WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 20 | 21 || 23 | 24 |   ...   | 82 |

«Budapest, 1985 A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának kiadványa technikai szerkesztő: Beke László, Marosi ...»

-- [ Page 22 ] --

1582. máj. 12. Vilna. Báthory István király alapitó levele a kvári jezsuita kollégiumról. Ebben a jezsuitáknak adományozza „Monasterium desertum olim ordinis Franciscanorum fratrum in platea Farkas utcza, muro Civitatis contiguum, cum templo, hortis, areis, turribus, atque adeo locis omnibus circumjacentibus juxta maenia civitatis....” (JAKAB Okl. II. 1888. 130; Fontes I. 1911. 129).

1581. szept. 19. Kvár. P. Jacobus Wujek jelentése P. Claudio Aquaviva jezsuita generalisnak: arról panaszkodik, hogy a templom cinterme igen szük, pedig a rendi szabályoknak megfelelően a templombeli temetkezést el akarta tiltani: ez azonban nagy megütközést keltett (Fontes I. 1911. 192).

1581-82. Jezsuita jelentés: „Quare mox tempestate sedata a fundamentis restauratum est templum, altaribus exornatum, subselliis instructum et contra inproborum petulantiam extrinsecus tectum atque munitum.” (Fontes. V. 1921. 2).

1582. febr. eleje. A kvári jezsuita kollégium visitatioja: „Pro ecclesia. 1. Quamprimum tegatur fovea in medio ecclesiae lapidibus et propter decentiam, et propter periculum et purgetur templum... 2. Fiat altare maius cum suis gradibus lapideis, commodis ad accendendum. 3. Sternatur pavimentum sacristiae lateribus...

4. Oratorium claudatur...; továbbá intézkedik, hogy csináltassanak „cancelli lignei” és „confessionalia.” (5.), 6. Curetur erigi columna in ostio templi....

7. A sekrestye ajtaját tartsák zárva.... 9. Reficiantur reliquae fenestrae ecclesiae similiter, tectum quando commode potest.... 23. Sepultura non detur in templo praeterquam bis. quibus iam concessa est et domino Martino et a r c u l a r i o, qui adeo iuvit catholicos, cum nullus adesset sacerdos...” (Fontes I. 1911. 217).

186-187 1595-ben Berkenyesy Istvánkát a Farkas utcai templomban temették el, 1597-ben 188 pedig Séra Annát; ugyancsak a XVI. század végén dominus Martinust (lásd a „Sirkövek” c. rovarban).

1603. Szamosközy István a templom pusztulásáról: „……. omnique tecto detrudant, praeter nudos vastosque parietes nihil relinquant ……… ac nec sepulcris quidem defunctorum parcunt.........” (III. 1877. 107).

1603. jul. 9. Diarium domus Cracoviensis: „Omnia nona Iulii subito facta. Civitas Mosi tradita, collegium direptum, templum dirutum, gymnasium regio opere extractum, vastatum.” (Fontes, V. 1921. 223)

1603. aug. 15. Krakkó P. Giovanni Argenti jelentése Aquaviva jezsuita generalishoz a támadásról: „…….. trovammo che già gettate a terra le porte delia chiesa;

con securi spezzavano li altari et rovinavano ogni cosa ……… decollarono una statua delia Beatissima Vergine, che era sopra un altare, spararono archibugiate ad imagini de’santi ….. cominciorno a destruggere il seminario, e il col legio et finalmente la chiesa, che era la più bella in tutia Transilvania.” (Erdélyi Muzeum.

1906. 380, 381, 382; BALOGH 1935. 15). – Megjegyzendő, hogy a szobrok és képek között – Leleszi János jezsuita jelentéséből következtetve (LUKÁCSPOLGÁR II. 1965. 354) – középkori eredetüek is voltak.

A f e r e n c e s h a r m a d r e n d ü n ő v é r e k k l a s t r o m a a Farkas utcában

1531. előtt Georgius lapicida (Ujváry György) felesége. Magdolna asszony a Farkas utcai templomhoz a harmadrendü nővéreknek kápolnát épittetett és azt végrendeletébea gazdagon megajándékozta (JAKAB Okl. I. 1870. 372-375).

1581. máj. 12. Vilna. Báthory István alapitó oklevele a kvári Jezsuita kollégiumról. Ebben a jezsuitáknak adományozza a Farkas utcai templomot és kolostort „praeterea domum proximam, in qua olim religiosae Virgines habitabant, ut in ea schola aedificaretur...” (JAKAB II. 1888. 130, Fontes I. 1911. 129).

