WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 33 | 34 || 36 | 37 |   ...   | 82 |

«Budapest, 1985 A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának kiadványa technikai szerkesztő: Beke László, Marosi ...»

-- [ Page 35 ] --

Az ajtónak egyszerüen, simán profilált kerete (IV/7. kép) a korarenaissancera megy vissza. A budai várpalota töredékei között számos változata található (Balogh: Mátyás. 1966. I. 125-126; II. 105. kép). Az olasz cinquecentóban is kisebb-nagyobb változtatásokkal gyakran alkalmazták (Róma, San Pietro in Vincoli, sekrestye-ajtó Giulio della Rovete cimerével. XVI. század eleje stb.). Serlio rajza, 86 mely 1566-ban jelent meg (IV/5. kép), egykoru a Minch ajtóval.

Monostor utca 3. sz. ötvös-ház maradványai 119-120 A j t ó. 1586. Lt. sz. I. 7039-7042 (II/45, 47. kép). Méretei: 221 x 135, ajtófél 170 x 24 x 15; friz és párkány együtt 51 x 135; belvilág 171 x 71.

Felirata (feloldva a ligaturákat):

–  –  –

Az első mondat mintegy Jób 22. 21. versének változata. A harmadik sor Máté evangéliumának igéje (7. 1.) a Hegyi beszédből.

P á r k á n y f r i z sarokrozettával, a cimerpajzsban ötvös jelvénnyel (kehellyel) 118 és N I betükkel. Lt. sz. I. 7043 (II/46. kép). Mérete: 31 x 62 x 16.

Irodalom: BALOGH 1934. 145, 139, képpel (eredetének meghatározása, jelentősége). 1935. 22., 44. kép. 1940. 545, 539 képpel. GEREVICH 1940.

XXXVI tábla (Balogh Jolán felvétele). B i r ó 1941. 83. Rados 1942. 23/2, GOLDENBERG 1958. 108.

Hid utca, Bernardus pictor házának maradványa

A k a p u z a t p á r k á n y a, két szélén konzolos lezárással. 1514. Lt. sz. II/29. kép). Méretei: 30 x 207 x 25. Felirata (feloldva a ligaturákat):

TEMPORE SECTE CRUCIATE DOMINO JOHANNI ZOPOL VAJVODE

TRIUMPHANTI

FAVSTE BERNARDVS PICTOR 1 · V · X · I I I I.

Lelőhelye: Hid-utca 308. sz.

Irodalom: BALOCH 1943. 62, 85, 174, 257, 378 (régebbi irodalommal), 63.

kép. ENTZ 1957. 255. GOLDENBERG 1958. 107. SEBESTYÉN 1963. 87. 1.

17. jegyzet. Muzeul Cluj 1967. 48. PASCU-MARICA 1969. 70. 1. 66. kép.

–  –  –

104,109 A j t ó. 1585. Lt. sz. VI. 1502 (II/42. és IV/33. kép). Méretei: 219 x 156 x 20; keresztszélesség 27; belvilág 190 x 88. A cimerpajzsban szakállas fej.

Felirata:

–  –  –

106,111 A j t ó. 1586. Lt. sz. VI. 1504 (II/43. és IV/32-33. kép). Métetei: 252 x 158 x 17; keretszélesség 35; belvilág 186 x 88. 5. A cimerpajzsban B H R monogram

és plasztikusan faragott rózsa. Felirata:

–  –  –

(Margalits 1895. 221. Henkel-Schöne 1967. 1263.)

Mesterjegye (a bal ajtó-felen a párkánytól balra):

A j t ó, középen háromszögben megtört párkánnyal. XVI század vége. Lt.

sz. - (II/44. és IV/35. kép). Méretei: 282-247 x 198 x 15; keretszélesség 29;

107, 110 belvilág 179 x 93. A párkány közepén nyolcszögü mezőben függőlegesen felállitott „tabula ansata”-ban H B monogram (Hensler Benedek ötvösmester monogramja).

A j t ó f é l kettős pilaszterrel, felette kiugró párkánnyal. XVII. sz. eleje. Lt. sz.

