WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 82 |

«Budapest, 1985 A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának kiadványa technikai szerkesztő: Beke László, Marosi ...»

-- [ Page 2 ] --

Külön ki kell emelni a vörös márványnak mind a fejtését, mind a müvészi megmunkálását. Ez a gyönyörü, de igen kemény és ezért nehezen faragható anyag az Árpád-kor óta (Esztergom, középkori székesegyház, Porta speciosa) kőfaragásunk egyik jellegzetessége. Ugyancsak az Árpád-korból vannak adatok a Gerecse hegységben levő vörös márvány bányákra, Süttőre (Esztergom vm) és Tardosra (Komárom vm). Tardost Imre király (+ 1204) adományozta az esztergomi érsekségnek, Süttőt Zsigmond 1388-ban (26). A XIV–XV. században a vörös márvány főként a sirkövek nemes és pompázatos anyaga. Ebből faragták – többek között – Nagy Lajos székesfehérvári siremlékét is. Az emlékek tanusága szerint ennek a márványnak megragadó szépsége széles körben hatott, sőt az ország határán tui is. Már a XIV–XV.

században exportálták a magyar vörös márványt lengyel sirkövekhez (27) (Nagy Kázmér +1370, valamint I. Ulászló +1434 siremlékei – Krakkó, Wawel).

Ugyanekkor hazai mestereink is részt vehettek a munkákban.

A hosszas gyakorlat során alakult ki a vörös márvány faragási technikája, mely a XV. században olyan kitünő alkotásokban mutatkozik meg mint Stibor János főkamarás (+ 1434) budai sirköve, Perényi János (+ 1458) terebesi cimeres sirköve vagy Remete Szent Pál budaszentlőrinci koporsója (arca) Dénes pálos szobrásztól (frater Dyonisius lapicida). Mátyás olasz épitészeinek az érdeme, hogy ezt a melegtónusu márványt épitészeti célokra is felhasználták. A királyi mühely olasz scalpellinóinak azonban a hazai mesterek körében kialakult kiváló faragási technika utmutatásul szolgálhatott. A budai várpalota épitésétől kezdve pedig a vörösmárvány a hazai renaissance sajátos jellemzője, különleges szépsége, egyben a mühelyek rekonstruálásához is nyomra vezető jelenség.

A budai királyi mühely a hazai renaissance kialakulásában döntő tényező volt.

Kisugárzó ereje vitathatatlan. Hatása sokfelé és sokféleképpen megmutatkozott (28). Különösképpen két fő irányban észlelhető hatóereje: egyrészt a királyi mühely mestereinek, lapicidáinak a kirajzásában, az ország különféle helyein végzett tevékenységében, másrész a Budán készült faragványok szerteküldésében. Az első irányra nézve három példát (29) emlitünk az ország különböző pontjairól, tehát területileg távol eső helyekről: Kinizsi Pál vázsonyi várából származó kerub-fejes dombormü-töredéket, a Márványmadonnák mesterének a müvét, továbbá Váradi 17 Péter kalocsai érsek cimerével ékes bácsi balusztert, és Geréb László erdélyi püspök gyalui cimerét, valamint ezzel együtt az ugyancsak Gyalu várából származó finoman faragott baluszter-töredéket. Valamennyi faragvány kétségtelenül a budai mühellyel függ össze. De másrészt számolnunk kell kész munkák szerteküldésével is. Erre nézve irányt jeleznek az aránylag kisméretü vörös márvány cimerkövek (30).

Ezek szintén az ország legkülönbözőbb pontjain tünnek fel, de stilusuk közvetlenül 9 a budai vár töredékeihez kapcsolódik. Ilyenek: Báthory Miklós váci püspök cimere, 1485-ből (Vác, székesegyház), Báthory András cimere Ecsed várából 1484-ből 6 (Nyiregyháza Jósa András-muzeum) és Csáktornyai Ernuszt Zsigmond pécsi püspök 5 cimere 1488-ból Gyurgyevác várából (Zágráb, Povijesni Muzej Hrvatske). Mindegyiken felismerhető a szoros összefüggés a budai faragványokkal, a sárkányos frizzel, illetve a gyümölcsfüzéres töredékekkel, de gótikus jellegü, vájatos keretelésük, epigrafiai sajátságaik hazai mesterre vallanak.

