WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 31 | 32 || 34 | 35 |   ...   | 82 |

«Budapest, 1985 A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának kiadványa technikai szerkesztő: Beke László, Marosi ...»

-- [ Page 33 ] --

A f e j e d e l e m s z á l l á s a ( h o s p i c i u m ). Emlitik 1573-ban a városi számadások (JAKAB II. 1888. 221). Valószinüleg azonos Kakas András Fő téri házával.

B á t h o r y B o l d i z s á r h á z a. 1592. febr. 5. Kvár szkve: „Báthory Boldisár maga házához száll”, amikor menyegzőjére ment Gyaluba (V/XV, 128). Elfogatása után (1594. aug. 29) a fejedelem Báthory Boldizsár szállását (hospitium) lepecsételtette (BETHLEN FARKAS III. 468).

B o r n e m i s z a G e r g e l y h á z a. 1593. szept. 10. Gyfehérvár. Báthory Zsigmond megerősiti a gyfehérvári országgyülés határozatait. „Helye az repositumnak Kolosvar legyen az Bornemisza Gergely házánál, kiről méltó conuentiot tegyenek az conservatorok, az biró penig az tanáccsal egyetemben szorgalmatos gondot viseljen annak őrzésére.” (Erd. Orsz. Eml. III. 1874. 424-425). – Bornemisza Gergelyt 1563-ban vették fel az ötvösmesterek sorába (JAKAB II. 1888.

313). Utóbb kereskedéssel is foglalkozott (GOLDENBERG 1958. 272).

S e r e s I s t v á n ö t v ö s m e s t e r h á z a. 1594. aug. 29-én Szamosközy feljegyzése szerint a törökpárti főurak közül néhányat „Seres vagy Széczi István házánál” vontak kinpadra (IV. 1880. 46). Ugyancsak Szamosközy jegyezte fel, hogy 1598-ban: „Missi postea statim die Stephanus Seres, patria Zechi dictus, vir praetoria et Johannes Longus, perspectae virtutis et prudentiae cives” (II. 1876. 118).

Szamosközy feljegyzése tisztázza a Szécsi Seres család származását és névhasználatát. Setes házáról Bethlen Farkas is irt ugyancsak az 1594-es események alkalmából (III. 470). 1613. októberében és valószinüleg november 19-én is Bethlen Gábor itt szállt meg (Erd. Tört. Adatok. IV. 1862. 182.); 1630-ban a császár követe, Sennyei Sándor (ugyanott 199). Seres István ötvösmesterről adatok vannak, 1574-ből, amikor Stephanus Szetchi néven vették fel az ötvös magisterek közé (JAKAB II. 1888. 313), továbbá 1584-ből, 1639-ből (SZÁDECZKY L.: Iparfejlődés és a czéhek története Magyarországon. Bp., 1913. 85, 137, 139). 1627-ben céhmester (JAKAB Okl. II. 1888. 276).

K a t h o n a i M i h á l y f ő b i r ó h á z a. 1598. aug. 20-án este a visszatérő Báthory Zsigmond fejedelem egyenesen Kathonai Mihály főbirő házába ment (JAKAB II. 1888. 300). Feltehetőleg ugyanezen a házon dolgozott Kőmüves Mihály Kathonai megbizásáből 1598-ban (Kvár szkve VIII/III. 11). Kathonai Mihály ötvösmester volt, 1576-ban vették fel a magisterek közé (JAKAB II. 1888. 313). Kolozsvár városa 1585-ben „Katonai Eötves Mihálytól” kupát vásárolt, amelyet Kendi Sándornak ajándékoztak (Kvár szkve III/XXII. 27). 1585-ből való „Katonai Eötvös Mihály regestruma”, melyben a következő feljegyzés olvasható: „Biró uram hagyásából csináltam pogán pénzt egy gyrat, melyet biró uram elosztogatott. Az ezüstje, csinálása fl. 10.” (Kvár szkve III/XXII. 58.) Ö t v e s F e r e n c n é h á z a. 1596. április 27-én „Petrus Paulus és Erdély Ferenc doctor” szállása (Kvár szkve VII/XXI-a. 14).

