WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 23 | 24 || 26 | 27 |   ...   | 82 |

«Budapest, 1985 A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának kiadványa technikai szerkesztő: Beke László, Marosi ...»

-- [ Page 25 ] --

1603. jan. 24. Alba Julia. Basta György generalis „az Colossuarij Ispotaly mesterek” kérésére az ispotálynak a régi fejedelmek által adományozott mérai birtokára adómentességet biztosit (ugyanott 198-199).

1617. máj. 12. Gyfehérvár. Bethlen Gábor a kvári két ispotály számára évi 2000 kősót rendel (JAKAB Okl. I. 1870. 395) – Ezt az adományt 1649-ben I. Rákóczi György, 1666-ban pedig Apafi Mihály megerősitette (ugyanott 397-398).

1628. jul. 11. Novai Szentpáli János „Kolosuarhoz mint nekem hazamhoz szeretetemet és abban leueo Szent Ersebeth Ispitalibeli Segeniekhez ualó keresztienij io indulatomat megh akaruan mutatni” az ispotálynak mérai jószágokat ajándékoz (JAKAB Okl. II. 1888. 277). – 1628. jul. 29-én a kolozsvári tanács megerősiti az adományt „Xenodochio seu hospitalj Beatae Elisabeth viduae, in praenotato Suburbio vitrapontano fundato.” (JAKAB. Okl. I. 1870. 397).

1734. Descriptio: a Főtér keleti során állt az ispotály kőháza.

Az ispotály történetére és helyére nézve l.: JAKAB Okl. I. 1870. 303. SZABÓ 1946. 106. – Goldenberg az ispotály házát a Magyar utcai 32. házzal azonositja, ahol as 1559-es kapu látható (GOLDENBERG 1958. 107).

Feredő ház

1557. jun. 29. Kvár tjkve: a közgyülés elhatározta a városi feredőház megépitését, melynek felügyeletével a biró és esküdt polgárok Heltal Gáspárt bizták meg és neki napszámosokat igértek (JAKAB II. 1888. 113).

1568. dec. 26. Kvár tjkve: a „sudatorium” minél hamarább épittessék meg és rendeljenek melléje mestert (ugyanott 185).

1577. márc. 17. Kvár tzkve: a feredőház sövényét felemelik (1577/X. 17).

1577. ápr. 13. Kvár szkve: Ács Gergely a feredőház tornácát felemeli (ugyanott 22).

1578. ápr. 16. és nov 9. Kvár tzkve: különféle kiadatok a feredőházra (1578/XIV. 33, 57).

1579. máj. 28. Kvár szkve: költségek a feredőházra. (1579/XVI. 15).

1588. okt. 13. Kvár szkve: négy ablakra lantornát csinálnak. den. 18 (IV/I.

40). – 1588. okt. 15. Kvár szkve: küszöbkövet faragtatnak Komijes Péterrel.

(IV/III. 29, 59). – 1588. okt. 23. Kvár tzkve: a kapubálványnak vermet ásnak (IV/I 43).

Irodalom: BALOGH 1935. 22.

Papiros malom

1561. dec. 28. Kvár tjkve: „Domini Centumviri intellexerunt literas suae maiestatis ac etiam Gaspari Heltini de mola papiracea extruenda”. A megfelelő helyet sürgősen jelöljék ki, illetve a Heltai álul megjelölt helyet nézzék meg (JAKAB II. 1888. 181).

1587. jun. 26. A kvári timár céh szerződése, miszerint Caspar Schezdeger [Schezpurger] buchdrucker zu Clausenburg-tól és Barbara Helting-től (Petet Hertel özvegyétől) 110 forintért megvették: „Ein flusz mit sambt einem baumgerten zwischen der Papirmül vnd der Jesuiten weinbaumgarten gelegen zu einer Lohmüll,” azzal a feltétellel, hogy a papirosmalomnak semmi kárt nem okoznak (JAKAB Okl. II. 1888. 142-143).