A budai királyi mühelynek, de általában a budai mühelyeknek külön problémájuk a sirkőfaragás, főként vörös márványból. A budai domonkos templomból, valamint a Boldogasszony-templomból előkerült sirkövek és sirkő-maradványok mintegy másfél százados gyakorlatról tesznek bizonyságot. Mesterjelzés egyiken sincs, okleveles adatunk sincs a XIV–XV. századból. De amennyire a XVI. század elején kelt dokumentumokból megitélhetjük, a sirköveket egy-egy, személy szerint jól ismert, kiváló mesternél rendelték meg, mint például Czobor Imre 1516-ban saját cimeres sirkövét Petrus lapicidánál 150 forintért, – tehát igen nagy összegért (31). Ebbe nyilván beleértendő a drága vörös márvány anyag beszerzése, szállitása, valamint a sirkő elhelyezése a budai Mária Magdolna templomban. Mivel a sirkövek fejlődésében összefüggések figyelhetők meg, feltételezhető, hogy egyes mühelyek apáról fiura avagy mesterről tanitványra öröklődtek. A XV. század utolsó negyedében jelentkező és a XVI. század elején uralkodóvá vált renaissance hatást pedig kétségtelenül a királyi mühely közelsége, jelenléte magyarázza. Feltehetőleg a királyi lapicidák között is voltak olyanok, akik a sirkőfaragásban is 4 kitüntek. Ilyen értelemben különösen lehet gondolni az Adefi-család cimerdiszes sirkövére (32) (Buda, Vármuzeum), amely az átlagos szinvonal fölé emelkedik lendületes kompoziciójával és plasztikai erejével.

A vörös márvány varázsa annyira lekötötte e kor mecénásait, hogy volt, aki ezt a nemes anyagot előre beszerezte, mint például Ernuszt János szlavón bán (33) (+ 1476), aki végrendeletileg hagyta meg, hogy abból a márványból faragjanak neki sirkövet, amely a Boldogasszony – templom cintermében fekszik – tehát ott, ahol kápolnája épült. Ugyaninnen került elő egy vörösmárvány vitézi sirkő töredéke: oroszlánon nyugvó lábfej antiqua-betüs felirattal: (SCL) AVONIE, azaz a szlavón bánnak, Ernusztnak a siremléke. Ezzel a sirkőrészlettel szorosan egyezik Zápolyai Imre nádor (+ 1487) Szepeshelyi sirköve, amelyet más részletei is (az oroszlánfej tipusa, az angyal-alakok) a budai királyi mühelyhez kapcsolnak (34).

Különösen ki kell emelni mind a szlavon bán sirkő-töredékén, mind a nádori siremléken a hallatlanul szép antiqua betüket. Ilyeneket pedig az 1480-as években csak a királyi mühelyben faragtak és pedig az epigráfia nagy mesterének, a humanista Bartolommeo della Fontenak utmutatása nyomán. E két siremlékhez szorosan kapcsolódik a Perényi-cimeres terebesi vitézi sirkő, melyet első ismertetője tévesen Perényi Imre nádor (+ 1519) sirkövének vélt (35). Mivel a terebesi sirkövön felirat nincsen, és az anyai cimer megfejtetlen, bizonytalan, hogy melyik Perényi számára készült. Leginkább Perényi István tárnokmesterre (1472–1478) lehet gondolni, aki 1484 után halt meg. A terebesi sirkő kompoziciójában, a páncélos alak rajzában és plasztikai megformálásában, renaissance részleteiben, különösen a pajzstartó angyalalakokban mintegy párdarabja, illetve szabatosabban előzménye s szepeshelyi siremléknek. Nem kétséges, hogy mindkettő ugyanabban a mühelyben készült és pedig ugyanazokban az években, körülbelül 1485–1490 táján (36). Ez pedig – mint a fentebbi stilusösszefüggések bizonyitják, – csak a budai királyi mühely lehetett. Innen szállitották az egyiket a Zápolyai-család rendelésére messze északra Szepeshelyre, a másikat a Perényi-család megbizásából ismét távoli vidékre, észak-kelet felé Terebesre. Mindkettő a budai mühely kiválóságáról tanuskodik, szobrász-lapicidája elsőrangu mester volt.

