WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 29 | 30 || 32 | 33 |   ...   | 82 |

«Budapest, 1985 A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának kiadványa technikai szerkesztő: Beke László, Marosi ...»

-- [ Page 31 ] --

Irodalom: BALOGH 1934. 145, 139 képpel. 1935. 22. 44. kép. 1940. 545, 539 képpel. GEREVICH 1940. XXXVI. tábla (BALOGH Jolán felvétele). BIRÓ 1941.

33. BALOGH 1942/I. 105. RADOS 1942. 23/2. GOLDENBERG 1958. 108.

M o n o s t o r u t c a déli során ház (13. sz. ?) E ház pincéjében a bejárat felett triglyphekkel tagolt párkány volt befalazva, amelyet az 1930-as években láttam és fényképeztem, 1962-ben azonban már nem találtam meg. Debreczeni jegyzéke sem jelzi. Nyilván elpusztult. Triglyphes tagolása, rozettás disze hasonló volt az E B monogramos ajtópárkányhoz 172 (Muzeum – II/83. kép).

M o n o s t o r u t c a, Kőmüves Lőrincz háza Kőmüves Dabó Lőrinczet (1584-1598) 1588-ban Monostor utcainak nevezik.

K ü l m o n o s t o r u t c a 5. s z. (egykori jezsuita rendház) Ajtókeret szemöldökkő a XVI. századból, emliti DEBRECZENI (1957. 230).

H i d u t c a, B e r n a r d u s p i c t o r h á z a (tévesen un. Zápolya-ház) 87 A j t ó p á r k á n y 1512-ből, „Bernardus pictor” nevével (II/29. kép). Jelenleg a Muzeumban. Mivel felirata Zápolya János erdélyi vajdát emliti, tévesen arra következtettek, hogy a ház Zápolya-ház volt.

Irodalom: Századok. 1868. 580. JAKAB Rajzok. I. 1870. VIII. tábla. JAKAB II. 1888. 83. BALOGH 1943. 62, 85, 174, 257, 359, 378, 63. kép. ENTZ 1957.

253. GOLDENBERG 1958. 107. SEBESTYÉN 1963. 87. MURÁDIN 1965. 1438.

Muzeul Cluj. 1967. 48. PASCU-MARICA 1969. 70., 66. kép.

Hid utca, Pulacher ház 1632 dec. 26. Segesvári Bálint feljegyzése: Pulacher István biróról: „kinek az atyja..… Hid utczában lakott az napkelet (felől) való szeren negyed házban az felső szegeleten alól.” (Erd. Tört. Adatok IV. 1862. 204-205) – Pulacher István királybiró neve szerepel a Szamoshid 1580-ból való épitési emléktábláján.

Simon Fischer, a kvári schola lectora 1599-ben neki ajánlotta dialektikai munkáját (Régi Magyarországi Nyomtatványok. I. Bp., 1971. 859. sz.).

H i d u t c a 1 5. s z. (a XIX. században Dunki-ház) A b l a k - k e r e t hármas osztással, fogsoros párkánnyal, a cimerpajzsban szabójelvénnyel, azaz ollóval, befalazva a ház tüzfalába. Felirata: ENDRES HERTELL ANNO DOMINI 1598. Rajza Pákei Lajostól (BALOGH 1944. 20. 29. kép, baloldalt fent).

A b l a k k e r e t egyszerü tagolással, fogsoros párkánnyal, a cimerpajzsban monogrammal (hasonló a Magyar utca 4. sz. ház kapuja felett lévő cimerpajzs monogramjához). Felirata SEMPER AD MEMENTO. Rajza Pákei Lajostól: BALOGH 1944. 29. kép (a lap jobb felső szélén).

Irodalom: BALOGH 1944. 12.

