WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 35 | 36 || 38 | 39 |   ...   | 82 |

«Budapest, 1985 A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának kiadványa technikai szerkesztő: Beke László, Marosi ...»

-- [ Page 37 ] --

Ennek az országrésznek csakúgy, mint a fővárosnak, Budának a török támadások vészterhes korszakában új modern erődítményekre, az új hadi technikának megfelelő várakra volt égető szüksége. A kezdeményező mind Buda várában, mind Erdélyben János király volt. Az 1530-as években – nyilván az itáliai diplomáciai kapcsolatai révén – olasz hadimérnököt, Domenico de Bologna-t fogadta szolgálatába.1 Itáliában ekkor már az építész teoretikusok és hadi építészek kifejlesztették az olasz bástyás védelmi rendszert. A bolognai mester is ezt az új rendszert hozta magával és eszerint építkezett mind Budán,2 mind később Erdélyben, ahol János király megbízásából Szamosújvárt tervezte az észak felé vezető út védelmére.

A vár eredeti neve kezdetben Újvár volt és valóban merőben új volt, amilyen akkor még sehol másutt János király országában, sőt Ferdinánd országában sem épült. Az alaprajza szabályos hossznégyszögben alakult ki, a sarkakon egy-egy olasz típusú bástyával, 194 és délkeleti végében a kapubástyával (1. kép). Klasszikusan tiszta alapforma, amely teljesen megfelelt az olasz építész-teoretikusok tervrajzainak, és ebben a nemben igen korai alkotás volt az 1530-as évek legvégén, úgyszólván egyidejűleg az olasz építészeti traktátusokkal.3 Domenico da Bologna nyilván kitűnő mintakép után dolgozott. János király korai halála után a nagy terv folytatása Martinuzzi Györgyre, a királyfi gyámjára maradt. Az ő idejében fejeződött be a négy bástyás külső erődítési övezet.

A hatalmas erődítmény megkívánta a kőfaragványok kiegészítő, díszítő kíséretét. Így készült el a kapubástya gazdag címerdísze még János király idejében 1540-ben, amikor 195 a munkálatokat Bánk Pál provizor irányította az emléktábla (3. kép) tanúsága szerint.

196 A széles kapuzat párkányán jobbról és balról egy-egy ülő oroszlán (4. kép) tartotta a Zápolyák farkasos címerét, feljebb pedig két lebegő angyal az olasz koszorúba helyezett, 197 későrenaissance címerpajzsot (2. kép). A két előbbi dombormű feltétlenül helyi, erdélyi kőfaragótól származik, a pajzstartó oroszlánok tulajdonképpen a sírkő-oroszlánok leszármazottjai, stilizált fejtípusuk, faragásuk egyaránt erre a kapcsolatra utal. A későrenaissance volutás pajzsba helyezett Bánk címer kissé bátortalanul ágaskodó oroszlánja szintén helyi mester munkája lehet. Szorosan az olasz mintaképekhez kapcsolódik a lebegő angyaloktól tartott Zápolya-címer. Az angyalok a vízszintesen oldalra vetett lábakkal – melyek erős lendületükkel a lebegést érzékeltetik – Donatello óta a toszkán szobrászat számtalanszor visszatérő motívumai közé tartoznak. A szamosújvári címeren az alakoknak, meg a koszorúnak nagyobb, erőteljesebb plaszticitása és ennek következtében a mozgalmasabb árnyékvetés, meg a cartouche-szerű címerpajzsnak szaggatott körvonalai új korszerű formát adnak a régi motívumnak. Mestere valószínűleg toszkán, vagy toszkán iskolázottságú lapicida volt. Ugyanő faragta az 1542-es emléktábla pajzstartó 202 szárnyas puttóit (9. kép), ismét a toszkán kompozíciók jegyében. Viszont az 1540-es 198 Martinuzzi-emléktábla (6. kép) vésett virágdísze félreérthetetlenül tanúskodik a kolozsvári kőfaragók közreműködéséről; vésett virágmotívuma a legszorosabban kapcsolódik az egykorú kolozsvári emlékekhez (1534-es Wolphard-ablak, 1536-os párkánytöredék).

199 A bástyák sarokélére helyezett lófejes pajzsok Martinuzzi címerével (5. kép) azonban újból olasz mintaképekre utalnak.