Kész faragványok szállitása ezidőtájt már rég kialakult gyakorlat volt (37). Mátyás király is élt ezzel a lehetőséggel. A visegrádi kápolna fehér márvány tabernakulumát Benedetto da Majano mühelyében faragtatta, Verrocchionál pedig márványkutat rendelt. Gyalu várából is előkerült egy fehérmárvány tabernakulum maradványa, jeléül annak, hogy Geréb László külföldről hozatott vagy rendelt müvei is felékesitette várkápolnáját. Később Andrea Ferrucci szállitott magyar megrendelésre: oltárt Esztergomba Bakócz Tamásnak és márvány-szökőkutat II. Lajosnak.

A budai királyi mühely tevékenysége II. Ulászló idejében is tovább folytatódott.

A jól megszervezett, erős és kiváló mühely hagyományai elevenen éltek. Maga Ulászló is foglalkoztatta mind Budán, mind Ny éken. Ennek nagyon érdekes bizonyitéka a legujabban, 1973-ban előkerült lelet (38), egy vörös márvány baluszter törpepillér maradványa, köralaku mezejében a lengyel sassal. Az utóbbinak egyik részlete, a sas szárnyának sajátos faragása: a pehelytollak korongszerü egymásra rétegeződése a leghatározottabban a várpalota egyik Mátyás-kori töredékéhez, az angyalos frizhez (39) kapcsolódik. Az utóbbi pedig Giovanni Dalmata anyalalakjaival (40) függ össze. A sasos budai baluszterhez hasonló baluszter-tag Vácott (41) került elő. A két sasfej faragása csaknem azonos, a váci példányon azonban a szárnyak rajza szabadabb, körvonalai szebbek. Az utóbbi feltehetőleg ugyanannak a budai kőfaragónak valamivel későbbi, fejlettebb munkája. Az uj budai lelet tehát érdekesen bizonyitja a mühely időrendben is folytatólagos tevékenységét, valamint szoros összefüggését a megelőző Mátyás-korral, de egyben rávilágit a mühely kisugárzó erejére. A váci püspök, Báthory Miklós tehát nem csupán az 1480-as években, hanem az 1490-es években is a királyi mühely kőfaragóival dolgoztatott.

A századfordulón és a XVI. század elején számos kőfaragó mühely munkálkodott Budán a renaissance stilus jegyében. Ezt bizonyitják mind a szebbnél-szebb sirkövek, mind pedig a főuri épitkezésekről szóló adatok. Annak a Budának, amelynek házai „ad Italicorum aedificiorum symmetriam” épültek (Ursinus Velius), szüksége volt olyan mühelyekre, ahol a renaissance épitészeti és dekorativ elemeket kifaragták. E szükségletnek megfelelően számos budai lapicida nevét ismerjük. Néhány olasz mester nevét hasonlóképpen megőrizték a dokumentumok. Ezek a következők: Matthias Kewmywes Italus (1505), aki meg is telepedett Budán, szőlője volt a Bársonymálon (Barsonmal) (42), továbbá Laurentius Italus de Florencia murator (1522), Nicolaus de Milano (1526) (43), számuk azonban egykor sokkalta nagyobb lehetett. A budai kőfaragó mühelyek szinte a török foglalásig müködtek.

Egyik utolsó müvük Buda város cimerköve (44) volt, mely valószinüleg Zápolyai János cimeradományozásának az idejéből való.

A budai mühelynek jó hirnevét semmi sem bizonyitja jobban, minthogy Franciscus Italus, a krakkói királyi vár épitésze 1507-ben, majd 1510–1511-ben Budáról hivott magának segédeket (laboratores), magyar kőfaragókat és olasz márványfaragókat (Itali marmorari) (45). Később igen nagyarányu vörös márvány exportra került sor. Zsigmond lengyel király, akit budai tartózkodása idején (1502) megbüvöltek a vörös márvány renaissance faragványok, 1517-ben megparancsolta a krakkói várgrófnak (46), hogy épitendő kápolnájához Magyarországból hozasson márványt: „ex Hungaria tantum marmoris, quantum sat erit”. Ezeket a szállitmányokat sem lehet elképzelni kőfaragók nélkül. Felmerülhet még az a kérdés is, hogy vajon kész faragványokat nem szállitottak-e Krakkóba?

