WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 19 | 20 || 22 | 23 |   ...   | 82 |

«Budapest, 1985 A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának kiadványa technikai szerkesztő: Beke László, Marosi ...»

-- [ Page 21 ] --

A történeti és a hivatalos utcanevek a következők:

Fő tér (Nagy Piac) = Piaţa Libertăţii Karolina tér (Kis Piac) = Piaţa Muzeul Bástya utca = Strada E. Isacu Szentlélek és Torony utca = Strada Petroşani Mátyás király utca (régebbi neve nem ismeretes) = Strada Corvin Hid utca = Strada Doja (Dózsa) Hosszu Szappan utca = Strada Brassai Magyar utca = Bulevardul Lenin Szentegyház utca (a középkorban Fazekas utca) = Strada 6 Martie Közép utca = Strada Dr. Petru Groza Király utca = Strada 23 August Farkas utca = Strada M. Kogălniceanu Bel-Torda utca = Strada Universită ii Kül-Torda utca = Strada Petőfi és Strada Avram Jancu Majális utca = Strada Republicii Fogoly utca = Strada Potaissa Buza utca = Strada Florilor Széna-Szén utca = Strada Napoca Kismester utca = Strada Prahovei Monostor utca = Strada 30 Decembrie – Calea Moţilor A házszámok jelzésében az irodalomban szereplő számokat használtam az azonositás kedvéért, de szögletes zárójelbe tettem a jelenlegieket.

EGYHÁZI ÉPÜLETEK

Nagy templom (Szent Mihály templom) 1511 okt. 27. Michael Regenij kvári biró és esküdt polgárok oklevele a Szent Mihály templom tornyának (az északnyugatinak) az épitéséről „inchoata turris huius ecclesie nostre beati Michaelis Archangeli nondum perfecta structura quo modo decencius possit celeriusque extrui atque finiri.” II. Lajos 1521-ben kelt átiratában. Gyulafehérvár, Káptalani Ltár. Közölve: ENTZ G.: Adalék Kolozsvár épitéstörténetéhez. Eötvös L. Tud. Egy. Évkönyve. 1952-1953. Bp., 1953. 146-151.

Irodalom: KŐVÁRI 1866. 284-287 (a torony „a mult század közepéig kőből faragott négy nagy angyallal ékitve... fennállott”), KELEMEN L.: A kvári Szent Mihály templom tornyai. – A kvári Szent Mihály egyház. Emlékfüzet. Cluj-Kolozsvár, 1924. 31-34, ENTZ i. m. 1953 (a fenti okvelél alapján a négy fiatornyos kőtorony épitését 1511-1526 közé helyezi).

1528. Johannes Clyn (Klein) kvári plébános megcsináltatja a templom sekrestyeajtaját. Külföldi import-munka Adolf Daucher illetve Sebastian Loscher köréből.

Analógiaként a következő emlékeket emlitjük: Játszó puttók, Bécs, Kunsthistorisches Museum; Friz puttókkal, Berlin, egykori Deutsches Museum; Puttó-figurák az augsburgi Fugger-kápolnában. A Daucher-, illetve a Loscher-problémára vonatkozólag l.: WEIHRAUCH H. R.: Europäische Bronzestatuetten. Braunschweig 1967.

303 („zwischen Adolf Daucher und Sebastian Loscher strittigen Skulpturen”). OSTEN, G. – VERG, H.: Painting and sculpture in Germany and the Netherlands 1500-1600.

Pelican kiadvány. s. a. 36, fig. 17.

Irodalom: ÉBER L.: Erdélyi szobrászati emlékek. Müvészet. VIII. 1909. 175-176.

REITZENSTEIN, A. von: Anton Pilgram (?). Deutsche Kunit. Bd. VII. Bremen.

(1941). Taf. VII. 130-131. BIRÓ 1941. 78, 92. BALOGH 1943. 258-260 (Daucher mühelyéből; a régebbi irodalom közléte). PASCU 1954. 199. SEBESTYÉN 1963.

