WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 14 | 15 || 17 | 18 |   ...   | 82 |

«Budapest, 1985 A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának kiadványa technikai szerkesztő: Beke László, Marosi ...»

-- [ Page 16 ] --

1592. Kvár szkve: „A Torda utcai kis ajtónál való kőfalon való épités.” – Ezen a kőfalon „Veegh Lőrincz” 5 napig dolgozott. (V/XV. 177.). – XVII. századi munkásságára nézve l. a köv. közleményt.

Irodalom: BALOGH 1935. 25. 1940. 546. GEREVICH 1940. 161.

ZAKAL ANDRÁS

1593. jan. 29. A kvári feredő-ház gondnoksága kifizet Zakal Andrásnak: 3 ablakért fl. 4. 2 ablakért fl. 2. 4 ablakért és 1 ajtóért fl. 3. den. 95. 5 napi kőfaragó munkájáért den. 60 (Kvár. Áll. Ltár. kiadatlan oklevél. - Goldenberg 1958. 111.).

NICOLAUS ZECHY (Zechij) céhmester

1525. dec. 20. A kvári tanács által megerősitett céhlevélben mint a „conftaternitas lapicidarum” egyik céhmestere szerepel „Nicolaus Zechy.” (l. az 1975/1. számban)

1589. die Paschatis. Kvár város tanács előtt a kőmüvesek és kőfaragók küldöttsége vallja, hogy régi céhlevelüket az akkori tanács kiadta „quondam Nicolao Zechij magistro lapicidae, caeterisque lapicidis.” (l. az 1975/1. számban).

2./ N é v j e g y z é k ü k i d ő r e n d b e n Frater Urbanus 1524.

Nicolaus Zechij céhmester 1525.

Georgius Wywáry – Georgius lapicida – Georgius Kewmijes céhmester 1525-1530.

Jacobus Olaz céhmester 1525.

Ambrosius Fekete céhmester 1525.

Franciscus sculptor 1525.

Benedictus lapicida – Benedictus Walazwthy – Keomijes Benedek 1530-1556.

Gregorius Kőmyes – Keomyes Gergel 1554-1594.

Keomyes Ambrusné 1555-1588.

Keomyes Máthé 1555.

Seres János kb. 1530-1579.

Kőmives Ferenc 1564.

Kőmives János 1565-1590.

Kőmives Tamás 1565-1584.

Ambrosius Komies – Kwmies Ambrus 1569-1593 Johannes discipulus 1569.

Georgius Komies – Kőmijes György 1569-1574.

Stephanus magister – Kőmijes István 1569-1571.

Simon magister lapicida 1569.

Urbanus murator – Orbán rakó 1569-1574.

Mesterjegyes kőfaragó 1560-1570 körül.

Ifju György mester 1574.

Nyirő Ambrus 1574.

Nyirő Jakab rakó 1574.

Keomijes Imreh 1574-1595.

Mesterjegyes kőfaragó 1574.

Kőmijes Antal 1577-1588.

Seres János lui 1579.

Mesterjegyes kőfaragó 1581.

Mesterjegyet kőfaragó 1581 (más mesterjeggyel).

Római kőmüvesek 1583.

Kőmijes Dabó Lőrincz 1584-1589.

Mastro Giovan Pietro 1584 körül.

Josefo Muratore 1584.

Muratore architetto 1584.

Komijes Balázs 1584-1585.

Komijes Péter 1584-1598.

Kőmywes András 1585-1597.

P32 Mesterjegyes kőfaragó 1586.

Kőmives Bálint 1587-1593.

Keomies Máté 1588-1598.

Keomijes István 1588-1590.

Keomijes Váradi György 1588.

Diószegi István céhmester 1588-1598.

Szilágyi János magister lapicida 1588-1595.

Michael Bereczk céhmester 1589.

Matthaeus Berkenyesy céhmester 1589-1595.

Gyujtó Márton magister lapicida 1589-1593.

Kuti András 1589.

Kuthy János magister lapicida 1589-1592.

Kuti Márton 1589.

Brassay Ambrus (vagy György) 1590.

Keomiwes Mihály magister lapicida 1591-1598.

Keomiwes Gáspár 1592.

Igyártó János 1592.

Mónika Mihály 1592-1594.

