WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 26 | 27 || 29 | 30 |   ...   | 82 |

«Budapest, 1985 A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának kiadványa technikai szerkesztő: Beke László, Marosi ...»

-- [ Page 28 ] --

1. Erd. fejedelmi kancellária. XVIII. Liber Regius. p. 191). Házában szállt meg és itt is halt meg Herczeg Zsigmond, a fejedelem fiainak a hopmestere 1638-ban (Erd. Tört. Adatok IV. Kvár, 1862. 215.).

F ő t é r 1 5. s z. (Rk. plébánia) a nyugati soron Kapuja segment-ives, Schlewnig Gergely plébános cimerével. Ugyanitt az egyik földszinti helyiségben gótikus pálcamüves a j t ó k e r e t átmeneti jellegü felirattal.

Irodalom: SÁNDOR 1913/II. 26-27. BALOGH 1943. 79 lap, 49-50. kép.

DEBRECZENI 1957. 227-228. ENTZ G.: Gótikus épitészet Mgon. Bp., 1974. 209.

A plébános házára vonatkozó XVI. századi feljegyzések:

1570. szept. 17. Kvár tjkve: „Az plebanos hazat azt erthyk eo kegyelmek hogi az B a c h y G e o r g i i Vram haza feleol leh omloban vagion, eo kegyelmek latassak megh és vagi plebanos uram chinaltatia vagi az varosebol kellien megh chinalny, Neh varnak nagiob romlasat. Azonkepen V i c h e y J a n o s vram haza keozeot valo koefal is epitest kevanna vagi az varosabol chinalya megh, vagy ha eo megh chinaltatia Thwgia eo kegyelmek valoyaban.” (23. b).

1579. aug. 25. Kvár szkve: költségek a plébános házára, kemence és ajtó csináltatása. – Dec. 4. Ujabb költségek a plébános házára: ácsmunka (6 ács dolgozik), kemence és nyoszolya csináltatása (II/XVIII. 32, 36, – GOLDENBERG 1958. 123).

1579. Kvár szkve: Aszralos Benedek a plébános házában egy ablakkeretet csinált.

(II/XVIII. 37-38. – GOLDENBERG 1958. 122-123).

F ő t é r 1 6. s z. a nyugati soron A földszinten renaissance a j t ó k e r e t egyszerü tagolással (syma, lemez, henger). Mivel a tagolása mélyen lehuzódik, derékszögü megtöréssel, feltehetőleg még a XVI. században készült.

F ő t é r n y u g a t s o r a (régi tulajdonosok) S z é c s i G y ö r g y piaczra néző kőháza, mely a monostori fertályhoz tartozott;

1561-ben megvette K a k a s A n d r á s (VERESS 1905. 14).

Ö t v ö s G á s p á r háza, amelyet özvegye halálakor, 1565-ben megvásárolt Kakas András (VERESS 1905. 15).

