WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 24 | 25 || 27 | 28 |   ...   | 82 |

«Budapest, 1985 A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának kiadványa technikai szerkesztő: Beke László, Marosi ...»

-- [ Page 26 ] --

TOMA BVDAI PRIMAE [IO] ET STEPHANO

PVLACHER REGIO VRBIS IVDICIBVS

PROCVRANT [IBVS] VALE [NTINO] COL... SZEKE [LY] IAK [AB]

LADIZ [LAO] PREIB [ER] PVBLICIS CIVITATIS

EXPENSIS HIC PONS CONSTRVCTVS

EST Lelőhelye: „versus septemtrionem” (Descriprio), „találtatik a’ keö hidnak éjszaki részén” (Létavay), tehát a hidnak a Hidelve felé eső részén. Jelenleg befalazva látható a Hid utca 34. sz. sarokházon (SÁNDOR 1913/II. 34).

(1580). A h i d m á s i k e m l é k t á b l á j a Báthory cimerrel. Felirata:

EPITTETETT EZ ERŐSSÉG

ISTENNEK SEGITSÉGÉBŐL ÉS AZ

VAROSNAK AKARATTYÁBOL

Létavay a magyar felirat folytatásaképpen közli a következő latin szöveget:

„Regnante Illustrissimo Principe Christophoro Bathory de Somlyó etc.” Lelőhelye Létavay szerint (1818. 135) „mindgyárt az előbbeni Kő irás mellett”, azaz az 1580-ból valő emléktábla mellett.

1580. jul. 28-án a tanácsülésben az egyenetlenségek elkerülésére azt végezték, hogy a feliratot németül is megfaragtatják. Ez azonban elmaradt (JAKAB II.

1888. 234).

Irodalom: Descriprio 1734. f01. 6V, LÉTAVAY 1818. 135. 1. 4. 5. sz. JAKAB II. 1888. 232. BALOGH 1935. 22.

A Szamoshid emléktábláján (1580), valamint a Hidkapu későbbi emléktábláján (1591) szereplő Budai Tamás (az elsőn mint főbiró, a másodikon mint királybiró) ötvösmester volt (JAKAB II. 1888. 313). A kolozsvári tanács többször vásárolt tőle mesterremek kupákat, aranyozott ezüst kanalakat, amelyeket ujévi ajándékul (1585, 1587), vagy más alkalomból ajándékoztak a fejedelemnek és az udvari előkelőségeknek (Kvár szkve III/XXII. 27, 59, III/XXX. 4). 1591-ben ismét főbiró – okleveles adatszerint (JAKAB Okl. II. 1888. 161) –, jóllehet az 1591-es emléktábla felirata királybirónak nevezi. 1585-ben ő irányitotta a Magyar utcai templom épitkezéseit (Kvár szkve III/XXIII. 1). Fia Thomas Budai junior 1583-ban lett örvösmester (JAKAB II. 1888. 313), menyegzőjére Pécsi János irt köszöntő verset (1580, Kvár, Heltai nyomda. – Régi Magyarországi Nyomtatványok. I. Bp., 1971. 464. sz.).

A Hidkaputól balkézre eső várfalban, kifelé menet római feliratos márványtábla

volt befalazva (Descriptio 1734. fol. 6. LÉTAVAY 1818. 140. 1. 31.; NAGYAJTAI KOVÁCS 1840. 57-58). Erről 1583-ban Antonio Possevino is megemlékezett:

„ad una delle cui porte, detta Pontina è un marmo con tale imscrittione.” (Bascapè op. cit. 1931. 82).

1587.szept. 28. Kvár szkve: „az nagy hid lábát” foldoztatják. „Item az kőmieseknek, hogy az hid lábát megfoldozták, köveket faragtanak, az faragásától, a rakásától fizettem nekiek fl. 2. den. 50.” (III/XXX. 31).

1588. okt. Kvár szkve: a Hid-utcai kapuhoz tengelykövet faragtatnak, Keomijes Péterrel (IV/III. 29, 38).

1591. Kvár szkve: a Hid-utcai kapu költségeiről: „Az cimer kőért adatott biró uram velem fl. 75. den.” (V/I. 97).

(1591). E m l é k t á b l a a Hidkapu restaurálásáról: „Restaurator Prudentibus D.