A budai mühelyek mellett az esztergomiak voltak a legjelentősebbek. Már Vitéz János épitkezéseinek a során mühelynek kellett alakulnia, jóllehet hiteles 7 lelet ezidőből nincsen. Az első renaissance emlékek Aragoniai János nevéhez kapcsolódnak. Majd pedig Ippolito d’Este idejében alakult uj mühely, amelyet az érsekség egykori számadásaiból jól ismerünk. Tagjai (47) voltak: Clementj mensatore (1487), Bartholamjo da li buzintorj (1489), Franciscus et Thadeus italici lapicidi (1491), Maistro Ciemente lignarolo fiorentino (1492. szept. 4–1494. márc. 16.), Stagio fiorentino (1494-1495), Alberto fiorentino (1495), Giovanni Legnarolo (1495), Bolognino legnarolo (1495), Ceccone scarpellino (1495), továbbá magyar mesterek: Dionisio de Gyarmath carpentarius, Michele lapicida de Marotte. Ezek a mesterek nemcsak Esztergomban dolgoztak, hanem az érsekség birtokain és budai házán is. Ugyanez időben (1495) „circumspectus vir magister Farkasius lapicida de Strigonio” Gosztonyi András prépost megbizásából a Szent István protomartyr templom Mária kápolnájának boltozatos kórusát épitette (48). Tehát az érseki mühely mellett egy kiváló mester, egyben várospolgár személyéhez kötött mühely is munkálkodott Esztergomban.

De volt még egy harmadik mühely is Esztergomban, amelyről nem oklevelek, 8 hanem néhány vörös márvány sirkő-faragvány tanuskodik, mégpedig a következők:

udvarhölgy sirkövének töredéke 1495-ből (1966-os lelet), Gosztonyi András (+ 1499) prépost sirköve, valamint Garázda Péternek, a kiváló humanistának (+ 1507) a sirkőlapja. E három sirkő faragási technikája, ornamentális stilusa szorosan összefügg és egy mühelyre vall. Ezek a nemesen egyszerü ornamentikával diszitett sirkövek igen kedveltek lehettek. Kései leszármazottjuk Fegyverneki Ferenc sági prépost (+ 1535) vörösmárvány siremléke (49) (Ipolyság, az egykori premontrei prépostság temploma), mely valószinüleg szintén Esztergomban készült.

Ebből arra következtethetünk, hogy ezt a stilust képviselő mühelyek tevékenysége hagyományos folytonosságban tovább élt szinte a török foglalásig (1543).

A jellegzetes ornamentális keretsáv alapján két kiváló vörös márvány sirkő is az esztergomi stilusirányhoz kapcsolható: az egyik Bernardino Monellinek, Beatrix kedvelt emberének (+ 1496) budai sirköve, a másik Szegedi Lukács zágrábi püspök (+ 1510) figurális siremlékének a maradványa (Zágráb, Városi Muzeum).

Az esztergomi mühelyek tehát külső megrendelésre is dolgoztak, vagyis már ekkor export tevékenységet folytattak, amely később még jobban kiterjedt.Pages:     | 1 || 3 | 4 |   ...   | 82 |


Similar works:

«Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || http://yanko.lib.ru/ 1Сканирование и форматирование: Янко Слава (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru || yanko_slava@yahoo.com || http://yanko.lib.ru || Icq# 75088656 || Библиотека: http://yanko.lib.ru/gum.html || Номера страниц вверху update 24.12.06 Зигмунт Бауман Глобализация последствия для человека и...»

«DISTRICT EIGHT SERVICE CALL TO CONFERENCE ISSUE Volume 55, Issue 4 February 2013 Our Governor’s Message This special edition of the District Service Bulletin is our official Call to Conference invitation to all District Eight members to join us in Norman, OK April 26-27, 2013. This is our first electronic Call to Conference District Service Bulletin! Postcards announcing the availability of this 2013 Call to Conference DSB edition were mailed to all District Eight members. Let’s remember to...»

«ABB beschleunigt Neuausrichtung – Stufe 2 der Next-Level-Strategie gestartet London, Grossbritannien, 9. September 2015: Capital Markets Day § Erschliessung zusätzlicher Wertsteigerungspotentiale durch Neuausrichtung des einzigartigen Angebots von Energieversorgung und Automation § Neu geschaffene Division Stromnetze weltweit Nummer 1 im Markt für Versorgungsunternehmen; Strategische Portfolio-Überprüfung für die neue Division eingeleitet § Neue Division Elektrifizierungsprodukte...»

«ABSTRACTS OF CONFERENCE PRESENTATIONS Samson U. Ani, John Marnell, and Muzi Muthembu We are here! LGBTI migrant experiences in South Africa There is a silence – both socially and in research – around LGBTI migrants in South Africa, particularly how their daily struggle for survival impacts on their lives, their mental and physical health, and their sexuality or gender identity. This presentation will examine the xenophobia, stigma, discrimination and human right issues facing LGBTI migrants...»