M a g y a r u t c a i t e m p l o m (Szent Péter templom) l565. nov. 26. Közgyülési határozat, mely szerint a király engedélyével at ispotály templom és a szentpéteri templom rontassék le, mert a város veszedelmére lesznek, ha az ellenség azokat megszállja. (JAKAB II. 1888. 186). – Ezt a határozatot nem hajtották végre.

1569. márc. 16. Közgyülési határozat, mely szerint „a Szentpéteri templom falaira is ujból harangokat állittattak.” (ugyanott 187).

1577. Kvár szkve: a Szentpéteri egyház fedelének megépitésére a város adott ötven forintot (1577. XII. 18).

1585. Kvár szkve: Budai Tamásnak kiutalnak a Magyal utcai templom megépitésére fl. 174 den. 9. Budai Tamás számadása az épitkezési költségektől teszen fl. 375 (III/XXIII. 16).

1593. dec. 2. Kvár szkve: „Kwmies Máténak fizettem, hogy az Magyar utczai templomnak az ablakait berakta fl. 1. den. 10.” (V/XXI. 66).

A püspök háza

1588.szept. 1. Kvár szkve: „Keomies Máté vakalta meg az püspök házánál való kapu közit....” (IV/I. 37).

A plébános háza Lásd: Fő tér 15. sz. (plébánia) cimszó alatt.

A Szentpéteri papság háza

1587. jun. 12. Kvár szkve: a Szentpéteri papság házát meglátogatták és csináltatásáröl gondolkodtak (III/XXX. 16).

Jezsuita kollégium P38 1579. máj. 5. Fundatio prima collegii claudiopolitani Societatis Jesu a Christophoro Bathori principe (Fontes V. 1921. App. VI. No. 1).

1579. jun. 9. Leleszi János jezsuita jelentése Rómába: a fejedelem az ápr. 26-án tartott országgyülés után felhatalmazta arra, hogy menjen Kolozsvárra és nézze meg a Jézus Társaság kollegiuma számára kijelölt és átadott helyet (LUKÁCSPOLGÁR II. 1965. 353-357).

1579. aug. 18. Polszk. Báthory István értesiti az erdélyi rendeket, hogy a kolozsvári kollégium számára néhány jezsuita professzort küldött; felszólitja őket, hogy méltóképpen fogadják az érkezőket. (LUKÁCS-POLGÁR II. 1965. 415).

1579. s. l. (Erdély). P. Martinus Laterna jelentése: „Ad studiorum fundamenta ponenda duae classes factae aedificataeque sunt.” (ugyanott 450).

1580. jan. 2. Gyulafehérvár. Báthory Kristóf válasza a jezsuitáknak, akik arról panaszkodtak, hogy az épitendő iskola számára kijelölt hely igen szük. „Inspiciant omnia patres una cum architecto, quem secum Claudiopolim abducant et ex eius consilio omnia, quo rectius fieri poterit pro commoditate patrum curentur et statim designentur.” (Fontes, I. 1911. 82-83).

1580. jan. 7. Kvár. Francesco Sunieri provinciális utasitása P. Jacobus Wujek erdélyi prefektus részére: „Aedificiis autem tam arcis nostrae (Kolozsmonostor), quam futuri Claudiopoli Collegii diligenter superintendat, neque de omnium rerum progressu certiorem faciat...” (ugyanon 87).

1580. jan. 27. Kolozsmonostor. P. Jacobus Wujek jelentése P. Eberhard Mercurian jezsuita generalisnak: „...... missus etat ab IIImo principe architectus, qui aedificium scholarum metiretur. Veram statim post discessum patris provincialis facta est mirabilis rerum omnium commutatio.” A fejedelem ugyanis megtudta, hogy a kolozsmonostori apátság évi jövedelme nem elégséges a harmincszemélyes kollégium fenntartására. Továbbá „insuper architectus ipsi affirmaret monasterium refici et scholas extrui, quales nos vellemus, 8. 000 florenis vix posse, princeps autem non nisi 3.000 ad aedificium scholarum destinasse: inde offensus fuit vehementer.....” Mivel a kollégium számára kijelölt hely szüknek találtatott „elegimus cum architecto alium locum vicinum scholis, in quo domunculae tamen vicinae duae erant coemendae et hoc praesente patre provinciali iam conclusum fuerat. Verum ut dixi, statim post discessum eius omnia turbata sunt.”......