Szász Lőrinc 1592.

Végh Lőrinc 1592.

Kümies Német Bálint 1593.

Sas Kümies András 1593.

Zaz (Szász) Antal 1593.

Ispoli mester 1594.

Nyirő Dániel 1594.

Zakal András 1593.

Kőmüves Tamás 1597.

Bányai András 1597-1598.

Igyártó György 1598.

Tehát összesen 56 személy – a külföldieket nem számitva.

3./ N é v t e l e n ü l b e j e g y z e t t k ő m ü v e s e k

1578. jun. 27. Kvár szkve: „Nagy János viszi a kőmieseket 4 lovon Egeresre. Attam biró uram hagyásából fl. 1.” (II/XIV. 1578. 81.).

1578. jul. 16. Kvár szkve: „Küldött biró uram az fejedelem parancsolattyára 4 kőmiest Husztba. Attam biró uram hagyásából fl. 3. den. 75.” (II/XIV. 1578. 28.).

1579. márc. 29. Kvár szkve: „Ugyan akkor Bánfi György kérette volt biró uramat, hogy egy kőmiest külgyön Zent Kyrálra, Enyeden tul vitte volt Zylágy István 2 lovon.

Fizettem neki fl. 1. den. 28.” (1579. /XVI. 57.).

1579. máj. 25. Kvár szkve: „Ugyan akkor az fejedelem parancsolattyára küldött biró uram 7 kőmiesseket Váradra az fejedelem miére. Vitte őket Zekely Imreh mind Váradig; fizettem neki 6 lovára fl. 10. den. 50.” (II/XVI. 1579. 59.).

1579. jun. 8. Kvár szkve: „Ugyan akkor Kalmár János uram ment volt Fejérvárra az ő maga dolgáért. Az szőnyeget is ő kegyelmétől külték el Nagylaki Imrehnek.

Mikor értette János uram az fejedelemnek haragját az kőmiessek felől, hogy az fejedelem miére nem mentenek volna, Gálfinak és Kancellariusnak adott ajándékba 32 narancsot, hogy az fejedelem haragját szállitcsák. Tota 1 per den. 8., fl. 1.

den. 92.”(II/XVI. 1579. 18.).

1579. jun. 13. Kvár szkve: „Azon napon, Keoressij Balás vitt az fejedelem parancsolattyára 6 lovon Désre 6 kőmieseket. Fizettem neki fl. 3.” (II/XVI. 1579. 61.).

1585. jun. 13. Kvár szkve: „Zekeres János vitt két lovon Somborj számára Zent Egiedre egy kőmiest. Attam den. 75.” (III/XXIV. 54.).

1585.jun.23. Kvát szkve: „Fejedelem parancsolta vala, hogy az kőmüveseket ki külgyük Váraddá.” Költséget adnak nekik 2 forintot. (III/XIII. 60.).

1585. jun. 23. Kvár szkve: „Urunk parancsolt vala biró uramnak, hogy az kőmüveseket Váradra külgye. Attunk 2 szekeret alájok. Egy szekeres Maros Gergelyé, 6 lóval fizettem fl. 3., az másik szekeres Tömösváry Andrásé. Fizettem Hunyadig néki fl. 3. Item ugyanazon nap az lovas legényt biró uram el külte vellek Mártont Hunyadig, hogy tovább ne vigyék az szekereket. Fizettem den. 50.” (III/XXII. 9.).

1585. aug. 23. Kvár szkve: „Sombory László uramnak kültünk kőmiest, asztalost, szücsöt Sombotra. Attunk 1 szekeret 4 lóval alájok. Szász Jánosét. Fizettem fl. 1.

den. 50.” (III/XXII. 14.).

1585. nov. 3. Kvár szkve: „Sasz György viszen egy kőmies legint Sombotihoz az meszelő ecsettel den. 37.” (III/XXIV. 61.).

1587. szept. 28. Kvár szkve: „Az nagy hid lába megfoltozására” köveket szállitanak. „Item az kőmieseknek, hogy az hid lábát megfoldozták, köveket faragtanak, az faragásától, rakásától fizettem nekiek fl. 2. den. 50.” (III/XXX. 31.).