77, MURÁDIN 1965. 1440, PASCU–MARICA 1969. 71.

1561. szept. 17. Kvár tjkve.: „Domini senatores ad revidendas res templi parochialis Sancti Michaelis ponderandasque easdem elegerunt dominos: Ladislaum Kalmar, Stephanum Fodor, Petrum Azthalos ex Hungaris, ex Saxonibus Stephanum Sram, Laurentium Filstichij, Petrum Eppel.” (tjk. 1557-65. 134).

1564. febr. 10. A plébános a keresztelő kőmedencét a falból Kőmives Ferenccel kivétette.

1565. márc. 26. A plébános kérésére a kis orgona kivételét Kőmüves Jánosnál megrendelték; március 27-ikén Kőmüves Tamás kivette, helyét bemeszelte.

1565. nov. 1. A biró asztalosokat küldött a domonkosok kolostorába, hogy a székeket bontsák el. Kiment tiz asztalos legény, Simon és Gergely ácsmesterekkel.

1565. nov. 21. A biró és tanács meghagyták a sáfárnak, hogy a fekete kolostorból a padokat vitesse a nagy templomba. Schreder mester nyolc segéddel lebontotta, a szekeresekkel áthozatta. Végül Asztalos Bálint és Imre felállitották a padokat (1564-65. évi adatok: JAKAB II. 1888. 185-186).

1565-1570. Giovanandrea Gromo feljegyzése: „Quiui è la chiesa Cattedrale molto bella, celebrata da l’una et l’altra natione, secondo la uia di Lutero et ha un bello et eccellente organo.” (Compendio delia Transilvania. – Apulum.

II. 1946. 177) 1568: jun. 1. A fejedelmi tábla Itélete: amelyik évben a város birája magyar, a nagy templomot birják egészen a magyarok, a szászok pedig ez évben használják a kis templomot, mikor pedig szász a város birája, akkor a szászok birják a nagytemplomot, a magyarok pedig használják a kis templomot (JAKAB Okl. II.

1888. XLI. sz.).

1577.A Szent Mihály templom leltára (Kvár szkve 1577/XII. 42-44).

1578.Kvár szkve: „Hogy az Thoronban megbontották az ablakot és rakták, attam az kőmijes Jánosnak fl. 1.” – Akkor engedték le a régi harangot ujra-öntéshez (1579/XIX. 11).

1584. A kvári nagy templom kiadásai: „a nagy templom ajtaja előtt az mézes pogácsát holott árulják”, a fundamentumot megcsináltatták Kőmüves Lőrinccel (III/XV).

1585. Az egyházfi számadása a harangozási dijakról: nagy harang 1 frt.; óraharang 40 p.; 3 apró harang 25 p. Szabályozva volt az összeg szétosztása is, kapott belőle a város, a harangozó, a temetést végző deákok. (JAKAB II. 1888. 340).

1585. nov. 24. Az egyházfiak számadásai: a nagytemplom szükségére Besztercén szegődnek cserepet. Mintát küldenek. Száza 22 pénz; 5.000 darab 10 frt, 88 dénár. A szekereseknek a szállitásért 12 ft, 50 dénár (III/XIX. 40).

1586. jun. 1. Kvár szkve: „Biró uram tanácsul végezék, hogy az kik az tüz mellett forgottanak, mikor az tornyot az mennykő megütötte, hogy adnék...” (adnak négy embernek) (III/XVII. 14. b).

1586. okt. 16. Kvár szkve: „Fejér zászlónak vöttem az toronyban 7 1/2 sing trupai gyolcsot fl. 1.” (III/XXVII. 15. a)

1586. Kvár szkve: „Az egyházfiak honorariumokra deputaltanak, holott ezen esztendőben az mennykő megütvén, gyutván az tornyot, sokat fáradtanak az épitésben, kit hattak, hogy a restantiaból vegyenek ki fl. 26.” (III/XXIX. 17)

1588. márc. 16. Kvár szkve: megcsináltatják a sekrestyét Keomiwes Péterrel (IV/IX. 13).

