WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 18 | 19 || 21 | 22 |   ...   | 82 |

«Budapest, 1985 A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának kiadványa technikai szerkesztő: Beke László, Marosi ...»

-- [ Page 20 ] --

* Erdélyben általában a kőfaragók az ottani bányákból kitermelt köveket (mészkő, homokkő, márványféleségek stb.) használták fel. Ez részben a célszerÜség parancsa volt. De másrészt megmutatkozott benne a megrendelők izlése is. Az a vörösmárvány kultusz, mely az ország többi részét megbüvölte, Erdélyben nem talált visszhangra. A felvidéki és a dunántuli megrendelők részére 1541 után is készültek vörösmárvány siremlékek, most már feltehetőleg a bakonyi bányákból nyert anyagból, (Az utóbbiak emlitve: Rómer Fl.: A Bakony. III. kiadás, Veszprém 1971, 34,

43. lapon: Szücsi, Csernye). Erdélyben ilyesminek nyoma sincs, csupán csak a Királyhágón innen, a Partiumban találunk szórványos vörösmárvány emlékeket (Menyő 1514Szilágysomlyó 1532, Mezőtelegd XVI. sz. második fele, Szentjobb 1621).

Ugyanilyen kivételek a korarenaissance szebeni sirkövek (1498, 1521).

Ars Hungarica 1975/2 Balogh Jolán

KÉSŐRENAISSANCE KŐFARAGÓ MŰHELYEK

IV. Közlemény

A KOLOZSVÁRI MŰHELYEK

XVI. SZÁZAD/III. RÉSZ/ Ez a közlemény az Adattár III. részének (Müemlékek) első szakasza, amely a kolozsvári müemlékeket ismerteti a már közölt beosztás szerint (Ars Hungarica.

1974/2. 347), tehát folytatása az előző közleményekben közölt Adattárnak (Ars Hungarica. 1974/2. 347-380, 1975/41-56.

A bevezető tanulmány (Ars Hungarica. 1974/2. 249-280) a teljes Adattár alapján készült és főként várostörténeti és stilustörténeti szempontból aknázta ki az Adattárnak mind a kőfaragókra vonatkozó első részét, mind pedig a most közelendő harmadik részt, a kolozsvári müemlékek jegyzékét.

Ez a rész önmagában is beszédes, mert az anyagközlésen tul sokoldalu megfigyelésekre ad lehetőséget, bővebben és részletesebben, mint ahogy ezt a bevezető tanulmányban vázolhattuk.

Az Adattár III. része mindenekelőtt megeleveniti a város topográfiáját és ebbe a keretbe helyezi az épitkezéseket, mind az egyházi és középületeket, mind pedig a magánházakat. A XVI. századi városkép utcánként rajzolódhatik ki.

Az adatok elénk állitják az egykori személyeket, az épittető várospolgárokat:

a fő- és királybirákat, a tekintélyes kereskedőket, a jeles céhmestereket, főként az ötvösöket és néhány literatust. Fel-fel villan az a nagy sürgés-forgás is, amely Kolozsvárt mint civitas primaria-t jellemezte. A polgárházak előkelőségeket fogadtak be szállásra: a fejedelmet igen gyakran, az országgyülés tagjait, a pápai legatust, a császár követeit, a török basát. Főuri menyegzőt is tartottak polgárházban mint Bánfi Dienesét a „lábas házban” Márton Deáknénál. Jóllehet járulékos adatok, mégis az egykori polgárházak nagyságáról, tágasságáról, kényelméről tanuskodnak, éppen ugy, mint ahogy a hagyatéki leltárak a berendezést szemléltetik, felsorolva a butorokat, a felszerelési tárgyakat és nem egyszer az értékes kárpitokat, festményeket. A házak értékéről is számot adnak: Viczel Máté Széna utcai házát 3200 forintra becsülték, Kakas István 3700 forintért adta el a Fő téri házát a zodiakus teremmel együtt.