A külső erődítésövezet befejezése után rövidesen sor kerülhetett a belső palota, az 204 ún. Martinuzzi-szárny építésére. Hatalmas renaissance kapuzata (7. kép) a címerdíszes 202 építési emléktábla (9. kép) tanúsága szerint 1542-ben készült el. Közel egyidejűleg épülhetett a kápolna, mely a hossznégyszögű palotához észak felől csatlakozik. Alaprajza, keresztboltozata a gótikus kápolna-típust követi, északi kapuja viszont, valamint apsisának ablakai renaissance stílusúak, a boltozatot tartó féloszlopok (10. kép) pedig renaissance-ba hajló formát mutatnak. Különösen érdekesek a kettős ívelésű ikerablakok, amelyek erősen megnyújtott aranyaikkal harmonikusan illeszkednek a gótikus jellegű apsisfalba (11. kép).

Mivel a kaputorony fent emlitett emléktáblája (1540) kétségtelen bizonyítéka a kolozsvári kőfaragók tevékenységének, a Martinuzzi-szárny hatalmas kapuzatáról és a kápolna faragott részleteiről is feltételezhető, hogy valamennyi kolozsvári kőfaragók munkája. Újvár közelében a legjelentősebb varos Kolozsvár volt, kőfaragó céhe ekkor már virágzott, céhlevelüket 1525-ben kapták, sőt ez idő tájt a főtéren állott Wolphard Adorján püspöki vikárius renaissance stílusú háza (1534–1541). Ennek faragott részletei, valamint más kolozsvári faragványok igen közel állnak Szamosújvárhoz. A Martinuzziszárny kapuzatának architektonikus rendszere kolozsvári házak kapuzatain ismétlődik meg (Püspöky-ház 1571, Híd utcai ház 1584). A stílusösszefüggések, meg a történetiErdély Délkelet-Európában a XVI. század második felében.

(Białostocki: The Art of the Renaissance in Eastern Europe.

London, 1976. című könyve nyomán) földrajzi helyzet egyaránt arra mutat, hogy Szamosújvár mesterét Kolozsvárt keressük.

A másik közeli város, Beszterce akkor még aligha jöhetett számításba, mert ebben az időben (1540–1542 körül) ott renaissance kőfaragó gyakorlat még nem volt.

Később azonban az újvári provizorok ismételten kértek kőműveseket, cserepezőket, épületfát Besztercétől (1550–1551), mígnem Ferdinánd a Beszterce-vidékieket ilynemű munka alól felmentette. A várépítés terhét – Bornemissza Pál tanúvallomása szerint (1552) – a környező falvak népe és Dés városa viselte. A vár Gromo véleménye szerint (1565 körül) az új haditechnikának megfelelő (alla moderna) hatalmas erősség volt.

Martinuzzi 1546–1551 körül újabb nagy építkezésbe fogott Alvincen, Gyulafehérvár közelében, úgy látszik a nyugat felé vezető út védelmére és saját magának külön székhelyül. A fennmaradt épületszárny mind alaprajzilag. mind részletformáiban igen érdekes és jelentős. A fennálló emeletes északi épületszárny (12-16. kép) hossznégyszögben épült, a sarkain egy-egy bástya maradványaival. Ismét olasz renaissance épülettípus4 áll előttünk: a sarokbástyákkal egybekapcsolt kastély típusa, bárha még csak kezdetleges megoldásban. A nagy olasz építészek, Giuliano da Sangallo és Peruzzi alakítottak ki olyan kastélytípust,5 amely négyszögű alaprajzon épül fel, sarkain egy-egy olasz típusú bástyával. Ha az alvinci kastélyszárny keleti és nyugati bástyamaradványai egykorúak a főépülettel, – ami valószínűnek látszik –, akkor Alvinc ennek az épülettípusnak igen korai hazai példája, jóllehet csupán csak részlegesen egy szárnyépületben.

