de a kibocsájtó hatóság nevének pontosabb megjelölése nélkül. De tekintve, hogy az ugyanebben a formuláskönyvben fennmaradt többi céhlevél mind Pestre vonatkozik, igen valószinü, hogy ez is.

(16) ÁBEL J.: Mütörténeti adatok a XV. és XVI. századból. Tört. Tár. 1884. 536. KEMÉNY L.:

Kassai épitőmesterek. Magy. Mérnök- és Épitész Egylet Közlönye. 1904. 42.

(17) IVÁNYI B.: Bártfa város levéltára. Bp., 1910. 2185. sz.

(18) Az Oklevélszótár legrégibb adata a kőmüves szóra 1436-ból való. (SZAMOTA J. – ZOLNAI Gy.: Magy Oklevélszótár. Bp., 1902–1906. 530 h.) Mátyás korából ismeretes Stephanus Kemyves pesti kőfaragó, aki esküdt polgára, majd pedig birája volt a városnak (Balogh 1966. 511.).

(19) BALOGH 1966. 108–132. 146–149. és részletesen kifejtve a kéziratban maradt III. kötetben, kivonatosan pedig: BALOGH, J.: Mattia Corvino ed il primo rinascimento ungherese. Actes du P6 XXIIe Congrès International d’Histoire de l’Art Budapest 1969. – Bp., 1972. p. 611–621.

–  –  –

(27) SNIEZYNSKA-STOLOT. E.: Remarques sur le tombeau de Louis le Grand. Acta Historiae Artium. XIV. 1968. p. 222. Note 16.

(28) BALOGH 1966. 297–299.

(29) BALOGH J.: A vázsonyi kerubtejes töredék. Veszprém megyei Muzeumok évkönyve. II.

Veszprém, 1964. 225–229.

BALOGH 1933. 16–18. (a bácsi baluszter), 16, 18. (a gyalui cimer első közlése, provenienciájának a meghatározása és a cimer megfejtése).

A mecénások és a királyi udvar kapcsolatára nézve l.: Balogh 1967. p. 205–212. Balogh

1970. S. 23–31. Balogh 1973. 201–213.

(30) BALOGH 1966. 127. (a budai sárkányos friz és a váci Báthory-cimer kapcsolata). 113 és 299.

(ecsedi Báthory cimer).

BALOGH 1939. 563–564. (Csáktornyái Zsigmond cimere). BALOCH 1973. 113.

(31) Czobor Imre 1516. április 3-án kelt végrendelete (Galgóc, Erdődy levéltár. Lad. 3. fasc. 1.

No. 4. – Pozsony. Szlovák Központi Levéltár).

Röviden idézi: GEREVICH L.: The Art of Buda and Pest in the Middle Ages. Bp., 1971. p. 115.

–  –  –

(35) CSOMA J. – CSERGHEŐ G.: A Perényiek középkori siremlékei. Archaeologiai Értesitő.

1888. 300–303.

(36) Az összefüggést a Zápolyai és a Perényi sirkő közön e sorok irója ismerte fel, amikor 1969 nyarán Terebesen járt. Ugyanő emelte ki ennek jelentőségét az 1969. évi szeptemberi kongresszusi előadásában. (BALOGH, J.: Mattia Corvino ed il primo rinascimento ungherese. Actes du XXIIe Congrés International d’Histoire de l’Art Budapest 1969. – Bp., 1972. I. p. 619–620.) (37) Szoborszállitásra nézve érdekes, korai, külföldi adat a következő: 1382. junius 1. és 1383. március 7. között Merész Fülöp burgund herceg festőjét, Jehan de Beaumetz-et Tournai-ba küldte „pour en rapporter dans” „un grant coffre” „porté par six chevaux” „un grand ymage de Notre Dame”.

DIDIER, R.: Une Vierge tournaisienne à Arbois, Bulletin Monumental. 1970. p. 96.

(38) A töredék fényképét az ásatásokat vezető dr. Zolnay László szivességének köszönöm.

–  –  –

(40) BALOGH, J.: Ioannes Duknovich de Tragurio. Acta Historiae Artium. VII. 1960. p. 76.

(41) Magyarország Müemléki Topografiája. V. kötet. Pest megye müemlékei. II. 1958. 302. 402.

kép.

–  –  –

(43) Magy. Tört. Tár. 1863. 144. l. (Laurentius Italus).

KOMÁROMY A.: A báró Perényi család levéltárából. Tört. Tár. 1900. 132–133. l. (Nicolaus de Milano).

P7 (44) BALOGH 1939. 514.