A XIX. század első felében még fennállott a papiros-malom, az ugynevezett P41 monostori gát mellett. (JAKAB II. 1888. 181). Rajza Tóth Istvántól (NAGY 1926.

122-123).

VÁROSFALAK-BÁSTYÁK

Általános adatok

1502. A kvári magistratus határozata a városfalak épitéséről, illetve karbantartásáról, amelyre a céheket kötelezi (GOLDENBERG 1958. 112).

1517. szept. 11. Buda. II. Lajos értesiti Várdai Pál kincstartót, hogy a kváriakat az elmult évben a következő Sz. Márton napig járó mindennemü adó alól felmentette, hogy „castrum..... nouiter inceptum” folytathassák és befejezhették.

Mivel pedig ugy hallja, hogy „Laborem ipsius Castri inceptum esse Egregium et ipsis Civibus nostris valde ponderosum”, ezért őket a köv. év Sz. György napjáig mindennemü adó alól felmenti (JAKAB Okl. I. 1870. 345-346. BALOGH 1943.

258).

1521. dec. 9. Kvár tanácsa megerősiti a szabó-céh szabályzatát, ebben elrendelik, hogy a s z a b ó k b á s t y á j á t „turris quaedam acialis a parte meridionali versus plagam orientalem ad murumque civitatis nostrae erecta atque constructa cum armis pixidibus aliisque defendiculis et protectionalibus instrumentis” megerősittessék (SZÁDECZKY L.: Iparfejlődés és a czéhek története Magyarországon. Bp.,

1913. II. 33).– SZABÓ 1946. 100, a térképen (32-33) az 57. szám.

1524-25. 1527. A szabó céh intézkedései a szamukra kijelölt falszakasz és torony javitásáról, védelméről stb. (JAKAB Okl. 1. 1870. 360-361, 364-368.

GOLDENBERG 1958. 112).

1556. Kvár szkve: „Kepyro Antalnak az kapura chimerth chynalth fyzetwnk den.

50.” (1556. IV. 204) 44 1561. máj. 24. A kolozsvári ötvösök céhszabályzata az ö t v ö s ö k b á s t y á j á r ó l :

„Ipsi Magistri omnibus Instrumentis proteccionalibus Turrim vnam in aciae Owar a Septemtrionali parte constractam tenere et conseruare debent.” (JAKAB Okl. II. 1888.

75) – Az ötvösök illetve a Puskaporos bástyáról (II/3. kép) irja Nagyajtai Kovács, hogy „kőtornáczába” zenészek számára szándékoznak helyet késziteni (NAGYAJTAI KOVÁCS 1840. 44). Az elnevezésről: SZABÓ 1946. 95.; térképén (32-33) a 48. szám.

1562. jan. 13. Közgyülési végzés: a kolostorok érc- és réz gyertyatartóit, melyeknek a száma 100-nál több, a biró és az esküdtek kerestessék fel és öntessenek belőle két tarackot (bombarda) (JAKAB II. 1888. 185).

1562. máj. 8. Kvár tjkve: „imprimis turrin ad claustrum Franciscanorum moria chorum (s z a b ó k b á s t y á j a ) tegi et edificere faciant et in muris civitatis, turribusque rupturas et vastitates resarcire faciant.” (160.)

1564. ápr. 6. Kvár tjkve: elrendelik a szélvésztől megrontott falak javitását (JAKAB II. 1888. 117-118).

1565-1570. Giovanandrea Gromo megjegyzése a város tervezett megerősitéséről:

„...... ancora che mola eccelenti intelletti tenghino per impossibile fortificaria.

io non di meno sono di parere contrario, anzi sapendo quella esser come chiaue di tutta quella prouincia, uorrei fortificarla, il che mi daria l’animo di fare con poca spesa, rimettendomi sempre a migliore giuditio.” (Apulum. II. 1946. 177)

1570. márc. 25. Kvár. tjkve: elrendelték, hogy amelyik céh a tornyát nem épitheti meg, adjanak melléje egy másik céhet, esetleg még egy harmadikat is (JAKAB II. 1888. 118).