H i d u t c a 2 2. s z. (a XIX. században 292. sz.) K a p u z a t a 1 5 8 4 - b ő l (II/41. kép). Félkörives nyilása két sima félpilléren nyugszik, ivezetén a kulcskő akanthuszlevéllel diszitett, ezt az épitészeti szerkezetet kétoldalt egy-egy kannelurás pilaszter keretezi, melyeket széles párkány zár le. A párkány alsó keretén középen cimerpajzsban H B R monogram, felette a frizen felirat, megosztva a középre helyezett rozettával, legfelül fogsorral diszitett párkánylezárás. A kapu párkánya befalazva a Pákei villában a veranda ajtajába, az ivezet kulcsköve ugyanitt a villában külön befalazva, az egyik pilaszter töredéke ugyanitt a kertben (IV/45. kép). – A kapuzat rajza eredeti állapotában Pákei Lajostól: BALOGH 1944. 26 – ugyanezen a lapon részletrajzok a cimerpajzsról és a kulcskőről. – és II/41. kép.

A j t ó 1 5 8 6 - b ó l, triglyphes párkánnyal, a cimerpajzsban B H R monogrammal, a frizen felirat (II/55. és IV/47. 48. kép). Az ajtő befalazva a Pákei villába. Rajza Pákei Lajostői: BALOGH 1944. 25. kép – II/55. kép.

A j t ó 1 5 8 5 - b ő l, a j t ó 1 5 8 6 - b ő l B H R monogrammal, a j t ó H B 104, 106- monogrammal (II/42-44. és IV/32-35. kép). Mind a három a Pákei villa verandájába (vestibulumába) volt befalazva, 1936-ban mindegyiket átszállitották a 109-111 Muzeumba.

A b l a k 1 5 8 4 - b ő l, keretelő pilasztereinek fejezetén egy-egy dombormü:

107 geniuszok lefelé forditott fáklyával (IV/44. kép). Befalazva a Pákei villába.

A b l a k háromszögü oromzattal, valószinüleg a XVII. századból. Befalazva a Pákei villába.

Kettős keresztosztásu ablak párkányának töredékei B H R monogrammal. Felirata:.......... IVS HENCZEL (cimerpajzs) WLINVS. Rajza Pákei Lajostól: BALOGH 1944. 27. kép. (Rajzán az IVS szómaradvány téves kiegészitése BASILIVS-ra.) Ez a párkány több darabban külön-külön befalazva a Pákei villába.

A darabok a következők: friz-töredék a fenti felirattal; kannelurás keretelő gyámkő; cimerpajzs monogrammal (IV/43. kép).

B o l t o z a t t a r t ó g y á m k ő kannelurás tagolással. Ez a darab elkallódott.

Rajza Pákei Lajostól: BALOGH. 1944. 28. kép.

Kannelurás tagolásu gyámkövek az olasz késő renaissance épitészetben fordulnak elő; megtaláljuk a firenzei Biblioteca Laurenziana egyik fülkéjén ls (The Art Bulletin. XVI. 1934. 140). Olasz közvetitéssel került Erdélybe. Kolozsvárra (Fő tér

5. számu háznak és Fő tér 32 [31] számu Wolphard-Kakas háznak a gyámkövei).

Erdély-szerte igen elterjedt, gyakori a XVII. században is.

A faragványokon háromféle tulajdonos monogram fordul elő. Az egyik változat H B R összefonásából áll (kapu 1584-ből). A másik változat ennek a forditottja, ugyanis B H R betükből van összeállitva (1586-os ajtó a Pákei villában, 1586-os ajtó a Muzeumban, cimerpajzs a kettős keresztosztásu ablak párkányától a Pákei villában – IV/43. kép). A harmadik változat csupán H B betükből áll (ajtó a Muzeumban), ez a monogram azonos Hensler Benedek ötvösmesternek egyik munkáján egy ezüst paténán látható monogramjával (unit. egyház). Egy 1619-ből való szerződés valóban emliti is Henzler, máskép Eötvös Benedeknek a Hid utca nyugati során, az Óvár falához épült házát (JAKAB II. 1888. 529). Kérdés azonban, hogy 1584-1586-ban ő épitkezett-e, vagyis, hogy a monogramok első és második változata őt jelöli-e, avagy más személyeket. Az 1586-ban épitkező valószinüleg azonos az ablakpárkány feliratában szereplő Henczel nevü személlyel. Kérdés az is, hogy ez a Henczel nevü polgár a Hensler családba tartozott-e.

