WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 30 | 31 || 33 | 34 |   ...   | 82 |

«Budapest, 1985 A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának kiadványa technikai szerkesztő: Beke László, Marosi ...»

-- [ Page 32 ] --

Irodalom: BALOGH 1943. 101, 261, 154. kép. BALOGH 1944. 12. DEBRECZENI 1957. 229.

A j t ó p á r k á n y 1561-ból. Elpusztult (Debreczeni nem emliti).

46-51 Ó v á r, M á t y á s - h á z (II/5, 6. és IV/36-39. kép) Helye a Szentlélek és a Torony utca találkozásánál kiszélesedő kis tér déli során a Klastrom utca sarkán, szemben az Óvár déli bejáratával (egykori kapujával), a későbbi Mátyás király utcával. Tehát igen hangsulyos központi helyen áll.

Történeti adatok:

1467. szept. 29. Kvár. Mátyás király, mivel „Regiam decet Majestatem domum et locum nativitatis suae” kiváltságokkal felruházni, továbbá tekintetbe véve hiveinek kérését Stephanus Kolb-nak az érdekében és az ő apósának Jacobus Mehffinek hüséges szolgálatait, „quendam fundum Curiae, seu domum ipsius lapideam in veteri Castro Colosuar ex opposito nouae civitatis sitam et habitam, cui ab orientali quaedam platea per quam iter ad Claustrum Beatae Mariae virginis in eodem veteri Castro habitum, ab occidentali vero domus Anthonii Veres contigue vicinari dicuntur”, azaz ezt a házat minden hozzátartozandóságával együtt (vineis, agris, pratis, terris arabilibus) minden adó alól felmenti, amelyeket Stephanus Kolb és felesége Méhffi Orsolya, valamint testvére Méhffi Erzsébet (mindketten Méhffi Jakab leányai) fizetni kötelesek voltak.

1648. dec. 23. A kolozsmonostori konvent ezt az oklevelet, melynek eredeti pecsétes hártyapéldányát Petrus Huszár senior Caspar Kovács főbiró megbizásából bemutatta, átirja.

1649. dec. 12. II. Rákóczi György, a fenti okleveleket átirja és Kovács Gáspár szenátor házát, azaz „domum natalem quippe nunquam intermoriturae memoriae Principis et Regis Hungariae Matthiae bono jure possideret, et aequitate et veneratione tanti regis moti” minden adó alól felmenti (JAKAB Okl. II. 1888.

320-322).

1575. Heltai Gáspár feljegyzése: „Kolozsvárban lött a felséges Mátyás király az Óvárban egy régi házban, mely a déli kapunak szintén ellenében vagyon” (Heltai Krónikája. I. III. r. sz). Heltai korában a ház ajtaján és ablaka vastábláján ott volt a Hunyadi család cimere: a holló.

1749. Franciscus Fasching: „... In minori foro stat alterum Templum coenobio in ruinam vergente, quod Mathias I. Hungariae rex cujus gentilitia quoque domus

non procul visitur, Ordini Praedicatorum Construi fecerat” (FASCHING, F.:

Nova Dacia. Claudiopoli, 1743. 81).

1746 január. Tanuk kihallgatása „az Óvárban Mátyás király nevezete alatt lévő kőháznak proprietassa” felől (JAKAB Okl. I. 1870. 410-413).

1769. A bázac kórházzá alakitják (JAKAB II. 130-131; DEBRECZENI 1957. 234).

Rajzok a Mátyás házról Pákei Lajostól: földszinti alaprajza, emeleti alaprajza több példányban, ezek közül az egyik földszinti alaprajz a boltozatokat is jelzi;

keresztmetszete és hosszmetszete egy lapon. Régi felvételek: Veress Ferenc fényképe; fametszet Kővári László könyvében (KŐVÁRI 1866, 303); „Az öreg emeletes ház, mint képünk is mutatja, még mind régi felosztását birja, jelenleg Kvár város tulajdona”; Osztrák Magyar Monarchia irásban és képben, XX. (Magyarország VII.) 1901. 153., NAGY 1926. 29 (Tóth István rajza).