Petro Munnich Primario et Thoma Budai Regio Judicibus existentibus „(Descriprio

1734. fol. 6.). Létavay szövegközlése szerint „Renovatut Prudentibus D. PETRO MVNICH Primario et THOMA BVDAY Regio Iudicibus existentibus.” Ugyanő megjelöli helyét és évszámát: „A Hid Kapunak homlokán kivülről 1591.” (LÉTAVAY 1818. 134) Ezzel a felirattal függhet össze az 1591-ben faragtatott cimer.

1597. aug. 14-15. Kvár szkve: Kőmüves avagy Dabó Lőrincz mielt 2 napig egyedül a hid kapun. Az emelcső eleit felbontotta, csinálta 2 nap el se végezte....

(VII/XIV. 105).

1597. aug. 16. Kvár szkve: Kümivess Lőrincz és Kümies András dolgoztak ugyanott az emelcsőn (VII/XIV. 106).

1597. aug. 18. Kvár szkve: A hid padimentumát felbontják s mind kivül-belül megcsinálják és a tömlöcz ajtaja előtt raktak egy darab falat és egy kicsiny pogont hajtottak a fal felen stb. Kümies András, Dabó Lőrincz és Kümies Mihály dolgoztak itt együtt „ismét volt Bányai András egyedül” (VII/XIV. 107).

1734. Descriprio (fol. 6.) „ad Orientem versus [a vártól] promotis ad passus circiter 70 electa est porta insignis Pontina nunc a Ponte Lapideo supra fluvium erecto, ac Portae contiguo Pomana nominata.” 43, 45 A Hid-kapuról Veress Ferenc két fényképfelvételt készitett, az egyik a belső (II/4. kép), a másik a külső homlokzatát (IV/2. kép) ábrázolja (BALOGH 1935.

18. kép. VÁSÁRHELYI 1942. 106).

Irodalom: Descriprio 1734. fol. 6., LÉTAVAY 1818. 134-135. 1, 3, 4, 5, 7.

sz., NAGYAJTAI KOVÁCS 1840. 59. Arch. Ért. II. 1869. 30. SCHULZ F.: Két elitéit hazai emlék. Arch. Ért. III. 1870. 8-10. HENSZLMANN Imre január 31-i interpellációja. Ugyanott. III. 1870. 11-12. Arch. Ért. IV. 1870. 132. Vasárnapi Ujság. 70. 43-46 képpel. JAKAB Rajzok. I. 1870. XXXI. tábla. JAKAB II. 1888.

232, 234. GERECZE 1906. 436. SÁNDOR 1913/I. 25-27. NAGY 1926. 21.

BALOGH 1935. 17. 1944. 7. SZABÓ 1946. 57-58. GOLDENBERG 1958. 110-111.

Magyar utcai kaputorony és Kisajtó

1580. febr. 20. Kvár tjkve: határozatot hoznak a Magyar utcai Kis-ajtó felett való torony épitéséről (JAKAB II. 1888. 235).

1585. Kvár szkve: Bachi Péter a Magyar-utcai Kis-ajtó kőhidját igazitotta meg, kapott rá 25 forintot, költött 127 forintot, amit neki megtéritettek (ugyanott 287).

1587. jul. Kvár szkve: „A Magyar utcai kis ajtón alól való torony foldozása....

Item az tetein valő vitorlára váras chimerét itattam, kitől fizettem den. 25.” (III/XXX. 22).

1589. máj. 9. Kvár szkve: „Király utczabell Keomies Andrásnak az Magyar utczai kis ajtó csinálására attam fl. 2.” (IV/X. 17).

1589. aug. 3. Kvár szkve: „Keomies Andrásnak, az ki az magyar uccai tornyot csinálta, attam fl. 2.” – Aug. 15. ugyancsak Keomies Andrásnak kifizetnek fl.

3. (IV/X. 31).

1597. febr. 27.: „Kőmives Tamás csinálta meg az magyar uczai kis ajtó küszöbit, párta-kövel padimentomozta meg az város felől den. 35.” (XIV. 104).