VI. 1501. a Méretei: 266 x 48 x 16.

A j t ó f é l kettős pilaszterrel, felette kiugró párkánnyal (az előbbi párdarabja).

Lt. sz. VI. 1501. XVII. sz. eleje. Méretei: 267 x 49 x 18.

A diszitetlen, de sokszorosan tagolt pilaszterfejek későrenaissance jellegüek.

Előzményük – végső fokon – a firenzei Biblioteca Laurenziana fülkéje (The Art Bulletin. XVI. 1934. 140). A pilaszterek megkettőzése szintén a későrenaissance jellegzetességei közé tartozik. Ezek a darabok kétségtelenül a századfordulóról vagy pedig a XVII. század elejéről származnak. Valamennyi maradvány lelőhelye: Hid-utca 22. sz., utóbb Majális utca 29. sz., az egykori pákei villa, ahonnan 1936-ban szállitották be a Muzeumba.

Irodalom: BALOGH 1934. 145. RADOS 1942. 24/1, 24/2, 33/1 (a 3 ajtó rajza). BALOGH 1944. 12. SEBESTYÉN 1963. PL 26 (az 1586-os ajtó rajza).

Muzeul Cluj. 1967. 94., 51. kép. PASCU-MARICA 1969. 81. kép (a megtört párkányu ajtó). H. TAKÁCS 1970. 111. kép (az 1585-ös ajtó tévesen mint a „volt Pákei ház ajtaja”).

A z ó v á r i u n. B a s t a h á z m a r a d á n y a i (Karolina tér déli sora) A j t ó egyszerüen profilált kerettel, fogsoros párkánnyal. XVI. századközepe.

Lt. sz. VI. 1711. Méretei: 188 x 139 x 20; belvilág 160 x 71.

A b l a k. Kettős keresztosztással, egyszerüen profilált kereteléssel, fogsoros

párkánnyal. XVI. sz. közepe. Lt. sz. VI. 1672 (II/30. és IV/41. kép). Méretei:

215 x 182 x 19; párkányszélessége 193.5; ablakfél szélessége 22; a keresztosztásu közök belvilága 35. 5; 36; 38; belvilág 152 x 133.

A b l a k kettős keresztosztással, egyszerüen profilált kereteléssel, fogsoros 88, 91 párkánnyal. XVI. sz. közepe. Lt. sz. VI. 1973. Az előbbi ablak párdarabja.

Méretei azonosak.

A kettős kereszrosztásu ablak, éppen ugy, mint az egyszerü keresztosztásu ablak gyakori forma a XVI. században. A kettős keresztosztásu ablakokat főként jelentősebb termekben alkalmazták. Báthory István 1572-ben ilyeneket rendelt Besztercén, azaz ablakot „in formam dupplicate Crucis pro maiori domo una, pro alijs vero minoribus in formam Simplicis tantum crucis” (Veres 1944. 193).

89, 90 A j t ó 1553. Lt. sz. -. (II/31. és IV/40. kép). Méretei: 215 x 165 x 20;

belvilága 170 x 94; keretszélesség 32; oszlopfej magassága 23. A cimerpajzsban H betü és évszám: 1553.

–  –  –

Irodalom: CSÁNYI 1913. 7. kép (az 1553-as ajtó) BALOGH 1944. 11.

(emliti valamennyi maradványt). RADOS 1942. 19/2 (az 1553-as ajtó rajza).

Szórványmaradványok

P á r k á n y f r i z négy darabban felirattal. 1540 körül. Uj lelet. Méretei:

17. 5 x 126. 5 x 19; betünagyság 5 cm. Igen szép antiquabetüs felirat, amelyet középen „olasz korsó” (alacsony vázában három szál vésett virág) szakit meg.

A felirat töredékes szövege:

... ANTEM... CVIVS • PRO... PATRIAM • TEN.. AD...

... CREDIS... SCANDER... VIRTVTE... T... TE...

A betük tipusa igen közel áll Wolphard Adorján épitkezéseiből kikerült faragványok felirataihoz (1534-1541).