1595. dec. 10. Az egyházfi számadása: a szentegyház tornyában az erkélyek ablakaira táblát csináltattak (JAKAB II. 1888. 339).

P35 1612. okt. 20. Kvár szkve: „Eodem Az toronybeli erkélyeknek ablakira Lantornakat az Trombitas es Harangozó Zwksegere den. 16.” (1612. köt. 177).

K ő b o l t o k (árusitó helyek) a nagy templom körül.

1557. Felirat a déli oldalon levő kőbolt felett:

„Anno 1557, tempore Prudentis et Circumspecti Stephani Baráth Judicis Primarii Kolosvariensis, Deo auxiliante fiebat.” (Descriptio 1734. LÉTAVAY 1818. 139. l.

27. sz.)

1560. febr. 11. Közgyülési végzés az árusitó boltok épitéséről, annak jövedelméről, melyet az egyháznak szántak. Heltai Gáspár erre a célra 800 forintot igért.

Meghagyták, hogy ebből a pénzből „boltokat épitsenek a czinterem körül, annak keleti része felől: a város mázsaháza épitésére is viseljenek gondot és a mostani feliratot hagyják el, de a mázsaház épitésénél ne nehezteljék a mészárszéket...”.

febr. 13-ikán Heltai kérésére négy biztost adnak melléje segitségül. Az épités valami okból elmaradt. Április 7-én ujra elhatározzák, hogy a templom körüli helyet senkinek sem adják, mert, mihelyt alkalom lesz rá, a város épit oda boltokat.

l562. okt. 16. A közgyülés meghagyta a birónak, hogy tiltsa be a jogtalan épitkezést.

1569. jan. 1. A közgyülés a kő- és fa-boltok bérét 3 forintban állapitotta meg (valamennyi adat: JAKAB II. 1888. 182-183).

Kis templom

1562. okt. 16. Közgyülési végzés: a biró tiltsa be az áruboltok jogtalan épitését.

Ugyanis némelyek a magyar kápolna [a nagy templom déli oldalinál levő ugynevezett János kápolna] oldalához fából való boltocskákat (cellulas) kezdtek épiteni (JAKAB II. 1888. 183).

1565. nov. 6. Kvári biró és tanács a király parancsára meghagyták, hogy a székeket a nagy templomban mindkét oldalon bontassák el és hordassák át az uj templomba. – Nov. 7-én elvitették, nov. 18-án felállitották.

1566. febr. 24. A Kvári tanács végzésére a sáfár megcsináltatta az uj templom fedelét és a piac déli részére nyiló három ajtaját.

1567. A Kvári tanács végzésére a sáfár megcsináltatta a király régi padját az uj templomban és ugyanott egy uj templomszéket it csináltatott (valamennyi adat JAKAB II. 1888. 185-186).

1568. jun. 23. Gyfehérvár. János Zsigmond oklevele a magyarok és szászok egyenlő uralmáról: amelyik évben a biró a szászok közül választatik: „Hungari autem eo anno templum nouum minusque intrabunt, maiori abstinebant.”(JAKAB II. 1888. 85).

1594. aug. 29. Szamosközy István feljegyzése: „begyült az ország népe az kolosvari kissebbik templomban.” (IV. 1880. 43) Bethlen Farkas feljegyzése: 1594 augusztus 29-én a törökpárti főurak elfogatása után a fejedelem követet küldött a rendekhez: „Provincialet in minori templo congregatos” (III. 467). A kivégzések után: „Alexander Kendi et Joannes Iffiu in minori templo …….. sunt humati.” (III. 473).

1598. jun. 10. Kvár szkve: Keőmives Mátéval a kis templombeli temetőboltra egy követ faragtattak (VII/XVI. 36).

1636. febr. 17. Haller Gábor naplója: „17. Kolosvár. Ebéd után állot bé az gyülés az piacon az kis szent-egyházban.” (Erd. Tört. Adatok. IV. Kvár, 1862. 32)

1636. febr. 21. Segesvári Bálint krónikája; „Hozák Kolozsvárra temetni az küs templomban nagy solemnitással az Mikó Ferencz ő nagysága fiát, kinek nagy zászlót is csinálának fel az ajtó felett.” (ugyanott 211)

1655. ápr. 17. A kvári aranymüvesek inventariumában lévő feljegyzés az ápr.

