WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 34 | 35 || 37 | 38 |   ...   | 82 |

«Budapest, 1985 A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának kiadványa technikai szerkesztő: Beke László, Marosi ...»

-- [ Page 36 ] --

Az elhunyt fia, Martinus Literatus és a Farkas utcai jezsuiták között kivételesen jó kapcsolat volt (Fontes II. 1913. 180). A templom 1582. februárjában kelt

canonica visitatiója pedig igy ir az előre megadott temetkezési engedélyről:

„Sepultura non detur in templo praeterquam his, quibus iam concessa est et domino Martino...” (Fontes I. 1911. 217). A sirkövet Martinus Literatus csináltatta, valószinüleg ő fogalmazta a sirfeliratot is. Megbecsült várospolgár volt, 1586-ban centumvir (Fontes. II. 1913. 180); hagyatékában szép könyvtár maradt (Jakó 1957. 388). – Az elhunyt felesége a Bek családból származott, valószinüleg Bek János leánya volt; házuk a Fő-tér keleti során állt, a Kakas ház szomszédságában dél felől.

M a t h é n é s i r k ö v é n e k a t ö r e d é k e. XVI. század utolsó negyede

183.b (IV/49. kép). Uj lelet. Farkas utcai ref. templom kőtára. A dombormü közepén kiterjesztett szárnyu angyal, aki jobb és bal kezével egy-egy cimerpajzsot tart.

A jobb oldalinak (heraldikailag a bal oldalinak) csak a széle látszik. A bal oldali (heraldikailag a jobb oldali) pajzsban álló nőalak látható, a cimerpajzs bal felén.

A V E S betükből ligaturás monogram, a cimerpajzs jobb felén, a pajzs szélén is tulmenő felirat: MATHENE. Méretei: 40 x 40 x 16. – Máthéné talán annak a Keomyes Máthénak volt a felesége, aki 1555-ben adófizető polgár volt a Farkas utcában (Kvár szkve I/IV. 77, 144). Ha ez a feltevés helytálló, akkor a sirkő valószinüleg Keomyes Máté müve.

S i r k ő t ö r e d é k szegélye indadisszel, felirata átmeneti tipusu betükkel. XVI.

183.a század első negyede. (II/8. kép, a jobb oldali töredék.) Uj lelet. Lapidarium.

Méretei: 30 x 37 x 13. Felirata: C I A C E T. – Ugyanebből a sirkőből még két töredék azonos tipusu betükkel és levél disszel (az egyik: 50 x 40 x 14). Feltehetőleg összetartoznak.

S i r k ő t ö r e d é k rozettás indával és betümaradványokkal. XVI. század első

negyede (II/8. kép, a bal oldali töredék). Uj lelet. Lapidarium. Mérete:

40 x 43 x 23. Feliratából két átmeneti tipusu betü vehető ki: N O.

188 S é r a A n n a s i r e m l é k e. 1597 (II/95. kép). Uj lelet. Lapidarium.

Méretei: 170 x 77 x 15. A sirkő felső mélyitett négyszögletes mezejében, olasz koszoruban álló nőalak, jobb keze felől olló és V : S E betük. A sirkő szegélyén körirat: HIC IACET ANNA

M D XCVII M/ensis/ FEB · AETATIS · SVAE · XXIIII.

Az alsó mező felirata (baloldalon a kő erősen lekopott):

–  –  –

Lelőhelye: a hajó északi fala mellett az egyik stallum alól a padozatból került ki a restauráláskor (1959).

Ismeretlen helyről szórványlelet

–  –  –

felirat, a két középsőben üres cimerpajzs indadisszel, az alsó üres. Körirat

maradványai a sirkő keretén:

HIC SEPVLTA IACET GENERO SA [DO] MINA...............

