WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 28 | 29 || 31 | 32 |   ...   | 82 |

«Budapest, 1985 A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának kiadványa technikai szerkesztő: Beke László, Marosi ...»

-- [ Page 30 ] --

p á r k á n y t ö r e d é k 1581-ból (1936-ig a Pákei villában volt); k a n d a l l ó 1582-ból (II/52. kép), az egyik földszinti szobából (JAKAB Rajzok. II. 1888. V.

tábla); kandalló az emeleti vestibulumból (II/48. 50, 51 és IV/21. 26. kép);

139 kandalló (II/49. kép) az egyik földszinti szobából (Balogh 1944. 13. kép);

134, 136-137, z á r ó k ő Wolphard cimerrel az emeleti vestibulumból (II/59 és IV/20, 21. kép);

123, 133; g y á m k ö v e k (II/60-62 és IV/27. kép), ezek azonban – évszám és cimer hijánnehezen keltezhetők, közöttük lehetnek Kakas idejéből való darabok is (például 122-123;

148, 124, II/60-kép, a cimerpajzsról itélve). A felsorolt maradványok mind a Muzeumban 126, 135; vannak. – A Pákei villába kerültek a következő darabok: a b l a k 1581-ből (IV/17.kép); b o l t z á r ó k ő maszkkal (készitési ideje kérdéses, lehet Kakas idejéből is). – A z u d v a r h á r o m a b l a k a eredeti helyén látható (II/53.

kép). Mind a hármon Wolphard István monogramja. Méretei: kb. 210 magas, belvilág 151 x 117. Rajza: RADOS 1942. 30/3. SEBESTYÉN 1963. P1. 14.

1590-es évek. K a k a s I s t v á n fejedelmi prothonotarius épitkezése. Maradványai: a j t ó 1590-ból (II/70 és IV/24. kép); g y á m k ő dudás gyermekkel a 159, 155 lépcsőházból (II/71. kép); k é t g y á m k ő a zodiakus teremből (II/74. kép);

valamennyi a Muzeumban; továbbá a fent emlitett b o l t z á r ó k ő maszkkal (egykor a Pákei villában). Eredeti helyén, a Fő tér 32 (31) számu ház udvari szárnyának a földszintjén: a z o d i a k u s t e r e m (IV/30. kép) eredeti gyámköveivel (II/72. 73, 75-77. kép), boltozatával (II/78, 79 és IV/29. kép); udvari 156-157, 160-164; a b l a k a i v a l (II/65-68. kép), valamint a szomszédos s z o b a (vestibulum?) 145-149; boltozatival, udvari ablakával (II/67. kép) és az udvarra nyiló Kakas-cimeres a j t a j á v a l (II/63 és IV/25. kép). Az udvar m á s i k a j t a j a Kakas monogramjával (II/64 és IV/28. kép) eredetileg az egyik földszinti kandallói szobában állt (II/12. b. kép). A Kakas-cimeres ajtó felett szakállas maszk-fej van befalazva, valószinüleg párkányfriz maradványa. Az udvari homlokzat emeleti falában pedig renaissance keretü n a p ó r a volt látható, ez azonban eltünt. Rajza Pákei Lajostól.

145-149 Kakas épitkezéseiből származó a b l a k o k (II/65-68. kép) méretei: magasság 225; a könyöklő párkány hossza 148; belvilág 176 x 109. Az első három ablak a Mind az ablakok, mind a két ajtő, a XVI. századi stilusfejlődés legkésőbbi szakaszát képviselik. Az ablakokhoz, különösen a párkány konzolsorához (II/67. kép) 147 Sebastiano Serlio rajzaiban találhatunk analógiát (II/68. kép). Az ajtók jellegzetessége a párkány megtörése a középen háromszögü felmagasitással. A Kakascimeres ajtón további késő- renaissance motivumok: a rusztikás keret, a pilaszterfejezetek egyszerü tagolása es az oromzat kitöltése legyezőszerüen széles lemeztagokkal. Ezek az elemek Kolozsvárt előfordulnak Filstich Lőrincz cimerével ékesitett párkányon (Fő tér 5. sz.) és Hensler Benedek monogramjával jelzett ajtón 107, 110 (II/44. és IV/33. kép) a Hid-utcából (Muzeum), mindkettő a század végéről, vagy éppen a századfordulóról. Ilyen tipusu ajtő a XVI. századból – Kolozsváron kivül – csak egy ismeretes, mégpedig Szebenben.

