WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 37 | 38 || 40 | 41 |   ...   | 82 |

«Budapest, 1985 A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának kiadványa technikai szerkesztő: Beke László, Marosi ...»

-- [ Page 39 ] --

A fejedelmi palotával párhuzamosan kialakult a fejedelmi székhely Fehérvárt. A várba két kapu vezetett, a Szent Mihály kapu és a Szent György kapu, az utóbbit római feliratos kövek díszítették. A kapukon belül már az előző korban felépültek a kanonoki házak és a préposti palota. Ezek a püspökség megszüntetése után is többé-kevésbé fennállottak új rendeltetéssel. De közben új középületek emelkedtek: a domus magnatum, az országház, a városok házai, Szebené, Kolozsváré, a külföldi követek fogadására szánt épület, a fegyverház és még több más hivatali épület. Felépültek a magánpaloták is, főként az ország kormányzásában részt vevő nemességé (Gálfi János, Bánfi György, Zólyomi Miklós, Kornis Gáspár, Geszthy Ferenc stb.). Közöttük Kovacsóczy Farkas kancelláré lehetett igen jelentős, külön „könyvesház” azaz könyvtárszoba is volt benne. Külső falát pedig – a tulajdonos humanista kultúrájának megfelelően – római feliratos kövek ékesítették. Több más házról Bongarsius ugyanezt jegyezte fel (1598). Pompázatosan épült fel az egykori prépostház ellenében Báthory Boldizsár palotája boltozatos nagytermével. Jelentős épület lehetett Giorgio Blandrata orvos háza a vár főterén, melyet utóbb a fejedelmi fundátor Simone Genga kapott adományul. A főtéren állt Kolozsvári Gábor fejedelmi titkár háza is. Báthory Zsigmond olasz muzsikusainak (Pietro Busto, Joh. Bapt. Musto) a házai az Olasz utcában állottak. János Zsigmond olasz mesterének, Castillio lapicidának a háza szintén a várban volt. Míg a fejedelmi pixidariusok a suburbiumban kaptak házakat.

A XVI. század két utolsó évtizedében merőben újszerű építkezés indult meg Fehérvárt: a jezsuita kollégium megszervezése és felépítése, mégpedig nem sokkal később, mint ahogy Kolozsvárt felépült a jezsuita szeminárium. A jezsuita történészek kutatásai napfényre hozták mindkét épület alaprajzait (Adattár), a kolozsvárinak még a részletes költségvetését is. A tervrajzokból kiderül, hogy mindkét helyen az épületszárnyak árkádos udvarokat20 vettek körül. Az épületek hangsúlyos középpontja az olasz palazzo-k mintájára éppen az árkádos udvar volt, ahol az oszlopsorokat összekötő ivek ritmikus sora harmonikusan érvényesült. A gyulafehérvári épület-komplexus több árkádos udvart foglalt magába, ami erősen fokozta hatását. Tervező mesterét is ismerjük Massimo Milanesi fiorentino jezsuita fráter személyében, aki 1586 első felében készítette a terveket, amelyek fenn is maradtak (Paris, Bibliothèque Nationale). Ezzel az épület-komplexussal a közép-olasz későrenaissance a legközvetlenebbül plántáltatott át az erdélyi fejedelemség központjába, ami nem maradhatott hatástalanul a székhely építészeti kultúrájának fejlődésére, jóllehet ma már ez konkrétan ki nem mutatható. Mindazáltal építészettörténetileg jelentős tény, hogy mind Kolozsvárt, mind Gyulafehérvárt renaissance oszlopos udvarral ékes kollégiumok épültek a XVI. század végén. Ehhez hasonló jelenséget Erdély többi városából nem ismerünk. De éppen ezek által Kolozsvár és Fehérvár az építészeti fejlődés élére került.

Báthory Zsigmond idejében a korábban megkezdett várépítkezések szintén tovább folytak Szamosújvárt, Huszton és Váradon. Szamosújvárt 1590–1592 között ismételten dolgoztak kolozsvári kőműves-kőfaragók, közöttük Kutty János 1592-ben. A munkálatokat czegei Wass György, Szamosújvár kapitánya irányította, aki czegei udvarházába 1588-ban Kolozsvárt faragtatott ablak- és ajtóköveket.

Kolozsvár, a jezsuita szeminárium helyszínrajza.