M u n i c h ( B a r á t ) S e b e s t y é n h á z a. 1596-ban Munich Sebestyén kolozsvári kereskedő és felesége Viczey Anna hagyatékának felosztásakor „az elseo hazban negy eoregh kep-” et találtak, a többi szobákban még kilenc „keozepzerew” képet (JAKÓ 1957. 374). L. még az 1597 márc. elsején kelt magyar nyelvü hagyatéki jegyzéket (GOLDENBERG 1958. 400-402).

R ó s á s J á n o s c h i r u r g u s h á z a. A Rósás család tagja, aki Báthory Istvántól 1581 márc. 18-án Varsóban cimeres nemeslevelet kapott. (A cimereslevél

eredetije: Kvár, Román Akadémia Levéltára, régebben Erd. Nemz. Muz. Levéltára, elhelyezve az Egyetemi Könyvtár disztermében.) Ebben a neve igy szerepel:

„Johannes Rosas chirurgus ex comitatu Bachiensi”. Házának maradványai: RI monogramos, cimeres baluszter-oszlop 1580-ból, mely egykor udvari tornác árkádjait tarthatta. A cimert (koronából kinövő egyszarvu) Kelemen Lajos azonositotta a fent emlitett cimereslevéllel, ugyanő közölte a darab kolozsvári provenienciaadatát. Ez a töredék az 1930-as években a válaszutl báró Bánffy kastély parkjában állott, utóbb nyomaveszett. Rósás chirurgus háza valószinüleg nem azonos a hasonló nevü szenátor Fő tér 19 [20] számu házával (BALOGH 1944. 10. és 1974/2.

275 – téves azonositás), mivel az utóbbit özvegye, Teomeosvari Sára 1610-ben kelt feliratos tábláján polgári (prudens et circumpectus), nem pedig nemesi titulussal illeti.

„L á b a s h á z a k.” 1582-1586 közötti időből, valamint 1634-ből adatok vannak a kvári házak udvarán lévő e m e l e t i f a- v a g y k ő o s z l o p o s f o l y ó s ó k r a és az un. „l á b a s h á z a k ” - r a. (1582-1586 Protocolla iudiciaria p.

P54, 55 411; 1634. Divis. 105., a kvári Állami, régebben Városi Levéltárban. – JAKÓ 1957. 369.)

–  –  –

Muzeul de Istorie din Cluj /egykor az Erdélyi Nemzeti Muzeum Régiségtára/ E jegyzék közlésekor őszinte nagy hálával emlékezem meg dr. Constantin Daicoviciu professzorról, a Muzeum elhunyt igazgatójáról, a kiváló régész akadémikusról, aki szives jóakaratával, a tudományos célt méltányló megértésével mindenkor segitségemre volt és készséggel engedélyezte a Kőtár anyagának ismételt tanulmányozását, fényképezését, mind az 1930-as években, mind pedig jóval később, az 1960-as években.

A Muzeum páratlanul szép Kőtára a XIX. század végén kezdett kialakulni a kvári házak bontásából kikerült faragványokból. Ez az anyag az évek során egyre bővült, egyre gazdagodott. Első rendszerezője és első kiállitásának rendezője dr. Pósta Béla professzor, muzeumigazgató volt, aki az egész gyüjteményt az Egyetem központi épületének egyik alagsori nagy termében állitotta ki a rómaikori kőtárral együtt. Erről beszámolót is irt (PÓSTA B.: Kőemlékek felállitása az Erd. Nemz. Muzeum Érem- és Régiségtárában.

Muzeumi és Könyvtári Értesitő. 1907. 138-147, 10, 11. kép). E sorok irója 1931-ben még ott, az Egyetem alagsorában látta a gyüjteményt. Egy évvel később, 1932-ben dr. Ferenczi Sándor és Duka Péter átszállitották a Muzeum Bástya-utcai épülete jobb szárnyának a földszinti teremsorába. A szebbnél szebb faragott ajtóknak, ablakoknak, faragványoknak élményt keltő, hatásos felállitása 73, 102 (II/24, 39. kép) Ferenczi Sándor érdeme és nagy munkája, melyben hüséges 193 segitőtársa volt Duka Péter. Ugyanilyen elvek szerint folytatta a kiállitás kiegészitését dr. Entz Géza és igy folytatódik napjainkban is egyre ujabb darabokkal.