(45) DIVÉKY A.: Magyarország szerepe a lengyel renaissanceban. Archaeologiai Értesitő. XXX.

1910. 6–7. PRZYBYSAWSKI, B.: Maçons et tailleurs de pierre employés aux constructions du chateau royale de Wawel. Buletyn Historii Sztuki. XVII. 1955. Nr. 1. 149-161.

–  –  –

(47) BALOGH 1926. 205–206. BALOGH 1939. 547. 563–564. VOIT P.: Gyarmati Dénes mester.

Müvészettörténeti Tanulmányok. 1957. 46–57. BALOGH 1966. 510.

(48) BALOGH 1933. 25–26. BALOGH 1939. 547. BALOGH 1955. 11, 49.

–  –  –

(50) A külföldi müemlék-topográfiák számos helyen emlitenek vörös márvány siremlékeket. Anyaguk eredetét azonban csak közettani vizsgálat derithetné fel.

(51) BALOGH, J.: I monumenti rinascimentali della chiesa parroccbiale di Pest. Rivista d’ Arte.

1938. p. 60–77. BALOGH 1966. 122. (a tabernákulumok áthelyezésével láthatóvá vált kiegészitésekről). A tabernákulumok eredeti helyükön, a belvárosi plébánia templom gótikus szentélyében a müvész és a donátorok intenciójának megfelelően érvényesültek. Nyilvánvaló volt, hogy méreteik és arányaik a gótikus ivelésekkel összhangban voltak, tehát ugy, amiképpen a mester eredetileg tervezte, a liturgikusan is meghatározott helyre. Áthelyezésük egy szük oldalkápolnába merőben stilustalan és történetietlen. Ezzel eredeti hatásukat elvesztették. Közvetlen tanulmányozásuk ugyan lehetővé vált, de fényképeztetésük annál kevésbé.

(53) DÉTSHY M.: Munkások és mesterek az egri vár épitkezésein, 1493 és 1596 között. – Különnyomat: Az Egri Muzeum Évkönyve. 2. köt. Eger, 1964. 160. – Hevesmegyei Muzeumok Közleményei.

–  –  –

(55) BALOGH 1939. 578. BALOGH 1940. 559. GERŐ L.: Eger. Bp,. 1954. 21. 1. 24. kép. Heves megye müemlékei. II. Szerk. Dercsényi D. és Voit P. Bp., 1973. – Magyarország Müemléki Topografiája. 8. köt. 145–146. „Dobó István Vármuzeum Eger” cimü kiadványban (Eger, 1965. 10.) közölt feliratos sirkő-töredék is ebbe az irányba tartozik. A századfordulón, 1500 körül készülhetett, nem pedig a XII. században.

(56) BALOGH 1955. BALOGH, J.: La cappella Bakócz di Esztergom. Acta Historiae Artium. III.

1956. (javitott és bővitett kiadás).

–  –  –

(58) BALOGH 1943. 211–212. BALOGH 1955. 40–41. GEREVICH L.: Johannes Fiorentinus und die pannonische Renaissance. Acta Historiae Artium. VI. 1959. 309–338. BALOGH 1966. 298.

–  –  –

(63) BALOGH 1943. 83–85, 275–281. BALOGH 1967. p. 208., fig. 3. – Megjegyzendő, hogy az utóbbi cikkben közölt baluszter-töredék a pécsi tabernákulum motivumaival mutat rokonvonásokat, tehát feltételezhető, hogy kőfaragója az esztergomi Bakócz-mühelyben tanult, ahonnan a pécsi tabernákulum is származott.

P9 (64) BALOGH 1943. 86–93, 233–241.

(65) ÉRI I: Nagyvázsony. Bp., 1959.

ENTZ G. – SZALONTAI B.: Nyirbátor, Bp., 1959. II. kiadás 1969.

SZALONTAI B.: A nyirbátori Báthory litván Muzeum.

HORLER MIKLOS kongresszusi előadása a simontornyai töredékekről. Actes du XXIIe. Congrés International d’ Histoire de l’ Art Budapest, 1969. – Bp., 1972. II. 847–851.

G. SÁNDOR M.: Régészeti kutatások Márévárban. – Magy. Müemlékvédelem. II. 1959–1960.

Bp., 1964. 117–118.

A koroknyai töredékek fényképeit dr. Magyar Kálmán múzeológus szívességének köszönöm. A korokP10 nyai gyámkő a Fortuna utca 18. számu házból előkerült gyámkő tipusával függ össze.

A sárospataki pilaszterfej fényképéért pedig a sárospataki Rákóczi Muzeum igazgatóságának tartoP11 zom hálás köszönettel.