Kakas András háza a Fő tér nyugati során a Kismester utca északi sarkán (VERESS 1905. 17). Ebben a házban többször szállt meg Báthory Kristóf (1570. május 21.; 1574. márc. 21.; 1577. dec. 29.; 1578. jan. 2. – Kvár szkve II/VII. 17, 41; II/XIV. 4, 5). Báthory Zsigmond 1589. szept 20-án ö z v e g y K a k a s A n d r á s n é (Sarlay Anna) házát felmentette az adó alól: „in cuius nimirum aedibus, si quando in dictam civitatem Colosvar se contulit, condescere consueverat.” (VERESS 1905. 18. 1. 2. jegyzet). Kakas Andrásné 1587. február 7-én átengedte fiának, Kakas Istvánnak és leányának Kakas Katalinnak (Eötvös András feleségének) a férje vagyonából megillető részt (VERESS 1905. 33). Akkor a ház szomszédai: E ö t v ö s A n d r á s s a j á t r é g i h á z a, másfelől F e r e n c z i A n t a l háza (VERESS 1905. 33. 1. 4. és 5. jegyzet). 1600-ban Mihály vajda Kakas István javait, közöttük ezt a házrészét is lefoglaltatta és Kakas sógorának, Eötvös Andrásnak adományozta. 1601-ben febr. 16-án Eötvös Anna (Eötvös András és Kakas Kata leánya) nevében férje, Jacobinus János humanista notárius a városi tanács előtt tiltakozott az ellen, hogy Kakas István ezt a házrészét eladhassa (VERESS 1905. 102). Kakas maga 1602. aug. 2-án Prágában kelt folyamodványában irja, hogy Csáki István gubernator javai visszaadását igérte „ausserhalb des Hauss, daselbs in welchem jederzeit die Fürsten, so sy dahin khamen zulosirn gepflegt, welches seinem Secretarie verbleibe.” (Tört. Tár. 1897. 622.) Ez a titkárság pedig feltehetőleg Jacobinus János személyével függött össze. Jacobinus életére nézve 1.: HEREPEI 1971. 512; munkáira Régi Magyarországi Nyomtatványok. 1. Bp., 1971. 779, 780, 806. sz.

K a k a s n é (+ 1600) h á z a mindvégig állandó szállása volt Báthory Zsigmond fejedelemnek, amiképpen ezt őmaga is irásban rögzithette a fent emlitett kiváltságlevelében (1589). A végzetet 1594-i esztendőben is in tartózkodott. Augusztus 29-én itt fogatta el a törökpárti főurakat. A történetirók e tragikus eseményről emlékezve megnevezik a ház egyes részeit is. Szamosközy erről igy ir: „Azonközben bemegyen Király Albert az b e l s ő h á z b a n, ahol az urak valának es fogatni kezdi az urakat, i n e x t e r i o r i d o m o pedig Csukat Péter és Fekete János a főembereket ……..... ezeket rekesztették az d e s z k á s h á z b a n.” Szamosközy a továbbiakban ezt a házat a fejedelem házának, illetve a fejedelem szállásának nevezi (IV. 1880. 45, 46). Bethlen Farkas ugyanerről az eseményről igy ir, megnevezvén a ház egyes részeit: „in aulam ipsius omnes Proceres convenissent....... Zsigmond pedig „in a l i u d c o n c l a v e se recipit” (III. 462) …........ in h y p o c a u s t u m illud, in quo erant Proceres ……...... a főurakat elfogták (463) és egy időre „in eodem hospitio” (467) fogva tartották őket, délután néhányat tovább vittek „Versus g e m o n i o s g r a d u s ……………….. ducerentur” (468); másnap augusztus 30-án azokat akik „in hospitio suo [a fejedelem szállásán] remanserant” (470), a kivégzés helyére vezették. Ezek között volt Kendi Sándor, aki „dum autem ad g e m o n i o s g r a d u s duceretur, videns Sigismundum Vajvodam ex fenestra prospectare ……...” (471). Végül a rendek „….....ad p a l a t i u m V a j v o d a e concurrunt” (473). Ugyanerről a szállásról a fejedelem muzsikusa Pietro Busto ezeket irta 1595 január 21-én a kolozsvári országgyülés alkalmával: „onde la Domenica matina essendo congregati tutti i Signori nella s a l a d e l P a l a z z o …...” (BASCAPÈ, G.: Le relazioni fra l’Italia e la Transilvania. Roma, 1931. 171). – 1595. julius 23-án a fejedelem és Alfonso Visconti pápai legatus (Kvár szkve VI/XVI. 40), 1596 április 11-én pedig a fejedelem ujból itt szállt meg (Kvár szkve. VII/XXIX.

