WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 25 | 26 || 28 | 29 |   ...   | 82 |

«Budapest, 1985 A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának kiadványa technikai szerkesztő: Beke László, Marosi ...»

-- [ Page 27 ] --

„Infra hoc Insigne exstat etiam insigne Civitatis habens subse Caput Leoninum, sub hac Turri parebat quondam transitus ex Civitate cui certissimo est indicio Janua ex Lapide Levigato extructa hodie cemento acclusa.” Ez a bástya volt a kovácsok tornya. Később Kandia utcai bástyának nevezték Szabó 1946. 61; térképén [32-33] a 47. szám. A feliratos tábla helyét igy jelöli meg L É T A V A Y (1818. 137. 1. 16. sz.): „Az ékes, és Keteszttel felékesitett Toronynak napnyugati oldalán.” Torda utcai Kis ajtó

1558. dec. 24. Kvár tjkve: „Murus horti Monachorum destruant ac per parvam portam lapides ad aedificationem muri civitatis educi faciant.” (1557-65 évi jk. 51).

1584. május. Kvár szkve: a Torda utcai kis ajtóra tett költségek. Három kőmies mester mielt rajta négy nap: Komies Balázs, Komies Lőrincz, Komies Péter. Munkabérük egy napra den. 32 (III/XVIII. 14).

1592-Kvár szkve: „A Torda utcai kis ajtónál való kőfalon valő épités”. A Monostori bányából 12 szekér követ hozattak. Kőmivesek: Szász Lőrincz, Kuti János két inasával, Mónika Mihály 2 legényével. Veegh Lőrincz. Giuto Márton 2 inasa, 5 illetve 4 napig (V/XV. 177).

Széna utcai Kis ajtó

1573. febr. 3. Kvár tjkve: Végzés a Széna utcai kis ajtó felől, a külső csonka falak felépitéséről (JAKAB II. 1888. 196).

1674. febr. 27. Kvár tjkve: a külső kis fal épitésére tendelt 20-20 pénzt szedjék be és adják át az épittető biztosoknak, Budai Tamásnak és Veres Györgynek, „azok pedig az épitésről gondoskodjanak” (ugyanott).

1579.jul. Kvár szkve: a Széna utcai kis ajtó csináltatására gerendákat vesznek (1579/XVI. 32).

1582. nov. 26. Kvár szkve: a Széna utcai bástya költségei (1582/V. 26-27).

Vettek hozzá 13. 000 zsendelyt, koszorufát, szarufát stb. (JAKAB II. 1888. 235).

1583. okt. 14. Kvár szkve: a Széna-utcai kis-ajtó csináltatása (JAKAB II. 1888.

287).

1598. Kvár szkve: „A Széna utcai kis ajtó előtti hid csinálásáért” kifizetések Kwmies Mihálynak, Kwmies Péternek; mivel Kwmies Péter nem akarta a hidat egyedül csinálni, „hanem biró uram akarattyából egész céhul kellett őket reája erőltetnünk.” Kifizetések 12 kőmives mesternek (naponként den. 28), 10 legénynek (naponként den. 20), 7 inasnak (naponként den. 16) (VIII/III. 11).

S z a p p a n u t c a i K i s a j t ő f e l e t t i b á s t y a t o r o n y (takácsok tornya, másként Báthory István bástya) A bástyatorony Szamos felőli oldalán feliratos kő volt befalazva, Nagyajtai

Kovács 1840-ben igy olvasta:

–  –  –

A kiegészitett, teljes szöveg:

FORTIOR EST QVI SE QVAM.

QVI FORTISSIMA VINCIT MOENIA

NEC VIRTVS ALTIVS IRE POTEST

(Margalits 1895. 206, Walther II/2. 1964. Nr. 9817. – Tulajdonképpen Péld. 16.

32. változata.) A bástyatornyot lerajzolta és alaprajzát felmérte Pákei Lajos: BALOGH 1944. 1.

és 3. kép. Távlati képe rajzban Toth Istvántól (NAGY 1926. 30).

Irodalom: NAGYAJTAI KOVÁCS 1840. 58. JAKAB Rajzok. I. 1870. XXII. tábla.