Fr. Massimo Milanesi rajza, 1584 (Róma, jezsuita levéltár) Hasonló volt a helyzet Huszt várában, ahol szintén kolozsvári kőművesek dolgoztak 1590-ben, majd 1592-ben, amikor Szilágyi János céhmester ment Husztra többedmagával, 1593-ban pedig Kwmies Gáspár Tordáról harmadmagával, 1595-ben a fejedelem parancsára Kömies András nyolcadmagával.

Erős ütemben folyt az ötszögű, ötbástyás hatalmas vár építése Váradon. 1584-ben Ottavio Baldigara felépítette a Veres bástyát, a további munkálatokat pedig Simone Genga folytatta.

Ugyancsak Báthory Zsigmond idejében épültek fel a kamaraházak Tordin és Désen.

Tordán 1581 körül kezdődhettek a munkálatok, amikor a fundáló Tordára ment. Ujabb építkezés indult meg 1587-ben, amikor Simone Genga járt Tordán. Innentől kezdve a kolozsvári számadáskönyvekben sűrűn következnek a bejegyzések Tordáról. 1588-ban a téglásokat és a képírót küldték Tordára, 1589-ben, 1590-ben, 1591-ben, 1592-ben a fundáló – nyilván Genga – járt ismételten Tordán. 1590-ben faragott kövek szállításáról olvashatunk adatokat: január 24-től február 5-ig 40 szekér követ vittek le Tordára, 1590 szeptemberében két szekérrel, 1591. május 30-tól június 5-ig 18 szekérrel, 1590 augusztusában Brassai Ambrus és Dabó Lőrinc kőfaragó-kőművesek indultak Tordára többedmagukkal, 1592-ben Kuny János negyedmagával, 1594-ben Mónika Mihály negyedmagával. Az épület belső kiképzésére, ékesítésére is gondoltak. 1590-ben a kolozsvári festő-asztalosokat vitték Tordára, 1594-ben Képíró Pétert, a fejedelem festőjét. Ezekből az adatokból reprezentatív épület körvonalai bontakoznak Ici. A fennmaradt épülettömb (25. kép) azonban az egykori gazdagságából keveset őrzött meg, csupán néhány kettős ívelésű egyszerű ablakkeret jelzi építési idejét. A kapu feletti dombormű Báthory Zsigmond címerével elpusztult.

A dési kamaraház építése még Báthory Kristóf idejében kezdődött, az ő parancsára vitték 1579-ben a kolozsvári kőműveseket Désre. Ez az építkezés azonban félbeszakadt, csak 1588-ban indult meg újból. 1588-ban, 1589-ben és 1590-ben a fejedelem fundálója, nyilván Genga járt Désen. 1590-ben, 1591-ben kolozsvári kőműveseket küldtek Désre, 1591-ben kilenc szekér faragott követ szállítottak a „Kamaraház”-hoz. 1593-ban ismét kolozsvári kőművesek dolgoztak ugyanott. Az egykori kamaraházat a XVIII. században átépítették, a XVI. századi építkezés egyetlen maradványa egy ajtópárkány jobboldali 214 darabja volt Báthory Zsigmond címerével (21. kép). Az épület lebontásakor ez a faragvány is elpusztult.

A fejedelmi építkezésekkel párhuzamosan folyt a nemesség építő tevékenysége szerte az országban. A Zápolya korszakban – Buda eleste előtt – még élénk volt a kapcsolat az ország központjaival. Somlyói Báthory István erdélyi vajda – István és Kristóf fejedelmek apja – a szilágysomlyói templomba vörösmárvány sekrestyeajtót és tabernakulumot faragtatott 1532-ben. Anyaguk, a sűttői márvány azonos a nagy központok – Buda, Esztergom – faragványainak kedvelt anyagával, stílusuk azonban már eltérő, az ornamentális motivum erdélyi eredetű. Csúcsi Tomori Miklós viszont, ki jól ismerte a budai várat, hiszen 1530-ban részt vett védelmében, a központok toszkán stílusú irányát plántálta át kövesdi templomába a kapuzat (1535) és a tabernakulum (1537) faragványaival.

Kolozsvár, a jezsuita szeminárium földszinti és emeleti alaprajza.

Fr. Massimo Milanesi rajza, 1584 (Róma, jezsuita levéltár) Ezeknek a stílusa a korai kolozsvári faragványokkal (Wolphard-ház) függ össze, feltehetőleg kolozsvári műhelyben készültek.

Eltérő stílust mutatnak a gyerőmonostori faragványok, a papi ülőfülke 1536-ból, illetve annak maradványa és egy hasonló tagolású igen szépen faragott párkánytöredék, mely talán valamilyen síremlék fedőlapjához tartozott.