A házat a XX. század elején restaurálták, akkor kapta ujonnan az emeleti hármas osztásu ablakokat, valamint a teljesen hamis pilaszteres tagolást: ezeket 1941-1944 között eltávolitották.

A kapuja csucsives keretelésü, a kapu alja boltozatos, valószinüleg XVIII.

századi. Első emeletén a délkeleti nagy szobában kicsiny csucsives falifülke (52 x 37). Ugyanitt négyszögletes pilléren nyugvó kettős árkád, ivei félkörlvesek és szélesek: ezt a kettős árkádot 1941-1944 között bontották ki, utóbb azonban befalazták; a pillér méretei: 118 x 76 x 27: az ivhajlás belvilága 274 x 365.

As 1930-as években az egyik emeleti helyiségben látható volt még egy ajtő egyszerü renaissance kereteléssel fogsoros párkánnyal 1578-ból, a cimerpajzsban kőfaragó jegy vagy házjegy. Rajza Pákei Lajostól (Kvár, Unit. Levéltár).

Irodalom: KÓVÁRI 1866. 302-303. Visszapillantás a M. Tört. Társ. Kvárt tartott vidéki nagygyülésére. Arch. Ért. I. 1869. 30 (a ház jelentősége). JAKAB Rajzok. I. 1870. XXXII. tábla. JAKAB II. 1888. 706-707. Erdélyi Muzeum.

1899. 396. SZÁDECZKY L.: Mátyás király születési háza. Erd. Muz. 1901.

373-378. Osztrák Magyar Monarchia irásban és Képekben. XX. (Magyarország.

VII) Bp., 1901. 153. MÁRKI 1902. 289. SZÁDECZKY L. Mátyás király szülőháza. – Mátyás király Emlékkönyv. Szerk. Márki S. Bp., 1902. 302-307 (a ház Mátyás születésekor a magyar Méhfi Jakab tulajdonában volt, őtőle örökölték lányai és veje Kolb István). GERECZE 1906. 435 (régebbi irodalom). BALOGH 1935. 18., 31. kép. VÁSÁRHELYI 1942. 141 képpel. DEBRECZENI 1957. 227.

P52 234. SEBESTYÉN 1963. 87. 1. 17 Jegyzet. PASCU-MARICA 1969. 44. kép.

Ó v á r, K a r o l i n a t é r é s z a k i s o r a, u n. B a s t a - h á z vagy un. Mikes ház (valójában a Mikes ház keleti szomszédja) A házat 1902-ben lebontották. Homlokzatáról régi fénykép a kolozsvári Muzeum 53 gyüjteményében, valószinüleg 1902-ből (II/9. kép). Homlokzatáról Cserna Károly rajza 1891-ből. Továbbá rajzok Pákei Lajostól dr. Korács István felmérése (1902) 92 alapján: a ház földszinti és emeleti alaprajza (BALOGH 1944. 23. kép – IV/42.

kép). Maradványai: k é t k e t t ő s k e r e s z t o s z t á s u a b l a k, fogsoros párkánynyal (a kaputól jobbra eső földszinti ablakok) – II/30. és IV/41. kép; a j t ó egyszerüen profilált kerettel fogsoros párkánnyal, ajtó 1553-ból, H monogrammal 89, 90 (II/31. és IV/40. kép). Valamennyi faragvány a Muzeumban.

Irodalom: SZÁDECZKY L.: Kovacsóczy Farkas. Bp., 1891. 127 (Cserna K.

rajza). MÁRKI 1902. 288. POSTA 1903. 28. sz. CSÁNYI 1913. 15, 26, 7. kép.

BALOGH 1934. 144. RADOS 1942. 19/2. kép. BALOGH 1944. 11. GOLDENBERG 1958. 107. SEBESTYÉN 1963. P1. 19, 20.

Ó v á r, H e l t a i G á s p á r h á z a (nyomda mühely) Ifjabb Heltai Gáspár nyomtatványaiban (1592, 1596) jelzés: „Helthay Gáspár házánál az Óvárban” (Régi Magyar Könyvtár. I. Bp., 1879. 257, 283. sz., Régi Magyarországi Nyomtatványok. I. Bp., 1971. 686, 779. sz.),

1603. Az adószedők számadáskönyve szerint a „Domus Heltana Typographica” a „Vetus Castrum”-ban, „Intra Moenia” állott.

Herepei János igy jelöli meg a helyét: „az Óvárba vezető utcácskának keleti során a hajdani várfal szomszédságában állott.” P53 Irodalom: HEREPEI 1971. 457, 466 (fenti adatok).