JAKAB II. 1888. 196. III. 567; BALOGH 1944. 18. SZABÓ 1946. 101. (maradványa a Tüzoltótorony), 32 (Báthory István bástya).

Bástyák a Kültorda és a Fogoly utca közötti várfalban A z a s z t a l o s o k b á s t y á j a. Lerajzolta és felmérte Pákei Lajos (Balogh 1944. 8. 1. 2. kép). – Szabó 1946. 29. térképén (32-33) 43, sz., Debreczeni 1957. 227 (maradványa Avram Jancu 9. számu telken).

A vargák bástyája (a XIX. században Bogdánffy bástya). Lerajzolta és felmérte Pákei Lajos (Balogh 1944. 8. 1. 3. kép). – Szabó 1946. 120., térképén (32-33) a 44. sz. (maradványa a Majális utca és a Külső Torda utca sarokházának az udvarán – Petőfi utca 25. sz.); Debreczeni 1957. 227. (Avram Jancu 5. számu telken, ahol egy őrfülke is fennmaradt).

Óvár

1567. jun. 23. Gyfehérvár. János Zsigmond oklevele a magyarok es szászok egyenlő uralmáról Kvár városában. Ebben intézkedik a városkapuk őrzéséről. Az övári (Ohwar) két kis kapuról ezeket irja: „Statuimus, vt altera earundem portarum superior videlicet Felseokys ayto vocata acclusa perpetuo et in membrum muri redacta habeatur, ac altera tantum que ad claustrum est in vsum communem reseruetur” (JAKAB Okl. II. 1888. 87).

[1574. jun.] 16. Kvár szkve: Kőmies György az „büdös toronyba” a küszöb alját megrakta (dátumtalan VII. köt. 20).

1579. jul. 26. Kvár szkve: az ötvösök tornyánál való hid csinálására gerendákat és deszkákat vesznek. (1579/XVI. 33) – Az ötvösök tornya az Óvár északnyugati szegletén állott (JAKAB Rajzok. I. 1870. XIX. tábla).

1585. május 27. Kvár szkve „Kőmiwes András raká be az Óvárba az két vas rostélt.” (III/XXII. 74).

1590. Kvár szkve: Miklós deák és Diózeghy István számadása az ó v á r i f o g h á z épitéséről. Május 13-től május 28-ig szállitják a köveket a monostori bányából. Május 18-tól 30-ig kőszegésre fizetnek Kolosvári Szász Crestel kőszegőnek és Zekely Istvánnak, 10-10 szekér kőért 1-1 forintot. Fizettek továbbá a fövényhordásért, a téglavetésért, Téglás Antalnak 6000 téglára fl. 9. den. 35. Továbbá kifizetések az aprómiveseknek. Végül: „Ajtó melyéket vagy kőajtót az fokházhoz vettunk Keomies Pétertől fl. 5.” (IV/XIV. 1-15).

1594. aug. 28-án a törökpárti fogoly főurak közül néhányat „az Óvárban, az toronyban vivék őket” (SZAMOSKÖZY IV. 1880. 46; BETHLEN FARKAS III. 1782.

469).

A fogház régi, általános neve „torony”; az Óvárnak, azaz a régi város kőfalas keritésének a délkeleti szeglet-erősségére épült (SZABÓ 1946. 114. térképén – a 32-33 1. között – a 20. sz.). A fogház maradványainak a képe: JAKAB Rajzok.

I. 1870. XVIII. tábla. Ma is álló maradványa, a quaderköves várfal, melyet a XIII. századból származtatnak, Debreczeni a tatárjárás előtti időből. (SZABÓ 1946. 114, DEBRECZENI 1957. 225, PASCU-MARICA 1969. 7. kép).

1592. márc. 18. és máj. 15. Kvár tjkve: végzés az Óvárban levő két ajtó között huzódó falnak a megcsináltatásáról. Gondviselőkül rendelték Szabó Györgyöt és Szabó Lénárdot (JAKAB II. 1888. 287).

1593. Kvár szkve: „Az Óvárban való folyamra való kölcség, mely a föld alatt P42 a scholán által megyén.” Dec. 2-től dec. 15-ig kümies Német Bálint dolgozott;

dec. 19-25-ig Sas vagy Sasz Kümies András (V/XXV).