A Kakas-cimeres ajtó motivumai megtalálhatók az olasz épitészek müveiben, 150 főként Glullo Romano (Róma, Palazzo Maccarani [IV/22. kép]; Mantova, Palazzo del Tè) és Bartolommeo Ammannati (Firenze, Palazzo Mondragone), valamint 151 Giovan Antonio Dosio rajzaiban – IV/23. kép. (La Critica d’Arte. 1957. 461.

FROMMEL, Ch. L.: Der römische Palastbau der Hochrenaissance. Tübingen, 1973.

Bd. 3. S. 86. Abb. XVIII. b. és c.) A z o d i a k u s s z o b a g y á m k ö v e i n e k mérete: 25 x 27 x 12. A faragványok 162, 164 sorrendje: a boltozaton Halak (IV/29. kép), Kakas cimer (II/78. kép), Kos 163; 154- (II/79. kép); az ablak felőli falon Kos. Bika, Ikrek, Rák (II/72, 73, 75, 77. kép);

157, a szemközti falon Oroszlán, Szüz (mérleggel), Holló (modern), Skorpió (II/76. kép).

160-168 1603 után. B o g n e r - G e l y é n I m r e é p i t k e z é s e. Maradványa: c i m e r p a j z s E B monogrammal, befalazva az udvaron a Kakas-monogramos ajtó felett (Veress 1905. 115. 1. 31. kép). A Muzeumban lévő maradványok: c s a v a r t 72 o s z l o p E B monogrammal (II/23. kép); párkányfriz triglyphes tagolással, 172 E B monogrammal (II/83. kép). Kérdés azonban, hogy ezek a darabok ebből a házból (Wolphard-Kakas-Bogner-házból) származnak-e, avagy Bogner régebbi örökletes házából (Frank-Kiss ház), mely a Wolphard-Kakas ház északi szomszédja volt (lásd a 267. lapon).

Feltehetőleg a XVII. századból származott a ház homlokzatának „rázsa szövet módjára kockásan tarka” festése, melyről Nagy Péter (Grandpierre Emil) emlékezik meg (Nagy 1936. 10, Szabó 1946. 32). Ezért nevezték Rázsa háznak. Talán quader-köveket utánzó festés, illetve sgraffito lehetett, amilyen más helyekről 54-58 ismeretei (Árva vára, Késmárk, harangtorony stb.), vagy pedig pusztán ornamentális jellegü sgraffito, mint egy kőszegi házon (Jurisich tér 7.).

54 Pákei Lajos rajzai a Wolphard-Kakas házról: a ház homlokzata (II/10. kép), 55-56 földszinti alaprajza (IV/13. kép), emeleti alaprajza (IV/14. kép), hosszmetszete 122-123 (II/11. kép), keresztmetszete (II/12. kép), kandallós szobáinak a keresztmetszete (II/12. b. kép), emeleti vestibuluma (IV/21. kép), az emeleti vestibulum boltozata (IV/20. kép), földszinti kandallója (BALOGH 1944. 13. kép). A tajzok első közlése: BALOGH 1944. 7 – 15. kép. – Részletrajzok: RADOS 1942. 20, 22, 23/1, 26/4, 28, 30, 31. SEBESTYÉN 1963. P1. 11-19.

Irott feljegyzések a Wolphard-Kakas házról:

1576-ban és 1579-ben Wolphard István Seres Jánossal dolgoztatott, legutóbb két ablakot faragtaton (Ars Hungarica. 1974/2. 371).

1584. május. Kvár szkve: „Wolfart uramnak vöttem az két kövét az bányában.... Egy nagy öreg kövét dec. 75. Az hazahozásától fizettem den. 40.” (III/XVIII. 123a).

1590-ben Kakas István feleségül veszi Baráth Zsófiát, Wolphard István főbiró özvegyét.

