WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 27 | 28 || 30 | 31 |   ...   | 82 |

«Budapest, 1985 A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának kiadványa technikai szerkesztő: Beke László, Marosi ...»

-- [ Page 29 ] --

A ház nagy részét 1909-ben lebontották. Eredeti homlokzata – a Kárvázi cégtáblával – látható Sárdy István (1846-1901) festményén (Muzeum), a kép jobb oldalán (II/35. kép). A festmény, Sárdy ifjukori müve, köröl-belül a XIX. század harmadik negyedében készülhetett. Jóval korábban Jósika Miklós „Abafi” cimü regényében (1836) hasonlóképpen ir le egy kolozsvári házat: „a lak emeletes volt, egészen uj, szerfelett magas fedele vörösre festve és elöl hegyes, totonyforma csucsban végződött és annyira kinyult, hogy a legnagyobb záporban ázás veszélye nélkül lehete a ház elött mulatni. Ezen első része a födélnek nyitva állt s igen czifra müvü fakarzat védte, melybe (ti. a födél első részébe) csak a födélen keresztül lehete jutni.” A ház egykori homlokzata rekonstruálható, ha a Sárdy-féle képen látható házhomlokzatba beillesztjük az eredeti kaput és a három eredeti ablakot. Az igy kapott vázlat (1. a szövegképet) világosan szemlélteti az épület sajátos jellegét. Az olasz eredetü, de helyivé hasonult elemekből formált, finoman faragott, renaissance nyiláskereteknek és a nagy mesterséggel magasra ácsolt, csucsos tetőzetnek az együttese közvetlenül érzékelteti a ház egykori épitészeti hatását, különleges erdélyi varázsát.

100, 98 Rajzok a faragványokról: Pákei Lajostól (II/38. és IV/7,8. kép). RADOS 1942.

101 26/1, 2; 29/2. kép.

Irodalom: KELEMEN 1902. 17 (a kapu még in situ van). MÁRKI 1902. 289. 1.

13. sz. (Kárvázi ház), GERECZE 1906. 436. CSÁNYI 1913. 21. lap. 11. kép.

BALOGH 1934. 138, 145. BALOGH 1935. 23. lap, 50. kép. BALOGH 1944. 11.

lap, 18, 19, 20, 26, 29. d. kép. GOLDENBERG 1958. 107. Muzeul Cluj 1967.

P43 50. kép. PASCU-MAR1CA 1969. 77-78. lap, 89. kép.

Fő tér északi sora, „lábas ház”

1608. Segesvári Bálint feljegyzése: „11. novembris jöve Kolosvarban az vőlegény Bánfi Dienes......... az menyegző penig lőn az lábas-ház alatt Márton Deáknénál.” (Erd. Tört. Adatok. IV. Kvár, 1862. 172)

1630. Segesvári Bálint: „29. febr. jövének az német császár követei az fejedelem asszonyhoz, ugy mint Prini (Perényi) Gábor, Bakos István és két szürke barát, szállának az Zeller Mártonné házához, és az Márton deákhoz az lábos-házhoz.” (ugyanott 197)

1632. Segesvári Bálint: „10 novemb. esketék Zójomi Dávidot ő nagyságát kolosvármegyei ispánnak az székháznál az lábas háznál…...” (ugyanott 204) – A székház megjelölés feltehetőleg arra utal, hogy ez a ház nem azonos Márton deák lábas házával.

1633. Segesvári Bálint: „25. octobr. tevék ismét fel az nagy gombot [a nagytemplom tornyának gombját]........ és vonák az lábasház felől fel pokrócban betakarván.” (ugyanott 207).

1655. Megveszi a ref. eklézsia; utóbb itt mérték ki a dézsmabort (HEREPEI 1971. 526).

1734. Descriptio: a piac északi részén emlitik a Mátyás király szálló helyét [vendégfogadóját], mely a többi felett kimagaslik, s azon kőoszlopokról, melyekre eléje épült, a nép nyelvén lábas-ház nevet nyert. (Idézi: JAKAB II. 1888. 473).

