WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 21 | 22 || 24 | 25 |   ...   | 82 |

«Budapest, 1985 A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának kiadványa technikai szerkesztő: Beke László, Marosi ...»

-- [ Page 23 ] --

1581. febr. 26. Kolozsmonostor, Jelentés P. Odescalchi lengyel nunciusnak: a P38 fejedelem a jezsuitáknak ajándékozta: „di più tutte le vesti sacre, ch’erano nella già cathedrale d’Alba Giulia, fra le quali ve ne sono alcune molto ricche et belle, tutti ancore i libri de detta chiesa benchè de questi pochi siano stati i buoni, et de cose sacre....”. Az épitkezést a rektor irányitja és „pur hieri si cominció a lavorare in detta fabrica.” (Fontes I. 1911. 121).

1581. április 12. Kolozsmonostor. P. Wujek rektor jelentése P. Aquaviva generalisnak az épitkezésről: „sed nihil factum fuisset, nisi ego istam curam, ita volente principe, suscepissem.” Az igért összegből megkapott 800 tallért, elköltött 700-at: „inde enim et scholas aedificamus, et monasterium pene iam collapsum reficimus.” (ugyanott 125).

1581. máj. 11. Kolozsvár. P. Wujek rektor jelenti Báthory Istvánnak, hogy beköltöztek Kolozsvárra és „Habbiamo aperti li studii, fatto una disputa con un dialogo et distributione di premii per eccitare li scolari in presentia del principe.” (ugyanott 126-127).

1581. máj. 12. Vilna. Báthory István alapitólevele a kolozsvári jezsuita kollégium részére. Ebben kifejti alapitványának célját: az ifjuságnak a külföldi, költséges peregrinatiók helyett az országban ugyanolyan rangu intézetet alapitani és egyben a „vera pietas”-t helyreállitani. Megismétli adományait és azokat ujabb adományokkal egésziti ki. A kollégium jogainak és méltóságának növelésére ugy intézkedik, hogy a végzett tanulók, – épp ugy mint a külföldi akadémiákon, – a Baccalaureatus, a Magister és a Doctor fokozatokat is elnyerhetik (ugyanott 127-129).

1581. máj. 29. Kvár. P. Wujek rektor jelenti Báthory Istvánnak, hogy az iskolát husvét után megnyitották, de a fejedelem halála „omnia perturbasset.” Az igért 1000 forintból csak nyolcszázat kapott meg és most „ego sum debitis intricatus et operarios ita repente dimittere non audeo.” Kéri a király segitségét. „Scholae etiam istae 5, quibus nunc utimur, nondum sunt plane profectae (!). Desunt pavimenta, fenestrae aliquot, fornaces et argilla super laquearia, etc. Nostrae etiam habitationes multis rebus adhuc indigent, ut nihil dicam de templo, quod caret fenestris.” (ugyanott 136).

1581. jun. 2. Kvár. P. Wujek jelenti P. Aquaviva generalisnak, hogy áprilisban megkezdték költözésüket a városba, jóllehet az épitkezések még nincsenek befejezve. De igy kivántatott „propter publica regni comitia”, melyet május elsején kezdtek meg, amikor is fejedelemmé választaton „filius principis, noster discipulus.... A nostris etiam habitae sunt disputationes publicae in templo nostro, praesente principe et fere toto regno.” (ugyanon 137).

1581. junius 12. Vilna. Báthory István értesiti P. Wujek rektort, hogy az ezer tallér teljes kifizetésére nézve intézkedett (ugyanon 144). – 1581. aug. 8. Gyulafehérvár. P. Leleszi János jelenti P. Aquaviva generalisnak, hogy az esedékes 200 forintot megkapták. (ugyanott 144).

1581. aug. 18. Kvár. P. Wujek jelentése P. Aquaviva generalisnak: „scholas quinque habemus pene absolutas. Nostrum etiam collegium iam utrumque satis est accomodatum.” A jövő évben folytatják az épitkezést, ha megkapják az 1000 forintot (ugyanon 150).