Ó v á r, Bernardus Jacobinus orvos háza XVI. század végi, XVII. század eleji adójegyzékek szerint Bernardus Jacobinus orvosnak a háza az Óvárban volt. Szász patricius családból származott. 1587-ben a lengyel királyválasztásra küldött követség egyik tagja volt. 1602-ben halt meg.

Kata leányának magyar nyelvü sirfelirata „Bernard doctor”-nak nevezi. Fia Jacobinus János humanista notárius, utóbb fejedelmi titkát, majd kancellár.

Irodalom: HEREPEI 1971. 311-312. (fenti adatok).

M a j á l i s u t c a 2 9. [3 7.] s z., egykori Pákei villa Lebontott kolozsvári házak maradványai, amelyeket Pákei Lajos épitész gyüjtött

össze és falaztatott be villájába. Ezek a következők:

1.) A b l a k 1 5 8 1 - b ő l, egykor keresztosztással, párkányán Wolphard István cimere (IV/17. kép). Mint a villa egyik ablaka magasan befalazva és két oldalt,

alól megtoldva. Felirata: NIHIL VERITATE FIRMIVS 1581. Mesterjegye:

Lelőhelye: Wolphard István Fő téri 32 (31) sz. háza. Rajza eredeti állapotában Pákei Lajostól (IV/17. kép).

Irodalom: SÁNDOR 1913/II. 58, 59.

2.) B o l t o z a t z á r ó - k ő m a s z k k a l (szakállas fej levéldiszes körbe foglalva).

Egykor befalazva a földszinti nagyterem mennyezetébe, utóbb elkallódott. Lelőhelye: Kakas István Fő téri 32 (31) számu háza. Rajza Pákei Lajostól.

3.) C i m e r p a j z s E B monogrammal (befalazva) – IV/50. kép. Lelőhelye:

Fő tér keleti sora, a Bogner-Gelyén ház.

4.) A j t ó rozettasoros kereteléssel 1574-ből (befalazva az előszobában) – 81, 84 II/27. és IV/9. kép. Felirata:

–  –  –

Lelőhelye Fő tér 19. sz. ház. Rajza Pákei Lajostól Balogh 1944. 16. kép. valamint jelen közleményben: IV/9. kép.

Az ajtó keret-disze – rozettasor levélkapcsolással – a firenzei mestereknek, főként Benedetto da Majanónak a formakincséből ered. Mátyás korától kezdve gyakori a hazai renaissance emlékeken (Buda, Visegrád, Veszprém, Pécs stb.); Erdélyben először Gyerőmonostoron fordul elő, a papi ülőfülkén (1536). Utolsó megnyilvánulása a keresdi kastély ablaka 1598-ból (BALOGH J.: A müvészet Mátyás király udvarában. Bp., 1966. 128, 218-219).

82 5.) B a l u s t e r - o s z l o p leveles disszel (IV/46. kép). Méretei: 50 cm magas (a középgyürüről a fejezetéig), 21 cm széles fenn. Lelőhelye: Fő tér 20. sz. ház.

105 6.) K a p u z a t maradványai 1584-ből (II/41. kép). A párkány (cimerpajzsaban H B R monogrammal) befalazva a veranda bejárata felett (kb. 363 cm hosszu); az egyik kannelurás pilasztere, fejezetén két rozettával (82 x 42 x 29 cm) a kertben 115 (IV/45. kép), párkányának kiugró sarka, mezejében széles leveles rozettával (42 x 27. 5 cm) a kertben; ivezetének voluta-alaku levéldiszes záróköve (23 x 50 cm) külön befalazva.

Felirata:

–  –  –

(Az első szállóige idézve: MARGALITS 1895. 208; HENKEL-SCHÖNE 1967. 531;

WALTHER II/2. 1964. Nr. 9878. A második szállóige idézve: MARGALITS 230, HENKEL-SCHÖNE 998; WALTHER II/2. 1964. Nr. 11085a).