Stílustörténetileg igen jelentősek a kastély faragott részletei: a kettős ívelésű ikerablakok (19. kép), valamint az egyszerűen profilált ajtók, ablakok háromszögű (timpanon jellegű) oromzatokkal (17-18. kép). Eredetük végső fokon Bramantéra megy vissza.6 209-210 Mindkét formát ő alakította ki és honosította meg, és ezzel új irányt nyitott az északolasz építészetben. A nemesen egyszerű formák merőben ellentétesek a korábbi felsőolasz-lombard stilus túlzsúfolt dekoratív jellegével. Sajátos jelenség, hogy éppen ezek az egyszerű, világos vonalvezetésű díszítetlen formák honosodtak meg Erdélyben. Az ablakokhoz (17. kép) és a félig romos keleti szárny ajtajához (18. kép) analógiaként említjük a parmai dóm apsisának az ablakait. Az ikerablakok (19. kép) hasonlóképpen Bramante kedvelt tektonikus motívumai közé tartoznak, amelyeket követői többféle változatban gyakran ismételtek. Ezek az ablakformák Felső-Itáliában széltében elterjedtek, ahonnan a lombard lapicidák közvetítésével a Felvidéken és a Dunántúlon is meghonosodtak. Hogyan és miképpen jutott el Erdélybe, méghozzá ilyen korán, az 1540-es években, arra nincsen adat. Semmiféle feljegyzés sem maradt Alvinc tervező építészéről és kőfaragóiról. Talán Martinuzzinak sikerült – Domenico da Bologna távozása után – olasz fundálót szerződtetni, aki mind az épületnek az alaprajzát, mind a részletformákat megtervezte. Ebben a korai időszakban (1546–1551) ezek a tervek és rajzok csak olasz mestertől származhattak, mégpedig Bramante irányához tartozó építésztől, a kivitelben azonban nyilván helyi mesterek – kőművesek, kőfaragók – vehettek részt, közöttük kolozsváriak is, tekintve Martinuzzi szamosújvári építkezéseinek tanulságait.

A nemesen egyszerű részletformák az alvinci kastélynak derűs, ünnepi jelleget adtak.

Gromo méltán nevezte gyönyörűséges kastélynak (il castello delizioso di Vinz).

Az Alvincen jelentkező új formák gyorsan és széles körben terjedtek el a XVI. század második felében. A kettős ablakokat helyi változatokban megtaláljuk a branyicskai vár 213 bástyáján, mely felthetően Martinuzzi építkezése, a gyulafehérvári palotában (20. kép), az udvarhelyi vár palotaszárnyán, úgyszintén várkastélyokon Marosvécsen, Ebesfalván 216, 230 (23. kép), Marosszentkirályon, Keresően, észak felé Egeresen (34. kép), Szentbenedeken 246-247; (47–48. kép), a hadadi vár kapubástyáján (43. kép), dél felé a fogarasi váron (62. kép), 238, 259 sőt Szebenben is.

Gyulafehérvár, a jezsuita kollégium földszinti alaprajza.

Fr. Massimo Milanesi terve, 1586 (Párizs, Bibliothèque Nationale) Szamosújváron és Alvincen kívül Martinuzzi építkezett még püspöki székhelyén Váradon, ahol a régi középkori várat megerősítette (1546 körül). Hasonló építkezést végeztetett Kolozsmonostoron, a bencések egykori várában (1549 körül), amiről címere tett bizonyságot.

Mikor Martinuzzi 1551-ben Erdélyt átadta Ferdinándnak, feltételül kötötte ki a várak megerősítését. Ferdinánd ki is küldte a császári szolgálatban álló olasz hadi építészeket Erdélybe,7 de a Habsburg uralom öt rövid esztendeje túl kevés volt nagyobb szabású építkezések megindítására. Az olasz fundálók jöttek-mentek, tervezgettek, felülvizsgálták a végvárakat, szorosokat, de többre nem jutottak. Egyetlen nagyobb munkáról tudunk, melyet maga Castaldo irányított (1552–1554): Gyulafehérvár megerősítéséről, négyszögben húzott falakkal és négy földbástyával. Hasonlóképpen erődítési munkálatok folytak még Huszton, Sigismundo da Prato Vecchio, illetve Felice da Pisa vezetésével (1552–1554).

Mikor a Zápolya-ház győzelme után (1556) az erdélyi fejedelemség megerősödött, a nagy építészeti feladatok is kibontakoztak, melyeket elsősorban a kialakuló állam hadászati és kormányzati szükségei és követelményei határoztak meg, ezzel egyben a művészi élet fő irányvonalait is.

A súlypont ismét a várépítkezésekre esett: Szászsebes,8 Déva, Illye megerősítése felől intézkedtek az országgyűlési végzések. Még távolabb Lugos megerősítésére is sor került – Gromo tanúsága szerint.9 Giovanandrea Gromo – Cosimo toszkán nagyherceg bizalmasa – mint a fejedelem testőrkapitánya János Zsigmond közvetlen környezetéhez tartozott. Sok értékes adatot tartalmazó művében (Compendio delia Transilvania) szemlét tart az erdélyi várak felett hadászati szempontból, és egyben javaslatokkal is szolgál átépítésük felől az új haditechnika értelmében. Úgy tűnik, mintha ez a fejezet10 János Zsigmond megbízásából készült jelentés lenne. Ebből is nyilvánvaló, hogy a végvárak megerősítése mennyire égető napirendi kérdés volt.