1581. aug. 22. Kvár. P. Szántó István Jelenti P. Aquaviva generalisnak, hogy P. Wujek az épitkezésben – ebben az évben – 100 arany forint kárt okozott, mivel egyikünktől sem kért vagy fogadott el tanácsot.” Nam quaedam ex his. quae aedificavit, iam ruinam minantur, alia, quod non apto loco sunt facta, oportebit destruere. Item multa simul incipit et nihil perfecit fenestras vitreas sine ferramentis apponi iussit: quae defectae a ventis, pauca vitra manserunt integta et secundo opottuit alia vitra emere: tegi scholas et collegium curavit, priusquam camini erigerentur. Hinc factum est, ut cum camini erigerentur, oportuerit iterum dimidiam, iterum partem tectorum diniere et secundo novis expensis tegere.” (ugyanott 159-160).

1581. szept. 1. Kvár. P. Szántó István jelentése P. Aquaviva generalisnak: „In coenobio intra paucos menses 5 hypocausta et 5 cubicula fuerunt absoluta: scholae magnifice erunt cum porticibus et quadratae figurae, quorum dimidia pars iam est finita. Illud de istis scholis praeteteundum non videtur, quod cum locus aptus pro illis prope coenobium non inveniretur, nisi destructis aliquot aedibus civium et occupata area coenobii. Erat autem ex opposito coenobii et templi interiecta platea, habitatio monialium, quam cum lustrassemus cum cancellario, visus est nobis locus pro gymnasio aptissimus..... coenobium istud, quod habemus intra Claudiopolim, cum templo magnifico, horto et scholis. Locus est quietissimus, iuxta moenia civitatis et amplissimus, paucisque expensis ad usum nostrum poterit accomodari.” Továbbá jelenti, hogy áprilisban beköltöztek es a fejedelem „item sequenti die dialogo, quem in area novae Academiae exhibuimus, similiter inter esse voluit.” (ugyanott 176-180).

1581. szept. 13. Gyfehérvár. P. Leleszi János jelenti P. Aquaviva generalisnak, hogy az elhunyt fejedelem végrendeletében évi 1000 magyar forintot rendelt Kolozs megye adójából az épitkezésekre (ugyanott 190).

1581. dec. Kvár. P. Szántó István jelenti P. Aquaviva generalisnak: „In fabrica quidquid fecit [Wujek rektor], omnia sunt imperfecta et ruinosa.” (ugyanott 204).

1582. febr. 5. Róma. XIII. Gergely a kolozsvári kollégiumot a pápai kollégiumok jogaival és szabadságaival ruházza fel, továbbá évi 1200 aranyat adományoz neki 15 esztendőre a pápai kincstárból (Fontes V. 1921. App. VI. No 19).

1582. febr. eleje. A kvári jezsuita kollégium visitatioja: „6. Curetur quam diligentissime bene confirmari, quae aedificata sunt, sicut solare refectorii, quod minuatot [!] minam et similia. 7. Accomodatis scalis aperiatur ostium, quod prope est, ne nostri ingressuri in refectorium videantur, a saecularibus.” (Fontes I.

1911. 218).

1582. jun. 29. Kvár. P. Wujek jelenti P. Aquaviva generalisnak: „Et hic quidem vix pro eo locum idonenum in collegio habebimus, quandoquidem adhuc aedificamus et accomodamus collegium, quod etsi amplum videtur, tamen quia ad meridiem muro civitatis, ad septemtrionem templo impeditur, paucas tantum ad occidentem et pauciores ad orientem habitationes habet.” (ugyanott 226).

1583. jan. 29. Niepolomice, Báthory István király meghagyja Kolozsvár városának, hogy adják át a barátok tavát a jezsuitáknak, hogy ott malmokat épithessenek, továbbá „locum ad coemeterium aptum insignent, cum cruce, campanis aliisque rebus necessariis instruant....” (Fontes V., App. VI. No 27).

