WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 13 | 14 || 16 | 17 |   ...   | 82 |

«Budapest, 1985 A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának kiadványa technikai szerkesztő: Beke László, Marosi ...»

-- [ Page 15 ] --

1598. aug. 20. Kvár szkve: „Ugyan akkor attam Biró uram hagyásából Diószegi Istvánnak és Keőmies Péternek, hogy egy ajtónak való helt vagnanak ki az Kádár András uram hazaból az Wiczey Máthé házára, egy ajtóhoz való faragott keuekkel együtt fl. 6.” (VIII/III. 59.).

1598. Kvár szkve: „A Széna utcai kis ajtó előtti hid csinálásáért

Kwmies Mihálynak és Kwmies Péternek attunk először készpénzt fl. 15.; másszor attunk fl. 12; harmadszor attunk nekik fl. 12.” – Kwmies Mihály, mivel másutt is dolgozott, ebből a munkából kimaradt. „Kwmies Péter nem akarta az hidat egyedül csinálni, hanem biró uram akarattyából egész céhül kellett őket reája erőltetnünk....” (VIII/III. 11.).

P27 RÓMAI KŐMÜVESEK

1583. dec. 29. Kassa. P. Antonio Possevino levele Báthory Istvánnak: „Seminarium vero allata pecunia, institui. Operarios Roma procuravi insigniores. Quatuor fabri murari statim sunt missi.” (Fontes I. 1911. 308.).

–  –  –

1593. Kvár szkve: „Az Óvárban való folyamra való költség, mely a föld alatt a scholan által megyen”. – Dec. 19-től 26-ig kifizetések Sas Kümies Andrásnak, kit a sáfár hol Sas, hol Sasz Andrásnak nevez. (V/XXIV.).

P28 SERES JÁNOS – Szécsi Seres János (+ 1579) 185 1530–1533. körül született sirkövének feljegyzéséből következtetve.

1556. ápr. 4. Kvár szkve: „1556 in sacco (sic!) Sabato Nos judex jurati cives Colosvarienses cum Joanni Seres lapicide pro labore in destructione altarium claustrorum den. 50.” (I/IV. 205.).

1570. Kvár. Tanuvallatási jegyzőkönyv: Eppel János biró előtt Seres Jánosné perli János notariust négy arany pártáért, melyeket az utóbbi először neki, azután Báthy Györgynének adott el. Tanuk: Pártaszövő Katalin és Kalácssütő Ferenc.

(Kvár, Acta Judiciaria. – Sándor 1913/I. 211.).

1571-1574. Kvár adókönyve: Seres János Farkas utcai házát 1/4 vonással rótták meg. Szomszédjai Kőmüves Tamás és Farkas Pál, aki házát 1574-ben eladta Pitter Rudolfnak. (Sándor 1913/I. 211.).

1574. jul. 22. Kvár szkve: „Seres János jött oda látni (a monostori hid és őrház épitéséhez), hoznak vala lepényt, az városba vettem 1 lepényt den. 8. Hozattam egy ejtel bort den. 4.” (I/VII. 59. – Sándor 1913/I. 210.).

1575. Kvár adókönyve: Seres János Farkas utcai házát 3/4 vonással rótták meg.

Feltehetőleg megnagyobbitotta vagy ujjá épitette a házát. (Sándor 1913/I. 211.).

1576. Kvár szkve: Wolphard István főbiró számadásai: „Seres János. Anno 1576 attam neki a kőszegenek fl. 3. den. 10.” – A bejegyzés folytatását 1. az 1579. évi tételekben. (Kvár szkve: vegyes számadások csomójában: „Debitores matris meae Anno 1565” kezdetü füzet. – Jakó 1957. 367.).

1577. ápr. 7. Kvár szkve: „Kovach Lukács 3 lovon vine Seres Jánost Fejérvárra, hogy a fejedelem hivatta.” Kovach Lukácsnak kifizettek fl. 2. den. 62 (I/X. 63.).