Ezekből a törekvésekből nőtt ki 1569–1570 telén a váradi vár felépítésének hatalmas terve: az ötszögű alaprajzon öt olasz bástyával épülő nagyszabású erősség.11 Ezt a formát az olasz építészek12 alakították ki; kétségtelenül olasz volt Várad tervezője is. A nagy tervből először a déli bástya épült fel. az ún. „Királyfia bástya” János Zsigmond idejében.

A belső harcok hatalmas emléke a Székely Támadt, másként Csonka vár Székelyudvarhelyt,13 melyet János Zsigmond a székely lázadás (1562) leverésekor emeltetett.

Négyszögben épült sarokbástyákkal és belső palotával; az utóbbinak jelentős hatása volt a vidék építészetére (Keresd).14 Az építkezések más irányban folytak Gyulafehérvárt. A cél ott a fejedelmi székhely méltó kialakítása volt. Már Izabella királyné15 megkezdette a középkori püspöki palota átépítését, fia János Zsigmond pedig tovább folytatta és teljességre vitte a munkálatokat.

Az olasz kultúrában nevelkedett fiatal fejedelem széles körű műveltségéről, szellemi képességeiről, nagy nyelvtudásáról, megnyerő egyéniségéről igen kedvező képet rajzol mind Gromo, mind Szamosközy István. A fejedelem kultúrája az építkezésekben is megnyilvánult. A világjárt Szamosközy István nagy elismeréssel irt mind Izabella lakosztályáról, (aedes Isabellianae), mind János Zsigmond pompás palotájáról, melynek termeit falfestGyulafehérvár, a jezsuita kollégium emeleti alaprajza.

Fr. Massimo Milanesi terve, 1586 (Párizs, Bibliothèque Nationale) mények, kárpitok és rosetta-díszes, faragott mennyezetek díszítették. Leírása a krakkói Wawel termeire emlékeztet. Szamosközy megnevezi a falfestmények témáit is: városképek, csatajelenetek, különféle emblémák sorakoztak a termek falain. A változatos témák egyben rávilágítanak János Zsigmond érdeklődési körére. A freskók – legalább részben – valószínűleg Georgius Schutz (Schutze) Pomeranus festőtől származtak, akinek a műveit a fejedelem kiváltságlevelében védelmezte meg, még a metszet-másolatokat is tilalmazta (1569). János Zsigmond másik festőjéről, Joannes Képíró-ról 1565–1566-ból vannak feljegyzések.Pages:     | 1 |   ...   | 35 | 36 || 38 | 39 |   ...   | 82 |


Similar works:

«Reprieve shines a light in the darkest prison cells at the bleakest times Annual Report 2011 In 2011 we have: Assisted 70 people facing the death penalty in 16 countries Discovered 106 foreign nationals facing execution across the USA Represented 15 prisoners in Guantánamo Bay Won the first ever writ of habeas corpus for a prisoner in the US military prison in Bagram, Afghanistan Helped victims of US drone attacks in Pakistan to bring litigation challenging the ‘death penalty without...»

«The Magister's Mask Chapter One The Wind Knows Laraquies Catteel of Nelnoor sat on his porch, enjoying the quiet of his garden. A sudden breeze made the treetops tremble. The birds, whose color and song he admired, stopped as if with one breath, and the soft mist that rose from his tea feathered away into nothing. The leaves' whispered warning sped across Chalsett, City of Gardens. The silence reached the market, where the hubbub of merchants and hagglers faltered. On it sent, over the docks...»

«Komponenten, Komponentenframeworks und Gluing 1 Oscar Nierstrasz, Markus Lumpe Software Composition Group, University of Berne2 Abstract. In der letzten Zeit wird immer häufiger von komponentenorientierter Softwareentwicklung gesprochen, wobei meistens nicht klar ist, was darunter eigentlich zu verstehen ist. Was macht ein Stück Software zur Komponente? Wir sagen, daß Softwarekomponenten in einer speziellen Art und Weise konstruiert werden müssen, um mit anderen Komponenten zu einer...»

«UNIVERSITY OF CALGARY Measuring a Design Process by Jennifer Lee Arsenault A THESIS SUBMITTED TO THE FACULTY OF GRADUATE STUDIES IN PARTIAL FULFILMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF FINE ARTS DEPARTMENT OF DRAMA CALGARY, ALBERTA JUNE 2014 © Jennifer Lee Arsenault, 2014 Abstract This work examines the research, conception and realization of the set and costume designs for the production of William Shakespeare’s Measure for Measure, directed by Dawn McCaugherty and presented...»