A Kőtár első katalógusát Pósta Béla állitotta össze 1903-ban. A Muzeum uj katalógusa, illetve vezetője 1967-ben jelent meg dr. Hadrlan Daicoviciu muzeumigazgató szerkesztésében, irták az intézet muzeológusai, a középkori Kőtárról szóló részt Viorica Marica.

Wolphard Adorján épitkezéseinek a maradványai.

61 A b l a k keresztosztással. 1534. Lt. sz. VI. 1550 (II/13. kép). Méretei:

253 x 222 x 24. belvilága: 190 x 146. Cimerpajzsban Wolphard Adorján cimere:

hármas halmon álló. csőrében leveles ágat tartó madár. Felirata: DOMINVS · ERIGIT · ELIOS · MDXXXIIII. Lelőhelye: a Wolphard-ház emeleti ablaka.

59 A b l a k keresztosztással. 1534. Lt. sz. VI. 1551 (IV/15. kép ). Méretei:

253 x 204 x 21, belvilága 188 x 146. Felirata: PATERE · ET · ABSTINE · MDXXXIIII. A cimerpajzsban a Wolphard-cimer. Lelőhelye: a Wolphard-ház emeleti ablaka. Ez a két ablak az emelet bal szárnyán az utcai nagy szobából nyilt.

A b l a k keresztosztással. 1536. Lt. sz. VI. 1553. Méretei: 248 x 240 x 17;

belvilág 188 x 151. Cimerpajzsban a két sárkánytól övezett Wolphard-cimer.

Felirata: DOMINVS · REFVGIVM · MEVM · ET · VIRTVS · MDXXXVI. Lelőhelye: a Wolphard-ház emeleti jobb szélső ablaka, mely a kisebbik szobából nyilt.

Az ablakok rajzai Pákei Lajostól, Rados Jenő tanitványaitól (1942. 22/1), Sebestyéntől (1963. P1. 11).

Az egyszerüen profilált, keresztosztásu ablakok tipusa először Mátyás budai várpalotáján tünt fel, majd országszerte meghonosodott (Bács, Nyirbátor, Kőszeg, Simontornya, Ötvöskónyi, Pécs, Várad, Szeged, Bártfa stb.). Ezt nevezték „fenestra ytalicalis”-nak (BALOGH. J.: A müvészet Mátyás király udvarában.

Bp., 1966. I. 127; II. 106. kép). A friz disze, a szalagos cimerpajzs előfordul mind Budán, mind pedig Gyulafehérvárt, a Lázói kápolna (1512) nyugati kapuján (B a l o g h 1943. 96. kép), valamint egy friztöredéken is (Gyfehérvár, Muzeum).

Irodalom (a három ablakhoz): JAKAB Rajzok. II. 1888. V. tábla. PÓSTA 1903. 29-30, 34. sz. (ajtóknak nevezi). S á n d o r 1913/II. 58. CSÁNYI 1913.

3. kép. FERENCZI 1922. 101-102 (a cimer megfejtése). BALOGH 1935. 38.

kép (ablak). BALOGH 1943. 100–101, 260–261., 149–151, 153. kép.

GOLDENBERG 1958. 104-107. SEBESTYÉN 1963. P1. 11. BALOGH J.: A müvészet Mátyás király udvarában. Bp., 1966. I. 127. latoria 1968. 419. kép.

Muzeul Cluj. 1967. 48-49. FEUERNÉ TÓTH R. előadása. Ars Hungarica. 1975/2.

349 (tévesen kettős osztásunak nevezi).

64-65 A j t ó. 1541. Lt. sz. VI. 1554 (II/15, 16. kép ). Méretei: 259 x 145 x 16-22, belvilág 183 x 88. Cimerpajzsban a Wolphard cimer papi kalappal (Wolphard

Adorján erdélyi püspöki vikárius volt). Felirata:

–  –  –

(a feliratban az A E és az A V betük ligaturásak). Lelőhelye: a Wolphard-ház földszinti ebédlője (Jakab Rajzok, II. 1888, V. tábla). Rajzai Pákei Lajostól, Rados tanitványaitól (20), Sebestyéntől (Pl. 12).