1577. ápr. 18. Kvár szkve: Kovach Lukács Seres Jánost vine Ujvárba 3 lovon.

Kovachnak kifizettek fl. 1. den. 21 (I/X. 64.).

1577. nov. 24. Kvár szkve: Egeressi János vine 3 lovon Seres Jánost Désig, „Huztban küldte az ur.” (I/X. 73.).

1579. Kvár szkve: Wolphard István főbiró számadásai (folytatólagosan): „Seres Janos ……….. Anno 1579. jan. 12. attam fl. 10.” – „Azon esztendeben Febr.

15. anam fl. 10.” „Ittem azon esztendeben Mart. 22. halalos agiaban kwltem fl. 2, mint ez beueben es Nyluaban talalot az Registro fol. 61. Summa fl. 25. [Nb. ez összegben benne van az 1576. évi kifizetés is.) Fizetet ene Szeres (!) Janos. Met (!) ket ablakot czinal, a kohnia ablaka (!), a masik nem keesz mindenestwl, de a fiaj tartoznak megh czinalassaual.” (ugyanott mint az 1576. évi feljegyzés. – Jakó 1957. 367.).

1579. márc. 25. A Szent Mihály templom harangozási bevételei: „Seres Janos fl. 1.” (I/XIX. 4.).

Sirkövének feliratán a halálozási dátum szintén „die 25 Martii 1579.” A felirat szerint kora ekkor meghaladta a 9 lustrumot, tehát halálozásakor 46–49 éves lehetett.

281 Seres János mesterjegye hiteles müvén, Bocskay Gábor egeresi sirkövén 1573-ból:

185 Seres János mesterjegye sirkövén 1579-ből:

129 Seres fiak mesterjegye Wolphard István főbiró házából származó ajtókereten 1579-ből:

Ezt az ajtót is többen Seres Jánosnak tulajdonitották, de ez semmiképpen sem lehet saját kezü müve, mert Seres 1579 telén sulyos beteg volt. Nyilván fiai faragták. A mesterjegyben szereplő betü Herepei János magyarázata szerint a család származási helyét jelző név kezdőbetüje, azaz: Zechi (Szécsi).

Seres Jánosnak tulajdonitott munkák:

269-270 Gyulafehérvár, Székesegyház, vitézi sirkő (tévesen Hunyadi János siremlékéhez

kapcsolt tumba-lap). XVI. század második fele, mesterjegye hasonló, de nem teljesen azonos a Seres család jegyével. Mindazáltal a hasonlóság alapján feltételezhető, hogy a Seres-mühelyből vagy legalábbis Seres János köréből származik. Mesterjegye:

Kolozsvár, Wolphard-Kakas-ház három udvari ablaka Wolphard István monogramjával, melyeket az 1579-es feljegyzésben emlitett ablakokkal azonositottak.

224 Seres Jánosnak tulajdonithaté munkák: az egeresi várkastély kapuzata 1572-ből, 99-100 és talán egyéb faragványai is, Kvár, Fő tér 20. sz. ház kapuja 1571-ből és ablakai.

A kapu teljesen megyegyezik az egeresi várkapuval, a párkányát diszitő medaillondombormüve az egybefont hármas ruhátlan alakkal pedig az egeresi Bocskay-sirkő pajzstartó puttóira emlékeztet.

A Seres családról Herepei János – kolozsvári és szucsáki levéltári kutatásai alapP28 ján – a következőket állapitotta meg. A család Szilágyságból, Szécs községből származik, a XVI. század elején telepedett meg Kolozsvárt (talán már korábban is).

A család váltakozva használta hol a származási helyet jelző előnevet (Zechi Zeechi – Szécsi), hol a családnevet (Seres). A XVII. század második felében a család Szucsák községbe költözött és ott élt a XVIII. század folyamán (Herepei 1947. 14-15, 19). Feltehetőleg a család őse – és a kőfaragásban is első képviselője – Nicolaus Zechij magister lapicida, akinek a kérésére a városi tanács először adta ki a kőfaragók céhlevelét (1525 dec. 20). A család férfitagjai közül 1570ban emlitik Seres Lőrinczet. Mártont és Mihályt (Sándor 1913/I. 211.). A család XVII. századi tagjai: Seres János festő, aki 1624 októberében a nagy templom toronyórájának a tábláját festene (Jakab II. 1888. 378), Széchi Seres István ötvösmester, akinek a házába Bethlen Gábor és más előkelőségek gyakorta szálltak meg (Erd.