A faragványokról részletesebb adatok részben a Pákei villa, részben a Muzeum anyagának az ismertetésében (lásd a 271-274. lapon).

Megjegyzendő még, hogy a Hid utca 261 számu ház a Pákei család tulajdonában volt. Pákei Lajos közvetlenül értesülhetett a 292. számu ház bontásáról és igy kerülhettek azután a lebontott ház faragványai a Pákei villába még 1906 előtt.

Irodalom: THALY K.: Régi ház és harang feliratok. Századok. 1869. 269.

BALOGH 1934. 145. RADOS 1942. 24. BALOGH 1944. 12. 25-28. kép. GOLDENBERG 1958. 108, 7. jegyzet; SEBESTYÉN 1963. 25, 26, 30. H. TAKÁCS 1970.

111. kép (tévesen mint a volt Pákei-ház ajtaja emlitve).

–  –  –

M a g y a r u t c a, é s z a k i s o r a, régi házak.

Ezeket a házakat az uj unitárius kollégium épitésekor lebontották. Alaprajzukat 166 felmérte Pákei Lajos 1896-ban (Balogh 1944. 24. kép) – IV/31. kép). Ezekből a házakból a következő töredékek, illetve maradványok kerültek elő.

Háromosztatu ablak szemöldökköve fogsoros disszel, szabőjelvénynyel. XVI. század második fele (Muzeum). – II/84. kép (téves felirattal mint ajtópárkány).

H á r o m o s z t a t u a b l a k s z e m ö l d ö k k ö v e fogsoros disszel, S S monogrammal. 1599 (Muzeum).

A j t ó f o g s o r o s p á r k á n n y a l. XVI. század vége (Muzeum).

167 A j t ó 1 5 9 5 - b ő l, Petrus Daumen nevével és monogramjával (II/80. kép).

Mérete: 187 x 107 x 17: belvilág 168 x 76; pilaszterszélesség 15. Felirata:

15 DAS HAVS STECH IN GOTTES GEVALDT 95

PETRVS DAVMEN

A friz közepén cimerpajzs, mezejében P D betük, és mészárosjelvényként balra forduló ökör. Az ajtó jelenleg befalazva az Unit. Kollégium egyik udvari helyiségében. Az ajtó rajza Pákei Lajostól (II/80. kép), Sebestyén Györgytől.

Petrus Daumen egykori háza – Kelemen Lajos közlése szerint – az unit. templom tőszomszédságában állott, vagyis annak a keleti oldalán; félkörives, kőbéléses kapuja ét boltozatot kapualja volt, két ablaka nyilt az utcára. Pákei Lajos alaprajzán (IV/34. kép) a bal szélső épület. Távlati képe látható Veress Ferenc felvételén (BALOGH 1935. 123. kép).

Irodalom: K. L.: Lebontott régi házak. Erdély. 1899. 85-86. GERECZE 1906. 437.

P47 BALOGH 1935. 22. BALOGH 1944. 11-12. SEBESTYÉN 1963. Pl. 30.

Magyar utca 4. sz.

P48 A kapu felett befalazva cimerpajzs S betüs monogrammal. A pajzs formája alapján a XVL század második negyedéből származhatik.

Magyar utca 32. sz.

A j t ó 1 5 5 9 - b ő l, a cimerpajzsban G B monogrammal (II/32, 33. kép).

93-94 Jelenleg pincelejárat. Mérete: 266 x 165 x 21 cm; belvilág 175 x 113 cm, keretszélesség 25 cm. A koronázó attika mezejének alsó sávjában felirat, felső szélesebb sávja üres, talán dombormü diszithette.

Évszáma az Ivhajlás jobb és bal felén: 15 59.

Felirata: AVDI VIDE TACE SIVIS VIVERE PACE A felirat eredete: Lucianus (Lukianos) görög mondásának latin változata (Adagia 1670. 677. MARGALITS 1895. 57. WALTHER II/1. 1963. Nr. 1720).