Lelőhelye: Hid utca 22. sz. Rajza Pákei Lajostól: BALOGH 1944. 26. kép.

A rozettadiszes pilaszterfej antik eredetü motivum, előfordult a római Basilica Emilian (G. B. da Sangallo rajza – Huelsen, Chr.: Il libro di G. da Sangallo, Codice Vaticano Barberiniano. Lipsia, 1910. Tav. F.). Antik hatásra gyakori motivum az olasz renaissance épitészetben (Róma, Palazzo Lante-Medici. – FROMMEL, Ch. L.: Der römische Palastbau der Hochrenaissance. Tübingen, 1973. Bd.

3. Taf. XIX/d. e.).

108, 7.) A j t ó 1586-ból (II/55 és IV/47, 48. kép), befalazva mint kertre nyiló 113-114 ajtó. Mérete: 280 x 170; belvilág 222 x 106. Felirata:

–  –  –

(MARGALITS 1895. 438. WALTHER II/1. 1969. Nr. 6684. b.). A cimerpajzsban BHR monogram. Lelőhelye Hid utca 22. sz. Rajza Pákei Lajostól (BALOGH 1944. 25. kép). SEBESTYÉNtől (1963. Pl. 22).

8.) K e t t ő s k e r e s z t o s z t á s u a b l a k felső része a fogsoros párkány maradványával, cimerpajzsban B H R betük. Egyes részel külön-külön befalazva: egy 117 voluta-alaku kannelurás keretgyámkő, a cimerpajzs (31. 5 x 21. 3) – IV/43. kép;

a feliratos párkány (34 x 73), közepén, a cimerpajzs helyén önkényesen kiegészitve. Felirata: „....IVS HENCZEL WLINVS”. Lelőhelye Hid utca 22. sz. Rajza Pákei Lajostól: Balogh 1944. 27. kép. (Pákei rajzán a felirat kiegészitése BASILIVS-ra téves és önkényes.) 9.) A b l a k 1 5 8 4 - b ő l (IV/44. kép). Párkánya triglyphes tagolásu, pilasztereit dombormüvek koronázzák: geniuszok lefelé forditott fáklyával (befalazva).

Mérete: 262 x 214 cm. Felirata:

MEMENTO MORI A D • 1 • 5 • 8 4 (WALTHER II/2. 1964. Nr. 14632a.) Utólagos bekarcolás MATEFI DANIEL ANNO

1765. Lelőhelye: Hid utca 22. sz. Rajza Pákei Lajostól. SEBESTYÉNtől (1963.

Pl. 25).

A fáklyás géniuszok motivumát az olasz renaissance szobrászok az antik müvészetből vették át, és többször alkalmazták. Előfordul Lorenzo Colonna római siremlékén (SS. Apostoli – GRISEBACH. A.: Römische Porträtbusten der Gegenreformation. S. 44. Nr. 5), mely tipológiailag mintegy távoli előzménye a kolozsvári dombot müveknek.

10.) A b l a k háromszögü lezárással (befalazva). Valószinüleg XVII. századi.

Rajza Pákei Lajostól, SEBESTY ÉNtől (1963. Pl. 30).

11.) P á r k á n y f r i z német felirattal:

„1 GOTTES SEGE [N] HAS....... ES GELEGEN SSNR 5..” Futólagos vázlata Pákei egyik rajzlapján, de nem Pákei kezétől, ezzel a megjegyzéssel: „kertben levő (most lépcső) felirása.” Elkallódott.

A Muzeumba kerültek 1936-ban a következő darabok: Wolphard-cimeres párkány a Fő téri Wolphard házból, bárom ajtó (1585-ből, 1586-ból, és a H B monogramos) a Hid utca 22. sz. házból.

A jelenleg ott lévő maradványok lelőhelyek szerint igy oszlanak meg: 1, 2 a Fő téri Wolphard házból; 3. sz. a Fő téri Bogner házból; 4. sz. a Fő téri 19. sz.

házból; 5. sz. Fő téri 20.sz. házból; 6, 7, 8, 9, 10. sz. a Hid utca 22. számu házból.