(66) Az ónodi váruradalom számadásai: Orsz. Levéltár. Dl. 26156, 26157, 26169, 26173, 26183, 26215, 26216. – (BALOGH 1973. 213. Perényi Imre nádor ónodi épitkezéseire vonatkozó adatokat az elhunyt kiváló történész, Horváth Tibor Antal kutatta fel. Átengedésükért és sokszoros segitségéért illesse emlékét hálás köszönetem.

(67) MYSKOVSZKY V.: Bártfa középkori müemlékei. II. Bp., 1880. 73. – Monumenta Hung.

Archaeologica. IV. köt. II. rész. BALOGH 1966. 127. 2. jegyzet. BALOGH 1967. p. 212. BALOGH

1970. S. 31.

(68) ENTZ G.: Kőtár – Mora Ferenc Muzeum Szeged, s. a. (1965?) 30.

(69) REIZNER J.: Szeged története. IV. Szeged, 1900. 97–126. BALOGH 1939. 549.

–  –  –

(72) BALOGH 1943. 266. BALOGH 1973. 212. – E párkánytöredéket e sorok irója 1969-ben találta a gyerőmonostori ref. templom egykori sekrestyéjében.

(73) BALOGH 1973. 193–213.

–  –  –

Kolozsvárott a kőfaragás igen régi hagyományokban gyökerezett. A renaissance kort jóval megelőzően alakult ki gyakorlata és századokon át megszakitatlanul folytatódott. Az első mühelyek még az Árpád-korban szerveződtek a nagy kő-épitkezések végbevitelére. Kolozsvár várispánsági székhely volt, ennek megfelelően fejlődött ki a település magva (1) a castrum Clus, Culuswar (1275), az Óvár kőfalaival és a piacán az első kőtemplommal.

Ezzel egyidejüleg folyt a közvetlen közelségben a bencés apátság épitkezése (2) Kolozsmonostoron, mely a többi korai monostorokhoz hasonlóan (Ákosmonostor, Gyerőmonostor, Borsmonostor stb.) személyről kaphatta nevét, ezzel egyben világosság derül arra is, hogy Kolozsvár nevében is személynév rejlik. A monostort épitő mühely természetszerüleg szerzetesi éspedig bencés jellegü volt.

Mind a királyi várispánság székhelyén, mind a monostorban folyó épitkezésekben nagyobb központokból hozott mesterek is dolgozhattak, de ugyanugy helyi mesterek is. Ennek bizonyságai Kolozsvárt egy levélindás keret-töredék, Kolozsmonostor közelében pedig néhány sajátosan helyi jellegü románkori faragvány (Vista, nyugati kapu, Nagykapus déli kapu).Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 82 |


Similar works:

«NC STATE UNIVERSITY BioResources, a peer-reviewed journal College of Natural Resources devoted to the science of lignocellulosic Department of Wood and Paper Science Campus Box 8005 materials, chemicals, and applications Raleigh, NC 27695-8005 919.515.7707/919.513.3022 919.515.6302 (fax) BioResources Contents: Vol. 2, Issue 1, February 2007 Hubbe, M. A. (2007). Incinerate, recycle, or wash and reuse, BioRes. 2(1), 1-2. Bi, W., and Coffin, D. W., (2007). Racking strength of paperboard based...»

«©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte ERNST SODEIKAT D E R NATIONALSOZIALISMUS UND D I E DANZIGER OPPOSITION* Vorbemerkung Die vorliegende Darstellung, die einen Teilausschnitt aus dem Kampf der Danziger Oppositionsparteien gegen die Aushöhlung der Verfassung durch die nationalsozialistische Regierung seit 1935 behandelt, beruht in der Hauptsache auf der persönlichen Kenntnis des Verfassers von Menschen und Ereignissen der damaligen Zeit und benutzt darüber hinaus die oppositionelle...»

«James Riley Strange Department of Religion Samford University 800 Lakeshore Drive Birmingham, Alabama 35229 (205) 726-4543; jrstrang@samford.edu www.samford.edu/religion http://www.samford.edu/arts-and-sciences/excavations-at-shikhin/ Personal Married to Laura Strange; one child, Sarah Smythe, age 24 Current Position Associate Professor of Religion, Howard College of Arts and Sciences, Samford University Education Ph.D. New Testament and Formative Christianity, Emory University. August, 2007...»