71). Az utóbbi alkalommal „Kakasné házánál urunk parancsolattyából világosságnak okából vágatott Biro uram ablakot az grádicsnál és az több ablakokat is feljebb vitték.” A nyugati piacsor házai a XVI. században igy következtek: u n i t a r i u s p l é b á n i a észak felől a Monostor utcáig, K a k a s A n d r á s n é háza (a fejedelmi szállás) a Kismester utcáig, E ö t v ö s A n d r á s h á z a a Kismester utca másik szögletén, B a r á t h J á n o s n é h á z a (Hannes Münichin), K a k a s I s t v á n h á z a a Széna utcáig (VERESS 1905. 60-61). Eötvös András házában szállt meg 1595. okt.

27-én a fejedelemasszony amikor a város megcsináltatta ott a kemencét, „miért hogy nem András uram lakja azokat az házakat, hanem csak a fejedelem szükségére állanak”. (VERESS 61. lap, 15. jegyz.).

Kakas A ndrásné házával szomszédos volt V i c z e i M á t é ötvösnek (Viczei Antal főbiró örökösének) háza, de már a Kismester utcában, másik szomszédjai lévén Eppel János örökösei (VERESS 60. lap, 12. jegyz.). Az előbbi házban dolgozott 1598 aug. 20-án Diószegi István és Keomies Péter amikor is „egy ajtónak való helt vagnanak ki az K á d á r A n d r á s uram házából az Viczey Máthé hazara, egy ajtóhoz valő faragott keuekkel együtt fl. 6.” (Kvár szkve VIII/III. 59).

–  –  –

F ő t é r 18. [19.] sz. az északi soron 62 P á r k á n y – f r i z maradványa két darabban, 1536-ból (II/14. kép), a kapualjban befalazva.

A nagyobbik töredék mérete: 13.5 x 65.5 x 11.5 cm; felirata:

OBSEQVI VERITAS OD ……… A kisebbik töredék méretei: 13.5 x 30.5 x 11.5;

felirata …………….. DXXXVI.

Irodalom: BALOGH 1943. 100, 261. lap, 152. kép. GOLDENBERG 1958. 108.

F ő t é r 1 9. [20.] sz. (a XIX. században Schütz János háza, majd Czell Ferenc háza) az északi soron Ez a ház az 1570-es, 1580-as években Petrus Minch (Baráth) tulajdonában volt, később Rósás János kolozsvári magyar dispensator, esküdt polgár, senator (1594birtokába került. (KELEMEN L.: Nagy Szabó Ferenc ifjukora. Az Erd. Muzeum Egyesület 1906 junius 4-5-én tartott első vándorgyülésének Emlékkönyve.

Kvár, 1905. 54).

P e t r u s M i n c h é p i t k e z é s e i n e k maradványai: az e m e l e t i b o l t o z a t o s s z o b a az 1583-as monogramos zárókővel (II/28. kép); a j t ó rozettás 81, 84 kereteléssel monogramos cimeipajzzsal 1574-ből (II/27. és IV/9. kép), jelenleg befalazva a Majális utca 29 sz. alatt, az egykori Pákei villában; a j t ó k e r e t (csak rajzból ismeretes) egyszerü tagolással, fogsoros párkánnyal, monogramos cimerpajzzsal 1573-ból, felirata: SERA IN FVNDO PARSIMONIA.... (idézet Seneca 1. leveléből – Adagia 1670. 636. MARGALITS 1898. 384. WALTHER II/4. 1966. Nr. 28057a). Mindkét ajtóról Pákei Lajos rajzai: BALOGH 1944. 16.

17. kép. További maradvány: a j t ó k e r e t egyszerü tagolással, fogsoros párkánynyal, monogramos cimerpajzzsal (Muzeum). – IV/6. kép).

A ház vestibulumában római feliratos kő volt befalazva, erről 1603-ban Szamosközy István igy emlékezik meg: „Lapis quadratus in vestibulo aedium Petrj Barat, proxime ad Basilicam parieti coaedificatus. Coloniam Napucam sic habet.....” és közli a római feliratos kő szövegét (III. 1877. 81).