– Ugyancsak a Descriptio emliti a szállóval szemközt, a nagytemplom keritésének északi oldalán Mátyás király konyháját, öt kéményével.

A lábas-ház alaprajza és helyszinrajza látható az 1784-ben készült térképen (JAKAB Rajzok. II. 1888. II. tábla), távlati képe pedig Veress Ferenc felvételén (BALOGH 1935. 124. kép).

Irodalom: Arch. Ért. I. 1869. 30 (RÓMER Floris emliti mint meglévő épületet).

NAGY 1926. 10-11.

HEREPEI 1971. 526.

F ő t é r 2 6. [ 2 7 ] s z. az északi soron (a XIX. században gr. Kemény Sámuel háza) 176-178 A j t ó k e r e t 1597-ből Petrus Filstich cimerével (II/87. és IV/10. kép).

Mérete:

252 cm magas. 174 cm széles 19 cm vastag, belvilág 177 X 87 cm. Felirata:

VIRTVTIS COMES (a cimertől balra) INVIDIA 1597 (a cimertől jobbra); a cimerben PE és FI betük. A felirat idézet a köv. müből: Plutarchos: De Pyrhicae Oraculis (MARGALITS 1895. 536. HENKEL-SCHÖNE 1967. 195. WALTHER II/5.

1967. Nr. 33731). – Rajza Pákei Lajostól; Sebestyéntől (1963. Pl. 27).

Irodalom: KELEMEN 1902. 17. MÁRKI 1902. 289. 1. 12. sz. GERECZE 1906.

437. SÁNDOR 1913/II. 62-63. GOLDENBERG 1958. 107. SEBESTYÉN 1963. P1.

27. BALOGH J.: A müvészet Mátyás király udvarában. Bp., 1966. II. köt. 62.

P44 kép. MURÁDIN 1965. 1441. HEREPEI 1971. 547.

Történeti adatok Filstich Péter házáról:

1607. Segesvári Bálint feljegyzése: „Pünköst napján estve, 7 és 8 óra közt jöve bé Homonnai Bálint közép-kapun, szálla Filstich Péter uramhoz, az kamaraispánhoz.” (Erd. Tört. Adatok. IV. Kvár, 1862. 170).

1608. Segesvári Bálint: „11 novembris jöve Kolosvárban az vőlegény Bánfi Dienes, szálla az Filstich Péter uram házához” (ugyanott 172).

1629. Segesvári Bálim Filstich Péter haláláról: „Lött penig temetése 1-ma die mensis aprilis; az háznál prédikálának németül, az temetőben magyarul.” (ugyanott 196) Id. Filstich Péten 1547-ben avatták ötvösmesterré, a céhmesteri tisztséget is többször viselte (1573, 1580-1582, 1584-1585, 1587-1594). Ifj. Filstich Péter 1591-ben magister aurifaber (JAKAB Okl. II. 161), 1603-ban „praefectus auri camerae”, 1629-ben meghalt (JAKAB II. 1888. 422, 467, 580. JAKAB Okl. II.

1888. 223). Segesvári Bálint feljegyzése szerint „Bethlen Gábor fejedelemnek kedves embere vala”, de a lakosság a rossz pénz veretése miatt nem szivlelte (Erd. Tört. Adatok. IV. Kvár, 1862. 196). Az 1597-es ajtónak a megrendelője feltehetőleg az ifj. Filstich Péter volt (SÁNDOR 1913/II. 62-63).

F ő t é r k e l e t i s o r a (egykori tulajdonosok)

1574. Kvár szkve: a szegények házának (Szent Erzsébet ispotálynak) a piacon kőháza van. egyik szomszédja N y i r ő K á l m á n, a másik V i c z e i G á s p á r (1577. XII. 31-32). Ezek a házak a keleti sor északi szakaszán, a Magyar utca felé lehettek (Descriprio 1734).

Viczei Gáspár ötvös volt. Kolozsvár tanácsa több izben vásárolt tőle kupákat:

1579. jul. 5-én ajándékul a fejedelemnek (1579. XVI. 50), 1585-ben ujévi ajánFő tér 20[21]. számu ház rekonstrukciója déknak (III/XXIV. 1), 1587-ben ujévi ajándékul Kendi Sándornak (III/XXX. 4.).