1583. febr. 13. Niepolomice. Báthory István a szász papoktól vett censui cathedraticus-ból évi ezer aranyat adományoz a jezsuitáknak, mivel „amplissimum ijsdem Patribus Societatis Jesu Collegium attribuimus et fundavimus, Sumptus eis necessarios suppeditavimus. Scholas aedificavimus....” továbbá ugyanott seminariu mot is akar épittetni (JAKAB Okl. II. 1888. 137-139).

1583. márc. 15. Kvár. P. Szántó István levele P. Antonio Possevinonak: „Quintus modus est, ut tota cura fabricae collegii soli Maximo committatur et rector, si mansurus est, in illam non se ingerat.” (Fontes I. 1911. 266).

1583. ápr. 12. Possevino levele XIII. Gergelyhez: „Claudiopoli solo, dove è già il collegio nostro.” (Bascapè, G.: Le relazioni fra l’Italia e la Transilvania.

Roma. 1931. 136)

1584. Possevino feljegyzése: „dappoi anco hebbero [a jezsuiták] in perpetuo il munistero di San Francesco, già parecchi anni vacuo ridotto tutto a ruina, ma assat più a proposito per far frutto, essendo dentro delia città, Aggiunse il re col principe mille florini ogni anno per edificare a parte le scuole, con alcune stanze de convittori, al che tuttavia, essendone già fatta buona parte, si attende.” (Fontes III. 1913. 132)

1584. febr. 27. Kvár. P. Ferrante Capeci levele P. Aquaviva generalisnak, melyben épitészt illetve kőmüvest kér: „tale mi parve un mastro Gioan Pietro che fabbricava al collegio, non domando già quello, se è caro al collegio.” (Fontes II. 1913. 64-65)

1585. márc. 5. Varsó. P. Campani provincialis levele P. Aquaviva generalisnak:

a király azt kivánja „ut Philosophia et Theologia praelegatur in scholis Claudiopoliranis; hoc enim animo fuisse fundatum Collegium illud, nam reliqua, inquit, etiam habentur in trivialibus scholis et ideo non est mirum, si nulla sit frequentia auditorum.” A provincialis igyekezett a királyt megnyugtatni, mondván, hogy erre akkor kerül sor „quando scholae illae de quibus antea non fuerat cogitatum, erunt fabricatae.” (Fontes II. 1913. 81-86)

1585. máj. 12. Niepolomice. Báthory István király végrendelete: „Collegium in Colosvar et Colosmonasterium fundatum bonisque donarum, partim jure regio, partim pecunia et bonorum aliorum permutatione, bono jure acquisitis, tueantur, conservent et augeant.” (VERESS I. 1944. 299).

1585. aug. 26. Niepolomice. P. Campani provincialis jelenti P. Aquaviva generalisnak, hogy a király további három évre biztositotta az évi 1000 tallért „pro fabrica collegii.” (Fontes II. 1913. 130).

1585. dec. 1. Kvár. P. Campani provincialis P. Aquaviva generalisnak: „Multum enim laborandum fuit In ordinandis studiis et novo cursu philosophiae ac aliquibus lectionibus theologicis, ut dignitati Academiae satis fietet, et voluntati ac postulatis Sermi Regis.”

1586. jun. elején. Jaroslaw. P. Campani provincialis P. Aquaviva generalisnak:

„Si domus probationis apud Claudiopolitanum collegium, erit, (quam statim facere possumus, cum omnia sint parata, domus ampla imo castrum, cum templo magnifico et copia rerum ad vivendum) iam quartus locus constitueretur, seminarium pontificium ac tegium nusquam erit tale, ut quod 3600 florenos in annum habeat redituum. Academia adest Claudiopoli ad formandos sibi operarios.” (Fontes II. 1913. 166).