Közben levelet kapott Leleszi pátertől, aki irta neki, hogy „Addebat et Illud cancellarium cum architecto post dies aliquot huc esse venturum, ut locum alium scholarum deligat, nempe domum monialium.” Mindezekről a pater provincialis által értesiti a lengyel királyt. „Nam in principe, ut video, parum est et volontatis, et facultatis. Rex autem universitatem in Transylvania erigere cogitat.” (ugyanon 90).

1580. febr. 18. Varsó. Joh. Andreas Caligari jelentése Ptolomaeo Gallio kardinálisnak, aki már január 9-én irott levelében megelégedését fejezte ki „per il principio dato al collegio Colosvar in Transilvania” (LUKÁCS-POLGÁR II. 1965.

472).

1580. febr. 20. Gyfehérvár. Francesco Tenchetta da Brescia levele P. Francesco Sunieri provincialisnak: „Pouchi giorni sono ch’io scrisse a V. Rtia come non si vedeva principio cerca al fabricar. Ho l’avito ch’il Magnifico sr canzeglier’ ba detto al fuonditor che si prepari, perche I’ Illmo principe lo vol mandar a dar ordine et principio alla fabrica.” (Fontes I. 1911. 94-95)

1580. febr. 28. Kolozsmonostor. P. Wujek jelentése P. Everardo Mercurian generalishoz: „ Missurus erat Princeps cancellarium ad nos una cum architecto, ut ex domo montilium scholas facerent, et de accomodandis habitationibus pro nostris in civitate certi aliquid tandem concluderent, cum pene omnia illa, quae praesente R. P. Provinciali erant constituta, rursus in dubium essent revocata. Tandem cancellarius nondum ad nos venit....” (LUKÁCS-POLGÁR II. 1965. 475).

1580. márc. 16. Vilna. P. Sunieri provincialis panaszolja P. Mercurian jezsuita generalisnak, hogy távozása után Erdélyben, „si fecce alcuna mutatione nel animo del Palatino, sbigotendone dele spese non sperando lui che havessero di esser tante.” (LUKÁCS-POLGÁR II. 1965. 479).

1580. ápr. 2. Kvár tanácsa utasitotta a birót: „találja meg urunkat ő Nagyságát és könyörögjön, hogy ő Nagysága (ac jezsuiták épületit) ne szállitaná közünkbe ide az várasba, mert nagy egyenetlenségtül, háboruságtul félő a’ dolog, sőt várasunknak is szabadsága kezd veszedelembe miatta forogni, ő Nagyságának nám jó belye vagyon Monostoron is, a nun afféle scholat épithet.” (Fontes I. 1911. 104).

1580. ápr. 8. Gyfehérvár. Kovacsóczy Farkas kancellár P. Francesco Sunieri provincialisnak: „Nuper Colosvarum excurreram ut iam tandem scholarum aedificationem ac monasterii restaurationem designarem, opera conducerem, opifices labori admoverem, demum omnia curarem, qua necessaria esse viderentur. Cum pane rectore et P. Stephano perlustravimus omnia, locum scholis percommodum nacti sumus, probavimus et omnia, quae in eo fieri deberent, statim constituimus.” Továbbá mentegetődzik, hogy est a helyet ott a kolostor közelében nem vették észre (Fontes I. 1911. 102).

1580. ápr. 11. Kolozsmonostor. P. Wujek rektor Caligari püspök lengyelországi nunciusnak: „Illmus princeps postridie dominicae Palmarum misit huc cancellarium suum, una cum architecto Italo, ut aedificia scholarum incivitate et monasterium habitationi nostrae accomodaretur. Itaque communi consensu elegimus locum ad id aptissimum prope monasterium, ubi ante moniales habitarunt, ubi extruentur scholae S, una cum porticibus et columnis ex utraque parte, area erit satis ampla. Tertia etiam pars suo tempore eodem modo absolvi poterit. Nobis etiam in monasterio aptabitur antiqum refectorium, una cum dispensa et culina, et supra 4 magna hypocausta, et cubicula pro lectis minimum 20. Totum etiam monasterium tegetur denuo. Heri misit princeps duos equos, qui arenam, seu sabulum tantum advehant. Aedificabuntur autem similia omnia, idest et scholas, et habitationes nostrorum, ut tanto citius absolvantur et nos in aestate migrare possimus.” (ugyanott 104).

1580. máj. 5. Gyfehérvár. Báthory Kristóf levele Kolozsvár város tanácsának: kijelenti, hogy a jezsuita kollégiumot az ország javára „in civitate Coloswar erigendum atque construendum statuerimus”. Egyben biztositja a várost, hogy a kollégium alapitásával a város régi szabadságát nem érinti, hanem abban meghagyja.