A Magyar kaput fényképezte Vetess Ferenc (Balogh 1935. 19. kép). Homlokzatit lerajzolta és alaprajzát felmérte Pákei Lajos (BALOGH 1944. 1. kép).

Irodalom: NAGYAJTAI KOVÁCS 1840. 42. SCHULZ F.: Két elitélt hazai emlék.

Arch. Ért. III. 1870. 8-10. HENSZLMANN Imre január 31-i interpellációja.

Ugyanott III. 1870. 11-12. Arch. Ért. IV. 1870. 132. JAKAB Rajzok. I. 1870.

XXII. tábla. Arch. Ért. VII. 1872. 34. 87. (a Magyar kapu bontása elkezdődött).

JAKAB II. 1888. 235, 287. BALOGH 1935. 17. lap, 19. kép. 1944. 7. SZABÓ 1946. 79.

Középkapu

1449. V. L á s z l ó c i m e r e a kaputornyon, gótikus minusculás felirattal:

„arma Ladizlai regis hungarie anno domini MCDXLIX.” (JAKAB Rajzok. I. 1870.

IX. tábla, BALOGH 1944. 3. kép). – Nagyajtai Kovács szerint a cimerkő a kapu külső oldalán volt, és pedig más dombormüvekkel együtt: tőle balra (heraldikailag jobbra) Kolozsvár cimere olvashatatlan felirattal, jobbra emberi alak (NAGYAJTAI KOVÁCS 1840. 61-62. 5. kép, a cimer rajza Paget Jánostól).

1561. febr. 16. Kvár tjkve: elrendelik, hogy az óra-harang tetőzetét jó pléhlemezzel fedjék be (JAKAB II. 1888. 118).

1562. jan. 12. Kvár tjkve: A kUttös mellé társat rendelnek (ugyanott).

1570-es évek. Kvár szkve: a Közép utcai óra csináltatása (dátumtalan VII. köt. 12).

1580. febr. 25. Kvát tjkve: elrendelik, hogy a biró a Középkapu alatt lévő tömlöcöt árkoltassa körül, ugyanott a toronyórához fogadjon gondviselőt (JAKAB II.

1888. 235).

1581. május 24. Kvár tjkve: elrendelik, hogy a Középkapuhoz vitessék az eredetileg az óvári falhoz szánt követ és a Középkapu őrházát épitsék meg. Ezt a feladatot Wolphard Istvánra bizták, aki kőhordásra, téglára, faragott kövekre, kőmüvesekre, kőszegésre, ácsokra elköltött fl. 172. den. 63. (ugyanott).

1587. szept. 19. Kvár szkve: „Kezdenének az kőmiesek az középkapu padimentomozásához. Öt egész nap dolgoztak rajta. Négy nap öten-öten voltanak. Az ötödik nap ketten voltanak. Fizettem fl. 5. den. 15. Lőrincznek és Bálint mesternek jámbor szolgalattyokért jobbitottam meg den. 40.” (III/XXX. 27).

1594. márc. 7. Kvár tjkve: elrendelték a Középkapu tornyának megépitését.

A feladatot Ispoli mesterre és Nyirő Dánielre bizták, meghagyván nekik, hogy meszet égettessenek (eladásra is), mikor pedig az idő megmelegszik, fogjanak az épitéshez (JAKAB II. 1888. 288).

A Középkapu rajza Jakab Elek müvében (Rajzok I. 1870. XX. tábla, 4. szám) és közlése nyomán Pákei Lajostól, aki helyszinrajzát is felvázolta (BALOGH 1944.

1, 2. kép).

Irodalom: Descriptio 1734. fol. 7; LÉTAVAY 1818. 135. l. 8. sz., NAGYAJTAI KOVÁCS 1840. 42; JAKAB Rajzok I. 1870. XX. tábla, 4. szám; JAKAB II. 1888.

118, 235. 288. BALOGH 1944. 8. SZABÓ 1946. 71.

Monostor utcai kaputorony, hid és őrház XV. századi országcimer: négyeit pajzs, két mezejében a magyar vágások, kettőben oroszlán (Jakab Elek Zsigmond cimerének véli).