A kövek meg is szólalnak. A faragványok igen nagy részén feliratok olvashatók:

bibliai igeversek és klasszikus idézetek. A várospolgárok szellemi látóköre igen széles körü volt mindkét irányban. Bibliai verseket mind az ó-, mind az ujszövetségi könyvekből idéztek. Az ótestamentumi igéket a következő könyvekből meritefték: Jób, Zsoltárok, Példabeszédek könyve, Esaiás próféta irása, valamint az apokrif Slrach könyve. Az ujtestamentum! igék között János apostol irásai gyakorik: evangéliuma, első levele, a Jelenések Könyve. Ezeken kivül vannak igék Máté evangéliumából, Jakab leveléből és Péter apostol első leveléből. A klasszikus idézetek szerzői: Plutarchos, Lukianos, Persius, Seneca, Cicero és Vergilius.

A két utóbbi auctorból vett idézetek Kakas István épitkezéseiből származó ajtó 144, 77 párkányán olvashatók (II/70. kép, IV/24. kép), tanuságot téve az egykori padovai deák müveltségéről. Mindazáltal a klasszikus irók ismerete nem szoritkozott a külföldi egyetemek egykori diákjaira, hiszen Viczey György szappanosmester hagyatékiban 1637-ben Cicera, Vergilius és Erasmus köteteit leltározták (Ja k ó 1957. 388).

A középületekre vonatkozó adatok a gyakorlati kérdésekre világitanak rá: az anyagbeszerzésre, szállitásra, a müvetek fogadására, nemkülönben a költségekre.

A faragványok részletes tárgyalása során pedig lehetőség nyilik az épitészeti és dekorativ motivumok eredetének a kimutatására. A budai korarenaissance formakincsének a hatása 1574-ig kisérhető figyelemmel. Innentől pedig az olasz későrenaissance formáinak az elterjedése követhető nyomon.

Végül a házak és kövek viszontagságos története és a bibliográfiai adatok megvilágitják azt a küzdelmet, amelyet Kolozsvár történészei és régészei folytattak a házak megmaradásáért, vagy a lebontott házak faragványainak és a kallódó sirköveknek a megmentéséért. Igy legyenek előttünk: Nagyajtai Kovács István, Jakab Elek, Márki Sándor, Posta Béla, Kovács István, Ferenczi Sándor, Herepei János és Kelemen Lajos.

–  –  –

Az Adattár III. részében a levéltári forrásokat, az oklevél-kiadványokat és az irodalmat az előző közlemény (Ars Hungarica, 1974. 347-354) röviditési jegyzéke szerint idézem. Ujabb röviditések találhatók a városfalak – bástyák (247) és a házak (256) irodalmában. A képszámok jelzése kettős és pedig a következőképpen: II/1.

utal a II. közlemény (Ars Hungarica 1974) képszámaira, IV/1 utal a jelen tanulmány, a IV. közlemény képszámaira. A II. közleményben a képek stilustörténeti sorrendben vannak közölve, a IV. közleményben – lehetőleg – topográfiai rendben.

A faragványokat katalógusszerüen dolgoztam fel, tehát közlöm mind a darabok adatait (méret, anyag, proveniencia, feliratok), mind az irodalmukat.

A méretek adataiban az első szám a magasságot, a második a hosszuságot, illetve a szélességet, a harmadik a vastagságot jelzi és pedig mindegyik a legnagyobb méretet, mindig centiméterekben.

A faragványok (ajtó, ablak, gyámkő, cimerkő stb.) anyaga csaknem kivétel nélkül a Kolozsvár környéki bányákból származó homokkő. Ezért az egyes tételekben az anyagot csak akkor jelzem, ha az más eredetü és másfajta kő. A faragványok, elsősorban a muzeumi anyag kőzettani vizsgálatát dr. Ferenczi Sándornak, az elhunyt kiváló régésznek köszönhettem (1931).

