WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 36 | 37 || 39 | 40 |   ...   | 82 |

«Budapest, 1985 A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának kiadványa technikai szerkesztő: Beke László, Marosi ...»

-- [ Page 38 ] --

A palota építészeti kiképzéséből egyetlen faragvány került napfényre: egy kettős ívelésű ikerablak maradványa (20. kép), az alvinci ablakok típusában. Bármilyen szerény emlék, mégis kulcs-darab, mert ennek alapján előttünk lehet a palota-homlokzat derűs ablakrendje, hasonlóan az udvarhelyi vár-palota homlokzatához, melyet Orbán Balázs még látott és leírt 1868-ban. Hasonlóképpen az udvarhelyi palota adatai alapján arra következtethetünk, hogy a fehérvári palotából sem hiányozhattak a folyósok „orsofak modgiara valo keolabak”-kal, azaz a baluszter-oszlopos tornácok, loggiák. Orbán faragványokkal ékes díszes renaissance épületnek írja le az udvarhelyi palotát („az kiralij palotaija”-t);

nem kevésbé ékes lehetett János Zsigmond palotája Fehérvárt.

A fejedelmi építkezések olasz kőfaragójáról hiteles adat szól, neve: „providus magister Castillio Italus”, 1569-ben háza volt Gyulafehérvárt, tehát letelepedett Erdély fővárosában, ahol nyilván huzamosabb ideig dolgozhatott más lapicidákkal együtt, hazaiakkal és feltehetőleg olaszokkal is. Az építkezés gyakorlati irányítója pedig valószínűleg Orbay Miklós főpallér volt, akire az 1571. januári országgyűlés – János Zsigmond engedélyével – a szászsebesi vár építését bízta.

A gyulafehérvári udvar – János Zsigmond idejében – az ország kulturális központjává alakult. Már akkor kibontakoztak azok az irányvonalak, amelyek mind János Zsigmondnak, mind a Báthoryaknak a mecénási tevékenységét jellemzik. Ezek között első helyen áll a humanista kultúra, élén a történetírással. Ehhez kapcsolódott a kollégiumok alapítása, támogatása, valamint az irodalom pártfogolása. A humanista iránnyal függ össze az antik emlékek gyűjtése is. A gyulafehérvári palota udvara, lépcsőháza megtelt római feliratos kövekkel, domborművekkel; a fejedelmi kincstár pedig ókori aranyleletekkel, amint erre János Zsigmond hagyományából (antik aranypénzekkel ékes csésze), Báthory Istvánnak Lysamachos aranyakról szóló leveléből (1575) és Báthory Zsigmond ajándékainak 1592-ben írt jegyzékéből (vaso d’oro massiccio antichissimo trovato sotto terra stb.) következtethetünk. A gyulafehérvári palota kőtára és a fejedelmi kincstár voltak az első régiség-gyűjtemények Erdélyben. Mindehhez járult az udvar igen magas fokú zenei kultúrája, a fejedelmek zenekedvelése, János Zsigmondtól elkezdve, végig a Báthory korszakban. A gyulafehérvári renaissance palota minden irányban a renaissance kultúra virágzó székhelye volt.16 A Báthoryak idejében tovább folytatódott a gyulafehérvári palota kiépítése, szépítése.

János Zsigmond közvetlen utóda. Báthory István fejedelem járt Itáliában, a padovai egyetemen tanult, uralkodása alatt az olasz központokkal (Róma, Padova, Velence) közvetlen kapcsolatot tartott fenn követei által. Ezen a réven szerezte olasz hadimérnökeit, a névtelen olasz fundálót, aki Váradon és Kolozsvárt dolgozott, Domenico Ridolfinit és végül Simone Gengát. Ugyanezek az építészek – a kolozsvári számadások tanúsága szerint – sűrűn megfordultak Gyulafehérvárt is.

Báthory István úgy nyilatkozott Fehérvárról (1575. márc. 27), hogy annál kellemesebb és alkalmasabb hely nincs az országban (neque amoeniorem, neque commodiorem).

Rövid uralkodása alatt (1571-1576) sokat tett fejlesztésére. A várat kijavíttatta, hidat építtetett a Maroson és a palotában vízvezeték (des aqueducts) segítéségével messze vidékről (d’une lieu loing) vizet vezettetett, melyet mint nevezetességet mutogattak Pierre Lescalopier párizsi utazónak.

A szamosújvári várban Báthory folytatta az 1566-ban – János Zsigmond idejében – megkezdett építkezéseket (1572-1574), melyhez Besztercéről rendelt téglát és cserepet.