3-i tüzvészről: „A piaczon levő két templom, torony és abban lévő minden harangok elégtek” (JAKAB II. 1888. 658).

1691. A város térképe G. M. Visconti hadmérnöktől, amelyen látható a kis templom alaprajza: hossznégyszög, belsejében kettős oszlop- vagy pillérsorral, számuk 4-4. Hossza kb. a nagy templom felének felelt meg (Bécs, Kriegtarchiv.

I. C. VI. Env. C. Klausenburg. Nr. 3. – SZABÓ 1946. 8. lap után melléklet).

1734. A Descriptio szerzői szerint a nagy templom déli oldalán levő régi, akkor már felhagyott kápolnát János Zsigmond bővittette ki annyira, hogy hat-hétszáz embert is befogadhatott.

Jakab Elek jegyzete 1862-ből Segesvári Bálint krónikájához „ezen kis templomot, melynek hajdani neve Szent János kápolnája, János Zsigmond épittette volt ujra, azon a részen volt ahol ma a katonai őrtanya van, a mint egy kezeimben levő 1716-beli hiteles adat szól, alig három lépés távolságra a nagy templomtól s annak rendkivüli ártalmára; miértis a catholicusoknak – mihelyst Steinwille...... visszaP36 foglalta – fő dolguk volt, azt mint különben is megrongáltat lerontatni.” (Erd.

Tört. Adatok. IV. Kvár, 1862. 204).

Óvári klastrom 1556-1557. Izabella királyné szállása az óvári klastromban volt. Az általa lakott részt „Palatium”-nak nevezik. Más elnevezése „Appellatium.” (JAKAB II.

1888. 83)

1557. nov. 7. Közgyülési végzés: „Azon kápolnát, ahol a klastromban magyarul prédikáltak ….. adják el.”

1558. márc. 25. Közgyülési végzés: „Minthogy az övári kápolnát eladták,.....

a kápolna árát vegyék fel.” (JAKAB II. 1888. 102).

1558. dec. 24. Kvár tjkve: „Hortus monachorum vendant....... Stabulum Nigrorum Monachorum vendant.” (1557-65. tjkve 51).

1574. febr. 27. Kvár tjkve: „Az owarbelj Clastromba es poticusaba Zok okból nem Teccijk eo kg.-nek varoswl a temetesnek lenny......” (Kvár tjkve 99).

Farkas utcai klastrom P37 1558. febr. 20. Kvár közgyülési végzés: a szürke barátok kertjét adják el.

1558. dec. 24. Kvár tjkve: „Murus horti Monachorum destruant ac per parvam portam lapides ad aedificationem muri civitatis educi faciant.” (1557-65 tjkve 51)

1558. dec. 28. Kvár tjkve: „Item hortus Monachorum griseorum vendatur et murus destruatur et lapides exportentur.” (U.o.)

1559. jan. 14-én és február 29-én azonos közgyülési végzések (JAKAB II.

1888. 102).

1562. máj. 8. Kvár tjkve: „Imprimis turris ad claustrum Franciscanorum monachorum tegi et edificare faciant” (Kvár, tjkve 160).

1574. febr. 27. Kvár tjkve: mivel a tanácsnak nem tetszik, hogy az óvári klastrom porticusaból temessenek, „hanem ugi teccyk eo kegyelmeknek hogi Az cery baratok Clastromanak porticusa eleot Mymemw darab feold vagion Azt Be kelj rekeztenij valamij deszkaval es oda themethny.” (Kvár tjkve 99)

1578. márc. 6. Kvár szkve: a Farkas utcai kolostorhoz az ajtóra küldenek egy háromszögü lakatot, a kapura egy kisebbet. (1578/XIV. 10).