1588. szept. 14. A jezsuita kollégium feljegyzése: „Apocha de horto collegii Claudlopolitani a Patre Leonardo Rubeno rectore vendito.” (Fontes V. 1921. App.

VI. No. 85).

1595. máj. 4. Gyfehérvár. Báthory Zsigmond a kolozsvári tanácsnak: „Bocsátjuk oda hozzátok ez mi cancellariankon való notariusunkat, Thömösvary Istvánt, hogy együtt veletek az ott való collegiumot templomostul, mind az monostorjával együtt minden ezekben lévő eszközökkel és benn való pertinentiajával együtt doctor Alphonsus Carrillus kezében bocsássa és belé vigye, minden inventariumival, kiről irtunk monostori tiszttanónknak is.” (VERESS: Carillo 1906. 500).

1595. máj. 4. Gyfehérvár. Báthory Zsigmond levele P. Alphonso Carrillo jezsuitának „de tradendis collegio, templo, monasterio cum omnibus appartinentiis.” (Fontes V. 1921. App. VI. No 121)

1595. máj. 10. „Historica recensio introitus”, azaz a jezsuiták visszaiktatása a kvári kollégiumba és szemináriumba, valamint a kolozsmonostori apátságba, miután az 1595 ápr. 16. – máj. 2. tartott gyulafehérvári országgyülés elhatározta a jezsuiták visszahivását (ugyanott No. 122).

1597. máj. 25. Gyfehérvár. „Privilegium Patrum Societatis Claudiopolitinorum datum, ut possint opifices artifices conducere, alere, ex tyronibus curare promoveri in magistratus.” (ugyanott No. 155)

1597. dec. 26. Gyfehérvár. Báthory Zsigmond évi 1000 forintot adományoz „in subsidium Academiae Claudiopolitanae.” (ugyanott No 165)

1601. jun. 15. Kvár. A kvári tanács folyamodványa Báthory Zsigmondhoz: „item quod Patres Jesuitae in platea Regia [Király utca] contta vetitum domum quandam occuparent; demum, quod Patres Jesuitae honos collegio suo adiacentes muris lapideis saepire vellent, contra litteras Christophori Báthori quondam principis concessionales.” (ugyanott No 257)

1602. aug. 12. Alsóárpás. – Privilegium collegio Claudiopolitano datur habendi architecto.” (ugyanott No 281).

1603. jun. 9. Kvár. A kollégium feljegyzése: „destruitur monasterium Jesuvitarum una cum altaribus caeterisque rebus ecclesiasticis.” (ugyanott No 301.)

1603. jun. 9. Szamosközi István feljegyzése: „Quomodo plebs Jesuitarum collegium Claudiopolitanum primum diripit, subinde evertit. Matthaeus Thoroczkai concione plebem exacuit. Plebs furenter Jesuitas invadit et aedificia demoliuntur...

molem aedificiorum plane ad incolendam inutilem fecerunt....” (III. 1877.

104-108).

1603. jun. 9. Diarium domus S. J. Cracoviensis: „Omnia nona Iunii subito facta.

Civitas Mosi [Székely Mózes] tradita collegium direptum, templum dirutum, gymnasium regio opere extructum, vastatum.” (ugyanott 223)

1603. aug. 15. Krakkó. P. Joh. Argenti etdélyl viceprovinciális P. Aquaviva generalisnak „delle insolense delli heretici Ariani fatte nella chiesa et collegio di detti Padri in Claudiopoli......” (ugyanott No 305)

1603. szept. 13. Basta válasza a rendekhez a dévai országgyülésen: „Claudiopolitani vero sint obligati, quamprimum patribus societatis Jesu ecclesiam parochialem consignare, et scholas domusque pro collegio destructo.” (Erd. Orsz. Eml. V.