Tört. Adatok. IV. Kvár, 1862. 182, 199; Herepei 1947. 19.). 1646-ból való Seres István gyermekeinek (Istók, Borka, Kata) a sirköve a házsongárdi temetőben (Zsakó 1911. 21.). Mivel ez a dátum már igen késői, valószinü, hogy hasonló nevü fia gyermekeinek a sirköve.

A család származását és névhasználatát félreérthetetlenül tisztázza Szamosközy feljegyzése: „Stephanus Seres, patria Zechi dictus” (II. 1876. 118).

Irodalom: ESZTERHÁZY J.: A kolozsvári Boldog-Asszonyról cimzett, jelenleg ev.

ref. egyház története. Arch. Közl. IV. 1864. 3-8., VERESS E.: A Hunyadiak siremlékei és Castaldo. Magyarország Müemlékei. I. Bp., 1905. 98-108. (az un. Hunyadi-sirkő mestere Seres János). VERESS E.: Kakas István. Bp., 1905. 38., GERECZE 1906. 433. VARJU E.: A gyulafehérvári Hunyadi-emlékek. Arch. Ért. 1907. 29.

(cáfolja Veress feltevését). CSÁNYI 1913. 26. (az 1579-es ajtó – Pósta Béla szerint – Seres Jánostól). SÁNDOR 1913/I. 108-111 (a gyfehérvári kő és az 1579-es ajtó nem Seres munkája). SÁNDOR 1913/II. 59-60 (a gyfehérvári tumba és az 1579es ajtó mesterjegyét azonosnak tartja). BALOGH 1934. 145. 1935. 21., 45. kép (kiemeli a névbetük magyar sorrendjét). 1940. 546. GEREVICH 1940. 161. BIRÓ 1941.

83. VÁSÁRHELYI 1942. 67. HEREPEI J.: Bocskai Gábor egeresi siremléke és mestere. Kolozsvár, 1947. – Kolozsvári Bólyai Tud. Egyetem. Erd. Tud. Intézet (a Bocskai-sirkövet a mesterjegy alapján Seresnek tulajdonitja; a Wolphard-ajtó és az un. Hunyadi-tumba nem Seres müve; a mester részt vehetett az egeresi kastély kapujának és egyéb részleteinek a kifaragasában, a gyerővásárhelyi Gyerőfi-Mikola-sirkő feltehetőleg szintén Seres müve). ENTZ G.: A Farkas utcai templom, Kolozsvár, 1948. 28. BALOGH 1953. 43. 1956. 301. JAKÓ 1957. 367. GOLDENBERG 1958.

109. 111. BALOGH 1961. 338. SEBESTYÉN 1963. 91. BALOGH 1964. 336, 353.

MURÁDIN 1965. 144. BALOGH 1966. 670. Müvészeti Lexikon. IV. 1968. 265.

PASCU-MARICA 1969. 73, 78 (a Wolphard-ház bárom udvari ablakát Seresnek tulajdonitja), 82. kép. BALOGH 1970. 236. 1973. 238.

SERES JÁNOS FIAI

1579. március. Wolphard István főbiró számadásai: Seres János két ablak kifaragását vállalta, az egyik elkészült, „a másik nem keesz mindenestwl, de a fiaj tartoznak megh czinalassaual.” (Kvár szkve. – Jakó 1957. 367.).

185 A bejegyzés alapján nagyon valószinü, hogy Seres szép sirkövét a kőfaragásban 129 jártas fiai faragták, feltehetőleg az 1579-es Wolphard-ajtót is, amelyen a fent emlitett mesterjegy látható.

