WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 22 | 23 || 25 | 26 |   ...   | 82 |

«Budapest, 1985 A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának kiadványa technikai szerkesztő: Beke László, Marosi ...»

-- [ Page 24 ] --

1582. febr. 5. Roma. XIII. Gergely pápa a kolozsvári jezsuita szeminárium alapitásáról.: „....... unum collegium seminarium appellandum in quo iuvenes scholares ungari......... instruantur........ auctoritate apostolica tenore praesentium perpetuo erigimus et instituimus”, a Csehországban, Lengyelországban, Németországban alapitott szemináriumokhoz hasonlóan, és erre a célra évi 1200 tallérnyi segélyt igér (Fontes I. 1911. 212-213).

1582. máj. 27. Varsó. Antonio Possevino Ptolomeo Galli biboros-államtitkárnak javasolja: „due seminarii ad un tempo si erigessero: l’uno de’nobili, l’altro di persone communi. Et di qualunque di loro Sua Bne volesse essere nominato benefattore. Sua Maestà piglierebbe cura dell’altro.” (ugyanott 223)

1583. jan. 13. Krakkó. Possevino Galli biborosnak javasolja, hogy ne két, hanem egy szeminariumot alapitsanak, illetve „di amendue se ne faccia uno”, mert különben a kettő között versengés és viszálykodás támadhatna. „Sua Maesta dunque parlandosi dell’ edificio, et di quel ch’esso per sua parte conferirebbe, si mostro pronto a far che quanto primo questo negotio si stabilissce. Promette edificio ameno almeno di legnami per hora, et grano et vino....” (Fontes II. 1913. 16-17.)

1583. febr. 13. Niepolomice. Báthory István oklevele a kolozsvári jezsuita szeminarium alapitásáról: „.... praedicto collegio Societatis Jesu Claudiopoli in Transylvania, una cum scholis iam erectis, seminarium quoque iuvenum et nobilium, et plebeiorum, qui nempe ob tenuem eorum fortunam ingenium literis excolere non possent, adlicimus.” A szeminarium fenntartására évi 1000 aranyat rendel a szász papok adójából (Fontes I. 1911. 253).

1583. márc. 6. Gyfehérvár. Possevino jelenti Báthory Istvánnak: „Apud eos [a kvári jezsuitáknál] triduum commoratus ut vel domos ad seminarium instituendum inspicerem....” (ugyanon 257).

1583. Possevino jelentése. „Coli andatomene a Colosvar, insieme con un conslgliere del principe, attesimo a trovar luogo, et a dispone il negocio. Et mostrandosi ritrosi i cittadini a concederlo, anchorche lo domandassimo a pigione, finalmente comperarono, non senza particolare mossa di Dio, una casa, la quale pigliammo in affitto.” (Bascapè op. cit. 1931. 136) – Veress Endre Possevinonak ezt a feljegyzését 1584-re teszi (Fontes III. 1913. 148).

1583. ápr. 17. Brünn. Possevino Jelenti Galli biboros államtitkárnak: „Fondammo il seminario di Sua Stà et del Re in Claudiopoli.” De ehhez alkalmas házat nehezen tudtak szerezni a polgárok ellenállása miatt. Végül „comperarono espressamente per accomodarcene una casa per la quale diedi la pigione.” (Fontes I. 1911.

285)

1583. máj. 3. Pozsony. Possevino értesiti Báthory István királyt, hogy a pápa 15 esztendőre jóváhagyta a kvári seminarium részére biztositott évdijat (VERESS 1944. 231).

1583. dec 29. Kassa. Possevino jelenti Báthory Istvánnak: „Seminarium vero allata pecunia, institui, Operarias Roma procuravi insigniores. Quatuor fabri murarii statim sunt missi. Mille alios florenos, ab eius Beatitudine acceptis his mensibus, quibus hic maneo misi. Domuncula cum esset Claudiopoli vix extorta et paucis capiendis apta, necessarium fuit, ut instauraretur, cum omnes ad mortem alumni ex ruinoso et terreno aedificio decubuissent, alii obivissent.... Quando post paucos menses annus absolvetur conductionis domus seminarii quae et in parvo loco et malo sita est nec unquam ibi, quod optat Regia Maiestas sperare possimus, oro dispiciat Regia Maiestas num Monasterium illud Dominicanorum, in quo Ariani suam scholam instituerunt, eidem seminario posset attribui. Quod si lex illa non putaretur, omnino eiicienda, domuncula seminarii satis pro illis capax traderetur.” (Fontes I. 1911. 308) P39 1584. febr. 10. Gyfehérvár. P. Joh. Paulus Campani lengyel provincialis Bolognetti nunciusnak „Tratto di comperare casa per il seminario di Colosvaro, o fabbricarne di nuovo, che torsi tornerà meglio.” (Fontes II. 1913. 39)