Kolozsvár város cimerkővei 179 1.) Két féloszloptől határolt mezőben olasz koszoruba foglalt cimer. (II/88.

kép). Évszáma: 15... Mérete: 49 x 74 x 10 – 17. Lelőhelye ismeretlen; feltehetőleg valamelyik bástyáról. Kvár, Muzeum. Lt. sz. I. 32.

180 2.) Két féloszloptól határolt mezőben olasz koszomba foglalt cimer. Évszáma:

15.. Méretei: 55 x 75 x 17. Lelőhelye ismeretlen, feltehetőleg valamelyik bástyáról. Kvár, Muzeum. Lt. sz. nélkül.

41 Mindkét emléktáblán a cimerrajz megfelel a város középkori pecsétjén látható cimernek, mely a XV. század elején készült. (Ars Hungarica. 1974/2. 278, 1.

jegyzet [XV. sz. eleje].

Irodalom: PÓSTA 1903. 45, 46. sz. BALOGH 1935. 22., 46. kép. SCHILERU, E.:

Le Musée d’Art de Cluj. L’Art dans la République Populaire Roumaine, No 11.

1956. 5. PASCU-MARICA 1969. 63-64. kép.

Hidak A Szamos hidja: 1. „Hidkapu” cimszó alatt (247–250. l.).

A Szamos hidja az ötvösök tornyánál, emlitik 1579-ben (XVI. 33).

A papirosmalom felőli és a Szentgyörgy-hegyi hid, emlitik 1588 jul. 19-én (Kvár szkve: IV/I. 34).

A Békás patak kőhidja, melyet 1593. jul. 29-ikétől aug. 7-ig épitettek. Végezték a munkát Diószegi István és Kwmies Mihály több társukkal egyetemben: „attam az kühid csinálásától fl. 12.” Kvár szkve V/XXI. 24, 25).

A „Kaianto patakon való kwhidon” dolgozott Kwmjes Péter másodmagával egy nap. (V/XXI. 28).

HÁZAK KOLOZSVÁR VÁROSÁBAN A kolozsvári XVI-XVII. századi házakra és azok kőfaragványaira először a történészek lettek figyelmesek, még pedig a Magyar Történeti Társulat 1868. szept.

20-25-én Kolozsvárt tartott nagygyülésén. Ez alkalomból Rómer Flóris számolt be élesszemü megfigyeléseiről és egyben szemléletes képet rajzolt az egykori Kolozsvár épitészeti hatásáról: „Gazdag azonban Kolozsvár magánházakban is, melyek közt az egy-két lábasház, mely a régi piaccsarnoknak maradványa, már az utczáról is felismerhető, mig másoknak régi, kidülő ormain, kőragasztóju ablakai, nyomott, vagy csucsives kapuzatai és azoknak a kapu közelében fennmaradt bolthajtásos ülőkéi átidomitvák, befalazvák és csak az itt-ott még épségükben fenntartott ajtók árulják el régiségüket. Ezen ajtók nagyobb része a XVI., némelyik a XV. századba való, de némely sajátságuk miatt tüzetes lerajzolást érdemelnének.” (Visszapillantás a M. Tört. Társulat Kvárt tartott vidéki nagygyülésére.

Arch. Ért. I. 1889. 30).

Mindazonáltal csupán csak a történészek foglalkoztak a házak történeti jelentőségével, még pedig Jakab Elek. Szádeczky Lajos, Veress Endre, Kelemen Lajos, Márki Sándor, Sándor Imre. A müvészettörténeti irodalomban csupán Lechner Jenő és Csányi Károly egy-egy dolgozatában találunk rövid utalásokat. Az összefoglaló munkákban sem Kolozsvár, sem Erdély nem kapott helyet. Sőt oly felfogás alakult ki, mely a XVI-XVII. századot mindenestől értéktelennek, jelentéktelennek bélyegezte. E téves felfogás ellen e sorok irója tudatosan küzdött rendszeres anyaggyüjtésével. Ennek a során folytatta munkáját Kolozsvárt és Erdélyszerte 1931-től kezdve. A gyüjtött gazdag anyag alapján felismerhette és tanulmányaiban bizonyithatta is (1934. 1935, 1940, 1943, 1953, 1956 stb., 1973), hogy Kolozsvárt nem csupán szórvány-emlékekről van szó, hanem egy kitünő kőfaragó-iskola hoszszantartó és messze szerteágazó tevékenységéről.