Meghalt 1594. dec. 21., amikoris harangoztak érette.

F ő t é r k e l e t i s o r a. e g y k o r 3 1. s z., B o g n e r h á z (a XIX. században Gyergyai, illetve Frank-Kiss ház), a Wolphard-Kakas ház északi szomszédja.

Pákei Lajos feljegyzései e házból kikerült faragványokról az ezeket ábrázoló rajzlapjain: a ház a XIX. században Gyergyai, illetve Frank-Kiss ház volt, amelynek a helyén a Szentegyház utcát nyitották és a rk. status házalt épitették. Cserna Károly rajzán (1891) a Wolphard ház északi szomszédságában látható a Frank-Kiss cégtáblásház (SZÁDECZKY L.: Kovacsóczy Farkas. Bp., 1891. 128). Szádeczky szintén a Frank-Kiss házzal azonositotta a Bogner házat (SZÁDECZKY L.: A kvári Báthory ház legendája. Erd. Muz. 1897. 32).

A XVI. század utolsó negyedében a ház Bogner-Gelyén Imre főbiró tulajdonában volt. Báthory Zsigmond 1590. november 25-én Kakas István házáról adott kiváltságlevelébe az utóbbi ház szomszédságában emliti egyfelől „Emericus Gelien”, másfelől „Joannes Bek” örököseinek a házát. A házról Segesvári Bálint 1632. dec.

26-án ezt irja naplójában: „ő maga [Pulacher] penig az felesége után való örökségben lakott az piaczon az Közép-utcza felől való felen, az mely ház annak előtt Gilyén Imrejé volt, alias Bogner....” (Erd. Tört. Adatok. IV. 1862.

204-205). Ez a feljegyzés azonban ellentétei Pákei Lajos jegyzeteivel és Cserna Károly rajzával, mert a ház helyét nem a Kakas háztól északra, hanem délre a Közép utca felé jelöli meg. Lehetséges, hogy Segesvári a „közép-utcza felől való felen” megjelölést sommásan értette a keleti piacsor egész déli szakaszára, amelybe beletartozott mind a Bogner, mind a Kakas ház. A faragványok kétségtelenül az északi oldalon lévő Gyergyai, illetve Frank-Kiss házból kerültek elő, – a Muzeum leltára szerint is.

A házat a Wolphard-Kakas házzal egyidejüleg bontották le, 1894-ben, mindkettő maradványai összekeverten egyszerre kerültek a Muzeumba. Erről Posta Béla professzor 1916. máj. 8-án ezeket a sorokat irta Lechner Jenőnek: „az un. Báthory házból és annak szomszédjából kikerült emlékeket, midőn én ide jöttem, garmadába rakva találtam a muzeum akkori udvarán. Azután állittattam össze őket, de azt, hogy mely darab való az egyik, melyik a másik épületből, csak az irodalmi források részletes áttanulmányozása után lehetne – esetleg – megmondani. Nálunk azok, mint a Szathmáry házból valók, együtt szerepelnek, mivel Szathmáry aranymüvestől – a ház akkori tulajdonosától – együtt kerültek a Muzeumba.” – A darabok eredetét véglegesen és megnyugtatóan csupán Pákei rajzai tisztázták.

A Bogner-Gelyén ház maradványai: a j t ó E B monogrammal, féloszlopokkal 73 diszitett kerettel, 1569 (II/24. kép); a j t ó E B monogrammal, a frizén sárkányokon lovagló puttókkal (II/18. kép); mindkettőről Pákei Lajos felmérési rajza 75, 77 a proveniencia megjelölésével: Gyergyai ház (IV/11-12. kép). Ugyancsak Pákeinek 1894-ben kelt ceruzavázlatán pedig fél-oszloppal diszitett ajtófél látható, ezzel a feljegyzéssek Gyergyai ház, a filegóriából (Kvár, unit. levéltár). A fent emlitett kéc ajtóval együtt több mát faragvány (három ajtófél, friz, gyámkő, 77, 78 kandalló – II/23, 25, 26. kép) került a Frank-Kiss házból a Muzeumba.