1588. jun. 25. Kvát szkve: „Vitte el Somborra Haydo Tamás egy kőmiest és Tolchyres Jánost. Attam 3 lótól fl. 1. d. 12.” (IV/VI. 105.).

1588. jul. 17. Kvár szkve: „Zep Istvan viszi az itt való kőmieseket Váraddá. Az szekeresnek Kis Mihálynak attam hat lovára Hunydig fl. 3. Az fejedelem kőmiese is vele volt; mindenestől voltak 13. Ezeket vitte Váradig 3 kucsi. Attam egyikegyik kucsira fl. 2. den. S. teszen fl. 6. den. 15.” (IV/I. 9.).

1588.jul. 23. Kvát szkve: „Vitt Haydo János kőmieseket Wywárra [Marosujvárra] Gyulafi [sic!] tévesen Gálfi helyett] mivére, 3 lóval. Attam fl. 1. den. 30. (IV/VI.

106.).

1589. jun. 2. Kvár szkve: „Zigethi János vitte az kőmieseket Ujvárra [Marosujvárra] fl. 1.” (IV/X. 69.).

1589. jun. 4. Kvár szkve: „Az kőmieseknek, kiket Gálfi uramhoz kültünk, Vyvárra [Marosujvárra], attam kölcségbe den. 20.”(IV/X. 24.).

1590. ápr. 25. Kvár szkve: „Vitték az kőmiesseket Wywarra [Szamosujvárra], az fejedelem parancsolta. Adatott az hagyott biró uram erte vellem nekiek den. 50.” (IV/XXI. 23.).

1590. ápr. 29. Kvár szkve: „Vitt Haydo János kőmiesseket Wywárra [Szamosujvárra], 4 lovon, fizettem fl. 1. den. 50.” (IV/XXI. 87.).

1590. máj. 4. Kvár szkve: „Eodem die, vitte Zigiarto Daniel Désre urunk parancsolattyára az kőmieseket, Husztra kültte az város 3 lovon. Attam fl. 1. den. 50.” (IV/XXI. 82.).

1590. máj. 4. Kvár szkve: „Adatott biró uram hogy az kőmiesseket Husztra küldötték könyörgésekre... den. 50.” (IV/XXI. 25.).

1590. máj. 11. Kvár szkve: „Biró uram parancsára vitte Atonay Boldisár 5 lovon az kőmieseket. Vitték Husztban. Fizettem fl. 2. den. 50. – Eodem die Kisz (!) Mihály vitte Désre az kőmiesseket 4 lovon. Fizettem Tanijzra Gergelynek fl. 2.” (IV/XXI. 83.).

1590.máj. 11. Kvár szkve: „Az kőmieseknek biró uram akarattyából, hogy Husztra mentenek, fl. 3.” (IV/XXI. 26.).

1590. szept. 25. Kvár szkve: „Vitt Zabo János cancellariusnak [Kovacsóczy Farkasnak] 4 kőmies legényeket, 4 lóval, Tardára. Attam fl. 1.” (IV/XXI. 87.).

1591. márc. 26. Kvár szkve: „Kancellarius uram számára vittenek kőmies legényeket Tordáig 4 lovon fl. 1.” (V/X. 40.).

1591. ápr. 23. Kvár szkve: Két szekeren vittek kőmieseket Désre (V/X. 42.).

1591. jun. 3. Kvát szkve: „Vydoc Miklós vitt Thordaig itt való kőmieseket, Feyervatta mentenek, 4 lovon vine. Attam neki fl. 1.” (V/X. 46.).

1591. jul. 21. Kvár szkve: „Eodem die Koasa Marton viszen kőmieseket Gálfi uram számára 3 lóval, Tordáig den. 75.” (V/I. 78.).

1591. aug. 18. Kvár szkve: „Pál Jakab vitt kőmieseket Ujvárban Marosujvarra, 3 lovon. Attam fl. 1. den. 12 1/2.” (V/X. 51.).

1591. aug. 26. Kvár szkve: „Kárpitot Péter vine az kőmieseket, kiket Feyervarra az fejedelem hivatott, 4 lovon. Attam fl. 1. – Ő magoknak attam kölcségben den.

25.” (V/X. 51.).

1591. aug. 28. Kvár szkve: „Hasz Márton viszen Bátori Boldisárnak 9 kőmiest Tordáig, 5 lóval. fl. 1. den. 25.” (V/I. 80.).