1590. nov. 25. Báthory Zsigmond kiváltságlevele: „vi quarum domus Colosvariensis Stephani Kakas assessoris sedis iudiciariae, in vicinitate domorum circumspecti Emerici Gelien ac haeredum circumspecti Johannis Bek sita, a condescensione hospitum immunis declaratur.” (VERESS 1905. 38-40).

1592. dec. 30-án Báthory András biboros Kakas István házinál szállt meg (Veress 1905. 41/31).

1595. májusában a pápai nuncius elment Kakas házából (VERESS 1905. 65/6).

1595. junius 23-án a legatus szállt meg ugyanitt (Erd. Muz. 1897. 25-26). 1596.

ápr. 29-én az apostoli nuncius (Kvár szkve VII/XXI. a. 15). 1596. dec. 29 él

1597. jan. 3. között ismét a legatus azaz Carillo (Erd. Muz. 1897. 25-26).

1597. aug. 29-én a fejedelemasszony Kakas Istvánnál volt ebéden, szept. 27-én ládáit viszik el Kakas házából (VERESS 1905. 72/24).

1600-ban Mihály vajda lefoglaltatja Kakas vagyonát.

1600. nov. Kakas folyamodványa Mátyás főherceghez: „Kolozsvárt három és pedig a legkülönb kiváltságos házam van.” (idézve magyar forditásban: Erd. Muz.

1897. 27). – Kakas Istvánnak két háza volt a nyugati soron, a harmadik pedig a keleti soron (az egykori Wolphard ház).

1600. nov. Kakas István folyamodványa Rudolf királyhoz, hogy Mihály vajda által lefoglalt és Eötvös Andrásnak, Kakas Kata férjének adott javait, Basta György által adassa vissza (Tört. Tár. 1897, 607-608).

1600-1602. Különféle akták Kakas kolozsvári javainak az ügyében (ugyanott 600-625).

1602. aug. 2. Prága. Kakas István folyamodványa Rudolf királyhoz lefoglalt erdélyi javainak a visszaszerzése végett. Megbizottjának nevezi: „meinen lieben Freunt und Nachbern Emerichen Bogner” (ugyanott 620-623). A rokonsággal folytatott hosszadalmas huzavona után Kakas visszakapta vagyonát. Ö maga azonban nem tért vissza Erdélybe.

1602 szept. 12. Bogner Gelyén Imre megvette Kakas kandallós házát 3700 forintért (VERESS 1905. 96, 102, 115).

Irodalom: M. Tört. Társulat 1868.szept. 20-25-én Kolozsvárt tartott első vidéki gyülése. Századok. 1868. 580 (Szathmáry házról: „különösen kitünik a piaczi Szathmáry-ház jellemző feliratai-, gyönyörü portáléi-, kandallói- s egyéb müfaragványaival, melyeknek fenntartására gond fordittatik”). Emke uti kalauz.

Kvár, 1891. 47 (Merza Lajos: a homlokzata ép, földszinti helyiségei eredeti faragványokat mutatnak); SZÁDECZKY L.: Kovacsóczy Farkas. Bp., 1891. 128.

B. A.: A „Báthory ház” Kolozsvárt. Erdély. II. 1893. 47-48; SZÁDECZKY L.: Régi magyar turisták és utazók. Erdély (kolozsvári folyóirat). II. 1893. 72-74. SZÁDECZKY L.: Kakas István és a kolozsvári Báthory ház. Tört. Tár. 1897. 606-625 (a házra vonatkozó kolozsvári és bécsi levéltári adatok közlése).

SZÁDECZKY L.:

A kolozsvári Báthory ház legendája. Erdélyi Muzeum. 1897. 17-32. KELEMEN 1902. 17. MÁRKI 1902. 289. VERESS E.: Kakas István. Bp., 1905. 62, 115. 1.

11. kép (K. Sebestyén József rajza a ház homlokzatáról Veress Ferencnek 1859-ben készült fényképe alapján). GERECZE 1906. 436. CSÁNYI 1913. 9-20. SÁNDOR 1913/II. 56-61, 69-70. FERENCZI Sándor: A kolozsvári Wolphard ház. Pásztortüz.