1578. Kvár szkve: javitások a Farkas utcai klastromon (ugyanott 27).

185 1579. március 25-e után Seres János kőfaragó-szobrászt a Farkas utcai templomban temették el.

1579. április. Kvár szkve költségek a cseri klastrom udvara kapujának csináltatására (1579/XVI. 14).

1579. április 10. Ugyanott: költségek a cseri klastromhoz (1579/XVIII. 12).

1579. máj. 18. Kvár szkve: költségek a cseri klastrom ablakára (ugyanott 14).

1579. junius 10. Kolozsmonostor. Leleszi János jezsuita jelentése arról, hogy a templomot (templum quoddam sane munificentisslmum et trium regum sumptibus regie extructum) a fejedelem parancslevelére a szenatus átadta. „Expurgamus omnia, aram pro tempore ligneam extruimus, imagines et tabulas, si quas apud cives scire possumus, mandato iudicis venamur et auferimus. Calicem cum ornamentis sacerdotalibus sane preciosissimis Princeps dederat Illustrissimus.” (LUKÁCS-POLGÁR II. 1965. 354)Pages:     | 1 |   ...   | 19 | 20 || 22 | 23 |   ...   | 82 |


Similar works:

«©Naturhistorisches Museum Wien, download unter www.biologiezentrum.at Ann. Naturhist. Mus. Wien 100 B 671-676 Wien, Dezember 1998 On the taxonomy of Catapyreniumplumbeum (lichenized Ascomycetes, Verrucariaceae) O. Breuß* Abstract Catapyrenium plumbeum is shown to comprise three species, two of which belong to Verrucaria, and one to Placopyrenium. Verrucaria inficiens is a nomen novum, Verrucaria cetera and Placopyrenium noxium are described as new. They differ in spore size, presence or...»

«Prioritäten des Europäischen Forschungsraums: Sachstand in den Organisationen, die Forschung fördern und betreiben Der Europäische Forschungsraum (EFR) wurde im Jahr 2000 ins Leben gerufen, und Organisationen wie Ihre machen diesen Tag für Tag zur Realität. Allerdings sind noch viele weitere Fortschritte notwendig. Deshalb enthält die Mitteilung der Kommission über Eine verstärkte Partnerschaft im Europäischen Forschungsraum im Zeichen von Exzellenz und Wachstum...»

«Krebs im Kindesund Jugendalter Kann soziale Betreuung während und nach dem Spitalsaufenthalt der sozialen Isolation entgegenwirken? Cancer during childhood and adolescence Can different social care during and after hospitalisation counter the social isolation? Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades Magister/ Magistra (FH) für sozialwissenschaftliche Berufe der Fachhochschule Campus Wien Diplomstudiengang Sozialarbeit (im städtischen Raum) Vorgelegt von: Bianca Ertlthallner...»

«Wirkungsanalyse Mutterschaftsentschädigung Eidgenössisches Departement des Innern EDI Département fédéral de l’intérieur DFI Bundesamt für Sozialversicherungen BSV Office fédérale des assurances sociales OFAS Autor: Dr. Daniel C.Aeppli Spalenberg 18 4051 Basel Tel: +41 (0)61 261 34 78 E-Mail: daniel_aeppli@bluewin.ch Auskunft: Bundesamt für Sozialversicherungen Effingerstrasse 20, CH-3003 Bern Jacqueline Kucera Tel. +41 (0) 31 322 28 01 E-mail: jacqueline.kucera@bsv.admin.ch...»

«AMNESTY INTERNATIONAL’S LGBT PRIDE TOOLKIT Lesbian, Gay, Bisexual & Transgender Rights are Human Rights CONTENTS 3 Welcome and Introduction What is PRIDE? 4-6 Background Information: LGBT Rights are Human Rights!Amnesty International’s Pride Action Guide: Key Actions, Issue Briefs & Talking Points 8-9 ACTION—UNITED STATES Support Respect for Marriage Act; Repeal Defense of Marriage Act 10-11 ACTION—INTERNATIONAL Stop Discrimination and Criminalization in BOTSWANA 12-13...»