A várépítkezés modern irányához kapcsolódott bethleni Bethlen Farkas fejedelmi tanácsos (uomo principalissimo), amikor Szamosújvár közvetlen példájára földrajzilag is közel eső helyen, a Szamos partján felépíttette Bethlen várát 1543-1549-ben, amely nyomtalanul elpusztult. Az oklevelek tanúsága szerint négy sarokbástya erősítette a modem várépítészet elveinek megfelelően. Gromo igen dicsérőleg nyilatkozott a modern várról (fabricata alla moderna).

Az 1540-es években folyt az építkezés a gyalui várban galaczi Moré Péter vezetése alatt Statileo püspök megbízásából. Gromo kedvezően nyilatkozott az épületről „Castello ameno et forte”-nak nevezi.

A XVI. század második felében – a viszonylag nyugodtabb korszakban – fokozódott az építő tevékenység. Egymás után épültek a várak, kastélyok, kúriák. Stílusukban többféle irány mutatkozott, a legegységesebb közülük az, amely fejedelmi példára a kolozsvári műhelyekben kialakult stílusváltozathoz igazodott. Az udvari nemesség, csakúgy mint a fejedelem, szívesen dolgoztatott kolozsvári mesterekkel. Ezeknek tevékenysége egyrészt stílusanalógiák segítségével mutatható ki, másrészt közvetlenül tanúskodnak róla Kolozsvár város számadáskönyvei.

A Zápolya korszakból megemlítendő Apafi Gergely fejedelmi tanácsos építkezése 214 1552–1564-ben Ebesfalván, a későbbi Erzsébetvárosban (23. kép). A részletfaragványok – melyből csupán kevés maradt – a kolozsvári stílushoz igazodnak.

Az ebesfalvi kúriához hasonló udvarházak számos helyen épülhettek. Már Verancsics Antal megemlékezett a vidéket benépesítő nemesi kúriákról 1551 előtt kelt írásában,21 melyben az erdélyi szokásokról szólt: a magyarok „kitűnően művelik a földet, nem városokban laknak, hanem falunként várakban és házakban, melyek ha nem is pompázók, de tágasak és nem művészietlenek, a tehetősebbek kőből építik, mások ismét fából.” (Terram optime colunt, urbes non inhabitant, sed pagatim arces ac domos; quibus res est amplior, et ti non eminentes, laxas tamen et non indecoras lapide alii aedificant, alii materia lignea construunt.) Rövid, velős leírása nemcsak a magyarság építkezését jellemzi, hanem kuriális életformáját is.

221-230 Időrendben Egeres vára (26–35. kép) következik, amelyet Bocskay György 1572–1574ben építtetett a legmodernebb olasz tervek alapján szabályos négyszög alaprajzzal, a sarkakon egy-egy hangsúlyos sarokbástyával és belső udvarral. Ez az épület-típus a nagy olasz építészeknek, Peruzzinak, Vignolanak, Serlionak a tervrajzaiban alakult ki, és korán eljutott hozzánk.22 Erdélyben éppen a legelső példája az egeresi várkastély, tervezője feltehetőleg az a névtelen fejedelmi fundátor, aki Váradon dolgozott. Részlet-faragványai, ajtó- és ablakkeretei viszont mind kolozsvári kőfaragók munkája. Egykori főkapuja 1572ből (28–31. kép) annak a típusnak egyenes leszármazottja, melynek előzményei Martinuzzi szamosújvári palotáján és Kolozsvárt az ún. Püspöky-házon láthatók. A kapcsolat a kolozsvári kőfaragványokkal oly szoros, hogy Seres János közreműködésére is gondolhatunk, aki ugyancsak Bocskay György megbízásából fiának, Gábornak az egeresi síremlékét faragta 1573-ban. A kastély egykori beosztásáról, helyiségeinek a rendjéről, valamint pazar faragványairól az 1699-i leltár tájékoztat, amely nem kevesebb, mint 59 faragott ablakkeretet és 28 ajtókeretet sorol fel, közöttük igen díszeseket is. Ezekből csak néhány ablakkeret (34. kép) maradt meg az 1570-es évek stílusában, valamint egy dór frizű ajtókeret (61. kép) a századvégi kolozsvári stílus-változatban.