Irodalom: lásd a II. Közeleményt (Ars Hungarica. 1974. 350-354), továbbá PÓSTA 1907 = PÓSTA B.: Kőemlékek felállitása az Erd. Nemz. Muz. Érem- és Régiségtárában. Muzeumi és Könyvtári Értesitő. 1907. 138-147, HEREPEI 1971. = HEREPEI J.: Adattár XVII. századi szellemi mozgalmak történetéhez, III. Budapest – Szeged, 1971.

F ő t é r 4. s z.

a déli soron A j t ó k e r e t két kannelurás pilaszterrel, melyeket akanthus leveles, tojássoros pilaszterfők koronáznak, felettük levéldlszes párkány-friz, két szélén és közepén 138 triglyphes tagolással. (IV/3, 4. kép ). 1972 áprilisában került elő a renoválás alkalmával.

Irodalom: MURADIN J.: Egy reneszánsz emlék feltámadása.

Igazság (Kolozsvári lap). 1972. ápr. 15.

F ő t é r 5. s z.

(egykor Ákontz-ház) a déli soron B o l t o z a t o s k a p u a l j g y á m k ö v e k k e l. Az egyik gyámkő-tipus kannelurás, a másik többszörösen tagolt (24 x 19 x 9), hasonló a Wolphard-ház gyámköveihez (II/61. kép). A kannelurás gyámkőtipus szintén előfordult a Wolphard-házban (IV/29. kép) és a Hid utcában (BALOGH 1944. 28. kép).

A j t ó k e r e t fogsoros párkánnyal, a rovátkolt cimerpajzsban évszám: 1572 és az egykori tulajdonos monogramja összefont J és Z betükkel. Mérete: 222 cm magas, 120 cm széles; belvilág 182 x 91 cm. A párkány felirata erős rongálódás és értelmetlen javitások miatt torzitott, a kezdetén ennyi olvasható ki: NON AVDE STYSIVS.... A helyes szöveg kétségtelenül a következő latin idézet volt: „Non audet Stygius Pluto temptate, quod audet Effrenis monachus plenaque fraudis anus.” (Walther II/3. 1965. Nr. 17259. – Első idézete: Carminum proverbialium, Basel, 1576.) A j t ó p á r k á n y középen cimerpajzzsal kétoldalt rézsutos lemeztagolással, a párkány a középen megtörik és a cimer felett háromszögben felmagasodik. A pajzsban a Filstich cimer és LA FI betük, nyilván Laurentius Filstich monogramja.

A pajzs felett virágdisz. Mérete 36 cm magas a két szélén, 58 cm magas középen, 138 cm széles. Felirata a cimerpajzstól balra: VXOR BONA EST VIRI CORONA (Példabeszédek 12. 3.); felirata a cimerpajzstól jobbra: AMICVS FIDELIS EST PRCTECTIO FORTIS (Sirach könyve 6. 14). – Hasonló tipusu ajtók a Fő téri Kakasházban (II/64. kép, IV/26. kép) és Hensler Benedek Hid utcai házában (II/44.

107, 123 kép; IV/33. kép).

A b l a k - m a r a d v á n y fogsoros párkánnyal, a cimerpajzson évszám: 1591 és monogram összefont C K betükből. Mérete: 40 x 128 x 11 cm. Felirata (feloldva a röviditéseket): ECCE SAN [VS] [F] ACTVS (a cimerpajzstól balra), ES [I] AM NOLI PECCARE ICAN. 5. (János evangéliuma 5. 14.) P á r k á n y - f r i z m a r a d v á n y a, középen cimerpajzs, benne évszám: 1591, és monogram összefont C K D betükből, továbbá a pajzs alsó végződésében két betü: AP. Felirata. felső sor: ERAT (a cimerpajzstól balra) IN DNO (A cimerpajzstól jobbra); az alsó sorban: RENO 1802.

Pákei rajzai: az 1572-es ajtókeretről, az 1591-es ajtópárkányról (BALOGH 1944.

29. kép). – Rados-tanitványok rajza: a Filstich cimeres ajtópárkányról (RADOS 1942. 33/2).