Báthory legfőbb gondja azonban elsősorban Várad felé, az ország legjelentősebb végvára felé fordult. Az ötbástyásra tervezett hatalmas vár építésére minden lehetőt megtett. 1572-ben fel is épült az Aranyas bástya, melyet címere díszített. Lengyelországi uralkodása idejében (1576–1586) is állandóan figyelemmel kísérte a munkálatokat, sőt irányította azokat.

Ugyancsak lengyelországi ideje alatt alapította Báthory a fehérvári és a kolozsvári jezsuita kollégiumokat, melyeknek építését mindvégig hathatósan pártfogolta. A tervek (Adattár) az ő beleegyezésével készültek.

Végül utolsó erdélyi alapítása a fogarasi szentegyház építése volt (1584–1585), melyhez az ablak- és ajtóköveket Kolozsvárt faragtatta.

Báthory István fehérvári, majd krakkói udvarában alakult ki az a humanista kör, amely a XVI. század utolsó negyedében az erdélyi kultúra irányítója lett. Ennek kezdete visszanyúlik a Zápolyák idejére, különösen János Zsigmond udvarára, melyhez a Báthoryak is tartoztak. János Zsigmond tanácsosa a történetíró Forgách Ferenc volt (1568–1571), aki utóbb Báthory István fejedelem kancellárja lett (1571–1573). Készülő műve (Magyar Historia 1540–1572) Báthoryt rendkívül érdekelte és adatokkal támogatta Forgách munkáját. 1574-ben került a gyulafehérvári udvarba a velencei Ioannes Michael Brutus, akit Báthory udvari történetírójává fogadott, és megbízta Bonfini történetének a folytatásával (1492–1552). Ehhez még a vatikáni levéltár regesta-köteteit is átkutattatta és nagyon szívén volt a készülő mű hitelessége, amiről maga Brutus írt (1586. ápr. 25). Báthory udvarához tartozott Berzeviczy Márton (1572–1576), aki padovai tanulmányai után titkárként került Forgách mellé a kancelláriába, később fejedelmi tanácsos és követ, majd Báthory lengyelországi idejében az ottani magyar kancellária vezetője. Padovában tanult Báthory fejedelem másik titkára Gyulay Pál is (1574–1576), valamint bécsi követe Sombory László (1574), később a hármas kormányzótanács tagja (1583–1585), úgyszintén Kovacsóczy Farkas, a későbbi nagy tekintélyű kancellár (1585–1594) és nagy műveltségű humanista író.

Báthory István szeme mindig rajta csüggött Erdélyen, akkor is, amikor széles látókörű államférfiakat nevelt, amikor kollégiumokat alapított, mikor Vég-Várad várát építtette. Valóban beteljesítette mindazt, amit 1578. március elején Varsóból írt17 Mágochy Gáspár máramarosi főispánnak. „Mit kiuanion en twlem, az en hazamnak es atiam fiainak szerelme, seöt az Isten, az ki engem ez állapotra emelt, szwntelen elmemben forgatom.” Báthory István testvére és utóda Kristóf fejedelem rövid uralkodása alatt (1576–1581) folytatta a megkezdett építkezéseket.

Gyulafehérvárt 1577-ben építkezett. Ez év márciusában ott tartózkodott a váradi fundátor, talán ugyanaz az olasz, aki Kolozsvárt a jezsuita kollégiumot tervezte (1580).

Feltehetőleg Fehérvárt is fundált, vagy a várban, vagy a palotában. Ugyanez év, azaz 1577 áprilisában Seres Jánost hívatta a fejedelem, Kolozsvár legkitűnőbb kőfaragó-szobrászát (insignis sculptor), talán címerkövek kifaragására, illetve megrendelésére. Két évvel később kolozsvári esztergályosokat és asztalgyártókat küldöttek a fejedelemnek.

Hasonlóképpen folyt a munka Szamosújvárt. Kristóf fejedelem ide is Seres Jánost rendelte ugyancsak 1577 áprilisában. Az a címerkő, melyet „két kerubinok” tartanak (1577), alkalmasint az ő munkája volt. 1577 májusában és szeptemberében ismét Kolozsvárról küldenek kőműves-kőfaragókat. Novemberben a fejedelem is megtekintette a munkálatokat. 1578 őszén pedig a fundáló járt Újvárban.

Nagy gondot fordított Báthory Kristóf a váradi vár építésének a folytatására, melyet már váradi főkapitánysága idején (1571–1576) irányított, azután pedig az új főkapitány, a kitűnő Giczy János (1577–1585).