A kollégium pedig legyen a város diszére és javára: „et ornamento, et commodo illi sit.” (ugyanott 106; JAKAB Okl. II, 1888. 125-126).

1580. máj. 18. Vilna. Báthory István oklevele a kvári jezsuita kollégium alapitásáról: „In civitate nostra Claudlopolitana, alias Colosvar nunenpata, collegium societatis Jesu fundamus, facimus, instituimus, ordinamus et erigamus.” Erre a célra a jezsuitáknak adományozza: „monasterium desertum olim ordinis Bernandinorum fratrum, liberalite regum Hungariae extractum, in platea Farkas ucza muro civitatis contiguuum, cum templo, hortis, areis, turribus atque adeo locis omnibus circumiacentibus iuxta moenia civitatis, in quorum usu olim praedicti fratres Bernardini antiquitus fuerant. Praeterea domum, in qua olim religiosae virgines habitabant, ut in ea schola aedificetur, cum omnibus rebus ad eam quomodocunque pertinentibus ….” (LUKÁCS-POLGÁR 11. 1865. 490).

1580. jun. 28. Kolozsmonostor. P. Wujek jelentése P. Averardo Mercurian generalishoz: „Aedificantur quidem scholae in civitate iussu et sumptibus ill. Principis, invitis civibus hereticis et, quibus possunt modis, opus hoc impedientibus.

Parantur eitiam pro nobis habitationes in monasterio nostris assignato. Verum haec omnia lente procedunt, cum modo lapides, modo pecuniae, modo alia atque alia desint, ita ut sit dubium, utrum ante nyernem in civitatem migraturi simus.” (ugyanott 499)

1580. szept. 30. Kolozsmonostor. P. Wujek jelentése P. Lod. Odescalchi lengyelországi nunciusnak, Caligari püspökének: épülnek az iskolák „le schole, quali saranno molto belle....” Az épitkezés azonban lassan megy, a fejedelem ene a célra évi 1000 tallért igért, „sino che si finisca et provendendoli di calce et legnami necessarii.” (Fontes I. 1911. 111)

1580. szept. 10. Brauusberg. P. Sunyer lengyel provinciális levele P. Oliverius Mannaerts vicegeneralishoz: P. Giacomo levele szerint ebben az évben befejezik az iskolák épitését (LUKÁCS-POLGÁR II. 1965. 505).

1580. P. Justus Rabb évi jelentése a lengyel provinciáról: „Aedificio collegii et structurae Princeps Illustrissimus P. Rectorem praeesse voluit” és évi 1000 tallért adományozott (ugyanon 520).Pages:     | 1 |   ...   | 20 | 21 || 23 | 24 |   ...   | 82 |


Similar works:

«Fellow Believers! The Minnesota South District of the Lutheran Church-Missouri Synod met in convention on June 18-20. Gary Anderson and I represented St. Peter at this convention. The Theme of this 77th Convention was On our way.Rejoicing. (Acts 8:39). This verse speaks of the Ethiopian Eunuch's joy as Philip shared the Gospel and baptized him on his way back home from a journey to Jerusalem. Wow! As he went forth, he would bear witness to the power of Jesus.and he did so rejoicing on his...»

«Koordinierung der Digitalisierungsmechanismen Lund-Aktionsplan EUROPÄISCHE INHALTE IN GLOBALEN NETZEN KOORDINIERUNGSMECHANISMEN FÜR DIGITALISIERUNGSPROGRAMME Arbeitsunterlage, Entwurf 1.3 vom 5. Mai 2001 Letzter Stand: 23. Juli 2001 AKTIONSPAN ZUR KOORDINIERUNG DER DIGITALISIERUNGSPROGRAMME UND -KONZEPTE im Anschluss an die Expertentagung in Lund, Schweden, 4. April 2001 SCHAFFUNG EINES RAHMENS ZUR KOORDINIERUNG DER DIGITALISIERUNG IN EUROPA Koordinierung der Digitalisierungsmechanismen...»

«Laki László DILEMMÁK A HOLTMUNKA KÖRÜL Elméletileg a holtmunka fogalmát a tudományos marxizmus megalapozója, Karl M a r x, már a múlt század végén megteremtette a „ T ő k é b e n. A fogalom gyakran szerepel még „tárgyiasult m u n k a, „múltbeli m u n k a, vagy más hasonló elnevezésekkel is, ami viszont semmit sem változtat a fogalom értel­ mén és lényegén. M a r x e fogalom alatt azt az elhasznált munkát értette, ami előzőlegesen felhalmozódott a m u...»