79 Megjegyzendő azonban, hogy a fent emlitett két ajtókeret a XVI. század harmadik negyedében készülhetett, tehát nem Bogner Gelyén Imre főbiró idejében.

Mivel azonban ezeken E B monogram látható, feltehető, hogy hasonló nevü apja vagy valamelyik felmenője épitkezéseiből származnak. Az épittető Bogner valószinüleg azonos volt azzal az Emericus Bogner alias Gelliennel, aki Báthory Kristófnak 1578. szept. 3-án kelt, a harmincadról kiadott oklevelében szerepel (Kvár Ltár. Fasc. III/67. – O. L. Filmtár. 11.541. doboz). – A főbiró Bogner Gelyén Imre (+1621) épitkezéseiből származnak viszont a késői darabok: a c s a v a r t o s z l o p E B monogrammal (II/23. kép) és egy friz ugyanezzel a monogrammal (II/83. kép). Valamennyi a Muzeumban. Kérdés azonban, hogy ezek a faragványok egykor ebben a Bogner házban voltak avagy a szomszédos WolphardKakas házban, mely utóbb Bogner tulajdonába került.

77 A maradványok rajzai: Pákei Lajostól (II/26 és IV/11, 12.kép); RADOS 1942.

21/1, 2;. 27/1, 2; 20/1. kép. SEBESTYÉN 1963. P1. 23, 24.

Irodalom: SZÁDECZKY L.: A kvári Báthory ház legendája. Erd. Muz. 1897.

32. PÓSTA 1903. 21-22. sz. BALOGH 1934. 139. 144 képpel. RADOS 1942. 21, 27, 29. Muzeul Cluj 1967. 48. 55. kép. PASCU-MARICA 1969. 76. BALOGH P45 1973. 360. kép.

Fő tér 32 (31) sz. Wolphard – Kakas ház A ház csaknem teljesen eredeti alakjában 1894-ig állt fenn. 1859-ben fényképezte Veress Ferenc; 1891-ben rajzolta le Cserna Károly a Fő tér keleti házsorával együtt (Szádeczky L.: Kovacsóczy Farkas. Bp., 1891. 128); 1893-ban a ház homlokzatát közölte Szádeczky (Erdély. II. 1893. 73), 1893-ban készitette Pákei Lajos felvételi rajzait, méréseit, a kidolgozott rajzok azonban későbbiek. Megjegyzendő, hogy Veress Ferenc felvétele a Fő tér keleti soráról benne volt abban a gyönyörü fényképalbumban, mely Veress valamennyi kolozsvári felvételét tartalmazta. Ez az album Erzsébet királyné számára készült, majd az 1935-ben az egyik budapesti aukción bukkant fel, végül a Fővárosi Könyvtár birtokába került. Akkortanulmányozhatta e sorok irója, 1945 után azonban már nem volt megtalálható.) 54-56 A házat 1894-ben bontották le. A ház akkori tulajdonosának Szathmáry ötvösmesternek a bontási szándékára nagy mozgalom indult meg a ház megmentésére.

57-58 122-123 Thaly Kálmán a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium intézkedését kérte, a 58, 165, Müemlékek Országos Bizottsága is sokat tárgyalta a kérdést. De minden igyekezet 61, 127 megtört a tulajdonos ellenállásán. Végül Szádeczky Lajos javaslatára a ház elülső 145-149 részének – mely „egészében véve nagyobb mübeccsel nem bir” – a lebontásához hozzájárultak (Müemlékek Országos Bizottsága. 110/1893. sz. akta). Ennek 64-65, 129, fejében a kikerült faragványokat jutányos áron az Erdélyi Nemzeti Muzeum kapta.