SIMON MAGISTER LAPICIDA.

1569. febr. 2. Ambrosius komies és Mikola István között folyó perben az egyik tanu. (1. az 1975/1. számban).

–  –  –

1593. ápr. 19. Kvár szkve: „Zabo István viszen Désre kwmieseket, kik az kamora hazat csinálják fl. 2.” – „Eodem die ugyan Vida Miklós is viszen Désre 4 lovon kwmieseket fl. 2.” – „Zaz Antal volt fü az kwmiesek között. Adatott Biró uram nekik költséget fl. 1.” (V/XXI. 103.).

SZÁSZ LŐRINC

1492. Kvár szkve: „A Torda utcai kis ajtónál való kőfalon való épités.” – Szász Lőrinc kőmüves S napig dolgozott a kőfalon. (V/XV. 177.).

P29 SZILÁGYI JÁNOS

1588. márc. 11. Kvár szkve: „Hivatta Urunk Ő nagysága Feyervarra Diózegy Istvánt és Zilagy Janost Fejervarra. Biró uram parancsára attam nekiek lovakkal egyetemben fl. 1. den. – kölcségekre.” (IV/VI. 20.).

1589. die Paschatis. A kvári tanács a kvári kőmüvesek és kőfaragók kérésére régi céhlevelüket megerősiti, illetve ujra kiadja. Küldöttségük egyik tagja: „Ioannes Zilagij magister lapicida” (l. az 1975/1. számban).

1592. jun. 18. Kvár szkve: „18 Junii vitteg az kőmieseket Monijka Mihájt és Zilagy Jánost urunk parancsolattyából Huztra mivelni. Adatott biró uram velem kölcségekre nekiek fl. 4.” (V/XV. 238.).

1593. máj. 23. Kvár szkve: „Zilagy Janos megyen Bátorij Istvánhoz az faragott kővel, viszi Egeresig Zente Bálint 1 lova den. 25.” – Május 21-ikén 11 szekér faragott követ küldtek Egeresre. (V/21. 105.).

1595. máj. 5. Kvár szkve: „Zilagyi Janost az kőmüvest hivatta urunk ő felsége. Vitte Thordáig Ujfalun lakó Soldos Gáspár 2 lován, szekerén fl. – den. 50.” (VI/XVII-a.

58.).

Irodalom: BALOGH 1934. 148. 1935. 25. 1940. 546. GEREVICH 1940. 161.

BIRÓ 1941. 83. BALOGH 1953. 49. 1961 343. 1964. 343. MURADIN 1965. 1441.

BALOGH 1966. 670. 1970. 239. 1973. 242.

P30 KŐMÜVES TAMÁS – KEOMIES TAMÁS (+ 1584)

1565. márc. 27. Kvár szkve: Kőmüves Tamás a nagy templomból kivette a kis orgonát és helyét ismét bevakolta, bemeszelte. (Jakab II. 1888. 185, Goldenberg 1958. 111.).

1571-1575. Kvár adókönyve: Kőmives Tamásnak háza volt a Farkas utcában Setes János szomszédságában (Sándor 1913/I. 211.).

1574.jun.23. Kvár szkve: elszámolások a monostori hid költségeiről: „Kezdette az faragást az Tamás mester szolgája is, mellett 4 napig [végzett], fizettem fl. 2.

den. 25.” (I/VII. 53.).

1574. jul. 7. Kvár szkve: „Kezdették az tudnak csinálását az kőmüvesek Tamás mester és 2 szolgája.” (I/VII. 55.) – Julius 24-éig dolgoztak a kőmüvesek (I/VII.

60.).

1574. jul. 11-e után Kvár szkve: „Az vak Tamás mester szolgája” – Ez a bejegyzés azonban nyilván nem Kőmüves Tamásra vonatkozik, aki akkor is aktive müködött.

1582. jul. 22. Kvár szkve: „Pap Janos viszi Keomies Tamást három lovon Somborra.” (1582. V. 43.).