1591. szept. 25. Kvár szkve: „Báthori István hivatott volt Somlyóra egy kőmiest.

Vitte Kondor János 1 lovon. Attam neki 7 mély földre den. 87 1/2.” (V/X. 53.).

1591. szept. 26. Kvár szkve: „Vas György kéretett Uijvárban [Szamosujvárban] kőmieseket. Régeni Bálint vitte el. Attam neki den. 75.” (V/X. 55.).

1591. dec. 6. Kvár szkve: „Vermesi Mátyás viszen 4 kőmiest Ujvárig [Szamosujvárig]. 2 lóval den. 75.” (V/I. 89.).

1592. jun. 20. Kvár szkve: „Eodem die Benessi (!) Mihály viszi az kőmieseket Deesre, szerszámostői, 6 lovon, kik Husztra mentek, fl. 3.”(V/XV. 84.).

1593. ápr. 19. Kvár szkve: „Zabo István viszen Désre kwmieseket, kik az kamora házat csinálják, fl. 2.” – „Eodem die ugyan Wida Miklós is viszen Désrw 4 lovon kwmieseket fl. 2.” – „Zaz Antal volt fü az kwmiesek között. Adatott Bitó uram nekik kölcséget fl. 1.” (V/XXI. 103.).

1597. szept. 21. Kvár szkve: négy kőmives megy Almásra. (VII/XII. 1597.).

Tehát összesen 38 bejegyzés név szerint nem ismeretes kőmivesékről. Szám szerinti emlités 13-szor, ö s s z e s e n 44 s z e m é l y. Számszerü emlités nélkül, de mindig többes számban „kömüvesek”, összesen 25-ször. Tehát l e g k e v e s e b b 5 0 s z e m é l y. Megjegyzendő azonban, hogy ugyanazokat a kőmüveseket többször is kiküldhették.

–  –  –

KÉSŐRENAISSANCE KŐFARAGÓ MŰHELYEK

III. Közlemény

A KOLOZSVÁRI MŰHELYEK

XVI. század (II. rész) A kolozsvári kőfaragókra vonatkozó bőséges levéltári anyag ujabb részlegét közöljük.

Mig az előző tanulmányunkban (Ars Hungarica 1974. 2. sz.) közzétett számadáskönyvi adatok (Adattár. I/1, 2, 3), elsődlegesen a kőfaragók egyéni munkásságát világitották meg, addig a dokumentumok (Adattár. I/4.) ennek a mesterségnek általános képét rajzolják elénk. Számbelileg kisebb rész, de Jelentőségre nézve elsőrangu.

A terjedelmes céhszabályzatok, a ritkaságszámba menő magyar kőfaragó szerződés, a birósági tanukihallgatás, valamint az országgyülési határozatok igen részletesen tájékoztatnak mind a céh szervezetéről, tagjainak helyzetéről, országos és egyéni feladataiktól, mind pedig igen lényeget stilustörténeti és épitészet-esztétikai kérdésekről. Hasonlóképpen jelentősek a kőbányák müvelését tárgyaló adatok (Adattár II.), amelyek a mesterség alapfeltételeire világitanak rá.

ADATTÁR

KŐFARAGÓK ÉS KŐMÜVESEK

4./ Kolozsvári mühelyekre vonatkozó dokumentumok I.

1525. dec. 20. A kvári magisztrátus megerősiti a „Confraternitas lapicidarum” szabályait a céhmesterek, azaz Nicolaus Zechy, Jacobus Olaz, Georgius Wywary és Ambrosius Fekete kérésére. (Kvár, Állami, régebben Városi Ltár. Nr. 24. – Kiadatlan oklevél, kivonatos ismertetése román nyelvre forditott idézetekkel: Pascu 1954.

197, 336, Goldenberg 1958. 103, 111, 112-113.).

II.

1569. február 2. Kolozsvár város törvénykezési jegyzőkönyve (Protocollum judiciarium): tanukihallgatások Komies Ambrus és Mikola István perében.

„In die purificationis Beatae Mariae virginis pro Ambrosio Komies contra Stephanum Mikola, coram domino Benedicto.