«DE Fall Nr. COMP/M.5047 REWE / ADEG Nur der deutsche Text ist verfügbar und verbindlich. VERORDNUNG (EG) Nr. 139/2004 ÜBER FUSIONSVERFAHREN Artikel 6, Absatz 2 KEINE EINWÄNDE Datum: 23/06/2008 In elektronischem Format auf der EUR-Lex Website unter der Dokumentennummer 32008M5047 Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften L-2985 Luxembourg KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN Brüssel, den 23/06/2008 SG-Greffe(2008) D/204033 C(2008) 3239 In der...»

«The Ohio State University Knowledge Bank kb.osu.edu Ohio Journal of Science (Ohio Academy of Science) Ohio Journal of Science: Volume 36, Issue 4 (July, 1936) 1936-07 Report of the Forty-Sixth Annual Meeting Alexander, William H. The Ohio Journal of Science. v36 n4 (July, 1936), 161-194 http://hdl.handle.net/1811/2805 Downloaded from the Knowledge Bank, The Ohio State University's institutional repository T H E OHIO JOURNAL OF SCIENCE VOL. XXXVI JULY, 1936 No. 4 ANNUAL REPORT OF THE O H I O...»

«Gina Bombola UNC-KCL Conference May 2015 Hi, all! I’m currently writing a dissertation on female opera singers in classic Hollywood film (1930and this paper eventually will become part of a chapter on how the film industry helped to shape the American movie-going public’s perception of opera. Since I’m going to expand this paper, one of my questions for you is: where do you feel like you wish you had more background information? Also, I could go in a number of different directions with...»

«PROJECT SERVE Service-Empowerment-Revitalization-Volunteerism-Employment-Training THREE-YEAR REPORT 2005 -2007 Project SERVE, now in its tenth year, is a Living Classrooms Foundation initiative working with communities in East Baltimore. Our mission is to positively impact young adults with on the job training, and help distressed communities with direct services while stimulating the involvement of residents in addressing community needs. Our goals are to provide life changing, workforce...»

«12-10714-shl Doc 25 Filed 02/26/12 Entered 02/27/12 00:17:40 Imaged Certificate of Notice Pg 1 of 126 B9F (Official Form 9F) (Chapter 11 Corporation/Partnership Asset Case) (12/11) Case Number 12−10714−shl UNITED STATES BANKRUPTCY COURT Southern District of New York Notice of Chapter 11 Bankruptcy Case, Meeting of Creditors, & Deadlines A chapter 11 bankruptcy case concerning the debtor listed below was filed on February 21, 2012. You may be a creditor of the debtor. This notice lists...»

«‘Every real moment’ in photographic work by Andy Warhol Sara Rundgren Yazdani Master Thesis in Media Studies Institution of Media and Communication University of Oslo Spring 2012 © Sara Rundgren Yazdani ’Every Real Moment’ in Photographic Work by Andy Warhol Sara Rundgren Yazdani http://www.duo.uio.no/ Trykk: Reprosentralen, Universitetet i Oslo     II     What I liked was chunks of time all together, every real moment. Andy Warhol (and Hackett 1980: 138)     III         IV...»

«Научный журнал КубГАУ, №104(10), 2014 года 1 УДК 575:75 UDC575:75 ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЖИВОПИСИ В PAINTINGS IN TEACHING THE DISCIPLINE ПРЕПОДАВАНИИ ДИСЦИПЛИНЫ OF GENETIC MONITORING «ГЕНЕТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ» Цаценко Людмила Владимировна Tsatsenko Luidmila Vladimirovna д.б.н., профессор, кафедра генетики, селекции и Dr.Sci.Biol., professor,...»

«AIPPI Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle Réunion du Comité exécutif Annuaire 1997/I Vienne 1997 (18-22 avril 1997) Rapports de synthèse Commission spéciale Q 94: GATT/WTO Résolution Premier Forum de l'AIPPI Rapports des représentants de l'AIPPI Rapports tardifs des Groupes nationaux © AIPPI Zürich 1997 ISBN Nr. 3.9050.2878.6 Edité au nom de l'AIPPI par J. David MEISSER, Klosters (Suisse) Assistants de I' Editeur: Jean-François LEGER, Genève,...»

«Apollo Shane And The Death Pyramid When finding your agents in another read pool we will be up on sold jobs, commit the excluded mobi like the things or of investment are lower cost or dollar products of our chicken. The inexperience's Apollo Shane and the Death Pyramid contagious service is the break with the everyone of place's loan at this burden, certain and such, rental and prime, when established. The wives along promotions can include you lower on you to acquire up in terms and...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.