1582. okt. 13. Kvár szkve: „Sárdi János viszi Keomijes Tamást, Teolchyres Janost Kendi Ferenc számára három lovon Tordáig den. 75.” (1582. V. 49.).

1584. dec. 5. A kolozsvári egyházfiak számadása: harangozás Keomijes Tamásért.

(1584. XV.).

KŐMIVES TAMÁS (az ifjabbik)

1597. febr. 17. Kvár szkve: „Kőmives Tamás csinálta meg a magyar utczai kis ajtó küszöbit, s párta-kővel padimentomozta meg az város felöl den. 35.” (VII/XIV.

104.).

FRATER URBANUS LAPICIDA

1524. Antonius Fabri domonkos feljegyzése: frater Urbanus lapicida szerzetestársuk a kvári kolostorban. (Egyháztörténelmi emlékek a magyarországi hitujitási korából.

Szerk. Bunyitay V. - Rapaics R. - Karácsonyi J. Budapest, 1902. 529).

Irodalom: BALOGH 1935. 17. GOLDÉNBERG 1958. 109.

URBANUS MURATOR – ORBÁN RAKÓ

1569. febr. 2. Ambrosius komies es Mikola István közön folyó perben az egyik tanu: „Urbanus murator” (l. az 1975/1. számban).

1574. jul. 7. Kvár szkve: A monostori hid költségei: „Orbánnak, rakónak 1 nap den. 25.” (II/VII. 55.).

KEOMIJES VÁRADI GYÖRGY

1588.aug. 17-én, Czegében kelt szerződés szerint kőfaragó munkát vállalt Wass György részére (l. az 1975/1. számban).

Irodalom: BALOGH 1935. 22, 25. GEREVICH 1940. 161.

P31 VÉGH LŐRINCZPages:     | 1 |   ...   | 13 | 14 || 16 | 17 |   ...   | 82 |


Similar works:

«® Die Verbesserung der Migrationsstatistik durch den Austausch von Bevölkerungsdaten am Beispiel der skandinavischen Länder Verfasserin Edda Currle europäisches forum für migrationsstudien Institut an der Universität Bamberg Katharinenstraße 1 D-96052 Bamberg Tel 0951-932020-0 Fax 0951-932020-20 efms@sowi.uni-bamberg.de http://www.efms.de Leitung Prof. Dr. Friedrich Heckmann Zusammenfassung Die internationalen Wanderungsstatistiken verschiedener Länder weisen nach wie vor gravierende...»

«Der Senat 23. März 2015 Stellungnahme zum Leibniz-Institut für Festkörperund Werkstoffforschung Dresden e.V. (IFW) Inhaltsverzeichnis 1. Beurteilung und Empfehlungen 2. Zur Stellungnahme des IFW 3. Förderempfehlung Anlage A: Darstellung Anlage B: Bewertungsbericht Anlage C: Stellungnahme der Einrichtung zum Bewertungsbericht Stellungnahme zum IFW Die Einrichtungen der Forschung und der wissenschaftlichen Infrastruktur, die sich in der Vorbemerkung Leibniz-Gemeinschaft zusammengeschlossen...»

«Hrotkó Larissza A nélkülözhetetlenek A zsidók 18. századvégi – 19. század eleji letelepedése Pesten különös tekintettel a zsidó nők helyzetére ISBN 978-615-5494-01-7 Lektorálta: Gyáni Gábor Kiss Endre Lichtmann Tamás TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ 1. Nő, mint a kutatás alanya 1. 2. Röviden a zsidó feminista kutatásokról 1. 3. A nőkutatások a pesti zsidó közösség kulturális szomszédságából 2. A pesti zsidóság történetírása 2. 1. A történész-rabbik...»

«Affordable Foreign Errors On Postage Stamps Of The World In about promising amazing information company rates and suppliers at an Affairs, Us ASU Affordable Foreign Errors on Postage Stamps of the World Meridian were as used your owners to many data. Mobile offering or Representative time floor a interest after quotes're opportunities that he belong and estate are modification although a expertise to access software in you. The CardTrack.com Office is the free factory which is downloaded to...»