A feliratokat – technikai okok miatt – a ligaturás betük feloldásával közlöm, jóllehet a facsimile közlés epigraphiailag az egyedül helyes. A felirat-szövegek eredetének megállapitásihoz a következő kiadványokat használtam: Adagia 1670 = Adagia, Id est proverbiorum... Collectio absolutissima. Francoforti, ex

Térkép 1870-ből

officina Joh. Petri Zubrodt, 1670. MARGALITS 1895 = MARGALITS E.: Florilegium proverbiorum universae latinitatis. Budapest. 1895. HENKEL-SCHÖNE 1967 = HENKEL, A. – SCHÖNE, A.: Emblemata. Stuttgart, 1967., WALTHER II/l – II/5. 1963-1967 = Proverbia sententiaeque latinitatis medii aevi. Hgg. von HANS WALTHER, Bd. 11/1-5. Göttingen, 1963-1967 (Carmina Medii Aevi Posterioris Latina c. sorozat II. kötete). A feliratok jórészének eredete nem volt megállapitható, ezek a szövegek részben egyéni megnyilatkozások, vagy egyéni változatok, vagy olyan szállóigék, amelyeknek eredete elhomályosodott. Megjegyzendő, hogy némely felirat szövege az átfaragások, átfestések következtében torzitott (Fő tér

144 5. sz.; Kakas-ház 1590-es ajtaja), ugyszintén a rajzokból ismeretes feliratok szövege is nemegyszer hiányos vagy pontatlan (Közép utca 22). Házfeliratok alkalmazására külföldi példa: Genf (DEONNA, W.: Pierres sculptées de la vieille Genève. Genève, 1929. 347-364).

1. KOLOZSVÁR VÁROSÁBAN

A kolozsvári müemlékeket a következő sorrendben, illetve csoportositásban közlöm:

egyházi épületek; középületek; falak, bástyák; házak; házak maradványai a Muzeumban; sirkövek. Az anyag nagy terjedelme miatt a két utolsó szakaszt (házak maradványai a Muzeumban; sirkövek) a következő azaz az V. Közleményben (1976/I) közöljük.

–  –  –

42 A v á r o s l á t k é p e 1600 körül (IV/1. kép).

A e g i d i u s v a n d e r R y e belga müvész festménye után rézkarc, kiadta Geoggius Hoefnagel (Hufnagel). Első közlése: Braun, Georgius: Theatri praecipuarum totius mundi urbium liber sextus. Sine loco (Coloniae Agrippinae), 1618. fol. 41.

Méret: 33.6 x 46.3 cm. Felirata: CLAVDIOPOLIS|COLOSWAR vulgo CLAVSENBVRG| Transiluaniae civitas primaria. Jelzése: Sereniss. Ferdinandi Archiducis Austr.

Stiriae, Carinthiae, Carniol. etc. Ducis Pictor Egidius vander Rye Belga pingebat.

Communic. Georg. Houfnaglius. Anno Dñi. 1617. – Van der Rye 1605-ben halt meg. Festménye jóval előbb készülhetett, nyilvánvalóan Rudolf, illetve helytartója Basta idejében, 1600-1602 között.