131, 140, Képek a házról Közleményeinkben (II, IV): homlokzata II/10 és IV/19; alaprajzai (földszinti és emeleti) IV/13, 14; hossz- és keresztmetszete II/11, 12;

144;74, 131 152-153, emeleti vestibuluma IV/20, 21; kandallós helyiségei a földszinten ét az emeleten (vestibulum) II/12. b.; zodiakus terem IV/30; udvari homlokzata II/66; ablakok II/13, 53, 65-68 és IV/15, 17; ajtók II/15-16, 54, 57-58, 63-64, 70; és 154-161; IV/16, 18, 24-25, 28; kandallók II/48-52 és IV/26; gyámkövek II/60-62, 71-77 133;

és IV/27; zárókövek II/59, 78-79 és IV/29.

125, 163 164, 135 A ház épitési periódusai 1534-1541. W o l p h a r d A d o r j á n kolozsvári plébános, erdélyi püspöki vikárius épitkezése. Maradványai: k é t a b l a k 1534-ből (II/13 és IV/15. kép);

61, 59 65 e g y a b l a k 1536-ból (BALOGH 1943. 150. kép): e g y a j t ó 1541-ből (II/16 74 és IV/16. kép); valamennyi a Muzeumban. A három ablak a homlokzat emeletét ékesitette, az ajtó az egyik földszinti szobát (JAKAB Rajzok. II. 1888. V.

tábla). Valamennyi a Muzeumban.

1579-1581 körül. W o l p h a r d I s t v á n főbiró épitkezése. Maradványai:

129 a j t ó 1579-ból (II/54. kép), az egyik földszinti szobából (JAKAB Rajzok. II. 1888.

131, 123 V. tábla); ajtó 1581-ből az emeleti vestibulumból (II/57 és IV/18, 21. kép);Pages:     | 1 |   ...   | 27 | 28 || 30 | 31 |   ...   | 82 |


Similar works:

«A Global Survey and Review of Farmer Field School Experiences by Arnoud Braun 1, Janice Jiggins, Niels Röling, Henk van den Berg and Paul Snijders Report prepared for the International Livestock Research Institute (ILRI) Final Report, 12 June 2006 Endelea Rietveldlaan 3 6708 SN Wageningen The Netherlands Corresponding author: arnoud.braun@farmerfieldschool.net; for authors’ profiles and contact addresses, see Appendix III A Global Survey and Review of Farmer Field School Experiences. A....»

«Aufbau eines Nationalen Qualifikationsrahmens in Österreich. Schlussfolgerungen, Grundsatzentscheidungen und Maßnahmen nach Abschluss des NQR Konsultationsverfahrens1 Das vorliegende Papier wurde durch die NQR Projektgruppe (Federführung II/7) des BMUKK und des BMWF erstellt. Schlussfolgerungen Konsultation NQR, Ministerauftrag Okt09 Einleitung 3 1. Politischer Kontext 3 2. Schlussfolgerungen und Arbeitsaufträge aus dem Konsultationsverfahren 4 2.1 Konsensuale Punkte 5 2.1.1 Allgemeine...»

«Wicked For Performers The following questions and answers are from the archive of the StephenSchwartz.com Forum. Copyright by Stephen Schwartz 2010 all rights reserved. No part of this content may be reproduced without prior written consent, including copying material for other websites. Feel free to link to this archive. Send questions to office@stephenschwartz.com Wicked Auditions Question: Dear Stephen, do you hold auditions for your shows on Broadway, or do you select the actors personally,...»

«YORKSHIRE 2013 EVENTS PROGRAMME AND PRESS PACK Calendar of dates for the diary from English Heritage’s Yorkshire region, 2013 CONTENTS PAGE 3 INTRODUCTION PAGE 4 REGIONAL MAP OF SITES PAGE 5 NEWS RELEASES Bumper season of events and activities for English Heritage in Yorkshire Easter family fun with English Heritage in Yorkshire The Easter chicks are all grown up at Rievaulx Abbey Whitby Abbey – the ‘home of Easter’ Recreating the Second World War at Brodsworth Hall & Gardens Path to...»