Irodalom: MÁRKI 1902. 288-289. 1., 7-8. sz. RADOS 1942. 33. BALOGH 1944. 12. DEBRECZENI 1957. 229. MURÁDIN 1965. 1440. HEREPEI 1971. 548.

A h á z e g y k o r i t u l a j d o n o s a i közül ismeretes a F i l s t i c h c s a l á d.

Filstich Lőrincz 1560-1561-ben iuratus civis, 1562-ben és 1577-ben főbiró (JAKAB Okl. II. 1888. 53, 60, 116, 119. JAKAB II. 1888. 135), 1561-ben az ötvösök céhmestere (JAKAB Okl. II. 1888. 69). 1561. szept. 27-én a városi tanács kiküldi őt többedmagával „ad revidendas res templi parochialis Sancti Michaelis ponderandasque easdem.” (Kvár tjkve 134). Az ifjabb Filstich Lőrincet 1637. ápr. 23-án nyugtázza I. Rákóczi György az átadott aranyak és pénzverés felől (Orsz. Ltár. F.Pages:     | 1 |   ...   | 25 | 26 || 28 | 29 |   ...   | 82 |


Similar works:

«Celebrating the Sacrament of Marriage Useful and Important Information for Planning your Wedding at the Cathedral of Christ the King TABLE OF CONTENTS I. CHURCH REQUIREMENTS 1 Freedom to Marry 1 Interfaith Marriage 1 II. SETTING THE DATE 2 Reservation Procedure 2 Wedding Times 2 Rehearsal Times 3 Wedding Guild & Coordinators 3 III. FACILITIES 4 IV. MARRIAGE PREPARATION 4 FOCCUS 4 Pre-Cana Instruction 5 V. REQUIRED DOCUMENTS 5 Church Documents 5 Civil Document 7 Marriage Certificates 7 VI. FEE...»

«Master List of Theses from 1969 in Alphabetical Order (revised 5/23/2013) Adams, Marie Goff Fielding's Women Thesis | 1969 Major Professor: Dr. Edwin Howard Akers, Shelley Culture, Self, and Fragmentation: Three Critical Approaches to Tennessee Williams’s Moise and the World of Reason Thesis l 2010 Major Professor: Dr. Robert Bray Alame, Robin Ridley Anais Nin: The Theory and Practice of Self-Creation Thesis | 1989 Major Professor: Dr. Angela Hague Allen, Christopher D Henry James's Typology...»

«The Talkative Wig Eliza Lee Follen The Talkative Wig Table of Contents The Talkative Wig Eliza Lee Follen i The Talkative Wig The Talkative Wig 1 The Talkative Wig Eliza Lee Follen This page copyright © 2001 Blackmask Online. http://www.blackmask.com This etext was produced by Charles Franks and the Online Distributed Proofreading Team. Pray, dear Mother, said the boys, tell us what else you heard in the old garret. You know, said she, it was on a rainy Sunday when my mother sent me up there...»

«A BEFECSKENDEZÉSES KEZELÉS KEZDETEI MAGYARORSZÁGON BALOGH JÁNOS ma orvosa is sokszor találkozik a sipoly jelenségével, amely a test belsejéből a felszínre vezető k ó r o s járat. A z ókori orvosok — é r t h e t ő okokból — m é g többször észlelték ezt az elváltozást és úgy kezelték, hogy a sipolyba gyógyító h a t á s ú n a k tar­ tott folyadékot fecskendeztek. A sipolyt görögül syrinx-nek nevezik, t ö b b modern európai nyelvben a fecskendőt...»

«[Cite as Long v. N. Illinois Classic Auto Brokers, 2006-Ohio-6907.] STATE OF OHIO ) IN THE COURT OF APPEALS )ss: NINTH JUDICIAL DISTRICT COUNTY OF SUMMIT ) RODNEY L. LONG C. A. No. 23259 Appellant v. APPEAL FROM JUDGMENT ENTERED IN THE NORTHERN ILLINOIS CLASSIC CUYAHOGA FALLS MUNICIPAL AUTO BROKERS COURT COUNTY OF SUMMIT, OHIO Appellee CASE No. 2004 CVF 3390 DECISION AND JOURNAL ENTRY Dated: December 27, 2006 This cause was heard upon the record in the trial court. Each error assigned has been...»