Petrus Minch, másként Baráth, valamint Sebastian Munich (Baráth) tekintélyes kételkedők voltak, a főbirói tisztséget is viselték. Sebastian Munichnek 1597. márc.

1-én kelt hagyatéki leltárában legitimus tutornak nevezi „Barat Peter”-t (GOLDENBERG 1958. 279, 307, 400-402). Petrus Minch főbiró neve szerepel a Hid-kapu egyik épitési emléktábláján 1591-ben.

R o s á s J á n o s é p i t k e z é s é n e k maradványa: az udvaron befalazott párkánytöredék triglyphes tagolással, a triglyph-közben angyalfejjel a XVI. század végéről.

X V I I. s z á z a d i é p i t k e z é s e k maradványai ugyanebben a házban: Rosás János feleségének Theomeosvári Sárának é p i t é s i e m l é k t á b l á j a 1610-ből;

a f ö l d s z i n t i b o l t o z a t o s t e r e m faragott ajtókerettel és gyámkövekkel 1636-ból (jelenleg Ursus sörcsamok).

Ennek a háznak a homlokzata látható Sárdy István festményén (Muzeum), mégpedig a kép baloldalán (II/35. kép).

Irodalom: KŐVÁRI 1866. 302 (Schütz János háza, melyet Minch Péter 1583-ban épittetett). MÁRKI 1902. 289. 1. 14. sz. BALOGH 1944. 10. DEBRECZENI 1957.

229. MURÁDIN 1965. 1440.

F ő t é r 2 0. [2 1] s z. (a XIX. században Kárvázi majd Püspöky ház) az északi soron 1541 körüli időből származik az egyik emeleti szoba renaissance a j t a j a 66 (II/17. kép). Párkány-frizén lebegő, szárnyas puttók üres cimerpajzsot tartanak.

Mérete: 267 x 158 x 22 cm. Felirata: VERBVM DOMINI MANET INAETERNVM ESA 40 (Esaiás 40. 8).

A pajzstartó, lebegő, szárnyas puttók olasz eredetü motivuma megtalálható a szamosujvári várban, az 1540 körül készült Zápolya cimeren, de kevésbé finom faragásban (BALOGH 1943. 165. kép). A pilaszterek kettős szalagfonadéka szintén az olasz kora renaissanceból ered. Előfordul a budai töredékek között és egyéb helyeken is (nyirbátori stallumok, kőszegi vár falfestménye, a sárospataki vár Perényi szárnya stb. – BALOGH: Mátyás. 1966. 121. 1. 87. sz.). A szakállas maszkfejekkel diszitett pilaszterfejezetek a sekrestyeajtó (1528) motivumát ismétlik meg, de szabad átdolgozásban és teljesen más reliefstilusban.

Irodalom: BALOGH 1935. 21., 40. kép. 1943. 101, 161, 169. kép (irodalommal). 1953. 43. SEBESTYÉN 1963. P1. 21. MURÁDIN 1965. 1440. DÁVID L.:

A középkori keresztyén müvészet theologiai vonatkozásai. Ref. Szemle. Kvár, 1969. 58. PASCU-MARICA 1969. 77. 71. kép.

1571-ben a házai átépitették. Ebből az időből valók a következő faragványok:

k a p u z a t a B P monogrammal 1571-ből (a kapuzat felső része a Muzeumban, a két lábazata és keretpilasztere Kolozson; rajza eredeti állapotában Pákei Lajostól – II/38. kép); h á r o m a b l a k triglyphes tagolásu párkánnyal, (eredetileg 94 keresztosztással), az egyiken B P monogrammal (II/33. kép), a j t ó dór frizzel 103, 101 (BALOGH 1944. 19. kép. – II/40. és IV/8. kép); a j t ó k e r e t, párkányfrizén konzol-tagolással (BALOGH 1944. 29. kép. baloldalt a 2-ik sorban). Mindezek a maradványok a Muzeumba kerültek. E házból való az a B P monogramos r o z e t t á s f r i z i s, amely jelenleg a Fő tér 19 (20) számu ház udvarába van befalazva. Ugyancsak ebből a házból k é t b a l u s z t e r - o s z l o p (egy sima törzsü 97, 98 [II/37. és IV/7. kép] és egy pikkelyekkel diszitett) a Muzeumba került, a h a r m a d i k l e v é l d i s z e s b a l u s z t e r (IV/45. kép) és az 1762-ből valő baluszter Pákei Lajos Majális utcai villájába. Pákei rekonstrukciós rajzán (BALOGH 1944.

20. kép) a balusztereket ablakosztók gyanánt ablakfülkébe helyezi. Rekonstrukcióját azonban Sárdy István festménye nem igazolja, az eredeti ablakkeretek sem.

Ilyen abalkfülkére egyébként sincsen példa. Sokkal valószinübb, hogy a baluszterek az udvari tornác árkádjait tartották.Pages:     | 1 |   ...   | 26 | 27 || 29 | 30 |   ...   | 82 |


Similar works:

«David Puig Jordán Memoria subversiva missionsakademie Untersuchungen zu der politischen Theologie an der universität hamburg auf Kuba im Dialog mit Johann Baptist Metz’ academy of mission Theologie nach Auschwitz at the university of hamburg STUDIEN ZU INTERKULTURELLER THEOLOGIE AN DER MISSIONSAKADEMIE David Puig Jordán Memoria subversiva Untersuchungen zu der politischen Theologie auf Kuba im Dialog mit Johann Baptist Metz’ Theologie nach Auschwitz STUDIEN ZU INTERKULTURELLER THEOLOGIE...»

«Automated Lecture Video Segmentation: Facilitate Content Browsing and Retrieval Item type text; Electronic Dissertation Authors Lin, Ming Publisher The University of Arizona. Rights Copyright © is held by the author. Digital access to this material is made possible by the University Libraries, University of Arizona. Further transmission, reproduction or presentation (such as public display or performance) of protected items is prohibited except with permission of the author. Downloaded...»

«AMNESTY INTERNATIONAL’S LGBT PRIDE TOOLKIT Lesbian, Gay, Bisexual & Transgender Rights are Human Rights CONTENTS 3 Welcome and Introduction What is PRIDE? 4-6 Background Information: LGBT Rights are Human Rights!Amnesty International’s Pride Action Guide: Key Actions, Issue Briefs & Talking Points 8-9 ACTION—UNITED STATES Support Respect for Marriage Act; Repeal Defense of Marriage Act 10-11 ACTION—INTERNATIONAL Stop Discrimination and Criminalization in BOTSWANA 12-13...»

«Analyse und Bewertung des EU-Kanada Freihandelsabkommens CETA Thomas Fritz gefördert durch die Hans-Böckler-Stiftung Projektnummer 2014-779-1 Berlin, 26.01.2015 Inhalt 1. Einführung 3 2. Liberalisierungsverpflichtungen und allgemeine Ausnahmen 4 3. Güterhandel und Zollabbau 7 4. Investitionen 9 4.1. Niederlassung und Nichtdiskriminierung 10 4.2. Investitionsschutzstandards 11 4.3. Investor-Staat-Schiedsverfahren (ISDS) 13 4.4. Anhang über öffentliche Schulden 14 5. Dienstleistungen 15...»

«Pakt für Forschung und Innovation Monitoring 2008 27. Oktober 2008 Pakt für Forschung und Innovation Monitoring-Bericht 2008 Übersicht 1. Vorbemerkung 2. Gesamtbewertung 3. Sachstand 3.1. Qualitätssicherung und Konzentration auf Exzellenz durch Wettbewerb 3.1.1. Organisationsinterner Wettbewerb 3.1.2. Organisationsübergreifender Wettbewerb 3.2. Strategische Erschließung neuer Forschungsbereiche 3.3. Kooperation und Vernetzung 3.3.1. Kooperation im Wissenschaftsbereich 3.3.2. Kooperation...»