1570. ápr. 2. Kvár tjkve: a biró hivatta be a céheket, is hagyja meg nekik, viseljenek jól gondot a tornyok épitéséről (ugyanott 118).

1589. husvét. A kvári lapicidák és murarius-ok céhszabályzata a k ő m ü v e s e k b á s t y á j á r ó l : „Ideo turris antiqua, ex pane meridionalis muri huius civitatis, a turri aciali magistrorum sartorum versus occidentem numero tertia, cum omnibus armis bellicis, defendiculis, bombardis et pulvere tormentario ab ipsis magistris utriusque indifferenter interteneatur, ab omnique ruina vindicanda edificetur.” (Kvár, Áll. Ltár.

– Ars Hungarica. 1975. 45). – SZABÓ 1946. 71., térképén (32-33) 39. szám.

1592. okt. 23. Kvár szkve: bástya csinálás az uj utca végére (V/XV. 244). – Ez az utca valószinüleg a Hidelve egyik nagyobb utcája volt (SZABÓ 1946. 117 és térkép 48-49), tehát a bástya az északi városfalban épült.

1594. okt. 29-31., nov. 1-3. Kvár szkve: „Az fal csinálására való költség az Tymar Balint háza felett.” Keomiess Gergelytől két szekér követ vesznek den.

90. Az épitkezésen 7 kőmives mester és 2-3 legény dolgozott (VI/VII. 127-129).

1596. jul. 6. Kvár szkve: a m é s z á r o s o k t o r n y á b a n deszkát visznek nyilván tetőjavitásra (VII/XXIX. 65).– SZABÓ 1946. 82.

1599. dec. 16. Vinicze. Istvánffy Miklós javasolja Mátyás főhercegnek, hogy Kvárt mint Erdély fontos városában „capitaneus videretur in ea a maiestate caesarea instituendus, qui claues urbis apud se perpetuo teneret, et praesidio portas custodiret, ac cives in officio seuere contineret. Tum etiam ciuitas ipsa fossa ac alijs munitionibus restaurari deberet, ut ingruente vi aut hostilitate aliqua, locus ipse tanti momenti pro sua maiestate commodius retineri posset. Neque eius muniendae magna est difficultas, quum prope habeat commoditates omnes quae ad aedificandum sunt necessariae.” (Erd.Orsz. Emlékek. IV. 1878. 456-457)

1603. Szamosközy István a Szamosra tekintő várfalban, mind kivül, mind belül egy-egy római feliratos követ irt le (III. 1877. 81-82).

1701. máj. 16. „Az Bástyákról, kőfalról valo Catalogus.” (JAKAB Okl. I. 1870.

400-404).

1707. nov. 24. „Az Colosvarj Bastyak micsoda Czehekre neznek lásd megh ebben a Regestrumban.” – 18 bástyát sorol fel, a Középkapu feletti bástyától indul a Szamos felé és a Szabók bástyájánál végzi (JAKAB Okl. I. 405).

Irodalom: LÉTAVAY 1817. = LÉTAVAY S.: Jegyzetek Bocskay István E. F. szerencsés Péntek napja eránt, s néhány Erdélyi Felirások. Tudományos Gyüjtemény.

1818/V. 132-141. NAGYAJTAI KOVÁCS 1840. VASS J.: Emléklapok Kolozsvár előkotából. Kvár, 1865. – M. Tört. Társ. 1868. szept. 20-25-én Kvárt tartott első

vidéki gyülése. Századok. 1868. 580 (a kaputornyok jelentőségétől), (RÓMER F.):

Visszapillantás a M. Tört. Társ. Kvárt tartort vidéki nagygyülésére. Arch. Ért. I.

1869. 30 (nyilatkozat a kapuk és falak fenntartásáról). Századok. 1869. 56 (bizottság kiküldése a kaputornyok ügyében), 121 (ESTERHÁZY JÁNOS jelentése).