«Reprieve shines a light in the darkest prison cells at the bleakest times Annual Report 2011 In 2011 we have: Assisted 70 people facing the death penalty in 16 countries Discovered 106 foreign nationals facing execution across the USA Represented 15 prisoners in Guantánamo Bay Won the first ever writ of habeas corpus for a prisoner in the US military prison in Bagram, Afghanistan Helped victims of US drone attacks in Pakistan to bring litigation challenging the ‘death penalty without...»

«Tapirskrift Rasmus Fleischer Detta verk är licensierat enligt Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige licens. För att visa licensen, besök http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ se/ eller skicka ett brev till Creative Commons, 444 Castro Street, Suite 900, Mountain View, California, 94041, USA. Grafisk form: Konst & Teknik Typsnitt omslag: Okapi av Gro Janarv Typsnitt inlaga: Indigo Antiqua Pro Text, Johan Ström Korrektur: Erik Lindman-Mata Axl...»

«Table of Contents PAGE POC 2012 Organizing, Scientific 6 and International Advisory Committees Message from the Conference Chair 7 Message from our Premier Sponsor 9 Welcome to Qatar 11 Discover Qatar! 12 Our Proud Sponsors 14 Our Keynote Lecturer: Dr. Robert H Grubbs 19 POC 2012 Session Chairs 20 Schedule of Events 24 Oral Presentation 32 Poster Presentations 114 Index 197 POLYOLEFINS (32-41) Olefin polymerization with metallocene and “post metallocene” derivatives of zirconium. J. Bercaw...»

«Alternative Services The Book of Alternative Services of the Anglican Church of Canada with the Revised Common Lectionary Anglican Book Centre Toronto, Canada © Copyright 1985 by the General Synod of the Anglican Church of Canada Published by the Anglican Book Centre, 600 Jarvis Street, Toronto, Ontario, Canada, M4Y 2J6 All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying,...»

«THOMAS RING Astrologische Menschenkunde III Kombinationslehre HERMANN BAUER VERLAG FREIBURG IM BREISGAU bearbeitet und formatiert durch Lisa Jensen ISBN 3-7626-0423-1 © 1969 by Hermann Bauer Verlag KG, Freiburg im Breisgau. Alle Rechte vorbehalten. Mit freundlicher Erlaubnis des Verlags von der Buchausgabe gescannt und zur Online-Präsentation aufbereitet durch Astrodienst AG, Zollikon. II INHALTSVERZEICHNIS Einleitung 1 Zur Urteilsweise der astrologischen Deutung 1 Charakter in astrologischer...»

«CHAPTER TWO Popular Fiction and the Popular Press in Kenya This chapter explores the emergence and growth of popular fiction in Kenya while examining the role of the popular press in this development. The chapter begins with a discussion of the roles played by the Universities of Nairobi, Makerere and Ibadan in the development of African literature. The chapter then looks at the emergence of popular literature as a category of critical literary exegesis in the early 1970s with the rise of...»

«Dramatic Cultures Anna-Lena Østern (ed.) Report from the Faculty of Education, Åbo Akademi University No 10 Vasa 2004 © Faculty of Education, the authors Vasa 2004 ISSN 1458-7777 ISBN 952-12-1382-5 ISBN 978-952-12-2910-7 (digital) Printed by Multiprint, Vasa, Finland Abstract The Nordic Educational Research Association Symposium Dramatic Cultures held in Reykjavik 10-13.3.04 was arranged in order to promote a dialogue between researchers about the importance of drama as cultural production,...»

«THE MAN WITH THE IRON MASK, ADAPTED FROM THE FRENCH BY W. J. L U C A S, ESQ. AUTHOR OF The Death Plank—Traitors' Gate—White Farm—Widow Bewitched, &c, &c. IN FOUR EPOCHS. Each Epoch containing a distinct and thrilling phase in this most extraordinary man's life, until his murder in the Bastile, sternly corroborated by facts and documents seized during its demolition by the infuriated people. LONDON. THOMAS HAILES LACY, WELLINGTON STREET, STRAND. THE MAN WITH THE IRON MASK. First peformed...»

«THE CITY OF EMBER Jeanne DuPrau RANDOM HOUSE NEW YORK Contents Title Page Map The Instructions 1. Assignment Day 2. A Message to the Mayor 3. Under Ember 4. Something Lost, Nothing Found 5. On Night Street 6. The Box in the Closet 7. A Message Full of Holes 8. Explorations 9. The Door in the Roped-Off Tunnel 10. Blue Sky and Goodbye 11. Lizzie’s Groceries 12. A Dreadful Discovery 13. Deciphering the Message 14. The Way Out 15. A Desperate Run 16. The Singing 17. Away 18. Where the River Goes...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.