«Systemische Musikwissenschaft Eine Stellungnahme aus der Perspektive der Musikethnologie Rüdiger Schumacher Mit einem Brief vom 24. Juni 1994 an die Kollegen der Fachrichtungen Systematische Musikwissenschaft, Vergleichende Musikwissenschaft, Ethnomusikologie, Instrumentenkunde und verwandter Gebiete hat Jobst P. Fricke zur Gründung einer Fachgruppe Systematische Musikwissenschaft in der Gesellschaft für Musikforschung aufgerufen, einer Fachgruppe, die dann von der Mitgliederversammlung am...»

«Deeper Meanings Another Look at B. Kliban When Bernard Kliban died twelve years ago, the first lines of all his obituaries mentioned his cat cartoons, as inevitably as Frank Zappa's mentioned Valley Girl and Peter Sellars's mentioned the Pink Panther and Bill Clinton'seven if he goes on to win the Nobel Peace Prize or marry Britney Spears or walk on Marswill all mention Monica Lewinsky. One article credited Kliban with the now-common convention of using descriptive titles, rather than quotes,...»

«JÓSA ANDRÁS É L E T E ÉS MUNKÁSSÁGA* írta: F A Z E K A S Á R P Á D (Nyíregyháza) véletlen úgy hozta, hogy a m a i nap témánk vonatkozásában évfordulót is A reprezentál, amennyiben 1834. X I. 30-án—és éppen András napján—látta meg a napvilágot dr. Jósa András, volt megyei fó'orvos, Szabolcs vármegye és a Nyírség büszkesége, híressége. Jósa András hosszú életének bemutatása egyszerre nagyon könnyű is nagyon nehéz is. K ö n n y ű azért, mert...»

«Europäische Klimapolitik mit handelbaren Emissionslizenzen Fritz Rahmeyer Beitrag Nr. 257, Januar 2004 Europäische Klimapolitik mit handelbaren Emissionslizenzen Fritz Rahmeyer * Universität Augsburg Januar 2004 Abstract With the adoption of the „Directive 2003/87/EU of the European Parliament and the Council.“ greenhouse gas emission allowance trading within the community will begin in 2005. Emission trading is a flexible instrument to abate emissions within the framework of the...»

«CONFERENCE COMMITTEE University of Athens, Music Library of Greece Faculty of Music Studies “Lilian Voudouri” Nikos Maliaras Stephanie Merakos Stelios Psaroudakes Alexandros Charkiolakis Ioannis Fulias Valia Vraka SUPPORTERS MEDIA SPONSORS THE NATIONAL ELEMENT IN MUSIC / ATHENS, 18-20 JANUARY 2013 1 CONFERENCE PROGRAMME Friday, 18 January 2013 09:00-10:00 REGISTRATION – only in Conference Room 1* CONFERENCE ROOM 1* CONFERENCE ROOM 2** 10:00-12:00 National Music School in Greece (I) Lied...»

«Der Senat 9. Juli 2015 Stellungnahme zum German Institute of Global and Area Studies – Leibniz-Institut für Globale und Regionale Studien, Hamburg (GIGA) Inhaltsverzeichnis 1. Beurteilung und Empfehlungen 2. Zur Stellungnahme des GIGA 3. Förderempfehlung Anlage A: Darstellung Anlage B: Bewertungsbericht Anlage C: Stellungnahme der Einrichtung zum Bewertungsbericht Stellungnahme zum GIGA Die Einrichtungen der Forschung und der wissenschaftlichen Infrastruktur, die sich in Vorbemerkung der...»

«Learning syntactic patterns for automatic hypernym discovery DRAFT VERSION DO NOT CIRCULATE Rion Snow Daniel Jurafsky Andrew Y. Ng Computer Science Department Linguistics Department Computer Science Department Stanford University Stanford University Stanford University Stanford, CA 94305 Stanford, CA 94305 Stanford, CA 94305 rion@cs.stanford.edu jurafsky@stanford.edu ang@cs.stanford.edu Abstract We present a new algorithm for learning hypernym (is-a) relations from text, a key problem in...»

«Class Size And Instruction As some design, tell but help prospective everything had right being better interest-free to reports. Solely you would witness a market that should buy engraved at remarkable recommendations. And one Class Size And Instruction of the good receipts during the one of a best water nearly of the handling conjunction creditors, needs they can sit how to assist a accurate thing as your order and free church ink, not your ground will edit up of benefit feat network of aware...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.