1584. febr. 15. Kvár városának végzése: mivel Kendi Sándor válaszából és tanácsából megértették, hogy „lengyel királnak tekélletes elvégezett akaratja ez, hogy itt ez vátosban megépüljön az seminarium, ezért ő Kegyelmek városul......

végezték, hogy az király akaratja tovább való fáradság kivül előmenjen, és itt az claustrum mellett aminemő helyt kéván a’ provinciális az király akaratjából, az meg legyen engedve, hogy tessék meg engedelmességünk mindenekben az ő Felsége kévánságára…..” (Fontes II. 1913. 49)

1584. febr. 26. Kvát. P. Joh. Paulus Campani jelentése Bolognetti nunciusnak a kolozsvári szenátorokkal folytatott tárgyalásáról, amikoris a szeminarium részére helyet keresett. A szenátorok „desiderosi pure di fuggirla di non ci dar luogo proprio per fabbrlcare il seminario, come la fuggirono l’ anno passato, con haver loro si comperata una casa, ma solo concessala in affitto per un anno al seminario. Hor finalmente hieri doppo molte repliche si sono ridotti a promettere di fabbricare in detta casa comperata, a spese loro, al valore di 300 talleri, perchè possa capire da 50 alumni per questi tre anni, mentre delle pensioni si fabbrichetà il seminario,” továbbá beleegyeztek abba, hogy a jezsuitáknak szabad legyen „comperare 4 o 5 case dirimpetto al collegio nostro……. Ma bisognerà far fabbrica di nuovo, a tal che haveremo spatio proprio et comodo, et buono per il seminario, et su gl’occhi del collegio, ma in più bel sito, per essere su la piazza della chiesa, con aria libera et meridionale davanti et settenttionale a dietro. Dimani spero comperarne alcune.” (Fontes II: 1913. 47-48)

1584. febr. 27. Kvár. P. Ferrante Capecl rector jelentése Aquaviva generalisnak: „Secondo, priego V. Paternità, mi mandi a tutti modi un mezzo architetto, qual sia ancora un intiero mutatore, quale qui è il nostro Josefo. Tale mi parve un mastro Gioan Pietro che fabbricava al collegio, non domando già quello, se è caro al collegio; ma esprimo il nostro bisogno e vorrei se non quello, uno simile.

Qui havemo mille scudi l’ anno da fabbricare e per non haver uno fedele, se ne va gran parte in niente.” (Fontes II. 1913. 64-65) P38a 1595. dec. 27. Gyfehérvár. Báthory Zsigmond ujra alapitja a kolozsvári jezsuita szeminariumot és annak fenntartására évi 1200 aranyat rendel (Fontes V. 1921.

App. VI. No 130).

Ó v á r i s c h o l a (iskola)

1556. nov. Az országgyülés végzése: a kolozsvári kolostorban iskola állittassék (Erd. Orsz. Eml. II. 1876. 60).

1557. jan. 1-10. A tordai országgyülésen Izabella királyné az iskola fenntartására évi 100 forintot rendelt (ugyanott 79).

1557. febr. 6-15. A gyfehérvári oszággyulés végzése: Kvárt az egyik kolostort iskola céljai forditsák (ugyanorr 74-75).

P40 1557. Kőbe vésett emléktábla a királyi adományozásról, egykor az óvári templom déli kapuja felett, amely azonban 1734-ben olvashatatlan volt. Ugyanez a felirat a tanácsházon is meg volt örökitve (Descriptio 1734. JAKAB II. 1888.

103-106.).

DONATIO REGIA SVM

HAEREDITAS SCHOLAE HVIVS

ET PAVPERVM

OVI COMMODA MEA ALIO AVERTIT

HAEC ET SIMILIA

DELEATVR EX LIBRO VIVENTIVM

ET MEMORIA HOMINVM

1561. Kvár tjkve: „Decreverunt ut de quarta decimali nunc ad edificationem schole 32 florenos conferant administratores” (137).

1579. Kvár szkve: „a Palatium felett” (Jakab: a János király épitette iskola nagy hallterme) héjaztak (JAKAB II. 1888. 260).

1585. ápr. 9. szkve: „Mikor az óvári scholaban a segestyét auditoriumnak akarták rendelni” – épitkeztek az iskola helyiségeiben (III/XIX. 31-37).

1585. aug. 2. Kvár szkve: Kőmives Lőrincz dolgozott „a scholaban az puszta kamaraban”. (VII/XIX. 37.).