Georgius Komies Juratus fassus est, quod se putat calces sufficienter fuissent, verum duo ligna fuerunt, quae in murum redigere valebat Magister Ambrosius, quae ut non festinaret eo locare, magistrum Ambrosium rogasset idem Stephanus Mikola, dicens, quod jam iam alia adducerentur deteriora. Tunc scit testis, quod dimidia die interrupissent labores, seu muracionem et non fuisset plene media dies, quo a labore vacassent.

Simon Magister Lapicida juratus fassus est, quod in lapidibus ac calcibus defectum paruisset Stephanus Mikola, nam a fratre rogasset calces et expectare, fuissent coacti, donec calces et lapides adferant, ac interim ocia ti fuissent, et non nunquam etiam obstante pluvia intermisissent labores, verum testis jam non multum testante de edificio cellarii laborasset isthic, sed tantum restabat, quod duo vna die potuissent absolvere. Praeterea addidit, quod ultimo etiam aliis lapidibus deficientibus lapides fluviales koach dictos fecisset portari, et inmurari. Dictus Stephanus Micola (!) neque operarios adiutores habuisset sufficientes solis magistris oportuisset lapides etiam adferre.Pages:     | 1 |   ...   | 14 | 15 || 17 | 18 |   ...   | 82 |


Similar works:

«University of Pennsylvania ScholarlyCommons Departmental Papers (ASC) Annenberg School for Communication 11-2007 Identifying Best Practices in Civic Education: Lessons From the Student Voices Program Lauren Feldman University of Pennsylvania Josh Pasek Daniel Romer University of Pennsylvania, dromer@asc.upenn.edu Kathleen Hall Jamieson University of Pennsylvania, kjamieson@asc.upenn.edu Follow this and additional works at: http://repository.upenn.edu/asc_papers Part of the Communication...»

«NYULAS FERENC írták: dr. S P I E L M A N N J Ó Z S E F és d r. S O U S P Á L (Târgumures. Marosvásárhely, R o m a n i a ). N ymagasló orvosi Xegyénisége. Munkásságafelében Erdély k i ­ u l a s Ferenc a V I I I. század második messze túlterjed a betegek gyógyításán: az orvostudomány terén önálló kísérle­ t e k e n alapuló tudományos megállapítások fűződnek nevéhez. Nyúlást tekinthetjük a m a g y a r kémiai tankönyvirodalom m e g ­ teremtőjének, a...»

«Report of the Interagency Task Force on Carbon Capture and Storage    August 2010 Table of Contents III.A.1 III.A.2 III.A.3 III.A.4 III.A.5 III.B.1 III.B.2 III.B.3 III.B.4 III.B.5 III.C.1 III.C.2 III.C.3 III.C.4 III.C.5 III.D.1 III.D.2 III.D.3 Report of the Interagency Task Force on Carbon Capture and Storage IV.A.1 IV.A.2 IV.A.3 IV.B.1 IV.B.2 V.A.1 V.A.2 V.C.1 V.C.2 V.C.3 V.D.1 V.D.2 V.D.3 Table of Contents IX.B.1 IX.B.2 Capture and Storage..F-1 Report of the Interagency Task Force on Carbon...»

«“The Little Match Girl” in America and the Topos of the Dying Child HENRIK R. LASSEN (University of Southern Denmark) To a modern reader, Hans Christian Andersen’s short tale “The Little Match Girl”1 may seem to be something of an anomaly. It is not a fairy tale in the conventional sense of “a simple narrative dealing with supernatural beings that is typically of folk origin and written or told for the amusement of children”, according to Webster’s handy definition (1981: 816)....»

«Web: www.igwbs.ch IG WBS Interessengruppe der Wissenschaftlichen Mail: info@igwbs.ch Bibliothekarinnen und Bibliothekare der Schweiz GI BSS Groupe d’intérêt des bibliothécaires scientifiques suisses Post: IG WBS, 3000 Bern Rundbrief an die Mitglieder Nr. 59 – Urheberrecht August 2012 Liebe Mitglieder der IG WBS, liebe Kolleginnen und Kollegen Das Thema Urheberrecht im Umfeld der Bibliotheken ist mit der Klage, welche die grossen Wissenschaftsverlage Elsevier, Thieme und Springer beim...»