RIVVLIENSIS: QVE O...... TERTIA DIE IANVARI ANNO DOMINI 1581

A felső feliratos táblán:

–  –  –

Irodalom: POSTA 1903. 53. sz. (lelőhelyet nem emlit). – Mivel 1903-ban már a Muzeumban volt, nem tartozhatik a Farkai utcai sirkövek közé, amelyek 1911-ben a templom restaurálásakor kerültek a Muzeumba.

Városfalakból származó sirkövek A házsongárdi temető megnyitása előtt a városfalak tövében (külső Széna-utca.

Hidelve, Hóstát) temetkeztek. Nagyajtai Kovács feljegyzése szerint (1840. 67-73) a sirkövek találhatók voltak a Magyar kaputól a Közép kapuig, a Torda kaputól a Bogdánfi házig. illetve bástyáig, a Széna utcai kisajtótól a Monostor kapuig, azaz olyan helyeken, ahol kettős várfal volt (L. Kvár térképét: Szabó 1946.

32-33). A Széna utcai kisajtó és a Monostor kapu között 43 sirfeliratot számlált meg Jánosi Ferenc 1840 előtt.

E r z s é b e t a s s z o n y, Keretzegy Ötvös János feleségének sirköve. 1554 189 (II/93. kép). Muzeum. Lt. sz. –. Tabula ansata-szerü kőlap. Mérete: 36 x 59.

Felirata (kiegészitve és a ligaturas betüket feloldva):

–  –  –

Lelőhelye: Hóstát.

B a r b a r a a s s z o n y, választó Gergely leánya, Ötvös Antalné sirköve 1574.

Rajza Pákei Lajostól (BALOGH 1944. 5-a. kép). Felirata:

–  –  –

Lelőhelye: Külső Széna utcai várfal, Incze Sámuel telkén (NAGYAJTAI KOVÁCS 1840. 68).

191 N y i r ő J á n o s f i a I s t ó k s i r k ö v e. 1585. (II/96. kép). Egykor a várfalban,

igy rajzolta le Pákei Lajos, utóbb átvitték a házsongárdi temetőbe és egy másik siremlékbe falazták a kápolnától keletre. Felirata (feloldva a ligaturákat):

–  –  –

Lelőhelye: Széna utca és Monostor kapu között a várfal belső oldalán, a Csiki ház táján (NAGYAJTAI KOVÁCS 1840. 68-69).

Begreczi Bálintnak és feleségének Viczey Mártának sirk ö v e. 1607. Rajza Pákei Lajostól. Felirata:

ITT FEKSZIK BEGRECZI

BALLINT FELESÉGÉVEL VICEY MARTAVAL

A D 1607 Lelőhelye: a Magyar kapu és a Közép kapu között a Szentegyház utca irányában volt a várfalban (NAGYAJTAI KOVÁCS 1840. 68). utóbb elkallódott, mignem 1935-ben a Petőfi utca 4. számu telekről került elő (HEREPEI 1971. 444).

Begreczi Bálint 1580-ban ötvös mester. 1600-ban az ötvösök céhmestere volt, 1605-ben szenátor (JAKAB Okl. II. 1888. 729.; JAKAB II. 1888. 313.) Irodalom: NAGYAJTAI KOVÁCS 1840. 67-72. Deák F.: Magyar feliratos sirkövek a XVI. századból. Arch. Ért. R. F. IX. 1879. 358-359. ZSAKO 1911.

4. BALOGH 1935. 22. BALOGH 1944. 8., 5-6. kép. GOLDENBERG 1958.

109. GAÁL György: Házsongárdi Pantheon. Korunk. 1972. 382., 2. kép (Nyirő Istók sirkövét közli, „mely ma már valószinüleg megsemmisült”).

A házsongárdi temető sirkövei 192 I s t v á n k i s f i a I s t v á n s i r e m l é k e. 1586 (II/97. kép). Elpusztult.

Egykori helye: III. osztály B tábla 2108. sz. sir előtt. Méretei: 53. 5 x 28. 5 x 15.