«Herausgeber: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) Referat Öffentlichkeitsarbeit 11055 Berlin E-Mail: service@bmu.bund.de Internet: http://www.bmu.de Redaktion: Referat RS III 3 (Sonstige Angelegenheiten der nuklearen Entsorgung) Bildrechte: Titelseite: Getty Images (M. Dunning); Enercon / Block Design; Visum (K. Sawabe); zefa; Getty Images (C. Coleman) Stand: September 2005 1. Auflage: 250 Exemplare -3Inhaltsverzeichnis Abkürzungen Sektion A. Einführung (1)...»

«Travel Resources When you're ready to hit the road, the trails, the skies—or the high seas, get in the know first. View our disability-related travel resources in following categories: General Travel Resources Disability-Specific Travel Resources Air Travel Bus Travel Parks and Trails, Accessible Camping, RVing, and Outdoor Adventures Road Travel Train Travel Travel Agencies Travel Insurance Vacation Rentals General Travel Resources Centers for Disease Control and Prevention – Travelers’...»

«I make the great claim for my manifesto, that it penetrates to the root of the human predicament and offers the underlying solution. We have the choice to become more cultivated and therefore more human – or by muddling along as usual we shall remain the destructive and self-destroying animal, the victim of our own cleverness (To be or not to be).Among the travellers who accompany Active Resistance are: Alice Pinocchio Art Lover (an anthropologist) True Poet (an alchemist) Our journey to find...»

«Blackeyed Theatre presents Media Pack www.blackeyedtheatre.co.uk Teechers Press and Marketing pack Page 1 of 16 Contents Page ‘Creatives’ and Cast 3 Tour dates 4 Press release 5 John Godber 6 Teechers, the play 7 Directing Teechers 9 Box office sheet 10 Cast biographies 11 Creatives’ biographies 12 Blackeyed Theatre 13 Local press angles 14 Press images and contact details 16 Teechers Press and Marketing pack Page 2 of 16 ‘Creatives’ and Cast Blackeyed Theatre presents Teechers By...»

«Fall 2013 L2 TotalLink2.org TotalLink2 Community The Link Post Office Box 2493 Northbrook, IL 60062 OUR VISION Inside this issue: TotalLink2 Community’s vision is to realize a fully-inclusive community that values, accepts, and respects the abilities, talents, and rights of each and every person. OUR VISION Highlight: Jill Young, Job Coach and Social BETTER CONNECTIONS Programs Coordinator Other than 3 years in Kansas City, Missouri, Jill Young has lived ACTION TEAM in Northbrook, Illinois,...»

«KUOPION YLIOPISTON JULKAISUJA C. LUONNONTIETEET JA YMPÄRISTÖTIETEET 234 KUOPIO UNIVERSITY PUBLICATIONS C. NATURAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCES 234 LIZA RASSAEI Assembly and Characterization of Nanomaterials into Thin Film Electroanalysis Doctoral dissertation To be presented by permission of the Faculty of Natural and Environmental Sciences of the University of Kuopio for public examination in Auditorium in MUC, Mikkeli University Consortium, Mikkeli, on Thursday 3 rd July 2008, at 12 noon...»

«Introduction to Leisure Services: Career Perspectives Richard Kraus Elizabeth Barber Ira Shapiro Temple University Sagamore Publishing Inc. Champaign, Illinois © 2001 Richard Kraus, Elizabeth Barber and Ira Shapiro All Rights Reserved. Production Manager: Janet Wahlfeldt Book Layout: Jennifer Polson Cover Design: Charles Peters Front Cover Photo by PhotoDisc ISBN: 1-57167-482-9 Library of Congress Catalog Card Number: 00-107471 SAGAMORE PUBLISHING 804 North Neil Street Champaign, Illinois...»

«Werner Hartmann und der Aufbau der Mikroelektronikindustrie in der DDR*) Dolores L. Augustine Einführung Im März 1961, als die US-Firma Fairchild die ersten integrierten Schaltungen auf den Markt brachte, wurde der Physiker Werner Hartmann gefragt, ob er die Leitung der Forschung und Entwicklung von integrierten Schaltungen in der DDR übernehmen wolle. Hartmann war zu diesem Zeitpunkt Leiter eines DDRIndustriebetriebs für kernphysikalischen Gerätebau. Da die Grundlagen der...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.