A j t ó p á r k á n y fogsorosdisszel. 1552. Lt. sz. VI. 2780 (II/82. kép).

Méretei: 28.5 x 125 x 19. A cimerpajzsban P S monogram. Felirata: „... C · DOMINI (a cimerpajzstól balra)· M · D · XXXXXII.” Lelőhelye: Közép utca 13 (Deák F.-u.).

F r i z német felirattal. 1556. Lt. sz. -. Mérete: 12 x 129 x 21. Felirata:

WER IN GOT FERTRAVT (a pajzstól balra) DER HOT WOL GEBAVT (a pajzstól jobbra). A pajzsban évszám: 1556. Lelőhelye ismeretlen.

P53 Irodalom: P ó s t a 1903. 52. sz. BALOGH 1935. 22. GOLDENBERG 1958. 108.

P58 P á r k á n y f r i z – maradványa felirattal. 1587 (vagy 1582) Lt. sz. -.

170 (II/86. kép). Méretei: 19 x 76 x 10. 5. Felirata:

–  –  –

(Walther II/2. 1964. Nr. 12806. b.) Lelőhelye: Fő-tér. Tivoli ház.

Irodalom: Erd. Muzeum. 15. köt. 1898. 347 (mint a Régiségtár uj szerzeménye emlitve). GERECZE 1906. 436.

H á r o m o s z t a t u a b l a k szemöldökköve lekopott fogsotos disszel. XVI.

171 század 2. fele. Lt. sz. VI. 1712. (II/84. kép. tévesen ajtópárkánynak nevezve.) Méretei: 32 x 145 x 16. 5. A cimerpajzsban szabójelvényként olló. Lelőhelye: Magyar utca, egykori unitárius házak az északi soron, a jelenlegi unit. Kollégium helyén.

H á r o m o s z t a t u a b l a k szemöldökköve. 1599. Lt. sz. 1699. Méretei:

24 x 161 x 16. 5. A cimerpajzsban: S S betük, a frizen évszám: 1599. Lelőhelye:

Magyar utca, unit. házak.

A j t ó fogsoros párkánnyal. XVI. század vége. Lt. sz. VI. 1711. Méretei:

188 x 137 x 20, belvilág; 161 x 72. Lelőhelye: Magyar utca, unit. házak.

F r i z triglyphes tagolással, rozetta disszel üres cimerpajzzsal. XVI. század vége. Lt. sz. - Méretei: 35 x 119 x 18. Lelőhelye: Közép utca (Deák F. utca).

F r i z maradványai négy darabban: 1. bal szélén voluta-alaku gyámkő levéldisszel (27 x 34); 2. szárnyas angyalfej (27 x 20). 3. jobbfelé forduló ruhátlan szárnyas puttó, aki két kezével a cimerpajzs kihajló ivelésébe kapaszkodik (18 x 28); 4. balfelé forduló, ruhátlan szárnyas puttó, aki hasonlóképpen a cimerpajzsba kapaszkodik, mellette a jobb oldali szárnyas angyalfej maradványa (19 x 27). A friz tehát igy rekonstruálható: középen cimerpajzs két szárnyas puttóval, jobbról és balról egy-egy szárnyas angyalfej, a friz két szélén voluta alaku gyámkőlezárás. XVI. század 3. negyede. Lelőhelye: a plébánia udvara.

173 Z á r ó k ő fejjel. XVI. század vége. Lt. sz. - (IV/52. kép). Méretei:

29 x 15 x 19. A háttér rovátkolt. Lelőhelye: Monostor utca.

174 P á r k á n y - t ö r e d é k madárral. XVI. század vége. Lt. sz. - (IV/51. kép).

Méretei: 34 x 18 x 10. 5. Lelőhelye ismeretlen.

175 C i m e r p a j z s (gyámkőről?). 1583. Lt. sz. I. 9360 (II/85. kép). Meretei:

27 x 22.5 x 3. A cimerpajzsban: lombos ágon álló, bal felé forduló madár, csőrében lombos ággal, valamint az évszám: 1 5 8 3. Lelőhelye: Boldog utca.