Századok 1870. 55 (müszaki felvételek a tornyokról), 187 (javaslat a képviselőházhoz) 189 (felterjesztés a belügyminisztériumhoz). JAKAB Rajzok. I. 1870. V, IX, X, XV, XVIII, XIX, XX, XXIII, XXX, XXXI tábla. II. 1888. I. tábla.

GERECZE 1906. 434-435. MÁRKI 1902. 288. NAGY 1924. BALOGH 1935. 17.

P41a BALOGH 1944. 7-8., 1-4. kép (Pákel Lajos rajzai). DEBRECZENI 1957. 227.

(a meglévő maradványok felsorolása).

43,45 H i d k a p u – ő r i z ő h á z – S z a m o s h i d

1477. A k a p u b á s t y a é p i t é s i é v s z á m a gotikus számjegyekkel, egykor „ad frontispicium exterioris portae” (Descriptio 1734. fol. 6); Nagyajtai Kovács szerint” a nemrég lebontott előkapuja Hidelve felőli homlokzatában volt,” majd az uj kőhid oldalához falazták (1840. 45-46. 4. kép, rajz Paget Jánostól). Ez az évszámos kő a Muzeumban őriztetik. Rajza Pákei Lajostól: BALOGH 1944. 2. kép.

1544. A z ő r i z ő h á z (domus pro vigiliis) épitési e m l é k t á b l á j a.

Felirata:

PESTIS DVM PATRIAM, LOCAQUE VICINA DESTRVXIT

OMNIVMQVE ANIMI PERTVRBATIONE PLENI, PROPTER

IMINENTEM MORTEM A LABORIBVS ET OFFICIO CESSANT,

ANTONIVS FERENCZI IVDEX PRIMARIVS VRBIS

KOLOSVAR, VIR PRVDENS ET PROVIDVS

SVI MEMOR OFFICII, HOC OPVS FIERI CVRAVIT,

VT INTER MORTEM ET PERICVLA EXTARET MONVMEN

TVM SE PATRIAM ET BONIS LEGIBVS ET PVBLICIS

AEDIFICIIS ORNARE VOLVISSE. ANNO 1544.

Az őrizőház a Szamoshid keleti végén állott. Jakab Elek még látta. Az őrizőház épittetője, Ferenczi Antal 1544-ben, 1576-ban (VERESS 1944. 18) és 1581-ben viselte a főbirói tisztséget. Neve szerepel az 1581. évi épitési emléktáblán is, mely a Monostor-kaputól észak felé huzódó várfalba volt illesztve. Háza volt a Fő tér nyugati során.

Az őrizőház jelentős épület lehetett. Segesvári Bálint 1611-ben a következőket jegyezte fel róla: „23. julii tractálának az király-képe [Forgács Zsigmond és társai] és az város az feladás felől az hid-kapun való őrző házban Szupor Györgygyel” (Erd. Tört. Adatok. IV. Kvár, 1862. 177).

Irodalom: Descriptio 1734. fol. 6V, LÉTAVAY 1818. 135. 1. 7. sz., JAKAB II. 1888. 50. BALOGH 1934. 145. BALOGH 1935. 22. 1942/I. 105. – A feliratos tábla rajza Pákei Lajostól.

1576. É p i t é s i é v s z á m v a g y j a v i t á s i é v s z á m a kapubástya II. emeletén, a belső falon (Descriprio 1734. fol. 6v).

1578. szept. 13. Kvár szkve: az emeltcsőhid csinalásánál a hidon a padimentumot „az német rako” késziti és a kémény felett a pogont megcsinálta az őriző házban (1578/XIV. 37).

1578. nov. Kvár szkve: a hid épitéshez kőszegésért kifizetnek egy legénynek 80 dénárt (ugyanott 54). – Ez a bejegyzés valószinüleg a tervezett Szamos hidra vonatkozik.