1879. 235) P38a 1603. okt. 22. Kvár. Conscriptio lerum universarum in collegio Societatis Jesu Claudiopolitano repertatum....” (Fontes V. 1921. App. VI. No 308)

1606. nov. 9. Kvár. „Copia catalogi librorum, quos P. Rector Claudiopolitanus reliquit apud domum Ötvös.” (ugyanott No 364) – Valószinüleg Ötvös András Főtéri háziban.

Irodalom: VERESS E.: A kolosavárt Báthory egyetem története. Erd. Muzeum.

1906. 150-183. – Ugyanitt közli (189. l.) Veress Endre a kollégium fametszetes képzeleti képét a köv. olasz kiadványból: CIAPPI, M. A.: Compendio delle heroiche et gloriose attioni et santa vita di Papa Gregorio XIII. Roma. 1596. – BALOGH 1935. 23. JAKÓ 1957. 368. SEBESTYÉN 1963. 88. BALOGH 1970. 239. 1973. 241.

Jezsuita szeminárium

1580. dec. 1. Varsó. Joh. Andreas Caligari lengyel nuncius levele Báthory István királyhoz: „diligenter egi, ut Claudiopoli quoque pecunia et sumptibus apostolicis seminarium constitueretur.” A pápa nem idegenkedett a gondolattól, de megvalósitását elhalasztotta „quemadmodum iesuitarum collegium illic firmaretur.” (LUKÁCS-POLGÁR II. 1965. 513)Pages:     | 1 |   ...   | 21 | 22 || 24 | 25 |   ...   | 82 |


Similar works:

«Beef Grooming, Fitting and Showmanship A Guide for Beginning Beef Cattle Exhibitors Prepared for Webster and Clay County Youth Exhibitors by: Duane A. Lienemann, UNL Extension Educator Webster and Clay Counties Special Credit to: Texas A&M Cooperative Extension Service & Sullivan Supply Livestock and Grooming Supply Company Introduction and Purpose: Over the past few years there has been little or no resource material on fitting (grooming) and showing of beef steers and heifers for youth that...»

«Wolfram Adolphi (Hrsg.) Michael Schumann Hoffnung PDS Reden, Aufsätze, Entwürfe 1989–2000 rls Rosa-Luxemburg-Stiftung Texte 12 Rosa-Luxemburg-Stiftung WOLFRAM ADOLPHI (HRSG.) Michael Schumann Hoffnung PDS Reden, Aufsätze, Entwürfe 1989-2000 Mit einem Geleitwort von Lothar Bisky Karl Dietz Verlag Berlin Herausgegeben mit Unterstützung der PDS-Fraktion im Landtag Brandenburg. Ein besonderer Dank gilt Herrn Marco Schumann, Potsdam, für seine Hilfe und Mitarbeit. Wolfram Adolphi (Hrsg.):...»

«Class Size And Instruction As some design, tell but help prospective everything had right being better interest-free to reports. Solely you would witness a market that should buy engraved at remarkable recommendations. And one Class Size And Instruction of the good receipts during the one of a best water nearly of the handling conjunction creditors, needs they can sit how to assist a accurate thing as your order and free church ink, not your ground will edit up of benefit feat network of aware...»

«Tagg: Music’s Meanings  343 [NM10-Vox.fm. 2013-02-13, 23:50] 10. Vocal persona  HE VOICE is mankind’s primary musical instrument.1 Its impor‐ tance has already been mentioned in conjunction with prosody, with  timbre  and  aural  staging,  with  pitch  range  and  register, and of course with melody. As we’ll see in Chapter 13, voice is also at the basis of several musical sign types, including transscansions, lan‐ guage ...»

«Liceo  Lugano  2/Savosa   Entry  Examination/Agosto  2013 ENTRY EXAMINATION TO TERZA LICEO Name : Surname : Date : Liceo  Lugano  2/Savosa   Entry  Examination/Agosto  2013 I. Use of English 1. Complete using the correct verb form (Past Simple, Past Continuous or Past Perfect) /20 Daniel is telling the story of how he forgot his passport. (1) _ (it/happen) last August at the airport. A few weeks before, a group of us (2) _ (decide) to go to Greece together for a holiday. (3) _...»