Van der Rye észak, illetve északnyugat felől rajzolta le Kolozsvárt (a rézkarcon az „Occidens” jelzés elégtelen), vagyis a mai Fellegvár azaz a Kőmál felől tekintette a bástyás falakkal keritett várost. A rézkarcon a következő épületek azonosithatók: a Szent Mihály templom (nagy templom) az északnyugati tornyával, ettől észak felé az egykori domonkos templom és kolostor, a nagytemplomtól nyugat felé nagy nyeregtetős épület – talán a plébánia-sor, tőle észak felé széles tetőzetü épület – talán a Mátyás-ház, a városfal nyugati vonulatában a Monostor kapu, a városfal északnyugati sarkán az Ötvösök bástyája, az északi fal hangsulyos pontján (a nagytemplom szentélyétől északra) a Hid kapu, ettől kelet felé a Szappany utcai bástya, az Olaszfokos bástya, Kerek (Kis-Kerek) bástya; a városfal keleti vonulatában a Magyar kapu, a Fazekasok bástyája, Közép kapu, a délkeleti sarkon a Szabók bástyája (Bethlen bástya), tőle nyugat felé a Farkas utcai templom, mögötte a tőle délnyugat felé emelkedő domboldalon a házsongárdi temető, mögötte a Feleld tető és a Bükk erdő vonulata végig. Kiemelendő, hogy a Hid, Magyar és Közép kapuk rajza megegyezik a XIX. századból fennmaradt fényképekkel, rajzokkal. – A rézkarc előterében három nőalak, a baloldali kettő felirata „Nobiles nuptae Transiluanae”, a harmadik jobbra „Nobilis virgo Transiluana”. Viseletük 272 hitelesnek tekinthető, megegyezik Patócsy Zsófia (+ 1583) öltözetével, ahogy siremlékéről ismeretes (egykor Küküllővár, ref. templom, utóbb Kvár, Muzeum, 1971 óta Bukarest, Muzeum) és halotti ruhája (Kvár, Muzeum) is szemlélteti. Tehát a viselettörténeti részlet-rajzok is igazolják az egész ábrázolás hitelességét, és egyben valamit megelevenitenek a város egykori életéből.

Rajzok Kolozsvár müemlékeiről:

P34 P á k e i L a j o s kolozsvári épitész 1890-1921 között rendszeresen felmérte Kolozsvár müemlékeit, elsősorban renaissance faragványait. Rajzait tervezett nagy kiadványához „Kolozsvár város épitészeti müemlékei”-hez készitette és jegyzetekkel is ellátta. Jóllehet müve befejezetlenül és kiadatlanul maradt, mégis elsőrendü forrásanyag, rajzai és jegyzetei egyaránt alapvetően fontosak (BALOGH J.: Pákei Lajos rajzai Kolozsvár épitészeti emlékeiről. Kolozsvár, 1944). Pákei rajzai 1944-ben részben Kolozsvárt voltak az unitárius levéltárban egy nagyobb és egy kisebb mappában, részben pedig Budapesten fia dr. Pákey Lajos tulajdonában. Az utóbbi sorozat dr. Pákey halála után az Orsz. Müemléki Felügyelőség Rajztárába került. (Magy. Müemlékvédelem. VII. Bp., 1974. 373-374). Mindkét sorozatról fényképek a szerző erdélyi gyüjteményében. A rajzokra hivatkozva az őrzési helyet csak akkor jelölöm, ha az idézett rajz Kolozsvárt van, az őrzési hely nélkül idézett rajzok mind az OMF Rajztárában vannak.

R a d o s J e n ő t a n i t v á n y a i n a k a r a j z a i 1941-1942-ből (RADOS, J.:

Kolozsvár müemlékei- A magy. kir. állami felsőépitő ipariskola 1941/1942. évi szünidei felvételei. XII. Bp., 1942).

S e b e s t y é n G y ö r g y (Gh e o r g h e) r a j z a i, készültek 1956-1962 körül (SEBESTYÉN, GH. - SEBESTYÉN, V.: Arhitectura renasterii in Transilvania. Bucuresti, 1963). Kiadványában főként az igenszép és tanulságos profilrajzok jelentősek.

K á k a y S z a b ó I l d i k ó rajzai: a ház-épittetők illetve a tulajdonosok monogramjai, kőfaragójegyek, rekonstrukciós rajzok, azaz a jelen IV, Közlemény és a következő V. Közlemény szövegközti rajzai.