VIII. 1922. 101-102 (meghatározta Wolphard Adorján cimerét és ezzel egyben épitkezéseit, tisztázta a ház épitéstörténetét). NAGY 1926. 10 (Rázsa ház).

BALOGH 1934. 144-145. BALOGH 1935. 20, 21, 23 (Kakas épitkezésében Diószegi István munkáját feltételezi), 48-58. kép. BALOGH 1940. 544, 545. RADOS 1942. 30, 31. VÁSÁRHELYI 1942. 67, 117, 124, 125. SZABÓ 1946. 32. BALOGH 1953. 48, 51, 45. kép. PASCU 1954. 199, fig. 77. BALOGH 1956. 304, 305,

228. kép. JAKÓ 1957. 366-367. GOLDENBERG 1958. 104-107. BALOGH 1961.

339. 343. SEBESTYÉN 1963. P1. 15, 16, 18, 19, 87-88, 90-92. BALOGH 1964.

242. MURÁDIN 1965. 1439, 1440. Muzeul Cluj 1967. 48-49. PASCU-MARICA 1969. 71-73. BALOGH 1970. 239. 1973. 241, LĂZĂRESCU, G. – STOICESCU, P46 N.: Ţarile Române şi Italia pînă la 1600. Bucureşti, 1972. 202-203.

A ház tulajdonosaira vonatkozó adatok:

1.) W o l p h a r d A d o r j á n r a : BALOGH 1943. 206-207. V. KOVÁCS S.:

Magyar humanisták levelei. Bp., 1971. 488-490.

2.) W o l p h a r d I s t v á n 1559-1560-ban a wittenbergi egyetemen tanult;

1581-ben főbiró; neve szerepel a Monostori kapubástyától észak felé huzódó várfal 1581-ből való épitési emléktábláján (JAKAB II. 1888. 23; JAKAB Okl. II. 1888.

726.). SZAMOSKÖZY (IV. 1880. 13) jeles matematikusnak (peritus mathematicus) neveit. Felesége Baráth Zsófia.

3.) K a k a s I s t v á n r a : VERESS Endre: Zalánkeményi Kakas István. Bp., 1905.

(ebben részletesen szól Kakas padovai egyetemi éveiről és külföldi utazásairól) – P. Andreas Buzau 1586-i jelentése szerint „Stephanus Kakas iuvenis nunc primum ex Italia rediens” Martinus Literatus centumvir-rel együtt védi a jezsuita kollégiumot (Fontes II. 1913. 180).

4.) B o g n e r G e l y é n I m r e (Emericus Bogner filius Chiliani – Szamosközy III. 1877. 91) „a hires, neves, nemzetei, becsületes kolozsvári biró” 1558-ban született, meghalt 1621 junius 24-én 63 éves korában. A kolozsvári biróságot 14 esztendeig viselte „sok háboruságos időkben, az ki az maga jovát is nem szánta az szerelmes hazája mellett...” Hivatalának önfeláldozó betöltéséért nagyra becsülték. Temetésén a nagy templomban Bethlen István gubernator is részt vett.

(Segesvári Bálint feljegyzései. Erd. Tört. Adatok IV. 1862. 187-188. 204-205.

JAKAB II. 1888. 173. 237). 1604-ben Somogyi Ambrus egyik müvét neki ajánlotta. Házában szállt meg Bethlen Gábor 1622-ben (Erd. Tört. Adatok. IV. 1862.

191. JAKAB II. 1888. 424).

F ő t é r, Nagy Salathiel háza

1559. ápr. 18. A városi tanács oklevele Nagy Salathiel végrendelkezéséről, amikor „ad domum proprie residencie dicti Salathielis Nagh in maiori theatro (nagy piac, azaz a Fő térnek a Szent Mihály templomtól délre eső része) fundatam accessissent. Ac in superiori pallacio prenominatus Salathiel in lecto egritudinis decumbens...” (Jakab Okl. I. 1870. 391). 1521-ben „Salathiel magnus” iuratus civis (Szádeczky L.: Iparfejlődés és a czéhek története Magyarországon.

Bp., 1913. II. 32). – 1588-ban az ifj. Salathiel hagyatékában „irott madarakkal, vadakkal” diszitett kárpitot leltároztak (Jakó 1957. 371), feltehetőleg flandriai munkát.