«Einfache Häuser Schutz, Scham und Schmuck Anthropologische Paradigmen Genehmigte Dissertation zur Erlangung des akademischen Grades Doktor Ingenieur Dr. Ing. der HafenCity Universität Hamburg Vorgelegt von: Dipl.-Des. Kamyar Etezadi Promotionsausschuss: Vorsitzende: Prof. Dr. Ingrid Breckner Gutachter: Prof. Dr. Klaus Jan Philipp Gutachter: Prof. Dr. Fritz Kramer Tag der Einreichung: 07.12.2009 Tag der mündlichen Prüfung: 12.02.2010 Hamburg 2010 “Dwelling is both process and artefact. It...»

«. A Newsletter of First Presbyterian Church of Ann Arbor October 2015 Volume 63, Number 8 WHAT’S INSIDE Worship & Music Annual Giving Faith in Action Opportunities for Women. 5 Adult Education Campus Connection Youth Connection Congregational Life Transitions October is a beautiful month in Ann Arbor. It’s the time when we settle into the rhythms of a new school year but do not yet have the joys and the pressures of the holidays. We begin the month with World Communion Sunday and a new...»

«PROF. DR. JUR. JÜRGEN WEIDEMANN Friedhof 6-8, 44135 Dortmund Telefon: 02 31 / 52 81 78 u. 52 81 70 E-Mail: info@weidemann-pigorsch.de www.weidemann-pigorsch.de Einstieg ins Steuerstrafrecht Dies ist ein die Vorlesung zum Steuerstrafrecht begleitendes Skript. Es ersetzt kein Lehrbuch. Wenn Sie ein solches suchen, das zudem noch erschwinglich ist, greifen Sie auf das Steuerstrafrecht von Rolletschke (vgl. die nachfolgende Literaturübersicht) zurück. Sie finden darin alle Wünsche erfüllt, die...»

«Überwachungsausschuss TÄTIGKEITSBERICHT Juli 1999 – Juli 2000 25. August 2000 DV\420021DE.doc Mitglieder des OLAF-Überwachungsausschusses Mireille DELMAS-MARTY Vorsitzende Professorin an der Universität Panthéon-Sorbonne (Paris I) Edmondo BRUTI-LIBERATI Stellvertretender Generalstaatsanwalt beim Berufungsgericht Mailand José Narciso DA CUNHA RODRIGUES Generalstaatsanwalt der Republik Portugal Raymond KENDALL Generalsekretär von INTERPOL Harald NOACK Staatssekretär in der...»

«Гинекология Handbook of Gynaecology Management SYLVIA K. ROSEVEAR MD, FRCOG Consultant Obstetrician and Gynaecologist b Blackwell Science СИЛЬВИЯ К. РОУЗВИА Гинекология Справочник практического врача Перевод с английского Под общей редакцией акад. РАМН Э.К.Айламазяна 2 е издание Москва «МЕДпресс информ» УДК 618.1 ББК 57.1 Р79 Все...»

«Election and Calling: A Biblical/Theological Study (Dr. Greg Welty, Southwestern Baptist Theological Seminary) Introduction  My assigned topic is: “Election and Calling: A Biblical/Theological Study”. According to my seminary president, Dr. Paige Patterson, “If one wishes to know what most Baptists believed during the formative days of the Southern Baptist Convention, he will discover it in this volume,” that is, in J. L. Dagg’s Manual of Theology.1 He continues by saying that...»

«October 2015 Newsletter Little Cruisers Car Show Saturday, August 1 st Club Picnic Sunday, August 30th Contact List Board Members John Katauskas President 815-588-1224 Rich Renkas Vice-President Sharen Moscato Secretary / Publication Director 708-301-8899 Robert O’Donnell Treasurer 708-388-1487 Directors Matt Dallio Director 630-243-8772 John Moscato Director 708-301-8899 Carol O’Donnell Director 708-388-1487 Sharon Renkas Director Ralph Rocco Director/Events coordinator 630-257-8583 Jack...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.