1580. A S z a m o s h i d é p i t é s e (illetve az épités befejezése) A hidépités emlékére négy cimerkövet falaztak be a hid nyugati oldalába „a parte vero occidentali pontis huic portae contigui quatuor visuntur insignia” – irják 1734-ben (Descriprio 1734. foL 6-6v). Ezek a következők: Kolozsvár város cimere. 1754-ben már olvashatatlan felirattal, ez volt legközelebb a kaputoronyhoz (primum venus Turrim portae); Báthory Kristóf cimere 1580-ból „venus septemtrionem”; Báthory cimer magyar felirattal évszám nélkül, de nyilván ez is 1580-ból, az előbbi cimet mellett; Vitzei Pétet Kolozsvár főkapitányának a pelikános cimere a hid javitására vonatkozó felirattal 1690-ből, az előbbi cimerek alatt (infra aurem insigne Pelicanis). Létavay Sándor idejében (1818) már csak három cimer volt látható. Kolozsvár cimere már hiányzott (Létavay 1818. 134-135. 1., 4, 5, 6.

sz.). Az uj kőhid épitésekor (1836) a „czimeres és iratot kövek” a Magyar utcába kerültek Taufer Ferenc városgazda udvarába; közülük csupán az 1580-as emléktábla volt ép (NAGYAJTAI KOVÁCS 1840. 59).

181 1580. A h i d é p i t é s i e m l é k t á b l á j a a Báthory cimerrel, mezejében fent

C ét B betük (II/89. kép). Felirata (feloldva a ligaturás betüket ét a röviditéseket):

REGNANTE ILLVSTRISSIMO PRINCIPE CHRISTO

PHORO BATHORI DE SOMLIO VAIVODA

TRANSILVANIAE ET SICVL [ORVM] COM [ITE]Pages:     | 1 |   ...   | 23 | 24 || 26 | 27 |   ...   | 82 |


Similar works:

«Kooperation und Verantwortung Voraussetzungen einer zielorientierten Gesundheitsversorgung SACHVERSTÄNDIGENRAT zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen Kooperation und Verantwortung Voraussetzungen einer zielorientierten Gesundheitsversorgung Gutachten 2007 Kurzfassung Inhaltsverzeichnis Vorwort 7 1. Einleitung: Kooperation und Verantwortung als Voraussetzungen einer zielorientierten Gesundheitsversorgung 7 2. Die Entwicklung der Zusammenarbeit der Gesundheitsberufe als Beitrag zu...»

«Republic oi :!1-.: Phi!ippin~s SupL,,._;Court ]\! i!1i Ia G.R. No. 1Hi089 MERLINDA MONTANEZ, Compl;;;iti~\nt, Present: VELASCO, JR.,.!., Chairperson, LEONARDO-DE CASTRO,* PERAIJTA, ABAD, and -versusMENDOZA,.JJ.Pronaulgafcd: LOURDES TAJOLOSA CIPHL\i ;O, ResporhkiiL 22 Oc lober _ -4012 · V( ~~-(/tY!_~ X ·· X DU:CISION PERALTA, J.: l~)r For our resolution is a petition review on certiorari which seeks to annul the Order' dated September 24, 2007 of the Regional Trial Court (RTC) of San...»

«DGPF Tagungsband 24 / 2015 Wasserlinienextraktion aus optischen Nahbereichsaufnahmen mittels Texturmessverfahren MELANIE KRÖHNERT1, ROBERT KOSCHITZKI1 & HANS-GERD MAAS1 Zusammenfassung: In diesem Beitrag wird ein Verfahren zur Detektion von Wasserlinien offener Gewässer mithilfe optischer Nahbereichsaufnahmen auf Basis von Texturund Spektralinformationen vorgestellt und evaluiert. In zwei Studiengebieten unterschiedlicher Topographie wurden mit handelsüblichen Amateurkameras Studien im...»

«The Nanotube (NT) Conference Series Since their conception in 1999, the NT Conferences attempt to provide an informal setting to exchange the most current information in the rapidly evolving nanotube research field. During the initial years, the number of registered participants exceeded the planned capacity by a factor of two. This was manageable at NT'99 in East Lansing, with 120 instead of the planned 60 participants. The following conference, NT'01, was planned to accommodate 140...»