M o n o s t o r u t c a 3. s z. „N I” monogramos magyar ötvös háza (a XIX. században Naláczy ház) 120 Maradványai: a j t ó 1586-ből magyar felirattal (II/47. kép); ajtópárkány.

118 a cimerpajzsban kehely, azaz ötvösjelvény és „N I” kezdőbetük (II/46. kép).

Valamennyi a Muzeumban.

A XVI. század második feléből két „N I” kezdőbetüs magyar ötvös ismeretes.

Az egyik Ioannes Nagibaniai, aki 1583-ban jutott magistenégre (JAKAB II. 1888.

313), valószinüleg annak a Bányai Ötvös Jánosnak a fia volt, akinek 1574-ből való sirköve a várfalból került elő (l. a sirkövek jegyzékében – V. Közl.). A másik Ioannes Nireo, aki 1580-ban lett magister (JAKAB II. 1888. 313). 1585-ben pedig a város kupákat vásárolt Nyreo Jánostól (Kvár szkve III/XXII. 57.). Valószinüleg kisfia sirköve „Nyirő János fia Istók” emlékköve 1585-ből, amely éppen a Széna utca és a Monostor kapu között, a várfal belső oldaláról került elő (l. a sirkövek jegyzékében – V. Közl.), tehát a Monostori utcai háztól nem messze. 1630-ban kelt Nyirő Ötvös János hagyatéki leltára, amely többek között két képet, kis cifrás aranias ládát, szarvas agancsból való gyertyatartót sorol fel (JAKÓ 1957. 375, 378, 388).Pages:     | 1 |   ...   | 28 | 29 || 31 | 32 |   ...   | 82 |


Similar works:

«THE MAN IN THE IRON MASK Alexandre Dumas (pere) THE MAN IN THE IRON MASK Table of Contents THE MAN IN THE IRON MASK Alexandre Dumas (pere) i THE MAN IN THE IRON MASK Alexandre Dumas (pere) Chapter I: Two Old Friends WHILE EVERY ONE AT court was busy with his own affairs, a man mysteriously took up his post behind the Place de Greve, in the house which we once saw besieged by d'Artagnan on the occasion of a riot. The principal entrance of this house was in the Place Baudoyer. The house was...»

«Mitteilungen der Gesellschaft für Buchforschung in Österreich 2007-1 Herausgeber und Verleger GESELLSCHAFT FÜR BUCHFORSCHUNG IN ÖSTERREICH Der vorläufige Vereinssitz bzw. die Kontaktadresse ist: A-1170 Wien. Kulmgasse 30/12 email: office@buchforschung.at Homepage: www.buchforschung.at Redaktion Peter R. Frank und Murray G. Hall (verantwortlich für den Inhalt) unter Mitarbeit von Johannes Frimmel Gedruckt mit Förderung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur und der...»

«Gewalt gegen Kinder in der EU Wo stehen wir heute? EINGEHENDE ANALYSE EPRS | Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments Autor: Anna Dimitrova-Stull DE Wissenschaftlicher Dienst für die Mitglieder November 2014 – PE 542.139 (or. FR) In diesem Dokument soll ein Überblick über das Problem der Gewalt gegen Kinder in der EU gegeben werden. Ausgangspunkt hierfür ist die besondere Verletzlichkeit von Kindern, aus der sich eine spezielle Schutzbedürftigkeit ergibt. Die qualitative...»

«EDWARD J. JORY THE MASK OF ASTYANAX AND THE PANTOMIME LIBRETTIST * • J ust over 100 northern part of was city ofdescribed as a ‘marble head’head years ago what then was found in the the Thessaloniki. This marble was lying on the ground at the school of the Sultan. Its ultimate provenance is unknown. In a publication dated 14 August 1907 the curator of the Archaeological Museum in Thessaloniki, P. N. Papageorgiou, called it “Head of Thessaloniki (Astyanax).” The head remained almost...»