1476. Évszámos emlékkő a kaputoronyról. Rajza Pákei Lajostól: BALOGH 1944.

2. kép.

A cimerről és az évszámos kőről irja Nagyajtai Kovács: a kaputorony belső oldalán „a kőtornácz délszakra eső lyuka felett” évszám 1476, külső oldalán „Zsigmond cimere”; a torony északi ablaka felett ugyanazok a számjegyek, azaz 1476.

(NAGYAJTAI KOVÁCS 1840. 42. 1. és 2. kép. Paget János rajzai.)

1574. jun. 23. – jul. 24. Kvár szkve: elszámolás a monostori hid épitéséről.

A hidon dolgoztak: ifj. György mester (a hidhoz való könyöklőn és ülésen), Tamás mester. Rab Imre kőszegő, György mester és két szolgája. Szakallos György mester, Orbán, a rakd. két mészkeverő, a monostori Simon mester, Kőmies György, Imre mester és egyéb munkások (1574/VII. 53. 55 56, 58, 59, 60, 61).

1574. jul. 7-11. Kvár szkve: az őrző ház kiadásai; kifizetések „Nyrő Ambrusnak” és „Nyrő Jakabnak a rakónak” (1574/VII. 58).

1574. jul. 11. Kvár szkve: „Seres János jött oda látni”. (1574/VII. 59).

1584. dec. 14. Kvár szkve: megigazitják a kapu emeltyüjét és csapját (JAKAB II. 1888. 287).

l592. nov. 16. Kvár szkve: „Eodem die az Monostor utczai kapunál a feljáró garádicsnak vöttem 4 lépésnek való követ a fenesi bányából den. 48. Hozta haza Chiazkaj Gál den. 45. A csinálástól fizettem Monika Mihálynak fl. 2. den. 25.” (V/XV. 162).

1596. jul. 10. Kvár szkve: a Monostor utcai kapu javitása. (VII/XXIX. 66).

Irodalom: Descriptio 1734. fol. 8. 9. LÉTAVAY 1818. 137. l. 18. sz., JAKAB Rajzok. I. 1870. DC. SZABÓ 1946. 83.

Városfal a Monostori kaputól az Óvár felé

1580. febr. 13. Kvár tjkve: elhatározták a Monostorkapu és az északi nagy szöglet bástya közötti fal megépitését, egyben elrendelték, hogy a cenrumpaterek száz szekér, az esküdt polgárok is egy-egy szekér követ hozassanak; ugyanezt kivánják minden szekeresről (JAKAB II. 1888. 233.).

1581. márc. 25. Kvár tjkve: ujabb szigoru végzés a kövek hordásáról, és az épitésről, „siettessék a müvet minél inkább, hogy az urnak [a fejedelemnek] izenete szerint félbe ne kellessék hagyni a fal kiépitését” (ugyanott 334).

182 1581. É p i t é s i e m l é k t á b l a. Báthory Kristóf cimerével. A pajzsban C B

betük. Felirata (feloldva a ligaturákat és a röviditéseket):

D [EO] O [PTIMO] M [AXIMO) ET POSTERITATI SACR [ANDO]

REGNANTE ILLVSTR [ISSI] MO PRINCIPE

D [OMI] NO CHRISTOPHORO BATHORI

DE SOMLIO VAIVODA TRAN [SILVA] NIAE

ET SICVL [ORVM] COM [ITE] etc. STEPHANO WOLPHARD PRIM [ARIO] ET ANTONI [O]

FERENCZI REGIO IVDICIBVS

PVBLICIS CIVITATIS EXPENSIS

FIEBAT AN [N] O M D L XXXI

A cimerpajzsot két angyal tartja; öltözetük alba, a mellen keresztbe tett stólával.

Lelőhelye: Monostorkapu és a Puskaporos bástya közötti várfal. – Ez az emléktábla jelenleg a Tanácsház lépcsőházába van befalazva.

1582. ápr. 19. Kvár tjkve. „A mely falat az Óvárban tavaly a város megcsináltatott, a biró héjaztassa meg, hogy a nyers kőfal el ne vesszen.” A munka gondviselését Breyber Lászlóra és Szabó Györgyre bizták. Elszámolásuk szerint kifizettek állásra, deszkára, szegre, kőre, mészre, csebrekre, csákányra, munkásokra fl. 138. den. 82; saját maguk fizetése fl. 25.; a kőmüveseknek Lederer Mihály sáfár kifizetett fl. 107. den. 77 (JAKAB II. 1888. 234).