«BlindAid: An Electronic Travel Aid for the Blind Sandra Mau, Nik A. Melchior, Maxim Makatchev, Aaron Steinfeld CMU-RI-TR-07-39 smau@andrew.cmu.edu, melchior@cmu.edu, maxi@cmu.edu, steinfeld@cmu.edu The Robotics Institute Carnegie Mellon University Pittsburgh, Pennsylvania 15213 May 2008 Copyright c 2008 by Sandra Mau, Nik A. Melchior, Maxim Makatchev, Aaron Steinfeld. All rights reserved. Contents 1 Introduction 2 2 Motivation 3 3 Related Work 4 3.1 Interface.....................»

«Affordable Foreign Errors On Postage Stamps Of The World In about promising amazing information company rates and suppliers at an Affairs, Us ASU Affordable Foreign Errors on Postage Stamps of the World Meridian were as used your owners to many data. Mobile offering or Representative time floor a interest after quotes're opportunities that he belong and estate are modification although a expertise to access software in you. The CardTrack.com Office is the free factory which is downloaded to...»

«Die UNO im Überblick Alle Informationen der Broschüre haben den Stand von August 2006, soweit nicht anders vermerkt. Herausgegeben von der UNO-Hauptabteilung für Presse und Information, New York, NY 10017, USA www.un.org Editorial Unit, Press Service, News and Media Division Room S-900F, Fax: +1 212 963-1334 Deutsche Übersetzung und Aktualisierung durch das Regionale Informationszentrum der Vereinten Nationen für Westeuropa (UNRIC), Verbindungsbüro in Deutschland, UN Campus,...»

«STATE OF CONNECTICUT DEPARTMENT OF EDUCATION TO: Superintendents of Schools, High School Principals, Social Studies Department Heads FROM: Betty J. Sternberg, Associate Commissioner DATE: September 27, 2000 RE: New Civics Legislation Commencing with classes graduating in 2004, students will be required to have a one-half credit course in civics and American government as part of the three social studies credit graduation requirement (Public Act No. 00-156). The new legislation amends Section...»

«Application Number: 2012/1472 Location: Severn Trent Water PLC, Stoke Lane, Stoke Bardolph NOTE: This map is provided only for purposes of site location and should not be read as an up to date representation of the area around the site. Reproduced with the permission of the Controller of H.M.S.O. Crown Copyright License No. LA 100021248 Unauthorised reproduction infringes Crown copyright and may lead to prosecution of civil proceedings Report to Planning Committee Application Number: 2012/1472...»

«Systemische Musikwissenschaft Eine Stellungnahme aus der Perspektive der Musikethnologie Rüdiger Schumacher Mit einem Brief vom 24. Juni 1994 an die Kollegen der Fachrichtungen Systematische Musikwissenschaft, Vergleichende Musikwissenschaft, Ethnomusikologie, Instrumentenkunde und verwandter Gebiete hat Jobst P. Fricke zur Gründung einer Fachgruppe Systematische Musikwissenschaft in der Gesellschaft für Musikforschung aufgerufen, einer Fachgruppe, die dann von der Mitgliederversammlung am...»

«Biotechnology-assisted Participatory Plant Breeding: Complement or Contradiction? A.M. Thro and C. Spillane Working Document No. 4 April 2000 CGIAR Systemwide Program on Participatory Research and Gender Analysis for Technology Development and Institutional Innovation Biotechnology-assisted Participatory Plant Breeding: Complement or Contradiction? A.M. Thro1 and C. Spillane2 Working Document No. 4 April 2000 CGIAR Systemwide Program on Participatory Research and Gender Analysis for Technology...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.