Az ajtó pilasztefejezetei oly tipust követnek, mely végső fokon Leon Battista Alberti-re megy vissza (Firenze, Cappella Rucellai, Santo Sepolcro). Mátyás budai palotáján két változatban is feltünik. Később megtaláljuk az esztergomi Bakócz kápolna vörösmárvány stallumán, a pomázi tabernakulumon (1519), egy pécsi töredéken és a balatonszemeli tabernakulumon (BALOCH i. m. 1966. I. 111, 124.

II. 82, 84. kép).

Irodalom: JAKAB Rajzok II. 1888, V. tábla. SZÁDECZKY L.: Kovacsóczy

Farkas kancellár. Bp., 1891. cimlap. PÓSTA 1903. 27. sz. VERESS E.:

Izabella királyné. Bp., 1901. 227 (Martinuzzi kvári házából). PÓSTA 1907. 12.

kép. CSÁNYI 1915. 5. kép. GEREVICH T. – GENTHON I.: A magy. tört.

képeskönyve. Bp., 1935. (Martinuzzi házából, 1512). BALOGH 1935. 39. kép (Wolphard ajtó). 1940. 588. képpel, 1943. 168. kép. 1953. 39. kép. 1956. 223.

kép. GOLDENBERG 1958. fig. 16. BALOGH 1961. 257. kép. 1964. 257. kép.

1970. 361. kép. BALOGH I.: A müvészet Mátyás király udvarában. Bp. 1966. I.

P56 111. V. KOVÁCS S.: Magy. humanisták levelei. Bp., 1971. 38. kép.

Wolphard István főbirő épitkezéseinek maradványai 129, 110 A j t ó. 1579. Lt. sz. 1549. (II/54, 58. kép.) Méretei: 256 x 175 x 19. 5 - 26;

belvilág 186 x 121; ajtófél szélessége 30, oszlopfő magassága 25. A párkány alsó részén rovátkolás. Cimerpajzsban a két sárkánytól övezett Wolphard cimer (három

tőrrel átszurt sziv). Felirata:

–  –  –

Idézet Persius szatiráiból 5.153. (Margalits 1895. 544; Henkel-Schöne 1967.

1000; Walther II/5. 1967. Nr. 33944.)

Mesterjegye:

Lelőhelye: a Wolphard-ház egyik földszinti szobája, a kapubejárattól balta (Balogh 1944. 8. kép). Rajzok: Pákeitől, Rados tanitványaitól (1942. 28/13), Sebestyéntől (1963. P1. 13).

Irodalom: JAKAB Rajzok. II. 1888. V. tábla. SZÁDECZKY L.: Kovacsóczy Farkas. Bp. 1891. 3. PÓSTA 1903. 31. sz. VERESS E.: A Hunyadiak siremlékei.

Magyarország Müemlékei. I. Bp., 1905. 107, SÁNDOR 1913/II. 59-60. CSÁNYI

1913. 8. kép. CSABAI 1934. 49 (remeke az erdélyi maszk-plasztikának).

GOLDENBERG 1903. 104-107. SEBESTYÉN 1963. Pl. 13. Muzeul Cluj 1967.

49. PASCU-MARICA 1969. 68. kép. BALOGH 1970. 360. kép.

–  –  –

(Walther II/5. 1967. Nr. 33942 – első emlitése 1576-ban.) Lelőhelye: a Wolphard ház emeleti vestibuluma, a nagy kandalló mellett (BALOGH 1944. 11. kép). Rajza Pakeitől, Rados tanitványaitól (1942. 22/2).

A fél-oszlopokkal diszitett ajtófelek analógiáit megtaláljuk Sebastiano Serlio 97 rajzán (II/37. kép) és másutt is az olasz későrenaissance idején.

Irodalom: JAKAB Rajzok. II. 1888. IV. tábla. PÓSTA 1903. 23. sz.

SÁNDOR 1913/II. 57-60. BALOGH 1935. 41. kép. GOLDENBERG 1958.

104-107. PASCU MARICA 1969. 74. BALOGH 1973. 361. kép.

P á r k á n y t ö r e d é k (ajtó vagy ablak-szemöldökkő) 1581. Méretei: 42 x 119 x 17. Cimerpajzsban a Wolphard-cimer. Felirata: „... NDAT (a cimerpajzstól balra) IO·VANIVS 1581”. (a cimerpajzstól jobbra). - Rajza Rados tanitványaitól (1942. 26/3).