«SEBÉSZ VIZSGA A XVIII. SZAZADBAN irta: Dr. J Á K I G Y U L A (Szeged) A sebészet egy időben más u t a k o n járt, m i n t az o r v o s ­ o l tudomány. A paporvosokat pápai intézkedések t i l t o t ­ ták e l a véres műtétektől. A z 1279-i b u d a i zsinat is m e g t i l ­ totta „ne illám p a r t e m c h i r u r g i a e exerceat clericus, quae a d ustionem, v e i i n c i s i o n e m t e n d a t (Synodus Budensis a n n o 1279. C a n o n I X. ). A g y a k o r l a t i...»

«GERMAN IDEALISM AND THE PROBLEM OF KNOWLEDGE: KANT, FICHTE, SCHELLING, AND HEGEL Studies in German Idealism Series Editor: Reinier Munk, Vrije Universiteit Amsterdam, The Netherlands Advisory Editorial Board: Frederick Beiser, Syracuse University, U.S.A. George di Giovanni, McGill University, Montreal, Canada Helmut Holzhey, University of Zürich, Switzerland Detlev Pätzold, University of Groningen, The Netherlands Robert Solomon, University of Texas at Austin, Texas, U.S.A. VOLUME 8 For other...»

«‘Every real moment’ in photographic work by Andy Warhol Sara Rundgren Yazdani Master Thesis in Media Studies Institution of Media and Communication University of Oslo Spring 2012 © Sara Rundgren Yazdani ’Every Real Moment’ in Photographic Work by Andy Warhol Sara Rundgren Yazdani http://www.duo.uio.no/ Trykk: Reprosentralen, Universitetet i Oslo     II     What I liked was chunks of time all together, every real moment. Andy Warhol (and Hackett 1980: 138)     III         IV...»

«Save this Book to Read 500 Four Ingredients Recipes PDF eBook at our Online Library. Get 500 Four Ingredients Recipes PDF file for free from our online library 500 FOUR INGREDIENTS RECIPES PDF Download: 500 FOUR INGREDIENTS RECIPES PDF 500 FOUR INGREDIENTS RECIPES PDF Are you looking for Ebook 500 four ingredients recipes PDF? You will be glad to know that right now 500 four ingredients recipes PDF is available on our online library. With our online resources, you can find 500 four ingredients...»

«Merkblatt und Formular der Wettbewerbskommission Meldung eines Zusammenschlussvorhabens vom 21. Oktober 2014 (BBl 2014 8321) Teil I: Merkblatt A. Grundlage und Zweck 1. Dieses Merkblatt erläutert die in Artikel 11 VKU1 verlangten Angaben bei Meldungen von Unternehmenszusammenschlüssen gemäss Artikel 4 Absatz 3 und Artikel 9 KG2. Es erleichtert das Einreichen der vollständigen Meldung und erlaubt den Wettbewerbsbehörden die rasche und reibungslose Durchführung der vorläufigen Prüfung im...»

«MONITORING THE EFFECTIVENESS IN ELIMINATING THE TRACE PRESENCE OF AOZ (FURAZOLIDONE DERIVATIVE) RESIDUE IN PENAEUS MONODON AND ITS PRODUCTS UNDERGOING DIFFERENT PROCESSING REGIMES TAN THUAN CHEW MONITORING THE EFFECTIVENESS IN ELIMINATING THE TRACE PRESENCE OF AOZ (FURAZOLIDONE DERIVATIVE) RESIDUE IN PENAEUS MONODON AND ITS PRODUCTS UNDERGOING DIFFERENT PROCESSING REGIMES by TAN THUAN CHEW Thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Master of Science JANUARY 2008...»

«Global NEST Journal, Vol 9, No 3, pp 286-292, 2007 Copyright© 2007 Global NEST Printed in Greece. All rights reserved TRACE ELEMENT ACCUMULATION IN TREE RINGS OF PINUS HALEPENSIS DURING THE LAST 140 YEARS A. PANTERA1,* TEI Lamias, Forestry and Natural Resources A. M. PAPADOPOULOS1 Management Department, 36100 Karpenissi M. ORFANOUDAKIS2 Aristotele University of Thessaloniki School of Forestry and Natural Environment Forest Soil Laboratory, P.O. BOX 271, 54124.Greece Received: 11/01/07 *to whom...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.