«Institut für Landtechnik der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn Aufbau und Untersuchung eines Versuchsträgers zur Direkteinspeisung an der Düse Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Grades Doktor der Ingenieurwissenschaften (Dr.-Ing.) der Landwirtschaftlichen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn vorgelegt am 04.02.2014 von Dipl.-Ing. agr. Martin Walgenbach aus Asbach/Parscheid I Referent: Prof. Dr.-Ing. Peter Schulze Lammers Korreferent: Prof....»

«Photosynthese-Charakteristika und Lebensstrategien antarktischer Makroalgen Photosynthetic characteristics and life-strategies of Antarctic macroalgae Gabriele Weykam Ber. Polarforsch. 192 (1996) ISSN 0176 5027 Gabriele Weykam Alfred-Wegener-Institut fü Polarund Meeresforschung Postfach 120161 D2751 5 Bremerhaven Die vorliegende Arbeit ist die inhaltlich unverändert Fassung einer Dissertation, die im Mai 1995 dem Fachbereich BiologieIChemie der Universitä Bremen vorgelegt wurde....»

«PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM, HITTUDOMÁNYI KAR Krisztus követése az önkiüresítésben és a fölmagasztalásban A Filippi levél, mint egységes teológiai koncepció Doktori disszertáció Témavezető: Dr. Tarjányi Béla professzor Szerző: Harmai Gábor BUDAPEST, 2004 -2Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS 2. A FILIPPI LEVÉLRŐL ÁLTALÁBAN 2.1 MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK 2.2 A LEVÉL KELETKEZÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEI 2.2.1 A levél szerzője 2.2.2 A levél címzettjei 2.2.3 A levél...»

«UNIVERSITY OF ZAGREB FACULTY OF SCIENCE DEPARTMENT OF GEOPHYSICS IVAN GÜTTLER SYSTEMATIC ERRORS IN REGIONAL CLIMATE MODELS IN THE LOWER ATMOSPHERE DOCTORAL DISSERTATION Zagreb, 2014 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET GEOFIZIČKI ODSJEK IVAN GÜTTLER SUSTAVNE POGREŠKE U REGIONALNIM KLIMATSKIM MODELIMA U NIŽOJ ATMOSFERI DOKTORSKA DISERTACIJA Mentor: dr. sc. Čedo Branković Zagreb, 2014 This dissertation is elaborated on Meteorological and Hydrological Service of...»

«WestminsterResearch http://www.westminster.ac.uk/research/westminsterresearch Cell-walls of growing plant cells Azharul Islam School of Life Sciences This is an electronic version of a PhD thesis awarded by the University of Westminster. © The Author, 2013. This is an exact reproduction of the paper copy held by the University of Westminster library. The WestminsterResearch online digital archive at the University of Westminster aims to make the research output of the University available to a...»

«Julia Pferdehirt mit Dave & Neta Jackson Curriculum Handbuch Nate Saint Unternehmen Aucas Hinweis zur deutschen Übersetzung Der Text des Originalwerks Curriculum Guide Nate Saint The Fate of the Yellow Woodbee wurde an wenigen Stellen abgeändert. Dies geschah vor allen Dingen in den Bereichen »Begriffe und Wortschatz« (Vocabulary and Concepts), und »Aktivitäten – Literatur & Sprache« (Activities – Literature and Language Arts), um ein erfolgreiches Benutzen des Handbuchs in deutscher...»

«Inhaltsangabe/Contents: Deutsch: Seite 1-19 Einführung.............................................................. 1 Begleitwort von Bundesministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul................. 2-3 Visionenkatalog Grundvoraussetzung............................................... 4-5 Recht auf Nahrung......................................»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.