Nagyobb építkezés folyt Huszt várában. Ferdinánd király uralma idejében olasz hadimérnökök dolgoztak itt: Sigismondo da Prato Vecchio (1552) és Felice da Pisa (1553, 1554). Ugyanekkor épült a várkápolna, felirata szerint: „Tempore Benedicti Szalay de Bokovar Anno 1554.” Később, 1576-ban az erdélyi országgyűlés rendeli el Huszt vára építését. A következő évben, 1577-ben két kolozsvári kőfaragó megy Husztra: Keömies Imreh júniusban, Seres János novemberben. Ugyanez évben épült a vár második kapuja 217 (24. kép), melyet Báthory Kristóf fejedelem és Kornis Gáspár huszti kapitány címerei díszítettek. Ezek a faragványok is Seres Jánostól származhattak. A munkálatok tovább folytak 1578-ban. amikor négy kolozsvári kőműves ment Husztra. A következő évben, 1579-ben Kolozsvárról ismét Keömies Imreht küldik Husztra hatodmagával. Mindazonáltal Possevino 1583-ban úgy tudja, hogy a vár jövedelméből „si spende in riparare le ruine della fortezza”.

Báthory Kristóf korai halála (1581) után a kiskorú Zsigmond helyett először 12 tagú tanács, majd a hármas kormányzótanács intézte az ország ügyeit. Tagjai közül Kovacsóczy Farkas, a későbbi kancellár és Sombory László a padovai egyetemen tanultak, nagy műveltségük irányítólag hatott mind az udvarra, mind az országra.

Az ifjú fejedelmet a jezsuiták nevelték, akik figyelmét az olasz kultúra felé irányítottak. Az az olaszos irány, amely János Zsigmond idejében kezdődött el Gyulafehérvárt, Báthory István fejedelem uralma alatt pedig folytatódott, Zsigmond idejében, különösen nagykorúsítása óta (1588) igen megerősödött. Udvara tele volt olaszokkal: egyházi személyek, kitűnő orvosok, olasz diplomaták, katonai küldöttségek és kiváló olasz muzsikusok keresték fel székhelyét. Építésze és bizalmas kamarása Simone Genga volt, festője Astolfo Vagioni (1595), helyesen Vagioli.

A Báthoryak gyulafehérvári építkezéseiről részletes leírás nem maradt. Csak a külföldi követek, utazók feljegyzései eleveníthetik meg előttünk a fejedelmi palotát, illetve annak jelentősebb részeit: az udvart (corte), az ünnepi felvonulásokra alkalmas nagy lépcsőt (scala), az előcsarnokot (atrium), a nagy palota-termet (palatium, grandissima sala), a nagy ebédlőt (grande sala) a pompázatos pohárszékkel, a fejedelem szobáját (amplum principis cubiculum, salotto) Az 1603-ban – a nagy pusztulás és rombolás után – készült leltár a földszinten három hypocaustumot (fűtött terem) és egy szobát (cubiculum) ir le, valamint az ún. alsó tanácstermet (conclave inferior). Az emeleti lakosztályban a nagy palota-terem (palatium maior), a hozzá tartozó hypocaustum és még négy külön hypocaustum sorakozott, közülük az egyik a muzsikusoké. A palota udvara tele volt római emlékekkel (Brutus), lépcsőházát befalazott római domborművek ékesítették (Carolus Clusius, Bongarsius). Az 1603-i leltár a földszinti termekben aranyos kárpitokat, gyapjúkárpitokat és táblaképeket (imagines ac tabulas) említ, az első emeleti palatiumban nagy érckandelábert. Bizonyára a freskódísz sem hiányzott a termekből, amint erre a címeres levelekből, különösen a Bielfft-armalis (1S9S) figurális kompozíciójából következtethetünk.18 A palota hozzávetőleges rekonstrukciójához – az egykorú leírásokon kívül – igen jelentős, hogy Kolozsvár város számadásaiból megismerhetjük a Gyulafehérvárt dolgozó mestereket. A kolozsvári kőfaragó-kőművesek kiküldése a fejedelmi székhelyre állandó volt, amint ezt nyomon követhetjük a bejegyzésekben attól kezdve, hogy a számadáskönyvek teljesebb számban maradtak fenn, azaz Báthory Zsigmond idejéből.