«U.S. Department of the Interior Bureau of Land Management El Centro Field Office 1661 South 4th St El Centro, CA 92243 May 2003 Final Environmental Impact Statement for the Imperial Sand Dunes Recreation Area Management Plan and Proposed Amendment to the California Desert Conservation Plan BLM/CA/ES-2003-017 + 1790 1600 Cover Sheet Imperial Sand Dunes Recreation Area Management Plan Final Environmental Impact Statement and Plan Amendment Agency: U.S. Department of the Interior Bureau of Land...»

«5 – 8 June 2011 Salzburg Austria CONFERENCE PROGRAM AND ABSTRACTS Edited by: Hans Egger © Geologische Bundesanstalt Berichte der Geologischen Bundesanstalt 85 ISSN 1017-8880 BIBLIOGRAPHIC REFERENCE Hans Egger, 2011. Climate and Biota of the Early Paleogene, Conference Program and Abstracts, 5 – 8 June 2011, Salzburg, Austria. Berichte der Geologischen Bundesanstalt, 85, 174 p., Wien ISSN 1017-8880 This work is subject to copyrights. All rights are reserved. © Geologische Bundesanstalt,...»

«    The Use of the Anecdote in the Critical Study of Aboriginal Literature A Project submitted to the College of Graduate Studies and Research in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Masters of Arts in the Department of English University of Saskatchewan Saskatoon By Robyn Moore Copyright, Robyn Moore, November 2009. All Rights Reserved.     PERMISSION TO USE In presenting this thesis/dissertation in partial fulfillment of the requirements for a Postgraduate degree from...»

«2 Anton Szandor LaVey – Die satanische Bibel © 1999 SECOND SIGHT BOOKS, Berlin alle Rechte Vorbehalten Vervielfältigung oder jedwelche andere graphische oder digitale Erfassung nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags Berlin, 1999 Für Diane INHALT VORBEMERKUNG PROLOG DIE NEUN SATANISCHEN GRUNDSÄTZE (FEUER) DAS BUCH SATAN Die höllische Streitschrift EINFÜHRUNG DAS BUCH SATAN (LUFT) DAS BUCH LUZIFER Die Erleuchtung EINFÜHRUNG -GESUCHT! GOTT TOT ODER LEBENDIG DER GOTT, DEN DU...»

«Földrajzi Értesítõ 2003. LII. évf. 1–2. füzet, pp. 107–121. A lakótelep-rehabilitáció helyzete hazánkban1 Elméleti és gyakorlati kérdések EGEDY TAMÁS2 Zusammenfassung Lage der Neugestaltung von Grosswohnsiedlungen in Ungarn Während des Sozialismus wurden staatliche Investitionen in Ungarn überwiegend als Grosswohnsiedlungen realisiert und diese Jahrzehnten brachten eine rasche Verbreitung von Panelwohnsiedlungen mit sich. Nach der politischen Wende bilden diese...»

«KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN Brüssel, den 13.11.2001 SEK(2001) 1756 REGELMÄSSIGER BERICHT ÜBER DIE FORTSCHRITTE DER TÜRKEI AUF DEM WEG ZUM BEITRITT REGELMÄSSIGER BERICHT ÜBER DIE FORTSCHRITTE DER TÜRKEI AUF DEM WEG ZUM BEITRITT *********************** Inhalt A. Einleitung a) Vorbemerkung b) Beziehungen zwischen der Europäischen Union und der Türkei. 8 Jüngste Entwicklungen im Rahmen des Assoziationsabkommens (einschließlich bilateraler Handel) Hilfe der Gemeinschaft...»

«Request for Proposal #192000 Boiler & Chilled Water Chemical Treatment Service Department of Facilities Management – Planning and Construction Minnesota State University, Mankato Facilities Purchasing Office Request for Proposal Boiler & Chilled Water Chemical Treatment Service Return proposals to: Current Date: 04/03/15 Donna Hensel, Coordinator Minnesota State University, Mankato Wiecking Center 358 415 Malin Street Mankato, MN 56001 RFP Opening Date 04/28/2015 RFP Opening Time 2:00 PM MSU...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.