Felirata (régi fénykép alapján):

–  –  –

Irodalom: ZSAKO 1911. 8. HEREPEI 1950. 2. sz. (kézirat).

E kővel együtt Herepei János hét darab XVI. századi sirkövet, illetve sirkőtöredéket kutatott fel és irt le nagy munkájában. Ezek a következők: 1.) néhai Putnoky Szabó Jakabnak Mihály nevü kis fia 1585. 2.) István kis fla István 1586, 3.) ismeretlen 1592, 4.) 55 éves ismeretlen 1598, 5.) több gyermek 1598, 6.) Pesthi Ötvös János hozzátartozója 1600. április. 7.) Bonczidai Gergely ötvös mester, városi tanácsos, főbiró koporsóköve 1600. junius 15. (az utóbbi a Muzeumba került. –II/194 kép. GOLDENBERG 1958. 109). Latin feliratosok: 1, 3, 4, 7, a többi magyar feliratos.

A házsongárdi sirkövek ismertetésekor mély hálával emlékezem vissza Herepei Jánosra. Kolozsvár multjának odaadó tudós kutatójára, aki szives kézséggel engedP60 te meg hatalmas kéziratának tanulmányozását, adatainak felhasználását.

Temetkezések, temetők.

1563. febr. 6. Kvár tjkve: „Itera decrevit civitas, ut a modo et in posterum inter muros civitatis sepulturam non permittant fieri, sed corpora in horto claustri monachorum cheriensium sepelliantur.” Sirásét ii rendelnek (180. 1.).

1573. febr. 3. Kvár tjkve: az emberek panaszolkodásából megértették „Mynemo Iszonyuságok lesznek az holt testeknek ky haniasából es darabra való vagdalalasaból. Es hogy az temetoe heliek Immár rakwak.” (20. 1. - JAKAB II.

1888. II. 223)

1573. febr. 17. Kvár tvkve: „Akarjuk azt is, hogy a mai naptól fogva a két ken, mely a Széna utcai kis ajtótól és a Kozépkapun alól van, megszabaduljon temetésre, a többi temetőhelyek pedig betétessenek.” (JAKAB II. 1888. 223.)

1573. dec. 89. Kvár tjkve: a Monostor kapubeli temető felől a biró viseltessen gondot (ugyanott).

1574. febr. 27. Kvár tjkve: „Az owarbelj Clastromba es porticusaba Zok okbol nem Teccijk eo kg.-nek varoswl a temetesnek lennij, hanem ugi teccyk eo kg. nek hogi Az cery bacatok Clasttomanak porticusa eleot Mynemw darab feold vagion Azt Be kelj rekesztenij valamij deszkaval es oda themethny.” (Kvár tjkve 99)

1580. jan. 3. Kvár tjkve: a biró nézesse meg a két temető helyet Hidelvén és a Tordakapun kivül levőt: melyik alkalmasabb (JAKAB II. 1888, 233).

1585. máj. 11. Kvár tjkve: látva a sok elhalálozást (1585-iki pestis járvány) és a temető helyek alkalmatlan voltát, elhatározták, hogy „a Torda-utcai kisajtón kivül való földben, ahol mostan az dinnyét vetették, egy jó és tágas darab helyet szakasztanak temetőhelynek; ahová mind szegény és gazdag személy válogatás nélkül temetkezzék, mely helyet jő, örökös sövénnyel befogjanak” (JAKAB II. 1888. 347).

1599 (?). Az egyházfi számadása alapján Jakab Elek: „Mikor a templomokba temetnek, hol egy hely ára 10 forint, a padimentumot a harangozó csinálja be szép egyenesen, amelyet a sirásók felbontottak volt, dija 25 pénz.” (JAKAB II.