Szent Mihály templom sirkövei 184 Siremlék-töredék. oroszlános cimerrel. 1510-1520 körül (II/7. kép).

Fő-tér 14-15. sz., a kapualjban befalazva. Mérete: 77 x 29. -. Irodalom:

Balogh 1943. 263., 145. kép.

P e t r o v i c h P é t e r siremléke. 1558. A nagy templom szentélyében állott.

Basta 1600-ban lerontatta (JAKAB II. 1888. 116).

S i r k ő t ö r e d é k felirattal, jobb széle csonka. Uj lelet. Lapidarium. Mérete:

44 x 42 x 12. Felirata (feloldva a ligaturákat):

ILPVS ERI CVM M...

AETERNA • ET • CARPI...

ANNO • AETATIS • S.....

FESTVM • NAT...........

VXOR MOEST A...........

EIVSDEM................

VXOR MOEST [A].........

DESIDERAT..............

Farkas utcai templom sirkövei (A felsoroltak közül az első hét darab 1911-ben, a templom restaurálásakor került a Muzeumba.)

G e r ő T a m á s s i r k ö v e 1510 körül. Muzeum. Adatai:

BALOGH 1943. 262-263 (régebbi irodalom). 65. kép. – Ujabb irodalom: ENTZ G.: A Farkas utcai templom. 1948. 28. PASCU 1954. 199. fig. 25, GOLDENBERG 1958. 103, 108, Muzeul Cluj 1967. 45. PASCU-MARICA 1969. 55. kép.

–  –  –

G e o r g i u s sirkövének töredéke lekopott cimerrel. Muzeum. Adatai:

BALOGH 1943. 264. – Ujabb Irodalom: ENTZ i.m. 1948. 28. ENTZ 1957.

256 (talán Georgius lapicida sirköve). – Megjegyzendő, hogy a kövön nemesi cimer maradványa vehető ki, mezejében ágaskodó állat törzsével. Ez a cimer pedig aligha lehetett Georgius lapicidáé, a circumspectus civis-é.

185 S e r e s J á n o s s i r k ö v e. 1579. Muzeum. Lt. sz. VI. 1695 (II/90. kép).

Méretei: 123 x 84 x 16.5. A sirkő felső mezejében mélyitett négyszögben cimerpajzs. A mező széles keretén körirat:

QVI OBYT MARTIVS DIE VIGESIMO QVARTO A • D • 1 • 5 • 7 • 9

A sirkő alsó mezejében epitaphiumszerü felirat:

–  –  –

Rovátkolt szivpajzsban mesterjegy monogrammal:

Lelőhelye: a Farkas utcai templom szentélyének északi fala, ahol látható volt a XIX. században is.

Irodalom: ESZTERHÁZY J.: A kvári Boldog Asszonyról cimzett minorita jelenleg ev. ref. templom története s épitészeti leirása. Arch. Közl. IV. 1864.

8. JAKAB Rajzok II. 1888. 24. 1. GERECZE 1806. 433. SÁNDOR 1913/I.

208-210 képpel. BALOGH 1935. 21, 45. kép. HEKLER A.: A magy. müvészet története. Bp., 1935. 155. HEKLER, A.: Ung. Kunstgeschichte.

Berlin, 1937. 94. Balogh 1940. 554 képpel. ENTZ 1948. 28. BALOGH 1956. 313. 1961. 353. 1964. 353. PASCU-MARICA 1957. 78. BALOGH 1970. 245. 1973. 257. - L.

még Seres János tevékenységéről szóló irodalmat:

Ars Hungarica. 1974. 373.

–  –  –

Mesterjegye, nyilván Berkenyesi Máté céhmester jegye:

Lelőhelye: a Farkas-utcai templom nyugati előcsarnoka.

Irodalom: SÁNDOR 1913/I. 211-212. SÁNDOR 1913/II. 60-62. ENTZ 1948.

28. Kelemen Lajos Emlékkönyv. Kvár. 1957 (a boritólap disze). GOLDENBERG 1958. 109. BALOGH J.: A müvészet Mátyás király udvarában. II. Bp., 1966.