«A Common Life -1st Chapter The Proposal Father Timothy Kavanagh stood at the stone wall on the ridge above Mitford, watching the deepening blush of a late June sunset. He conceded that it wasn't the worst way to celebrate a birthday, though he'd secretly hoped to celebrate it with Cynthia. For years, he'd tried to fool himself that his birthday meant very little or nothing, and so, if no cards appeared, or cake or presents, that would be fine. Indeed, there had been no card from Cynthia, though...»

«Citation: Bers, Marina Umaschi. “Civic Identities, Online Technologies: From Designing Civic Curriculum to Supporting Civic Experiences. Civic Life Online: Learning How Digital Media Can Engage Youth. Edited by W. Lance Bennett. The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation Series on Digital Media and Learning. Cambridge, MA: The MIT Press, 2008. 139–160. doi: 10.1162/dmal.9780262524827.139 Copyright: c 2008 Massachusetts Institute of Technology. Published under Creative Commons...»

«After Brown: What Would Martin Luther King Say? The Harvard community has made this article openly available. Please share how this access benefits you. Your story matters. Martha Minow, After Brown: What Would Martin Luther King Citation Say?, 12 Lewis & Clark L. Rev. 599 (2008). April 29, 2016 5:33:47 PM EDT Accessed http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:2710343 Citable Link This article was downloaded from Harvard University's DASH Terms of Use repository, and is made available under...»

«Unconsolidated Aquifer Systems of Gibson County, Indiana By Gregory P. Shrader Division of Water, Resource Assessment Section September 2003 Revisions 2010, by Robert A. Scott Ten unconsolidated aquifer systems have been mapped in Gibson County: the Dissected Till and Residuum / Unglaciated Southern Hills and Lowlands; the Alluvial, Lacustrine, and Backwater Deposits; the Buried Valley; the Wabash Lowland Till; Wabash Lowland Till Subsystem; the Wabash River and Tributaries Outwash; the Wabash...»

«Jesus Or, The Astonishing Love of God 19 Walking with Jesus Church on the Park | Sunday, 17 May 2015 Text: Exodus 34:6-7 Theme: God’s love is kind and he wants to wrap you in the warmth of his faithfulness. Intro: When I was a kid I only liked certain foods––hamburgers, hotdogs and sugary snacks. If my mom made anything gourmet, I’d run around the house yelling because I could not stand the smell. As I matured, I began to appreciate all different kinds of foods. In the same way, God...»

«Nasihatnameler, İcmal Defterleri, and the Timar-Holding Ottoman Elite in the Late Sixteenth Century Linda T. Darling* XVI. Yüzyılın Sonunda İcmal Defterleri, Nasihatnameler ve Timar Sahibi Osmanlı Eliti Öz Bu makale, icmal defterlerine göre Osmanlı elitinin bir bölümünün değişen kimliklerini incelemektedir. Çalışmada, XVI. yüzyılın sonlarında siyasetname yazarlarının tımar sisteminin çöküşü ve Osmanlı elitinin kompozisyonundaki değişim hakkında yazdıklarına...»

«CPT/Inf (2010) 6 Stellungnahme der Republik Österreich zum Bericht des Europäischen Komitees für die Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe (CPT) über dessen Besuch in Österreich von 15. bis 25. Februar 2009 Wien, am 26. Jänner 2010 I. Einführung Das Europäische Übereinkommen zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe ist für Österreich am 1. Mai 1989 in Kraft getreten. Seither hat das...»

«EUROPÄISCHE KOMMISSION Brüssel, den 27.5.2015 COM(2015) 286 final 2015/0125 (NLE) Vorschlag für einen BESCHLUSS DES RATES zur Einführung von vorläufigen Maßnahmen im Bereich des internationalen Schutzes zugunsten von Italien und Griechenland DE DE BEGRÜNDUNG 1. KONTEXT 1.1. Die Europäische Migrationsagenda Die Europäische Kommission hat am 13. Mai 2015 eine umfassende Europäische Migrationsagenda1 vorgelegt, die zum einen Sofortmaßnahmen enthält, die die Kommission als Reaktion auf...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.