Irodalom: BALOGH 1934. 145, 138. képpel. 1935. 21. 42 kép. 1940. 145.

RADOS 1942. 25. GOLDENBERG 1958. 107 (feltételezése szerint itt volt a Szent Erzsébet ispotály és ennek maradványa az 1559-es ajtó). SEBESTYÉN 1963. Tl.

P49 28. MURÁDIN 1965. 1440. H. TAKÁCS 1970. 110. kép (Sebestyén György rajza).

Magyar kapu melleti ház A j t ó kannelurás pilaszterekkel, frizén két rozetta között Ures cimerpajzs. Ezt a faragványt a ház lebontása után Nagy Lajos Hosszu-Szappan utcai háza tüzfalába falazták be. Ugyanezen a helyen 1962-ben is megvolt. Rajza Pákei Lajostól 168 (II/81. kép).

K ö z é p u t c a 3 2. s z. (régi számozás szerint 33.) 95 K a p u z a t a (II/34. kép) félkörives nyilással, kulcskövén cimerpajzs, benne K betü és sérült kőfaragó-jel, az ivezet felett jobb és baloldalt egy-egy medaillon arckép. A félkörives nyilást kétoldalt egy-egy, korinthusi fejezetü féloszlop

keretezi, amelyeket fogsoros párkány zár le. A párkány frizén felirat:

PSALMO 18 HATALMASSAGNAK WRA BODOG EMB.....

BENNED BIZIK HIERO IX. ATKOO [az O betükben TT] EMBER AKI EMBER....

A felirat szövege csak Pákei Lajos rajzáról ismeretes, szövegmásolata azonban hiányos, sőt tévedések ls csusztak bele – feltehetőleg a párkányfriz rongáltsága miatt. Az idézetek ezért pontatlanok. Ugyanis a Károli Gáspár-féle forditásban a 18. zsoltárban ilyen ige nem található, de hasonló szövegü igék vannak a következő zsoltárokban: 2. 12; 34. 9; 40. 5; 84. 13. stb. A második sorban a hivatkozás szintén téves, Jeremiás (Hieronymus) könyvének 9. fejezetében ilyen ige nincs, ez valójában Jeremiás 17. 5. igéje („átkozott az a férfi, aki emberben bizik”).

A kaput 1928-ban bontották le, töredékei sokáig a ház udvarán feküdtek. A kapu rajza Pákei Lajostól: BALOGH 1944. 22. kép.

Irodalom: KELEMEN 1902. 30. MÁRKI 1902. 289. 16. sz. GERECZE 1906. 437.

kl. [KELEMEN Lajos]: Elpusztult kolozsvári faragott kőemlékek. Müvészeti Szalon.

1928. 10. sz. 13. BALOGH 1934. 145. 1935. 22, 43. kép. 1944. 11. 22. kép.

P51 GOLDENBERG 1958. 108.

K ö z é p u t c a. Eötvös Ágoston Gergely kőháza 1572-ben a reformátusok ebben a házban istentiszteleteket tartottak. Ennek emlékére feliratos táblát illesztettek a ház falába.

Szövege:

Hic locus est, Lucas hic pattor in urbe Marothi Eloquio docuit mystica verba Dei.

P17, 18, F a r k a s u t c a, kőfaragó mesterek házai P21, 24 Georgius Wywary – Georgius lapicida (1525-1530);

Keomyes Ambrusné (1555-1588);

Keomyes Máthe (1555);

Benedictus Valazwthy – Benedictus lapicida (1530-1556);

Keomyes Gergel (1554-1570);

Seres János (1571-1579).

Megjegyzendő, hogy a kőmüvesek (kőfaragók) bástyája a Farkas utca déli házsora mögött végighuzódó városfalnak mintegy a közepén volt, a Betthlen bástyától a harmadik (SZABÓ 1946. 71. térképén [32-33] a 39. sz.).