Irodalom (általában a villában lévő faragványokra): MÁRKI 1902. 289. GERECZE 1906. 437. LECHNER 1913. 3. BALOGH 1935. 22. BALOGH 1944. 9-13. DEBRECZENI 1957.230.

* Debreczeni (1957. 230) emlit még XVI. századi ajtókeretmaradványokat a következő helyeken: Közép utca 13 és 27; Hid-utca 2. Továbbá XVI. századi boltozatokat a következő házakban: Fő tér 13 és 14; Közép utca 5, 13, 17, 27, 31;

Magyar utca 16; Hid utca 27 (régi szám 22); Puskin utca 2; Béke utca 3.

* H á z a k h e l y m e g j e l ö l é s n é l k ü l (a történeti források feljegyzései) I r a t o s h á z 1553-ban. Tinódi Sebestyén: „Loen ennec irása az io Kolosuarba, Tinódi Sebestyén egy iratas házban, Lelte Cronicaiát ot nyomtatássába, Kis karáczon koezbe irta oetuen haromba.” (Históriás Enec János Királnac testamentomarol. – Heltai G.: Cancionale. Kolozsvár, 1574. Lij.) H o s p i c i u m r e g i u m. 1561-ben itt istállót épitenek. 1565-ben elhatározzák, hogy itt a király jövetele előtt „hypocaustun” épittessék meg(JAKAB II. 1888. 185).Pages:     | 1 |   ...   | 30 | 31 || 33 | 34 |   ...   | 82 |


Similar works:

«AUDITING TRAVEL AND ENTERTAINMENT (T&E) EXPENSES USING IDEA A CaseWare IDEA Research Report CaseWare IDEA Inc. is a privately held software development and marketing company, with offices in Toronto and Ottawa, Canada, related companies in the Netherlands, China, and distributor partners serving over 90 countries. CaseWare IDEA Inc. is a subsidiary of CaseWare International Inc., the world leader in business-intelligence software for accountants, auditors and other professionals. CaseWare IDEA...»

«Pfarrbrief Katholische Pfarrgemeinde Hennigsdorf „Zu den hl. Schutzengeln“ Hennigsdorf – Velten – Oberkrämer – Kremmen Hennigsdorf Velten Kremmen September – Oktober – „Heilige „Sankt „Christus November 2015 Schutzengel“ Joseph“ König“ Dom St. Marien, rechts St. Severi, Erfurt (siehe Seite 24/ G. Engelschalt) Oben: Basilika von Waldsassen/Oberpfalz, Zisterzienserkloster (T. Schlender) oben: St. Adalbert-Kathedrale (Bischofssitz und Dom) in Esztergom / Ungarn (C....»

«DAAD Deutscher Akademischer Austausch Dienst German Academic Exchange Service Ref. 512 – Betreuungsprogramme – FAQ STIBET allgemein (STIBET I, III u. Doktoranden) STIBET I Stipendienund Betreuungsmittel STIBET III Matching Funds STIBET – Doktoranden STIBET allgemein (STIBET I, III u. Doktoranden) 1. Können die Anträge für STIBET nur vom Akademischen Auslandsamt bzw. International Office gestellt werden? Ja! Dabei werden die Mittel für Betreuungsmaßnahmen/-aktivitäten eingesetzt, die...»

«Only Fools and Horses: A to Z A Aida Uncle Albert’s one-time former wife who we never see but is fondly remembered by the ‘Captain Birdseye’ lookalike. Alan Cassandra’s dad likes a drink and has a penchant for jellied eels. Runs his own printing works and employs Rodney. Alright Pronounced ‘Awright’, often used by Del Boy in combination with ‘Awright Rodders.” April Nothing to do with the month but refers to the ‘heart’ or ‘ticker’, as in the phrase “My old April”....»

«Clermont, Florida City Government Open position: Parks & Recreation Director Clermont City Hall 685 W. Montrose St. Clermont, FL 34711 About Clermont Clermont, Florida, has a population of 31,000 and is the largest city in Lake County. This picturesque city, which sits among rolling hills and 14 lakes, is known as the “Choice of Champions” due to its international reputation as a training ground for Olympic medalists and other elite athletes. Clermont was named one of the Top 20 Cities in...»