«Advisory Committee for People with Disabilities King’s Court, Chapel Street, King’s Lynn, Norfolk PE30 1EX Tel: (01553) 616200 Fax: (01553) 691663 DX 57825 KING’S LYNN Minicom: (01553) 692138 Chair – Councillor David Harwood Secretary – Carl Suckling RM/ACPD My Ref: Your Ref: Rebecca Malkin Please ask for: (01553) 616632 Direct Dial: rebecca.malkin@west-norfolk.gov.uk Email: To: Borough Councillors People with Disabilities and Voluntary Organisations concerned with People with...»

«RUSSIA – Advice from Fulbright Alumni The following are extracts from Fulbright Grantee Reports and are not meant to reflect the views of the Bureau of Educational and Cultural Affairs (ECA), its cooperating agencies, or the U.S. Embassy. Russian Language Embrace it! Russians are proud of their culture and rightly so. Knowing Russian helps but if you don't, make sure to have good solid local contacts to guide you. Learn as much Russian as you can. Try to find a native speaker to practice...»

«What the NAEP Civics Assessment Measures and How Students Perform by Peter Levine with support from the S.D. Bechtel, Jr. Foundation January 2013 Only eight states currently test their students on American government or civics (usually as part of a much broader social studies test), and so relatively little is known about young people’s civic knowledge, skills, behaviors, and values.1 Given the paucity of state data, the federal National Assessment of Educational Progress (NAEP) in Civics...»

«Auswirkungen des internationalen Patentregimes auf die Medikamentenproduktion und den Zugang zu Medikamenten in LDCs Klaus Liebig Auswirkungen des internationalen Patentregimes auf die Medikamentenproduktion und den Zugang zu Medikamenten in LDCs Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE) Das DIE ist ein multidisziplinäres Forschungs-, Beratungsund Ausbildungsinstitut für die deutsche und die multilaterale Entwicklungspolitik. Es berät auf der Grundlage unabhängiger Forschung...»

«DE Fall Nr. COMP/M.5726 DEUTSCHE BANK/ SAL. OPPENHEIM Nur der deutsche Text ist verfügbar und verbindlich. VERORDNUNG (EG) Nr. 139/2004 ÜBER FUSIONSVERFAHREN Artikel 6, Absatz 1, b KEINE EINWÄNDE Datum: 29/01/2010 In elektronischem Format auf der EUR-Lex Website unter der Dokumentennummer 32010M5726 Büro für Veröffentlichungen der Europäischen Union# 2985 Luxemburg, LUXEMBURG EUROPÄISCHE KOMMISSION Brüssel, den 29.1.2010 SG-Greffe(2009) D/953 C(2009) 675 In der veröffentlichten...»

«INHALTSVERZEICHNIS | TABLE OF CONTENTS Inhaltsverzeichnis | Table of Contents Plenarvorträge | Plenary Lectures Hauptvorträge | Main Lectures Editionsprojekte | Edition Projects Sektionsvorträge | Parallel Sessions Kants vorkritische Philosophie | Kant's Precritical Philosophy Metaphysik | Metaphysics Erkenntnistheorie und Logik | Epistemology and Logics Wissenschaftsund Naturphilosophie | Philosophy of Science and Nature Teleologie | Teleology Ethik und Moralphilosophie | Ethics and Moral...»

«Tätigkeitsbericht 2010 der Bundesärztekammer Tätigkeitsbericht 2010 der Bundesärztekammer Tätigkeitsbericht 2010 der Bundesärztekammer dem 114. Deutschen Ärztetag in Kiel vorgelegt von Vorstand und Geschäftsführung Bundesärztekammer Deutscher Ärztetag Mit den in diesem Werk verwandten Personenund Berufsbezeichnungen sind – auch wenn sie nur in einer Form auftreten – gleichwertig beide Geschlechter gemeint. Die bis 2006 im Tätigkeitsbericht der Bundesärztekammer...»

«A Life of Language Martin Kay∗ Stanford University Introduction This is a truly overwhelming experience. Since I am not a cat, I expect to have one lifetime in which to achieve anything, one award for it at the most. So this is it, and I am honored and humbled and, of course, delighted. It is wonderful to be among so many of the friends that have enriched my life in so many ways. Thank you for permitting me to feel, for some short moments, that one or two of the things I have done may be...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.