1888. 340)

1602. márc. 4. Kvár tjkve: a bitó a Közép utcai kapunál es a Monostor kapunál levő két kőkertet szabadittassa meg, a temetésben meg a régi mód tartassék meg (JAKAB II. 1888. 421).

1602. márc, 6. Kvár tjkve: a templomi temetkezéseket betiltották (ugyanott 421-422).

1614. márc. 25. Kvár tjkve: két centumpatert választottak a temető kertészeivé (hortulani defunctorum). A két első kertész: Ewert Márton és Kintha Mihály (ugyanott 575).

Az 1585-iki tanácsi határozat az un. házsongárdi temető helyét jelölte ki.

Ez időtől fogva ez a fő temetkezési hely – mindmáig. A „Házsongárd” helynévről, amely utóbb a temető megjelölése lett, 1.: SZABÓ T A.: Anyanyelvünk életéből. Válogatott tanulmányok, cikkek. I. Bukarest, 1970. 397-401.

*

AZ ÉPITKEZÉSEK IDŐRENDJE

1511-től kezdve a Szent Mihály templom észak-nyugati tornyának az épitése

1512. Bernaldus pictor háza a Hid utcában 1516-1518. A városfalak épitése 1531 előtt. Ujváry György lapicida felesége, Magdolna kápolnát épittetett a harmadrendü nővéreknek a Fatkas utcai templomhoz 1534-1541. Wolphard Adorján háza. Fő tér 32 (31). szám a keleti soron

1536. Fő tér 18. számu ház az északi soron

1539. Széna utca 6. számu ház 1540-es évek. Fő tér 20 (21). számu ház az északi soron

1544. A Hid kapu őriző háza

1552. Közép utca 13. sz. ház

1553. Az un. Basta ház az Óvárban, a Kis piacon, az északi soron 1555-1561 körül. Az óvári schola kialakitása az egykori domonkos kolostorban

1557. Feredőház

1559. Magyar utca 32. számu ház 1560-1570 körül. Magyar kőfaragó háza, Közép utca 32. szám

1562. A Farkas utcai templom tornyának javitása

1562. A papirosmalom épitése 1565-1566. A kis templom átépitésének a befejezése 1568-1569. Bogner-Gelyén ház a Fő-tér keleti során 1571-1579 körül. Fő-tér 20 (21). számu ház (Püspöky ház) 1574-1583. Fő-tér 19 (20), számu ház. Petras Minch épitkezése

1574. A Monostori kapu hidja és őriző háza

1576. A Hid kapu javitása

1578. Ajtó az óvári Mátyás házban

1578. Épitkezések a tanácsházán 1578-1579. A cseri klastrom (Farkas utca) javitása 1579-1581. Jezsuita kollégium a Farkas utcában 1579-1582. Wolphard István háza. Fő tér 32 (31). szám a keleti soron 1579-1583. Széna utcai Kisajtó

1580. Szamoshid

1580. A Magyar utcai Kisajtó felett való torony

1580. Rósás János chirurgus épitkezése

1581. Városfal épitése a Monostor kapu és az óvári szegletbástya között

1582. A Közép kapu őrháza 1581-1582. A Farkas utcai templomot a jezsuiták restaurálják és berendezik 1583-1584. Jezsuita szeminárium a Farkas utcában 1584-1586. Hid utca 22 (27). számu ház

1585. Magyar utcai templom

1586. A Szent Mihály templom tornyának a helyreállitása

1586. A Monostor utcai magyar ötvös háza

1589. Magyar utcai torony

1590. Az óvári fogház 1590-es évek. Kakas István épitkezése a Fő-tér 32 (31). számu házban a keleti soron

1591. A Hid kapu restaurálása

1594. A Közép kapu tornya

1595. A Petrus Daumen háza a Magyar utca északi során

1597. Filstich Péter háza. Fő-tér 26 (27). szám az északi soron

1598. Hid a Széna utcai Kisajtó előtt

1603. Bogner-Gelyén Imre épitkezése a Fő-tér 32 (31). számu házban a keleti keleti soron

–  –  –

A KOLOZSVÁRI MŰHELYEK

XVI. SZÁZAD (V. RÉSZ) Erdély a XVI. század elején a mohácsi vész (1526) óta, még inkább Buda eleste (1541) után merőben új helyzetbe került. A kettős királyság idejében (1526-1541) túlnyomó része Zápolya János uralma alatt állott. Majd 1541 után új államformában mint különálló fejedelemség folytatta életét és ennek megfelelően kellett kialakítani intézményeit, kultúráját.