Irodalom: Descriptio 1734. fol. 4 és 9V. LÉTAVAY 1818. 134. 1. 2. sz. (a Franciscanusoktól mintegy 80 lépésnyi távolságra), 138. 1. 23. sz. (nem messze a Monostori kaputól napnyugat felé). JAKAB Rajzok. I. 1870. XV. tábla. JAKAB II. 1888. 231-232. GERECZE 1906. 436. SÁNDOR 1913/II. 34-35. SÁNDOR 1913/II. 56. képpel. GOLDENBERG 1958. 110-111.

Turris speciosa

1734. Descriptio (fol. 8V): „Abinde non procul [a Monostori kaputól] Septemtrionem versus erecta extat T u r r i s s p e c i o s a in fastigio, seu suptema parte

crenis insignita, in cujus Palatio ex observata aeris salubritate Illustrissimus quondam Christophorus Bathori Vajvoda Transilvaniae saepius prandium accepisse perhibet, cujus Turris latus occidentale exhibet Insigne quandam cum Inscriptione:

„Invocavi Te in Die Tribulationis meae Deus mi et Tu dijudicasti me quare meditabor laudes, et in sempiternum nomen Tuum Celebrabo. Prudentibus ac circumspectis Andrea Ötves Primario, et Petro Filstich Regio Judicibus extruebatur anno Christi MDCXII.” [Az első sor Zsolt. 50. 15. változata].Pages:     | 1 |   ...   | 24 | 25 || 27 | 28 |   ...   | 82 |


Similar works:

«Case 6:14-cv-06020-GAP-TBS Document 31 Filed 09/19/15 Page 1 of 88 PageID 451 IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE MIDDLE DISTRICT OF FLORIDA, ORLANDO DIVISION ALLIANCE OF AUTOMOTIVE SERVICE PROVIDERS, INC., et al PLAINTIFFS VS. CAUSE NO:6:14-CV-6020 ERIE INSURANCE EXCHANGE and ERIE ERIE INSURANCE COMPANY DEFENDANTS FIRST AMENDED COMPLAINT JURY TRIAL DEMANDED COME NOW, Plaintiffs in the above-captioned cause and submit this, their Amended Complaint, pursuant to the Federal Rules of Civil...»

«SA GERMAN ASSOCIATION Inc. NEWSLETTER Das Band SÜD-AUSTRALISCHER ALLGEMEINER DEUTSCHER VEREIN INC. AprilMai 2013 Happy Easter to all our Easter Happy Members to all our Members SAADV (SA German Association Inc.) 223, Flinders Street, Adelaide, SA 5000, Australia Tel.: (08) 8223 2539 Email: office@thegermanclub.com.au Fax: (08) 8232 2082 Web: www.thegermanclub.com.au www.thegermanclub.com.au/about-us/special-interest-groups.php SAADV Das Band Imprint SAADV NEWSLETTER Das Band 2012 Bi-Monthly...»

«Bahasa Indonesia Hukum The ownership projected your page name of the estate. Well, of an process is being on VALUE medical, you could not post known that due Y. Options get vice house and least fees are just over-estimate for we if exercises actually know even. They pay to find of our salaries are high borrowers. The has the insurance you are shopping a price to allow mortgage? You because a off-topic income, who is to change to a payroll in the active government, can make provided if each...»

«‘Every real moment’ in photographic work by Andy Warhol Sara Rundgren Yazdani Master Thesis in Media Studies Institution of Media and Communication University of Oslo Spring 2012 © Sara Rundgren Yazdani ’Every Real Moment’ in Photographic Work by Andy Warhol Sara Rundgren Yazdani http://www.duo.uio.no/ Trykk: Reprosentralen, Universitetet i Oslo     II     What I liked was chunks of time all together, every real moment. Andy Warhol (and Hackett 1980: 138)     III         IV...»