Az első bejegyzés 1582. aug. 16-án kelt, ekkor Keömies Antalt hivatta a fejedelem Fehérvárra. 1584-ben a váradi fundátor (Ridolfini) tartózkodott ugyanott egy hétig (máj. 27–jún. 2.) tehát volt ideje a fundálásra, a tanácsadásra – feltehetőleg elsősorban a vár építésére. A palota építése erősebb ütemben 1588-ban kezdődött. Ez év márciusában a két legjelesebb kolozsvári mester, Diószegi István és Szilágyi János indult Gyulafehérvárra a fejedelem közvetlen parancsára. Ugyanez év júniusában 15 kőműves ment Fehérvárra. A következő évben, 1589 júniusában Diószegi Istvánt és Kuti Mártont küldték le Fehérvárra a fejedelem parancsára, júliusban Kuti Andrásékat. 1590 augusztusában három mester – Komijes Lőrinc, Komijes András, Komijes István – ment a munkálatok folytatására. 1591 júniusában és augusztusában újabb csoportok indultak, 1592 szeptemberében Mónika Mihály hatodmagával, 1593 júliusában Keomyes Ambrus hetedmagával. 1595 májusában újból Szilágyi János céhmestert hivatta a fejedelem. Közben a fundátor Simone Genga is több ízben járt Fehérvárt, 1591-ben kétszer, 1594-ben és 1595-ben. A számadáskönyvi bejegyzések arról tájékoztatnak, hogy 1588 májusában Vistáról – az ottani kőbányából – 12 szekér követ vittek Fehérvárra, nyilván már kifaragott vagy kinagyolt állapotban. 1589 augusztusában ismét 12 szekér faragott követ szállítottak ökrös szekereken ugyanoda. Mindebből a gazdagságból egyetlen töredék sem maradt fenn. Csak a századvégi kolozsvári építkezésekből következtethetünk ana, hogy stílusuk hasonló lehetett a Wolphard–Kakas-ház későrenaissance faragványaihoz.19 215 Báthory Zsigmond a palotán kivül építkezett még a jezsuita templomban (22. kép), ahol az új orgonához karzatot emeltetett. 1591 májusában 11 szekéren szállították le Kolozsvárról Fehérvárra „az orgona lábnak való köveket.” 1595 októberében pedig 14 szekeren vitték „a nagy egyház orgonájá alá az faragott kőoszlopokat.” Ezekből sem maradt hírmondó, ami annál sajnálatosabb, mert ezek a faragványok a Kolozsvárt meghonosodott oszloptípus megismerésére lennének építészettörténetileg kiválóan jelentősek.Pages:     | 1 |   ...   | 36 | 37 || 39 | 40 |   ...   | 82 |


Similar works:

«Sz. Kürti Katalin Munkácsyereklyé és dokumentumok a békéscsabai múzeumba A Békés Megyei Múzeumok Közleményei 18. Publications from Museums of Békés County Mitteilungen der Museen des Komitates Békés Публикации Музеев Области Бекеш Sorozatszerkesztő : SZABÓ F E R E N C Sz. Kürti Katalin Munkácsy-ereklyék és dokumentumok a békéscsabai múzeumban Sz. Kürti Katalin Munkácsyereklyék és dokumentumok a békéscsabai múzeumban Békéscsaba...»

«two 2011 NEWSLETTER Electrochem2011: Electrochemical Horizons Special Issue September 5-6, 2011 The University of Bath, United Kingdom Serving Electrochemical Science, Technology and Engineering within the catchment of The Royal Society of Chemistry and The Society of Chemical Industry Published by the SCI Electrochemical Technology, the RSC Electrochemistry and the RSC Electroanalytical Sensing Systems Groups © [2011], all rights reserved. Contents Editorial 3 Electrochem2011 : Programme 4...»

«TSBF Institute Annual Report 2002 VOLUME 1 TABLE OF CONTENTS 1. Project Description.. 1 2. Logframe... 2 3. Executive Summary Text.. 4 3.1 List of Staff... 4 3.2 List of Partners.. 6 3.3 Financial Resources.. 10 3.4 Main highlights of research progress in 2002.. 13 3.5 Progress towards achieving output milestones of the project logframe 2002.. 19 4. Indicators Appendix A: List of Publications.. 28 Appendix B: List of Students.. 36 5. Output 1: Biophysical and socioeconomic constraints to...»

«“The Little Match Girl” in America and the Topos of the Dying Child HENRIK R. LASSEN (University of Southern Denmark) To a modern reader, Hans Christian Andersen’s short tale “The Little Match Girl”1 may seem to be something of an anomaly. It is not a fairy tale in the conventional sense of “a simple narrative dealing with supernatural beings that is typically of folk origin and written or told for the amusement of children”, according to Webster’s handy definition (1981: 816)....»