Mesterjegye:

132 K a n d a l l ó (II/49. kép). A füstfogónak félnyolcszeget képező széles párkánya rozetta-disszel és a Wolphard-cimerrel. Méretei: 105, 84, 120 széles a párkány három éle; 42 a magasság; vastagsága 27-29. A cimerpajzs és a rozetták háttere rovátkolt. Lelőhelye a Wolphard-ház földszinti szobája. Erről Pákei rajza: Balogh 1944. 13. kép.

134, 136- K a n d a l l ó (II/48, 50, 51. és IV/26. kép). A füst fogónak fél nyolcszöget 137, 133 képező párkánya triglyphes tagolással, a triglyphek között rozettákkal, és két levéldiszes gyámkővel. Méretei: 190, 114, 108 széles a párkány három éle. 34 a magassága; 19 a vastagsága. A gyámkő méretei: 46 x 62 x 21. Rovátkolás a gyámkő mezejében. A cimerpajzsban Stephanus Wolphard monogramja.

Lelőhelye: a Wolphard-ház emeleti vestibuluma, az 1581-es ajtó mellett. Erről Pákei rajza: BALOGH 1944. 11. kép. - (IV. közleményben IV/21. kép); valamint Pákei rajzai a rozettákról (IV/26. kép).

Irodalom: JAKAB Rajzok. II. 1888. IV. tábla. (emeleti kandalló), PÓSTA 1903. 33. sz. PÓSTA 1907. 147. képpel. SÁNDOR 1913/II. 57-60. CSÁNYIPages:     | 1 |   ...   | 31 | 32 || 34 | 35 |   ...   | 82 |


Similar works:

«MY SEARCH FOR CARBOCATIONS AND THEIR ROLE IN CHEMISTRY Nobel Lecture, December 8, 1994 by G E O R G E A. O L A H Loker Hydrocarbon Research Institute and Department of Chemistry, University of Southern California, Los Angeles, CA 90089-1661, USA “Every generation of scientific men (i.e. scientists) starts where the previous generation left off; and the most advanced discoveries of one age constitute elementary axioms of the next. Aldous Huxley INTRODUCTION Hydrocarbons are compounds of the...»

«4EC entrance exam Listen to the radio programme. Tick () A, B or C. End of course test A – Track 20 (NEF – Intermediate) Example: What’s the name of the radio programme? B Movie Review.  A Moving Now. C This week’s movies. 1 What role did Jack White play in Space Idiots? A A tennis star. B An artist. C An astronaut. 2 What sort of film is Amazing Weekend? A An action film. B A sci-fi thriller. C A romantic comedy. 3 At the start of the film, how do the two main characters in...»

«Live to Learn Keith Phillip Voss sits aJ the kitchen table with a never-ending cup of bLack coffee and tells his Story.. I've done a lot of things and collected a lot of things. I was never satisfied without learning as much as possible about whatever interested me. Some of my lifelong interests have included rocks, spiders, snakes, frogs, birds of prey, Smith & Wesson revolvers, Winchester.single~shot rifles, all the different metallic cartridges, old Heddon fishing lures. Mason brand wooden...»

«Effect of Residence Time on Microbial and Chemical Quality of Reclaimed Water In Urban Infrastructures Item type text; Electronic Dissertation Authors Ajibode, Oluyomi Marriet Publisher The University of Arizona. Rights Copyright © is held by the author. Digital access to this material is made possible by the University Libraries, University of Arizona. Further transmission, reproduction or presentation (such as public display or performance) of protected items is prohibited except with...»

«MONITORING THE EFFECTIVENESS IN ELIMINATING THE TRACE PRESENCE OF AOZ (FURAZOLIDONE DERIVATIVE) RESIDUE IN PENAEUS MONODON AND ITS PRODUCTS UNDERGOING DIFFERENT PROCESSING REGIMES TAN THUAN CHEW MONITORING THE EFFECTIVENESS IN ELIMINATING THE TRACE PRESENCE OF AOZ (FURAZOLIDONE DERIVATIVE) RESIDUE IN PENAEUS MONODON AND ITS PRODUCTS UNDERGOING DIFFERENT PROCESSING REGIMES by TAN THUAN CHEW Thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Master of Science JANUARY 2008...»