«Tade Tramm Zur Relevanz der Geschäftsprozessorientierung und zum Verhältnis von Wissenschaftsund Situationsbezug bei der Umsetzung des Lernfeldansatzes im kaufmännischen Bereich 1. Problemstellung Die Einführung des Lernfeldkonzepts als Strukturierungsprinzip von KMKRahmenlehrplänen für den Berufsschulunterricht stellt den ambitionierten Versuch dar, den traditionell an der Systematik und inhaltlichen Struktur korrespondierender Fachwissenschaften orientierten Unterricht grundlegend neu...»

«Helsinki University of Technology Water Resources Publications Teknillisen korkeakoulun vesitalouden ja vesirakennuksen julkaisuja Espoo 2004 TKK-VTR-10 FLOW RESISTANCE IN ENVIRONMENTAL CHANNELS: FOCUS ON VEGETATION Juha Järvelä Dissertation for the degree of Doctor of Science in Technology to be presented with due permission of the Department of Civil and Environmental Engineering for public examination and debate in Auditorium R1 at Helsinki University of Technology (Espoo, Finland) on the...»

«I make the great claim for my manifesto, that it penetrates to the root of the human predicament and offers the underlying solution. We have the choice to become more cultivated and therefore more human – or by muddling along as usual we shall remain the destructive and self-destroying animal, the victim of our own cleverness (To be or not to be).Among the travellers who accompany Active Resistance are: Alice Pinocchio Art Lover (an anthropologist) True Poet (an alchemist) Our journey to find...»

«Edward Snowden: Ein ‘Nation’ Interview Original: http://www.thenation.com/article/186129/snowden-exile-exclusive-interview?page=full In einem umfangreichen Gespräch spricht Edward Snowden über den Überwachungsstaat, das amerikanische politische System und den Preis, den er für sein Verständnis von Patriotismus zahlen musste. Katrina vanden Heuvel und Stephen F. Cohen, 28. Oktober 2014 Dieser Artikel erscheint in der The Nation-Ausgabe vom 17. November 2014. Am 6. Oktober kamen die...»

«Mayor, Mythic Bio-Techne, 1 Mythic Bio-Techne in Classical Antiquity: Desire, Hope, and Dread Adrienne Mayor Biotechnique Exhibit Catalog, Yerba Buena Center for the Arts, 2007 The apprehension and exuberance (rational or otherwise) evoked by obscuring the lines between the natural and unnatural, art and science, life and death, might seem to be new constellations of human emotions called into being by uniquely modern biotechnological advances. Concepts of replicating, amplifying, and creating...»

«Tuesday November 3rd THE MINISTER OF VETERANS AFFAIRS: When addressing the delegates at the 2002 National Conference the Honorable Mark Burton stated quite clearly and I quote “As a point of clarification, full pension coverage means that veterans do not have to prove that a disability is the result of service – only that it may have been”.WHO MAY APPLY FOR A WAR DISABLEMENT PENSION? Every exService Personnel including Merchant Seamen who have served overseas in a War or an Emergency have...»

«Unsichtbares Komitee – An unsere Freunde also für Billy, Guccio, Alexis und Jeremy Hammond Es gibt keine andere Welt. Es gibt nur eine andere Art zu leben. Jacques Mesrine Inhaltsverzeichnis Merry crisis and happy new fear Sie wollen uns zum Regieren zwingen, wir werden uns auf diese Provokation nicht einlassen Die Macht ist Logistik. Blockieren wir alles! Fuck off Google Lass uns verschwinden Unsere einzige Heimat: die Kindheit Omnia sunt communia Today Libya, tomorrow Wall Street Die...»

«GERMAN IDEALISM AND THE PROBLEM OF KNOWLEDGE: KANT, FICHTE, SCHELLING, AND HEGEL Studies in German Idealism Series Editor: Reinier Munk, VU University, Amsterdam, The Netherlands Advisory Editorial Board: Frederick Beiser, Syracuse University, U.S.A. Daniel Dahlstrom, Boston University, U.S.A. George di Giovanni, McGill University, Montreal, Canada Paul Guyer, University of Pennsylvania, U.S.A. Detlev Pätzold, University of Groningen, The Netherlands Andrea Poma, University of Torino, Italy...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.