Az erdélyi fejedelemség kialakulásával egybeesik a kolozsvári kőfaragóműhelyek felvirágzása, megerősödése. Kolozsvár városa a Zápolya-ház hűséges támasza volt mindvégig.

Annál inkább feltételezhető, hogy a kolozsvári műhelyek már az új állam kezdeti korszakában tevékeny részt vettek az építkezésekben, jóllehet írásos feljegyzéseink nincsenek, csupán csak a stíluskapcsolatokból következtethetünk rá.

Az első uralkodó, Zápolya János király a budai várnak, sőt a szepesi családi fészeknek renaissance kultúráját hozta magával. Korábban – a mohácsi csata előtt – hosszú ideig volt Erdély vajdája, tehát jól ismerte az erdélyi viszonyokat és éppen ezért felismerhette a legsürgősebb feladatokat.Pages:     | 1 |   ...   | 34 | 35 || 37 | 38 |   ...   | 82 |


Similar works:

«Romantic European Nostalgia: Japanese 'Gosurori' Fashion Noriko Onohara Abstract This paper will introduce and detail a current Japanese fashion style called Gosurori (Gosufrom Gothic and -rori from Lolita), and it will be distinguished from a more general and seemingly similar, though quite different, fashion trend called cosupurei (or cosplay, costume play). Gosurori fashion seems to be a chaotic style, with dark Gothic clothing, accessories, and makeup mixed together with the cute looks of a...»

«Autistic Child Period is Autistic Child Autistic Child as experienced sure Regulation credit criticism words even are your free loan Autistic Child than a merchandise pdf employees. Show sure of you suppose rejected by the foreclosure in company, and credit make as the loans that start being in they. Than city credit decision is directly they besides will have average to have not of hang. You will conduct hard dates to you and mention its $1.93 Autistic Child reasonable end of learning whatever...»

«Deutscher Bundestag Drucksache 18/8103 18. Wahlperiode 13.04.2016 Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur (15. Ausschuss) zu der Unterrichtung durch die Bundesregierung – Drucksache 18/7422 Nr. A. 22 – Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt und zur Errichtung einer Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit sowie zur Aufhebung der...»

«UNIVERSITÄT BASEL Strategie zur Informationsversorgung und zum Einsatz von Informationstechnologie an der Universität Basel Stand 04.09.2012, Version 12_final Vom Rektorat genehmigt am 4.9.2012 1/19 UNIVERSITÄT BASEL Inhaltsverzeichnis Management Summary 1. Allgemeine Entwicklungen und Trends 2. Handlungsfelder 2.1 Effizienter Einsatz der IVIT-Ressourcen 2.2 Governance Moderne und transparente IVIT-Organisation 2.3 Innovation Weiterentwicklung und Erschliessung neuer IVIT-Möglichkeiten. 11...»

«I-CLIP AUTOMATIC Model VS7930A IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety instructions should always be followed, including the following: Polythene bags over product or package may be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep this wrapper away from babies and children. This bag is not a toy. DANGER: When the unit is used in a bathroom, unplug after use since the proximity of water presents a hazard even when the unit...»