569-g. kép. Muzeul Cluj. 1967. 45.

D o m i n u s M a r t i n u s s i r k ö v e. XVI. századvége Muzeum. Lt. sz. VI.

1715. Méretei: 103 x 89 x 30. A sirkő felső része hiányzik. A megmaradt rész

diszitetlen. Ékessége a kitünően megkomponált, antiquabetüs felirat:

VOX COELESTIS

BEATI MORTVI QVI IN

DOMINO MORIVNTVR

NON GENVS ET GAZAE FACIVNT NON FAMA BEA TV [M]

PARTA LABORE LICET NOBILITASQVE VETVS

ILLE BEATVS ERIT DNO QVI RITE QVIESCIT

MARTINVS PATRI VT GLORIA PARA SOLI

QVI PIETATE POTENS ET SERVANTISSIMVS AVC[toritate]

ET SANCTA CLARVS RELLIGIONE FVIT

SPIRITVS ASTRIFERAS CiNerIS MIGRAVIT IN ORAS

HIC LAPIS OSSA TEGIT NOMEN IN ORBE VIGET

CATHARINA BEK CONSORS

MARITO CHARISSIMO ET

MARTINVS LITERATVS FILIVS

PARENTI OPTIMO

PERENNIS..... SDEBIL /?/ POSVERVNT [MON] VMENTVM (A felirat 1, 2, 3 sora idézet: Jelenések könyve 14. 13.) Irodalom: SÁNDOR 1913/I. 213.Pages:     | 1 |   ...   | 33 | 34 || 36 | 37 |   ...   | 82 |


Similar works:

«Zur strafrechtlichen Beurteilung von IT-Sicherheitslücken Seminar aus Internetrecht ao. Univ. Prof. Dr. Zankl WS 2005/2006 Lukas Feiler Matrikelnummer: 0201227 Anmerkung vom 11. Februar 2009: Eine der zentralen Thesen dieser Arbeit war, dass das Tatbestandsmerkmal der „Verletzung“ einer Sicherheitsvorkehrung in § 118a Abs 1 StGB idF des StRÄG 2002 (BGBl I 134/2002) dazu führte, dass viele Arten der Zugangsverschaffung zu einem Computersystem nicht tatbestandlich waren. Wie in der Arbeit...»

«The Glass Castle A Memoir Jeannette Walls SCRIBNER New York London Toronto Sydney Acknowledgments I'd like to thank my brother, Brian, for standing by me when we were growing up and while I wrote this.  I'm also grateful to my mother for believing in art and truth and for supporting the idea of the book; to  my brilliant and talented older sister, Lori, for coming around to it; and to my younger sister, Maureen, ...»

«Church Discipline Run Amuck! The Two Matthew 18 Formulas In Light of the Love Commandments By Rev. Kevin S. Johnson Jesus in Matthew 18: 15-18 If your brother sins against you, go and show him his fault, just between the two of you. If he listens to you, you have won your brother over.16* But if he will not listen, take one or two others along, so that `every matter may be established by the testimony of two or three witnesses.'17* If he refuses to listen to them, tell it to the church; and if...»

«The Talkative Wig Eliza Lee Follen The Talkative Wig Table of Contents The Talkative Wig Eliza Lee Follen i The Talkative Wig The Talkative Wig 1 The Talkative Wig Eliza Lee Follen This page copyright © 2001 Blackmask Online. http://www.blackmask.com This etext was produced by Charles Franks and the Online Distributed Proofreading Team. Pray, dear Mother, said the boys, tell us what else you heard in the old garret. You know, said she, it was on a rainy Sunday when my mother sent me up there...»

«An Archaeology of Irish Cinema: Ireland’s Subaltern, Migrant and Feminist Film Cultures (1973-87) Submission for Doctor o f Arts by M aeve Connolly, B.A., M.A. Dublin City University School o f Communications Supervisor: Stephanie McBride September 2003 Declaration: / hereby certify that this material, which I now submit fo r assessment on the programme ofstudy leading to the award o f a Doctor ofArts is entirely my own work and has not been taken from the work o f others save and to the...»