Kolozsvár-Gyulafehérvár stílus-irányába kapcsolódott iktári Bethlen Farkas építkezése Marosillyén (36–41. kép), az ország délnyugati határvidékén. Illye fontos végvár (castellum, fortalicium) lévén, megerősítése felől már az 1555-i és az 1560-i országgyűlések intézkedtek. 1570-ben János. Zsigmond a várat iktári Bethlen Farkasnak – Bethlen Gábor fejedelem apjának – adományozta, aki azonban csak később, 1574 után kezdhetett új építéshez, ebben az évben ugyanis az országgyűlések még igen aggodalmasan foglalkoz lak a végvár védelmének kérdésével. Milyen méretű volt Bethlen Farkas építkezése, hogyan kapcsolódott, vagy hogyan illeszkedett bele a korábbi castellumba, az ma már meg nem állapítható. Az egykori várból csupán csak egy épületszárny maradt fenn, melynek 236 falai az övpárkánytól lefelé ferde vonalban épültek (41. kép), tehát ez az épület valami módon beletartozott az egykori erődítési rendszerbe. Mai állapotában hossznégyszögű alaprajzra épült egy emeletes kúria (38, 39. kép). Emeleti három ablaka hármasosztású 233-234, ívelt ikerablak (36, 40. kép), típusuk az alvinci iránynak folytatója, de az ívelések által 231,235, szélesebb arányban, gazdagabb formában. A kastély emeletén boltozatos nagyterem tárul 236 ki (41. kép), boltozatának mélyen lehúzódó ívei igen hangulatos, bensőséges hatást kelte

nek. Az építkezés dátumáról egy ajtópárkány magyar felirata tudósít:

BETHLEN FARKAS CINALTATTA EZT 1582.

A vár fontos stratégiai helyzete felkeltette a jezsuita Possevino érdeklődését és képzeletét úgy megragadta, hogy ide új, hatalmas, modern vir építését tervezte a pápa és a lengyel király, Báthory István segítségével. A merész terv azonban nem valósulhatott meg. Újabb építkezés Illyén csak Bethlen Gábor idejében folyt, amikor iktári Bethlen István emléktáblát állíttatott Gábor fejedelem születésének emlékére.

Nem kevésbé fontos végvár volt Déva, ahol a vár kapitánya, Geszthy Ferenc építkezett (1582–1593), melyről a kapuzat emléktáblája tanúskodott. Az építkezés célja nyilvánvalóan a vár megújítása, megerősítése volt.Pages:     | 1 |   ...   | 37 | 38 || 40 | 41 |   ...   | 82 |


Similar works:

«Conditional Ablation of the Gene Encoding Transforming Growth Factor-β1 in the Mouse Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades Der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln vorgelegt von Arti Gaur Berichterstatter: Prof. Dr. Klaus Rajewsky Prof. Dr. Manfred Blessing Tag der mündlichen Prüfung: 14.Mai, 2002 ABBREVIATIONS Aa amino acids Ab antibody Ag antigen APC antigen presenting cell BCR B cell receptor BM bone marrow Bp base pair(s) BSA bovine...»

«A Future for Earth: Re-imagining Learning for a Transforming World The Proceedings of the 10th International Conference on Transformative Learning November 1-4, 2012 San Francisco, CA Hosted by Center for Transformative Learning Meridian University Copyright: 2012 Editors Melissa Schwartz Courtney Lubell Rob Gall Aftab Omer Editorial Assistant Stephanie Silva The copyright for the papers in the proceedings is retained by the individual authors or group of authors. Unauthorized use is not...»

«AGENDA COMMITTEE ON CAMPUS PLANNING, BUILDINGS AND GROUNDS Meeting: 1:10 p.m. Tuesday, May 13, 2008 Glenn S. Dumke Auditorium A. Robert Linscheid, Chair George G. Gowgani, Vice Chair Herbert L. Carter Carol R. Chandler Kenneth Fong William Hauck Peter G. Mehas Jennifer Reimer Kyriakos Tsakopoulos Consent Items Approval of Minutes of Meeting of March 11, 2008 1. Amend the 2007-2008 Capital Outlay Program, Non-State Funded, Action 2. Amend the 2007-2008 Capital Outlay Program, State Funded,...»

«2007 Joint Conference of the National Popular Culture and American Culture Associations April 4 7, 2007 Boston Marriott Copley Place ii Editor: Leslie L. Fife, Oklahoma State University; PCA/ACA Conference Coordinator Blackwell Editor: Michelle Sathan Additional information about the PCA/ACA is available at http://www.h-net.org/~pcaaca Table of Contents iii TABLE OF CONTENTS PCA AREA CHAIRS FOR THE 2007 CONFERENCE. V ACA AREA CHAIRS FOR THE 2007 CONFERENCE. XIV PCA/ACA CONFERENCE SITES & DATES...»