«MASARYK UNIVERSITY IN BRNO FACULTY OF EDUCATION Bachelor Thesis Brno 2011 Karel Ševčík MASARYK UNIVERSITY IN BRNO FACULTY OF EDUCATION Department of English Language and Literature Myles Horton and the Highlander Folk School Bachelor Thesis Brno 2011 Supervisor: Written by: Dr. Rita Chalmers Collins Karel Ševčík Bibliography Ševčík, Karel. Myles Horton and the Highlander Folk School. Brno: Masaryk University, Faculty of Education, Department of English Language and Literature, 2011. 45...»

«Mitteilungen der Gesellschaft für Buchforschung in Österreich 2007-1 Herausgeber und Verleger GESELLSCHAFT FÜR BUCHFORSCHUNG IN ÖSTERREICH Der vorläufige Vereinssitz bzw. die Kontaktadresse ist: A-1170 Wien. Kulmgasse 30/12 email: office@buchforschung.at Homepage: www.buchforschung.at Redaktion Peter R. Frank und Murray G. Hall (verantwortlich für den Inhalt) unter Mitarbeit von Johannes Frimmel Gedruckt mit Förderung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur und der...»

«Julia Pferdehirt mit Dave & Neta Jackson Curriculum Handbuch Nate Saint Unternehmen Aucas Hinweis zur deutschen Übersetzung Der Text des Originalwerks Curriculum Guide Nate Saint The Fate of the Yellow Woodbee wurde an wenigen Stellen abgeändert. Dies geschah vor allen Dingen in den Bereichen »Begriffe und Wortschatz« (Vocabulary and Concepts), und »Aktivitäten – Literatur & Sprache« (Activities – Literature and Language Arts), um ein erfolgreiches Benutzen des Handbuchs in deutscher...»

«DAS NEULIBERTÄRE MANIFEST Samuel Edward Konkin III Samuel Edward Konkin III -2Das Neulibertäre Manifest 1. Auflage: Anarchosamisdat Press – 1980 2. Auflage: KoPubCo – 1983 3. (Gedenk-)Auflage: Foundation for Social Justice – 28. März 2004 4. (25. Jubiläums-)Auflage: KoPubCo – 2006 Deutsche Übersetzung – Januar 2007 -3Samuel Edward Konkin III Widmung Für Chris R. Tame, der mir sagte, „Du sollst nicht das Richtige herausfinden, Du sollst es aufschreiben!“ Danksagungen vor...»

«OCTOBER 12, 2014 · TWENTY-EIGHT SUNDAY IN ORDINARY TIME Queen of All Saints Basilica Mass Schedule Saturday 5:00 pm Sunday 6:45, 8:00, 9:30, 11:00 am 12:30 pm Daily Mass Monday-Friday 6:30, 7:30, 8:45 am Saturday 8:00 am Confessions Saturday following the 8:00am Mass until all are heard Holy Hour Monday at 7:00pm Anointing of the Sick www.qasparish.org 6280 N. Sauganash Avenue ■ Chicago, Illinois 60646 ■ Phone: 773-736-6060 ■ Fax: 773-736-6099 From the Pastor It is a happy coincidence...»

«A MAGYAR UROLÓGIA FEJLŐDÉSE A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT* BALOGH FERENC Vivére aliis, non sibi, constitua essentiam medici, (Balassa János) A közelmúlt t u d o m á n y t ö r t é n e t é n e k megírása v o n z ó, de nehéz és hálátlan feladat. Tárgyilagosságra törekszem. Hogy ez mennyire sikerült — majd k i d e r ü l. Ugyanis m é g mindig annyira közel állunk ehhez az időszakhoz, hogy bizonyos dolgokat nem tudunk vagy — m e g k o c k á z t a t o m e szót —...»

«Our Function Rooms The Moonlight Room is the largest of our private rooms, located at the front entrance on the left of the reception. The Moonlight room has floor to ceiling glass doors that open right up and overlook the ocean. Please see Function Room Capacities for minimum guest numbers. The Reflections Room is adjacent to the Moonlight room and is similar in size and characteristics. It makes the best of the beautiful views and is a great room for small to medium sized events. Please see...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.