«TU Wien International Strategiekonzept 2013+ Global Strategy INHALT PRÄAMBEL 5 1. TU WIEN INTERNATIONAL 6 2. STRATEGISCHE LEITSÄTZE 7 3. ZIELE UND MASSNAHMEN 8 3.1 Die strategische Ausrichtung der internationalen Austauschbeziehungen mit exzellenten Hochschulen weltweit 8 3.2 Die Sicherung eines attraktiven, interkulturell geprägten Studienund Forschungsumfeldes an der TU Wien 10 3.3 Die Förderung der Auslandsmobilität von Studierenden, Nachwuchswissenschaftlern,...»

«A Campaign to Promote Civic Education: A Model of How to Get Education for Democracy Back into U.S. Classrooms in All Fifty States Suzanne Soule Center for Civic Education soule@civiced.org Ted McConnell mcconnell@civiced.org www.representativedemocracy.org Paper presented at the International Conference on School Reform: Research and Practice, Vancouver, December 13–14, 2006. Abstract The founders of the U.S. universal system of free public education made education for citizenship a core...»

«Umsetzung grundlegender Standards für Obsorgeberechtigte von unbegleiteten minderjährigen flüchtlingen Länderbericht Österreich Heinz Fronek Marie Rothkappel Asylkoordination Österreich Take Time !!!! take action Listen Be and Tell aFriend Take Time. Take time !! BE take SURE the Fight lead ! ! ! 4U !!! Take Time Be honest Be ASK kind ! ! !!! Tak e Understand TAKE TIME children Ti me With financial support of The Netherlands Umsetzung grundlegender Standards für Obsorgeberechtigte von...»

«Feasibility Study on a Pacific Underwater Cultural Heritage Capacity Building Programme By: Jennifer F. Mckinnon and Jun Kimura With contribution by: Ross Anderson Opinions expressed in this study are those of the authors and are not to be taken as reflecting the views of UNESCO. Published by the UNESCO Office for the Pacific States in Apia P. O. Box 615 Apia, Samoa ©UNESCO 2012 All rights reserved WS/2012/CLT/RP/3 i Table of Contents 1. Introduction 1 2. Background 1 3. Selected Existing and...»

«©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte MARTIN BROSZAT HITLER UND DIE GENESIS DER „ENDLÖSUNG Aus Anlaß der Thesen von David Irving Die englische Ausgabe des Hitler-Buches von David Irving 1, zwei Jahre nach der gereinigten deutschen Fassung2 im Frühjahr 1977 erschienen, hat in der inund ausländischen Öffentlichkeit Furore gemacht. Der schon aus früheren zeitgeschichtlichen Veröffentlichungen3 als „enfant terrible bekannte britische Autor lancierte eine These, die auch manchen seiner...»

«Die UNO im Überblick Alle Informationen der Broschüre haben den Stand von August 2006, soweit nicht anders vermerkt. Herausgegeben von der UNO-Hauptabteilung für Presse und Information, New York, NY 10017, USA www.un.org Editorial Unit, Press Service, News and Media Division Room S-900F, Fax: +1 212 963-1334 Deutsche Übersetzung und Aktualisierung durch das Regionale Informationszentrum der Vereinten Nationen für Westeuropa (UNRIC), Verbindungsbüro in Deutschland, UN Campus,...»

«Az S-Bahn rendszer budapesti megvalósíthatósága TDK-dolgozat 2013. október Készítette: Bersényi Ágoston Konzulensek: Dr. Kazinczy László Boldvai Ernő Az S-Bahn rendszer budapesti megvalósíthatósága Bersényi Ágoston TDK dolgozat Köszönetnyilvánítás Dolgozatom elkészültéért köszönettel tartozom konzulenseimnek: Kazinczy László tanár úrnak, aki a témaválasztásomat segítette, és a bécsi látogatást is ajánlotta számomra; valamint Boldvai Ernő úrnak, aki...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.