Fényképek Kolozsvár müemlékeiről:

Az első felvételeket Veress Ferenc készitette a XIX. század harmadik negyedében (1859 körül) mind egyes müemlékekről, mind utcákról, házsorokról. Negativjai és másolatai (20x30 cm) az egykori Erd. Nemz. Muzeumba, illetve a kolozsvári Egyetemi Könyvtárba kerültek. Veress felvételeiből album is készült, mely Erzsébet királyné hagyatékából budapesti aukcióra (Lantos könyvesbolt XX. aukciókatalógusa 44. sz. 1935. dec. 5.) került, majd pedig a Fővárosi Könyvtárba. Kolozsvár müemlékeit fényképezték még a D u n k i fivérek, majd az 1930-as években F e k e t e L á s z l ó (az egykori Fotofilm cég), főként Kelemen Lajos utmutatása szerint. A Muzeum és a Wolphard-Kakas ház faragványait még Pósta Béla igazgatósága idején L e h o c z k y A n d r á s fényképezte. Felvételeit Kismarty-Lechner Jenő épitésztől kaptam meg, ezeket közlöm tanulmányaimban (II. és IV. Közlemény), valamint saját felvételeimet.

Kolozsvár u t c a n e v e i :

Tanulmányomban a forrásokban szereplő utcaneveket használtam, amelyek még a középkorban alakultak ki (1453-as Regestrum) és a XX. század elejéig használatosak voltak.Pages:     | 1 |   ...   | 18 | 19 || 21 | 22 |   ...   | 82 |


Similar works:

«Erwin Hepperle | Hans Lenk (eds.) Land Development Strategies: Patterns, Risks, and Responsibilities Strategien der Raumentwicklung: Strukturen, Risiken und Verantwortung FACULTÉ EUROPÉENNE DES SCIENCES DU FONCIER EUROPÄISCHE FAKULTÄT FÜR BODENORDNUNG EUROPEAN FACULTY OF LAND USE AND DEVELOPMENT in memoriam Aimé De Leeuw and Paul Trappe This work is licensed under a creative commons license Dieses Werk ist gedruckt unter www.vdf.ethz.ch erhältlich Vorwort Die herausragenden...»

«SEMMELWEIS HAZAI UTÓÉLETÉNEK ELSŐ ÉVTIZEDE írta: D Ö R N Y E I S Á N D O R és DÖRNYEINÉ DAPSY HENRIETTE (Budapest) I. A PESTI E G Y E T E M I SZÜLÉSZETI K L I N I K A DIESCHER JÁNOS PROFESSZORSÁGA IDEJÉN Z igen kiterjedt Semmelweis-irodalom a legutóbbi években is számos új A eredménnyel, értékes összefoglaló művel és részlettanulmánnyal gazdago­ dott. Érdekes módon továbbra is a kutatások egyik legelhanyagoltabb területe Semmelweis tanainak hazai fogadtatása...»

«Admission Document Nominated Adviser and Broker THIS DOCUMENT IS IMPORTANT AND REQUIRES YOUR IMMEDIATE ATTENTION. If you are in any doubt about the contents of this document or as to what action you should take, you are recommended immediately to seek your own financial advice from your stockbroker, bank manager, solicitor or other independent adviser who specialises in advising on the acquisition of shares and other securities and is authorised under the FSMA if you are resident in the UK, or,...»

«Recherche Spezial 08/2008 Literaturund Forschungsinformationen zum Thema: „China Nicht alles Gold, was glänzt!“ GESIS-IZ Bonn August 2008 China Nicht alles Gold, was glänzt! bearbeitet von Christian Kolle GESIS-IZ Sozialwissenschaften Bonn 2008 ISSN: 1866-5810 (Print) 1866-5829 (Online) Herausgeber GESIS-IZ Sozialwissenschaften, Bonn bearbeitet von: Christian Kolle Programmierung: Udo Riege, Siegfried Schomisch Druck u. Vertrieb: GESIS-IZ Sozialwissenschaften Lennéstr. 30, 53113 Bonn,...»

«LIFE STORIES Rest In Peace LIFE STORIES With gratefully acknowledged support from: Todmorden Town Council Todmorden Choral Society The Royal Northern College of Music REST IN PEACE Music by Tim Benjamin Words by Chekhov (Жизнь в Вопрoсах и Восклицаниях / Life in Questions and Exclamations) adapted by Tim Benjamin SYNOPSIS Moscow, 2024. An old man — homeless, sick — wakes and rummages through his meagre possessions, casting out objects that remind him of years gone...»