«Biotechnology-assisted Participatory Plant Breeding: Complement or Contradiction? A.M. Thro and C. Spillane Working Document No. 4 April 2000 CGIAR Systemwide Program on Participatory Research and Gender Analysis for Technology Development and Institutional Innovation Biotechnology-assisted Participatory Plant Breeding: Complement or Contradiction? A.M. Thro1 and C. Spillane2 Working Document No. 4 April 2000 CGIAR Systemwide Program on Participatory Research and Gender Analysis for Technology...»

«INHALTSVERZEICHNIS | TABLE OF CONTENTS Inhaltsverzeichnis | Table of Contents Plenarvorträge | Plenary Lectures Hauptvorträge | Main Lectures Editionsprojekte | Edition Projects Sektionsvorträge | Parallel Sessions Kants vorkritische Philosophie | Kant's Precritical Philosophy Metaphysik | Metaphysics Erkenntnistheorie und Logik | Epistemology and Logics Wissenschaftsund Naturphilosophie | Philosophy of Science and Nature Teleologie | Teleology Ethik und Moralphilosophie | Ethics and Moral...»

«SEX, DEATH AND MELODRAMA A Feminist Critique of Hans Urs von Balthasar Tina Beattie I Balthasar for the development of the Church’s theology of sex since T IS DIFFICULT TO OVERESTIMATE the significance of Hans Urs von Vatican II, particularly under the papacy of John Paul II. While feminist theologians have by and large ignored von Balthasar, a growing number of conservative Catholic thinkers have been turning to him as the Church’s answer to feminism. Among these, a movement has emerged...»

«Syrien Zum Verständnis der revolutionären Dynamik des Volksaufstands JOSEF DAHER eit über zwei Jahren analysiert die Mehrheit der Beobachter den revolutionären ProS zess in Syrien «von oben», in geopolitischen Begriffen, und ignoriert die politische und sozioökonomische Dynamik des Volksaufstands von unten. Die (bislang verbale) Drohung mit einer westlichen Intervention hat die Sichtweise, es handele sich hier um einen Konflikt «zwischen zwei Lagern», verstärkt: mit den westlichen...»

«Photosynthese-Charakteristika und Lebensstrategien antarktischer Makroalgen Photosynthetic characteristics and life-strategies of Antarctic macroalgae Gabriele Weykam Ber. Polarforsch. 192 (1996) ISSN 0176 5027 Gabriele Weykam Alfred-Wegener-Institut fü Polarund Meeresforschung Postfach 120161 D2751 5 Bremerhaven Die vorliegende Arbeit ist die inhaltlich unverändert Fassung einer Dissertation, die im Mai 1995 dem Fachbereich BiologieIChemie der Universitä Bremen vorgelegt wurde....»

«OCTOBER 2015 Whyalla Vintage & Classic Car Club Inc. PO BOX 2288, WHYALLA NORRIE, SA, 5608 Email address; whyallavccc@hotmail.com. Website; Whyallavcc.com Singapore Street Cars A couple of the many Lamborghinis' seen on the streets of Singapore. All the wealthy “lads” come out to play particularly during the run up to the Formula 1 held in September. Also “common” are the latest from Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, McLaren and Porsche, as well as the top of the line from Audi and...»

«DIPLOMARBEIT Titel der Diplomarbeit Collective Behavior of Water in Carbon Nanotube Membranes angestrebter akademischer Grad Magister der Naturwissenschaften (Mag. rer. nat.) Verfasser: Georg Menzl Matrikel-Nummer: 0303529 Studienrichtung: 411 Physik Betreuer: Univ.-Prof. Dr. Christoph Dellago Wien, am 15. Mai 2009 Danksagung Ich m¨chte meinen Eltern f¨r ihre großz¨gige Unterst¨tzung danken, die mir o u u u nicht nur ein sorgenfreies Studium erm¨glicht sondern auch in vielen anderen o...»

«Dear Reader, Autumn has always been my favorite season : a time to begin counting your blessings, gathering your harvest, and preparing to cuddle up close to those you love throughout the impending winter. Counting blessings when it comes to creating Zelda is no easy task, as I end up meeting someone new and unearthing something lost and lovely with each issue. The third installment is no exception, I’m proud to say! Our cover story is one of our most delightful yet! The reminiscences of...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.