S z é n a u t c a, Viczei Máté ötvösmester háza Viczei Máté 1580-ban lett magister (JAKAB II. 1888. 313.), 1623-ban balt meg. Háza a Széna utca sarkán állott. Itt szállt meg Bethlen Gábor 1615-ben (HEREPEI 1971. 43). Házát 1627-ben 3200 forintra becsülték, hagyatékában 20 festményt és „kilenc remek gypszbeol eonteot tablat”, azaz stukkó dombormüvet leltároztak (JAKÓ 1957. 368. 374-375).

S z é n a u t c a, Seres János ötvösmester háza

1633. Segesvári Bálint feljegyzése: mikor a nagy templom tornyát villámütés érte és a toronygomb lezuhanva kettévált, „forrasztotta Seres János Szén utcában öszve.” (Erd. Tört. Adatok. IV. Kvár, 1862. 207). Seres Jánost 1640-ben és 1651-ben ötvösmesternek nevezik (SZÁDECZKY L.: Iparfejlődés és a czéhek története Magyarországon. Bp., 1913. 141; JAKAB Okl. II. 1888. 221). Bethlen Gábor nagyra becsülte munkásságát. Ezt bizonyitja a fejedelemnek 1619. aug. 21-én Gyfehérvárt kelt levele a kolozsvári tanácshoz: „Seres Eötvös Jánosra byztwk es adtwk mi igien zorgos draga aranj ezust mijvunkett, hogij el kezijtene...” (Kvár, Áll. Ltár. Fasc. III/243. – O. L. Filmtár. 11543. sz. doboz).

Seres János kétségtelenül a Szécsi Seres családból származott. Talán azonos azzal a Seres Jánossal, aki 1624 októberében a nagy templom toronyórájának a tábláját festette (JAKAB II. 1888. 378).

Széna utca 6. sz.

A j t ó s z e m ö l d ö k - k ő. 1539 (befalazva a pincelejáróba). Méretei: 32 x 155 cm. belvilág szélessége 105 cm. Felirata (feloldva a ligaturás betüket): FORNIX CELLARII FACTA ANNO 1539. A betütipusok átmeneti jellegüek. Rajza Pákei Lajostól (BALOGH 1944. 29. kép).Pages:     | 1 |   ...   | 29 | 30 || 32 | 33 |   ...   | 82 |


Similar works:

«Largest nanotechnology Program event in Northern Europe! Nanotech Abstracts Northern Europe www.nanotech.net NTNE2007 Information Congress & Exhibition 27 29 March 2007 Helsinki, Finland Event Partners We would like to thank the following people and organizations for making this event possible Nanotech Northern Europe 2007 Executive Committee: Yrjö Neuvo (Chair) Markus Pessa Markku Leskelä Professor and Technology Advisor, Professor, Tampere University of Professor, University of Helsinki...»

«Grammaticalization and Semantic Change 1. Solving semantic equations The meaning of natural language sentences obeys the principle of compositionality. The denotation of a sentence is determined by the meanings of its parts and the way in which they are combined. Grammaticalization refers to language change where words and constructions change their morphosyntactic status. We will therefore predict that semantic composition will change as well, if only in the combination of items. In actual...»

«A ndrews U niversity Sem inary Studies, V ol. 46, N o. 1, 21-43. C opyright © 2008 A ndrew s U niversity Press.THE EXODUS MOTIF IN REVELATION 15–16: ITS BACKGROUND AND NATURE LASLO GALLUS Belgrade Theological Seminary Belgrade, Serbia In the last century, considerable attention has been given to the use of the OT in the NT. However, the book of Revelation seemed to be neglected up to the 1980s in comparison with the rest of the NT books.1 Thus E. Schüssler Fiorenza could say that “a...»

«Herausgeber: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) Referat Öffentlichkeitsarbeit 11055 Berlin E-Mail: service@bmu.bund.de Internet: http://www.bmu.de Redaktion: Referat RS III 3 (Sonstige Angelegenheiten der nuklearen Entsorgung) Bildrechte: Titelseite: Getty Images (M. Dunning); Enercon / Block Design; Visum (K. Sawabe); zefa; Getty Images (C. Coleman) Stand: September 2005 1. Auflage: 250 Exemplare -3Inhaltsverzeichnis Abkürzungen Sektion A. Einführung (1)...»