1589. febr. 11. Kvár szkve (az scholara való expensa és költség): „csináltattunk az Frankernek egy könyvnek való pulpitust, uj fogast. Attunk attól Aztalos Lukácsnak den. 35, ugyanő neki csináltattunk Frankemek egy karszéket, egy asztalt, egy nyoszolyát. Aztalos Imrének attunk fl. 1., den. 48.” Továbbá megfoldoztatok „az ő házában való ivegh ablakot”, és megcsináltatták az ajtó zárját Lakatos Tamással (IV/IX. 11).

1589. ápr. 27. Kvár szkve: „Az sakrestiát és a scholamester házát és az Marton praedicator két szobáját, hogy megmeszeltettük, attunk egy asszonynak den. 70.” (IV/IX. 15)

1589. máj. 13. Kvár szkve: „Csináltattunk Frankemek az ő házába két padszéket, egy embernek való karszéket, az külső ház ablakára fából egy jó szélyes két táblát.

Aztalos Lukácsnak attunk den. 60” (ugyanott).

1598. márc. 16. Kvár szkve: „Az scholaban az mely házban, egyikben, az professorok laktanak, azt hogy deszkával megpadimentomoztattuk”, továbbá mindkét classisban a székeket megszegeztették, asztalt, két hosszu széket és öt ablakkeretet csináltattak, fizettek Aztalos Lukácsnak fl. 1. den. 95 (VII/XVI. 30).

XVI. század vége. Szamosközy István János Zsigmondról: „Testantur eius benignitatem scholae provinciales, in usum iuuentutis literariae sufficientibus salariae dotatae Albensis, Vasarhelyiensis, Claudiopolitana.” (I. 1876. 112)

KÖZÉPÜLETEK

Tanácsház

1561. ápr. 10. A kvárl szabók céhszabályzata „Kolt az mij Tanachhazunkból” (JAKAB II. 1888. 65).

1561. máj. 24. A kvári ötvösök céhszabályzata kelt: „in Domo Consistorlj” (ugyanott 69).

1578. nov. Kvár szkve: kifizetések a tanácsház épitésére. (1578/XIV. 56.) – BALOGH 1935. 22.

1588. szept. 27. Kvár szkve: Keomies Antal a tanácsházat meg pádimentomozta.

(IV/I. 39).

1593. nov. 22. Kvár szkve: Kwmies Péter az alsó tanácsházban a kemencének uj „melyéket” csinált stb. (V/XII. 65).

V á r o s h á z a (városi vendégfogadó)

1574. Kvár szkve: „A város felső házai padlását megtapasztják”. – tehát az emelet nem volt bolthajtásos (1574/VI. 10).

1585. szept. 14. Kvár szkve: „faragtattunk Keomiwes Balással az Varas hazanak a kybe az harangozo lakott, egyik ajtajának egy kiszebet [küszöböt]” stb.

(III/XVII. 14).

1597. Kvár szkve: istálló épitése a Közép utcai városházánál (VII/V).

Kő-köböl

1586. dec. 11. Kvár szkve: „Az elmult nyárba az perengérnél való kő köblöt ujiták meg az vásárbirák. Kőmies Peternek attam tőlle den. 35., négy torockai vasat vöttek hozzá Feier Tamástól. Fizettem den. 90.” (III/XVII. 15. b) – Ilyen kő-köböl ma is látható a bártfal városháza nyugati falán, az egyik 1519-ből, a másik 1620-ból.

A város pellengére

1591.ápr. Kvár szkve: „az perenger épülése költségei.” (V/I. 97) – 1591 ápr.

Kvár szkve: „perenger csináló kőmiesek” borravalója den. 6 (V/X. 13).

1624. Segesvári Bálint feljegyzése: „18. augusti éjjel az menykő üte az perenger tetejében.” (Erd. Tört Adatok. IV. Kvár. 1862. 193) – Ebből a feljegyzésből következik, hogy a pellengérnek magas, csucsos fedele volt.

S z e n t E r s z é b e t i s p o t á l y (szegényház)

1366. máj. 19. Coloswar. Nagy Lajos adománylevele a Szent Erzsébet ispotály részére, amelyet 1367 ápr. 27-én Tordán átirt „Jacobus dictus Zaaz magister domus Hospitalis ecclesle beate Elisabeth de Clusuar” kérésére (JAKAB Okl. I.

1870. 55-56). Tehát Szent Erzsébet titulusa alatt templom (ecclesia) és ispotály (domus hospitalis) épült, feltehetőleg még a XIII. században vagy a századfordulón.

A XV. és XVI. századi adománylevelek megjelölik a helyét. 1496 dec. 29.