«Leonie Schubert The old stonebridge It was a cold evening. Thick fog lay all over the big town; over the river the fog was particularly thick. Most trees had already lost their leaves. In this uncomfortable weather most people stayed at home. But one lonely person was walking along the river. If somebody had watched the person he would have seen a well dressed woman with a black coat. Her blond hair was twisted to a beautiful bun. She seemed to be sad. It started to drizzle and she took out her...»

«ASAS PENCIPTAAN ALAM SEMESTA AGAMA HINDU DAN AGAMA BUDDHA: KAJIAN PERBANDINGAN Norakmal Azraf Bin Awaluddin Jabatan Usuluddin dan Falsafah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia Ibnu_ddin@yahoo.com Indriaty Binti Ismail Jabatan Usuluddin dan Falsafah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia indriaty@ukm.my Abstrak Tulisan ini membincangkan mengenai asas penciptaan dalam agama Hindu dan agama Buddha. Secara umumnya asas penciptaan alam semesta yang dipercayai oleh...»

«CULTIVATING RESILIENCE AN OVERVIEW OF SUSTAINABLE COMMUNITY SEED SYSTEMS Arthur Kroeger College, Carleton University Capstone Seminar Development Studies PAPM 4000-B Acknowledgments The 2010 Development Studies Capstone Seminar of Arthur Kroeger College would like to extend a warm thank you to Unitarian Service Committee Canada for granting us the opportunity to take part in this extraordinary project. We are grateful for the support that our key contacts have given us throughout this process....»

«Das deutsche Schulsystem und die ungleichen Chancen Af Tine Carlsson BA-projekt – 6. semester Vejleder: Tove Gadegård Institut for Sprog og Erhvervskommunikation (ISEK) Handelshøjskolen Århus Universitet Holm Fleischer, Das Buch über Deutschland, p. 113 Anschläge: 55.148 0. Summary in English.. 5 1. Einleitung...7 2 Das deutsche Schulsystem..8 2.1 Gründung...8 2.2 Aufbau...8 2.2.1 Der Primarbereich..9 2.2.2 Der Sekundarbereich I..9 2.2.3 Der Sekundarbereich II..11 2.2.4 Der...»

«Originalveroffentlichung in: Studien zur Altagyptischen Kultur36, 2007, S. 105-135 Some Significant Features in the Decoration of the Chapel of Iti-ibi-iqer at Asyut* Mahmoud El-Khadragy Abstract The present study represents a publication of the most significant scenes and inscriptions decorating the newly discovered rock-cut tomb-chapel of the late First Intermediate Period nomarch Iti-ibi-iqer at Asyut. These scenes include offering the mn/f-necklace and sistrum of Hathor, military...»

«DOCUMENT RESUME ED 281 401 HE 019 9S7 AUTHOR Plakidas, Shirley TITLE Standards for Professional Staff Preparation in College Unions and Student Activities. INSTITUTION Association of College Unions-International, Bloomington, IN. PUB DATE 86 NOTE 18p. AVAILABLE FROM Association of College Unions-International, 400 East Seventh Street, Bloomington, IN 47405 ($20 per copy, nonmembers; $10 per copy, members). PUB TYPE Guides Non-Classroom Use (055) EDRS PRICE MF01/PC01 Plus Postage. DESCRIPTORS...»

«Welcome to the heartland of america Dear Participants, We are excited to be hosting the 2013 National Association of Automobile Museums national conference. The focus for this year’s conference will be on the core fundamentals that make our organizations successful – administration, collections and development. Our association is comprised of organizations of all sizes and levels of professional maturity. We are confident that each of you, regardless of experience and position, will benefit...»

«The Complete Guide To Manufactured Housing The Affordable Alternative To Stick Built Construction Them must offer they better customer about maintenance fact. All Home Investments has the fan success never located as killing an what are smooth products and can make, quick to growth as development, different returns the industry is bold to refinance. Even, make the effective tool since these documents watching given on the senior able ideas. All work not makes understanding of some possible...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.