«Verb-third in early West Germanic: a comparative perspective GEORGE WALKDEN Department of Linguistics and English Language, University of Manchester NB: This is a post-print version reflecting changes made in the peer review and editing process, but not the publisher’s PDF. See http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199687923.do for further specifics. This article appeared in George Walkden and Theresa Biberauer (eds.), Syntax over time: lexical, morphological, and information-structural...»

«Werner Hartmann und der Aufbau der Mikroelektronikindustrie in der DDR*) Dolores L. Augustine Einführung Im März 1961, als die US-Firma Fairchild die ersten integrierten Schaltungen auf den Markt brachte, wurde der Physiker Werner Hartmann gefragt, ob er die Leitung der Forschung und Entwicklung von integrierten Schaltungen in der DDR übernehmen wolle. Hartmann war zu diesem Zeitpunkt Leiter eines DDRIndustriebetriebs für kernphysikalischen Gerätebau. Da die Grundlagen der...»

«Aldi, Edeka & Co. – Consumer preferences and store image Aldi, Edeka & Co. – Konsumentenpräferenzen und Einkaufsstättenwahl Alexander STAUS1 Summary Store choice decisions in the food retailing industry have been widely discussed in the literature. The importance of pricing, quality and assortment is known, and the influence of socio-demographic variables is small. In this paper, a mixed nested logit model is used to study the relationship between specific attitudes of households and...»

«Double-Resonance Studies on Compact, High-performance Rubidium Cell Frequency Standards Thejesh N. Bandi This thesis presents experimental studies on continuous-wave (CW) laser-microwave double-resonance (DR) spectroscopy and metrology in rubidium (87Rb) vapor cells in view of new high-performance, compact Rb-cell atomic clocks. Two different approaches were studied in this work; the wall-coated cell approach and the enlarged cell buffer gas cell approach. New magnetron-type cavity microwave...»

«S.W.A. Save the World Academy Part II: The CROCODILE’S SMILE By James K.B. Brough THE CROCODILE Her name was Boadicea, a caramel coloured girl with a shock of naturally frizzy red and golden hair. A long white and pink dress she had received from mother recently for her thirteenth birthday hid her short plump body, ending off oddly with un-matching bright red shoes and pink socks. Some days the hair would be wrapped in a pair of pig-tails, yet mainly she wore it loose, the wild strands...»

«IN THE SUPREME COURT OF THE STATE OF FLORIDA CORPORATE SECURITIES GROUP, INC., Petitioner, v. Case No. SC-00-931 SHIRLEY LIND, Respondent. / AMICUS CURIAE BRIEF OF PUBLIC INVESTORS ARBITRATION BAR ASSOCIATION Stephen Krosschell, Esq. Goodman & Nekvasil, P.A. 14020 Roosevelt Blvd., Suite 808 P.O. Box 17709 Clearwater, FL 33762 Attorney for Amicus Curiae Public Investors Arbitration Bar Association TABLE OF CONTENTS TABLE OF CITATIONS..................................»

«Poster Session Wednesday, 20 January 2016 14:00-16:00 Balint Hall 1 Corina Aguilar-Raab University Heidelberg, Germany corina.aguilar-raab@med.uni-heidelberg.de (Title: to be announced) 2 Vasilis Anagnostopoulos ETH Zurich, Switzerland anagnwstopoulos@hotmail.com Location-Aware Mobile Tracking for Tourist Assistance 3 Friederike Blume University of Tübingen, Germany friederike.blume@uni-tuebingen.de Eye Tracking in 3D Virtual Reality (VR) Classrooms in Children with and without...»

«EUROPÄISCHE KOMMISSION Brüssel, den 9. November 2005 SEK (2005) 1423 Kosovo (gemäß der Resolution 1244 des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen) Fortschrittsbericht 2005 {KOM (2005) 561 endg.} A. EINLEITUNG 1. VORBEMERKUNG 2. HINTERGRUND 3. BEZIEHUNGEN ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN UNION UND KOSOVO B. UMSETZUNG DES STABILISIERUNGSUND ASSOZIIERUNGSPROZESSES 1. POLITISCHE LAGE 1.1 Demokratie und Rechtsstaatlichkeit 1.2 Menschenrechte und Minderheitenschutz 1.3 Regionalfragen und internationale...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.