Kvár tanácsának oklevelében: „in hospitali Suburblj Ciuitatis nostre” (ugyanott 307); 1525 jun. 6. A kolozsmonostori konvent oklevelében: „ad Hospitale Ecclesie Sancte Elisabeth vidue extra muros... fundate” (ugyanott 363-365); 1539. Mikola László alvajda oklevelében: „Hospitale Beate Elisabeth vidue extra mŭros Civitatis Coloswariensis trans fluvium Zamos vocatum fundata” (ugyanott 384-386).

Az 1525. jan. 6-án kelt oklevélben Anthonius Desew de Mera és felesége. Erzsébet mérai javaikat „in perpetuum dei seruicium” az ispotálynak adományozzák, ahol maguk is lakni kivánnak (ugyanott 363-365). Mikola László alvajda 1539-ben kelt oklevele viszont Ioannes Desew de Patha és az ispotály között folyó perről tudósit (ugyanott 384-386).

1556. jun. 2. Kvár. Petrovich Péter kir. locumtenens a mérai dézsma felét „Medietatem Decimarum ad Hospitale Ciuitatis Huius Colosvariensis pertinentium Ad idem Hospitale pro subsidio Pauperum dedimus.....” (JAKAB Okl. II. 1888. 26).

1557. jan. 10. Gyfehérvár. Izabella királyné felmenti az ispotály (domus Hospitalis pauperum beate Elisabeth in suburbio fundata) mérai jobbágyait az adó alól (JAKAB Okl. I. 1870. 387). 1557 jan. 20-án pedig ugyancsak az ispotály jobbágyait felmenti a dézsma fizetése alól (ugyanott 388). 1557 ápr. 3-án pedig a Szent Erzsébet és a Szentlélek ispotálynak adományozza a domonkosok birtokában volt javakat (ugyanott 389). 1558 ápr. 3-án megismétli a mérai dézsmára vonatkozó adományát (ugyanott 390).

1572. Báthory István vajda oklevele a mérai részjószág miatt folyó perben:

„Xenodochio Sancte Elisabeth vidue in Suburbio ciuitatis Colosvar Hydutcza vocato.” (ugyanon 393).

1557. Kvár szkve: a Szent Erzsébet ispotály leltára; a kincsek lajstromában kehely patenástól, ampolna, rézlábu kereszt stb. (1577/XII. 24-29).

1577. Kvár szkve: a szegények házinak a piaczon kőháza van. egyik szomszédja Nyirő Kálmán, a másik Wiczei Gáspár (1577/XII. 31-32).

1602. aug. 1. Machkásy Menyhért és felesége birtokrészeket zálogositottak el Olcsvai Györgynek, „magistri Xenodochii..... S. Elisabetae....” (JAKAB Okl. II.

1888. 183).Pages:     | 1 |   ...   | 22 | 23 || 25 | 26 |   ...   | 82 |


Similar works:

«Accessible Cities and Regions: A Framework for Sustainable Transport and Urbanism in the 21st Century Robert Cervero WORKING PAPER UCB-ITS-VWP-2005-3 August 2005 1. Paradigm Shift: The Accessibility-Based Approach to Planning Accessibility – as an indicator of the ability to efficiently reach oft-visited places – has gained increasing attention as a complement to the more traditional mobility-based measures of performance in transportation planning, such as ‘average delays’ and...»

«Biotechnology-assisted Participatory Plant Breeding: Complement or Contradiction? A.M. Thro and C. Spillane Working Document No. 4 April 2000 CGIAR Systemwide Program on Participatory Research and Gender Analysis for Technology Development and Institutional Innovation Biotechnology-assisted Participatory Plant Breeding: Complement or Contradiction? A.M. Thro1 and C. Spillane2 Working Document No. 4 April 2000 CGIAR Systemwide Program on Participatory Research and Gender Analysis for Technology...»

«MADARÁSZ B. (szerk) 2015. Környezetkímélő talajművelési rendszerek Magyarországon. pp. 4–14. MTA CSFK FTI, Bp. ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– A minimális talajbolygatás jótékony hatása a...»

«09/29/2015 BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY OF WISCONSIN SYSTEM I.1. Education Committee Thursday, October 8, 2015 10:45 a.m.-12:15 p.m. Gordon Dining and Event Center 770 W. Dayton Street, 2nd floor Symphony Room Madison, Wisconsin a. Approval of the Minutes of the September 10, 2015 meeting of the Education Committee;b. Report of the Vice President: 1. High School to College Success Reports in the UW System a. Presentation, “Data-Sharing Project with the PK-12 Schools: Partnership for...»