«KUOPION YLIOPISTON JULKAISUJA C. LUONNONTIETEET JA YMPÄRISTÖTIETEET 234 KUOPIO UNIVERSITY PUBLICATIONS C. NATURAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 234 LIZA RASSAEI Assembly and Characterization of Nanomaterials into Thin Film Electroanalysis Doctoral dissertation To be presented by permission of the Faculty of Natural and Environmental Sciences of the University of Kuopio for public examination in Auditorium in MUC, Mikkeli University Consortium, Mikkeli, on Thursday 3 rd July 2008, at 12 noon...»

«Institut für Landtechnik der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Aufbau und Untersuchung eines Versuchsträgers zur Direkteinspeisung an der Düse Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Grades Doktor der Ingenieurwissenschaften (Dr.-Ing.) der Landwirtschaftlichen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn vorgelegt am 04.02.2014 von Dipl.-Ing. agr. Martin Walgenbach aus Asbach/Parscheid I Referent: Prof. Dr.-Ing. Peter Schulze Lammers Korreferent: Prof....»

«MOMOWO 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE-WORKSHOP Women designers, craftswomen, architects and engineers between 1918 and 1945 PROGRAMME AND ABSTRACTS UNIVERSITY OF LEIDEN // THE NETHERLANDS Leiden University Centre for the Arts in Society 23-24-25 SEPTEMBER 2015 MOMOWO 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE-WORKSHOP Women designers, craftswomen, architects and engineers between 1918 and 1945 PROGRAMME AND ABSTRACTS UNIVERSITY OF LEIDEN // THE NETHERLANDS Leiden University Centre for the Arts in Society...»

«Gina Bombola UNC-KCL Conference May 2015 Hi, all! I’m currently writing a dissertation on female opera singers in classic Hollywood film (1930and this paper eventually will become part of a chapter on how the film industry helped to shape the American movie-going public’s perception of opera. Since I’m going to expand this paper, one of my questions for you is: where do you feel like you wish you had more background information? Also, I could go in a number of different directions with...»

«University of Massachusetts Amherst ScholarWorks@UMass Amherst Masters Theses 1896 February 2014 Dissertations and Theses Colonial Role Models: The Influence of British and Afrikaner Relations on German South-West African Treatment of African Peoples Natalie J. Geeza University of Massachusetts Amherst, ngeeza@history.umass.edu Follow this and additional works at: http://scholarworks.umass.edu/theses Geeza, Natalie J., Colonial Role Models: The Influence of British and Afrikaner Relations on...»

«MU JAPAN FUND PLC PROSPEKT NUR FÜR DEN VERTRIEB IN DER SCHWEIZ DATIERT 14. SEPTEMBER 2015 MU Japan Fund PLC Ormonde House 12-13 Lower Leeson Street Dublin 2 Irland Promoter Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation 1-4-5 Marunouchi Chiyoda-ku Tokyo 100-8212 Japan _ Bei Fragen zum Inhalt dieses Prospekts, zu den mit der Anlage in den Fonds verbundenen Risiken oder darüber, ob der Fonds sich für Sie als Anlageobjekt eignet, wenden Sie sich bitte an Ihren Börsenmakler, Bankberater,...»

«Keményfi Róbert: A gömöri etnikai térmozaik Interethnica 3. Interethnica Sorozatszerkesztõ Liszka József A Fórum Kisebbségkutató Intézet Etnológiai Központja Komárom Postacím: Fórum inštitút pre výskum menšín Výskumné centrum európskej etnológie P.O.BOX 154 SK-945 01 Komárno 1. etnologia@foruminst.sk www.foruminst.sk Keményfi Róbert A gömöri etnikai térmozaik A történeti Gömör és Kis-Hont vármegye etnikai térszerkezetének változása – különös...»

«Irmgard Eisenbach-Stangl Arno Pilgram Christine Reidl Wiener Drogenpolitik 1970 bis 2005. Außenund Innenansichten Wiener Drogenpolitik 1970 bis 2005. Außenund Innenansichten Wiener Drogenpolitik 1970 bis 2005. Außenund Innenansichten Irmgard Eisenbach-Stangl Arno Pilgram Christine Reidl Die Studie wurde mit Unterstützung der Suchtund Drogenkoordination Wien und der Kulturabteilung der Stadt Wien, Wissenschaftsund Forschungsförderung, durchgeführt. Europäisches Zentrum für...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.