«PARISH NEWS Mt. Calvary Lutheran Church & Christian School FEBRUARY 2016 Leaning Into Living Lent How very cogent— The Christian faith observance of Lent is during a season of the year also known as “Lent.” This season, beginning in the dead of winter and approaching springtime, blankets the 40 transforming days of Lent. In contemplating the suffering of Jesus and the astounding gift of eternal life, faith observances during Lent beckon us to lean into fully living practices for Loving...»

«The Lady And The Lake In you have, find, pdf before the profit addition and you is managing term after 30 interest HR, the due connection is ideological. Of %, the stocks have hence written the real one advertisement if a copier by copy of the shape. They signs hospitable of disposable and little genre of amount objectives for gold owners, instant call, and staff company. So regularly, help uploaded to keep twists of it are to acquire expense. Not people what feel large of finding for...»

«Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten EDA Bern, 21. Februar 2012 Bericht über die aussenpolitischen Schwerpunkte der Legislatur (aussenpolitische Strategie 2012–2015), in Erfüllung der Motion 10.3212 («Klare strategische Ausrichtung der Aussenpolitik») Inhaltsverzeichnis 1. Einleitung 1.1. Übergeordnetes Ziel: Interessen und Werte 1.2. Grundsätze der Umsetzung 2. Strategische Schwerpunkte der Aussenpolitik 2.1. Nachbarländer 2.2. Europäische Union und...»

«Networking in Sport Management: Ideas and Activities to Enhance Student Engagement and Career Development D.O.I: http:dx.doi.org/10.4127/ch.2013.0074 Alan S. Kornspan, Michael A. Duve Department of Sport Science and Wellness Education, University of Akron Abstract The primary purpose of this paper is to present information regarding the development of networking skills to enhance the career development of sport management students. Specifically, literature is reviewed which supports the...»

«February The Center gives people of all faiths, backgrounds, and ages the space to dream, grow, and become fully alive—physically, mentally, emotionThe Chicago Southwest Suburban Community ally, and spiritually. Parish and Community Center Foundation Sunday services 12:30pm and 4:30pm “A place for celebration, http://www.thecenterpalos.org 708-361-3650 enrichment and healing” CAMP 2015 Over Christmas break we had our second annual winter camp here at The Center. This is where children who...»

«Exchange of Nutrients and Oxygen between Sediments and Water Column: the Role of the Benthic Boundary Layer Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Naturwissenschaften dem Fachbereich Geowissenschaften der Universität Bremen vorgelegt von Moritz Holtappels Bremen, August 2009 Die vorliegende Arbeit wurde in der Zeit von Dezember 2005 bis August 2009 am MaxPlanck-Institut für marine Mikrobiologie in Bremen angefertigt.Gutachter: Prof. Dr. Bo Barker Jørgensen Prof. Dr. Michael...»

«3rd Chemical Science Symposium on Supramolecular Chemistry Thursday 13 June 2013 Jilin University, Changchun, China www.rsc.org Registered Charity Number 207890 3rd Chemical Science Symposium on Supramolecular Chemistry Welcome Dear Colleagues We are delighted to welcome you to the 3rd Chemical Science Symposium on Supramolecular Chemistry. We are very grateful to our host, Professor Yu Jihong, for her generous hospitality and the considerable help she has given with the organisation of the...»

«Martin Heidegger/ Karl]aspers Briefwechsel 1920-1963 Herausgegeben von Walter Biemel und Hans Saner PIPER München VITTORIO KLOSTERMANN Frankfurt am Main Мартин Хайдеггер/ Карл Ясперс Переписка 1920-1963 AD MARGINEM Москва Перевод с нем. И. Михайлова под редакцией Н. Федоровой Художественное оформление — А. Ъондаренко В оформлении обложки...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.