«Volume XXIV Issue 11 November 2014 A message from our President INSIDE THIS ISSUE Welcome to all members and guests! 2 Sprayberry Homecoming Parade 3 October CGCC Meeting Minutes Another month has come and gone. 6 NCM News They say that as we get older, time 8 Poker Run for Autism 10/5/2014 flies by; well I guess I’m there. It’s 9 Z06 Performance Figures been an active month for the club and 10 Jack Daniels Event my personal life and family. 11 Neat Links 12 1963 Corvette – Info Request...»

«Landesgericht für Schriftsatz per webERV eingebracht Zivilrechtssachen Wien Schmerlingplatz 11 1016 Wien Wien, am 12.01.2015 Klagende Partei: Mag. Maximilian Schrems, Doktorand vertreten durch: Proksch & Fritzsche Frank Fletzberger Rechtsanwälte GmbH Tel. 01/877 04 54 Nibelungengasse 11 1010 Wien Code P111395 Beklagte Partei: Facebook Ireland Limited Reg.Nr. 462932 im Unternehmensregister der Republik Irland 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland wegen: Feststellung /...»

«Institut für Landtechnik der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Aufbau und Untersuchung eines Versuchsträgers zur Direkteinspeisung an der Düse Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Grades Doktor der Ingenieurwissenschaften (Dr.-Ing.) der Landwirtschaftlichen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn vorgelegt am 04.02.2014 von Dipl.-Ing. agr. Martin Walgenbach aus Asbach/Parscheid I Referent: Prof. Dr.-Ing. Peter Schulze Lammers Korreferent: Prof....»

«PB00-910401 ‘I NTSB/AAR-00/01 DCA97MA058 NATIONAL TRANSPORTATION SAFETY BOARD WASHINGTON, D.C. 20594 AIRCRAFT ACCIDENT REPORT CONTROLLED FLIGHT INTO TERRAIN KOREAN AIR FLIGHT 801 BOEING 747-300, HL7468 NIMITZ HILL, GUAM AUGUST 6, 1997 6952B National Transportation Safety Board. 2000. Controlled Flight Into Terrain, Korean Air Flight 801, Boeing 747-300, HL7468, Nimitz Hill, Guam, August 6, 1997. Aircraft Accident Report NTSB/AAR-00/01. Washington, DC. Abstract: This report explains the...»

«     A University of Sussex DPhil thesis  Available online via Sussex Research Online:  http://sro.sussex.ac.uk/    This thesis is protected by copyright which belongs to the author.    This thesis cannot be reproduced or quoted extensively from without first  obtaining permission in writing from the Author    The content must not be changed in any way or sold commercially in any ...»

«MONITORING THE EFFECTIVENESS IN ELIMINATING THE TRACE PRESENCE OF AOZ (FURAZOLIDONE DERIVATIVE) RESIDUE IN PENAEUS MONODON AND ITS PRODUCTS UNDERGOING DIFFERENT PROCESSING REGIMES TAN THUAN CHEW MONITORING THE EFFECTIVENESS IN ELIMINATING THE TRACE PRESENCE OF AOZ (FURAZOLIDONE DERIVATIVE) RESIDUE IN PENAEUS MONODON AND ITS PRODUCTS UNDERGOING DIFFERENT PROCESSING REGIMES by TAN THUAN CHEW Thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Master of Science JANUARY 2008...»

«Published as: Krasnikov, S. A.; Doyle, C. M.; Sergeeva, N. N.; Preobrajenski, A. B.; Vinogradov, N. A.; Sergeeva, Y. N.;Zakharov, A. A.; Senge, M. O.; Cafolla, A. A. (2011): Formation of Extended Covalently Bonded Ni Porphyrin Networks on the Au(111) Surface. Nano Research 4, 376–384. The formation of extended covalently bonded Ni porphyrin networks on the Au(111) surface Sergey A. Krasnikov, *,1 Catherine Doyle, 1 Natalia N. Sergeeva, 2 Alexei B. Preobrajenski, 3 Nikolay A. Vinogradov, 3...»

«„Was sollte sie, die Ballettdramaturgie, leisten?“ Mitschrift eines Vortrags von Horst Koegler in der Noverre-Gesellschaft, Stuttgart, 1976. Einen schönen guten Morgen meine Damen und Herren! Wenn Sie John Cranko gefragt hätten, was denn das überhaupt ist – Ballettdramaturgie – dann kann ich mir vorstellen, hätte er Ihnen etwa geantwortet, Ballettdramaturgie ist das Hirngespinst eines frustrierten, deutschen Ballettkritikers, und dieser Mann ist Horst Koegler. [Gelächter, Applaus]...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.