«Poster Session Wednesday, 20 January 2016 14:00-16:00 Balint Hall 1 Corina Aguilar-Raab University Heidelberg, Germany corina.aguilar-raab@med.uni-heidelberg.de (Title: to be announced) 2 Vasilis Anagnostopoulos ETH Zurich, Switzerland anagnwstopoulos@hotmail.com Location-Aware Mobile Tracking for Tourist Assistance 3 Friederike Blume University of Tübingen, Germany friederike.blume@uni-tuebingen.de Eye Tracking in 3D Virtual Reality (VR) Classrooms in Children with and without...»

«Article Yeah, that’s it!: Verbal Reference to Visual Information in Film Texts and Film Translations Nicole Baumgarten Meta : journal des traducteurs / Meta: Translators' Journal, vol. 53, n° 1, 2008, p. 6-25.Pour citer cet article, utiliser l'information suivante : URI: http://id.erudit.org/iderudit/017971ar DOI: 10.7202/017971ar Note : les règles d'écriture des références bibliographiques peuvent varier selon les différents domaines du savoir. Ce document est protégé par la loi...»

«Beyond Debussy and Ravel: Impressionism in the Early Advanced Short Piano Works of Selected European and American Composers by Chieh Chien A Research Paper Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Musical Art Approved March 2011 by the Graduate Supervisory Committee: Janice Meyer Thompson, Chair Robert Hamilton Jere T. Humphreys Kay Norton Caio Pagano ARIZONA STATE UNIVERSITY December 2011 ABSTRACT Musical Impressionism has been most significantly reflected...»

«Aufbau eines Nationalen Qualifikationsrahmens in Österreich. Schlussfolgerungen, Grundsatzentscheidungen und Maßnahmen nach Abschluss des NQR Konsultationsverfahrens1 Das vorliegende Papier wurde durch die NQR Projektgruppe (Federführung II/7) des BMUKK und des BMWF erstellt. Schlussfolgerungen Konsultation NQR, Ministerauftrag Okt09 Einleitung 3 1. Politischer Kontext 3 2. Schlussfolgerungen und Arbeitsaufträge aus dem Konsultationsverfahren 4 2.1 Konsensuale Punkte 5 2.1.1 Allgemeine...»

«PL 13.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 329 E / 1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ PARLAMENT EUROPEJSKI PYTANIA PISEMNE Z ODPOWIEDZIĄ Pytania pisemne skierowane przez posłów do Parlamentu Europejskiego i odpowiedzi na te pytania udzielone przez instytucję Unii Europejskiej (2013/C 329 E/01) Treść Strona P-009365/12 by Nikos Chrysogelos to the Commission Subject: Clearance of forest land inappropriately ordered by...»

«Unknown Book 7594416 If spending the action it can have your times are. Very, of the staffing user with interest and good achievement beginning for a secured customer, you will keep credit Unknown Book 7594416 as getting garnishments greet in a high-traffic you are also drastically. Consulting offered them started fixing to consider the year! Getting at frontiers can already but then deal does give-up rent of care. Us need the to-do, giving ingredients before bucking the cost, and you have the...»

«KEY RING Magazine of the Shaftesbury Team of Churches stmin.org.uk St. Margaret, Margaret Marsh “Be patient in trouble, and keep on praying. When God’s people are in need, be ready to help them.” SEPTEMBER 2013 Team Clergy: Team Rector The Revd. Clive Thomas, The Rectory, 10 Heathfields Way SP7 9JZ (855375) (e-mail: clive@stmin.org.uk) (Monday Rest Day) Team Vicar The Revd. Eve Pegler, The Vicarage, Bittles Green, Motcombe SP7 9 X (851442) (e-mail : eve@stmin.org.uk) (Rest Day variable)...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.