«5th WORLD PIANO CONFERENCE June 27 to July 03, 2013, Novi Sad, Serbia iedrich Fr sche drich Nietz Frie etzsche Ni.this is why souls that are over come with happiness generally feel more grateful to music than others and better ones do: for they see and hear through music, as through a coloured mist, their love becoming, as it were, more distant, more touching, and less heavy. Music is the only means that such people have of observing their extraordinary condition and of becoming aware of its...»

«UNIVERSITY OF ZAGREB FACULTY OF SCIENCE DEPARTMENT OF GEOPHYSICS IVAN GÜTTLER SYSTEMATIC ERRORS IN REGIONAL CLIMATE MODELS IN THE LOWER ATMOSPHERE DOCTORAL DISSERTATION Zagreb, 2014 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET GEOFIZIČKI ODSJEK IVAN GÜTTLER SUSTAVNE POGREŠKE U REGIONALNIM KLIMATSKIM MODELIMA U NIŽOJ ATMOSFERI DOKTORSKA DISERTACIJA Mentor: dr. sc. Čedo Branković Zagreb, 2014 This dissertation is elaborated on Meteorological and Hydrological Service of...»

«RFP Swiss Equity Plus Ein Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art Übrige Fonds für traditionelle Anlagen (der Anlagefonds oder der Fonds) Prospekt mit integriertem Fondsvertrag Januar 2012 Fondsleitung CACEIS Fastnet (Suisse) SA Ch. de Précossy 7-9 CH-1260 Nyon Depotbank InCore Bank SA Dreikönigstrasse, 8 CH-8002 Zürich RFP Swiss Equity Plus INHALTSVERZEICHNIS Teil I Prospekt 1. Informationen über den Anlagefonds 1.1 Allgemeine Angaben zum Fonds 1.2 Anlageziel und Anlagepolitik,...»

«A study of the Learning Performance Network an education programme of the Royal Shakespeare Company Research conducted by: Pat Thomson, Christine Hall and Deborah Thomas, The University of Nottingham Ken Jones, Goldsmiths College, The University of London Anton Franks, The Institute of Education, The University of London for Creativity, Culture and Education November 2010 This report was commissioned by Creativity, Culture and Education Creativity, Culture and Education (CCE) aims to transform...»

«A ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET KIADVÁNYA A TIZEDIK MAGYAR ŐSTÖRTÉNETI TALÁLKOZÓ ÉS NEGYEDIK MAGYAR TÖRTÉNELMI ISKOLA ELŐADÁSAI ÉS IRATAI TAPOLCA-1995. Budapest * Zürich A ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET KIADVÁNYA TIZEDIK MAGYAR ŐSTÖRTÉNETI TALÁLKOZÓ ÉS NEGYEDIK MAGYAR TÖRTÉNELMI ISKOLA ELŐADÁSAI ÉS IRATAI TAPOLCA-1995. Budapest * Zürich Tisztelt Vevő! Tisztelt Olvasó! Rajtunk kívülálló okokból a jelen kiadvány olva­ só-lektori ellenőrzés...»

«M&K 50. Jg. 2002/4 E 20039 F H A N S B R E D O WI N S T I T U T & Medien Kommunikationswissenschaft Helge Rossen-Stadtfeld Verfassungsrechtliche Perspektiven des dualen Rundfunksystems Manuela Pietraß Gestaltungsmittel als Interpretationshinweise. Eine rahmenanalytische Betrachtung des Infotainment nach E. Goffman Mirko Marr Das Ende der Gemeinsamkeiten? Folgen der Internetnutzung für den medialen Thematisierungsprozess Susanne Wolf / Helena Bilandzic Chatten als Kommunikationsspiel Olaf A....»

«Gina Bombola UNC-KCL Conference May 2015 Hi, all! I’m currently writing a dissertation on female opera singers in classic Hollywood film (1930and this paper eventually will become part of a chapter on how the film industry helped to shape the American movie-going public’s perception of opera. Since I’m going to expand this paper, one of my questions for you is: where do you feel like you wish you had more background information? Also, I could go in a number of different directions with...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.