«Croydon Council For general release REPORT TO: TRAFFIC MANAGEMENT CABINET COMMITTEE 8 OCTOBER 2013 AGENDA ITEM: 13 SUBJECT: INTRODUCTION OF NEW PARKING RESTRICTIONS VARIOUS LOCATIONS LEAD OFFICER: Executive Director of Planning and Environment CABINET Councillor Phil Thomas, Cabinet Member for Highways MEMBER: and Environmental Services WARDS: Addiscombe, Ashburton, Coulsdon East, Heathfield, New Addington, Norbury, Selsdon & Ballards, South Norwood, Thornton Heath, Waddon and West Thornton...»

«70 BOROUGH COUNCIL OF KING’S LYNN AND WEST NORFOLK DEVELOPMENT CONTROL BOARD Minutes of a Meeting of the Development Control Board held on Monday 21 June 2004 at 5.30 pm in the Committee Suite, King’s Court, Chapel Street, King’s Lynn PRESENT: Councillor Mrs C P Sharp (Chair) Councillors Mrs J M Brown, A F Burch, Mrs B A Burch, J L Collop, I Gourlay (sub), D M Johnson, T C Manley, M J Peake, C J Smith, Mrs V M Spikings, M S Storey, H C Symington, A M White and Mrs M V Wood Apologies for...»

«Az S-Bahn rendszer budapesti megvalósíthatósága TDK-dolgozat 2013. október Készítette: Bersényi Ágoston Konzulensek: Dr. Kazinczy László Boldvai Ernő Az S-Bahn rendszer budapesti megvalósíthatósága Bersényi Ágoston TDK dolgozat Köszönetnyilvánítás Dolgozatom elkészültéért köszönettel tartozom konzulenseimnek: Kazinczy László tanár úrnak, aki a témaválasztásomat segítette, és a bécsi látogatást is ajánlotta számomra; valamint Boldvai Ernő úrnak, aki...»

«RFP CONTRACTOR City of Rialto Purchasing Division Purchasing Manager: William Jernigan Phone: (909) 820-2570 Fax: (909) 820-2600 Email: procurement@rialtoca.gov REQUEST FOR PROPOSAL #15-048 Auto Body Repair Services Closing Date: January 15, 2015, 4:00 P.M. RFP Number: 15-048 Due Date: January 15, 2015 Time: 4:00 P.M. Project: Auto Body Repair Services The prospective supplier shall submit a fully executed sealed proposal, to be received no later than 4:00 P.M., January 15, 2015. Sealed...»

«AGENDA COMMITTEE ON CAMPUS PLANNING, BUILDINGS AND GROUNDS Meeting: 1:10 p.m. Tuesday, May 13, 2008 Glenn S. Dumke Auditorium A. Robert Linscheid, Chair George G. Gowgani, Vice Chair Herbert L. Carter Carol R. Chandler Kenneth Fong William Hauck Peter G. Mehas Jennifer Reimer Kyriakos Tsakopoulos Consent Items Approval of Minutes of Meeting of March 11, 2008 1. Amend the 2007-2008 Capital Outlay Program, Non-State Funded, Action 2. Amend the 2007-2008 Capital Outlay Program, State Funded,...»

«csav deutschland csav deutschland Hapag-Lloyd fusioniert mit chilenischer Reederei CSAV Die größte deutsche Reederei geht mit einem chilenischen Konkurrenten zusammen. Das Containergeschäft von CSAV soll vollständig in Hapag-Lloyd aufgehen. Hapag-Lloyd und CSAV fusionieren Containergeschäft Deutschlands größte Containerreederei Hapag-Lloyd und die chilenische CSAV schließen sich zur weltweiten Nummer vier zusammen. Damit kehrt auch das Hafen Hamburg Adresse. Hafen Hamburg Marketing...»

«Antibiotika-Forschung: Probleme und Perspektiven Stellungnahme Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Hamburg Band 2 Antibiotika-Forschung: Probleme und Perspektiven Stellungnahme Akademie der Wissenschaften in Hamburg Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina – Nationale Akademie der Wissenschaften – Die Akademie der Wissenschaften in Hamburg ist Mitglied in der Die Leopoldina wurde 1652 gegründet und versammelt mit etwa 1500 Mitgliedern hervorragende Wissenschaftlerinnen...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.