WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 12 | 13 || 15 | 16 |   ...   | 82 |

«Budapest, 1985 A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának kiadványa technikai szerkesztő: Beke László, Marosi ...»

-- [ Page 14 ] --

JOHANNES DISCIPULUS kőmüves inas

1569. febr. 2. Ambrosius komies és Mikola István között folyó pörben az egyik tanu „Johannes servitor discipulus magistri Stephani.” (l. az 1975/1. számban).

P22 JOSEFO MURATORE

1584. febr. 27. Kvár. P. Ferrante Capeci kvári rektor levele P. Claudio Aquaviva generalisnak: „Secondo priego V. Paternità, mi mandi a turri modi un mezzo architetto, qual sia ancora un intiero muratore, quale qui è il nostro Josefo.” (Fontei II. 1913. 64-65).

KUTI ANDRÁS

1589. jul. 22. Kvár szkve: „Az kőmieseket Kuti Andrásékat Kalmár András vitte Thordára 3 lovon d. 75.” (IV/X. 71.) KUTHY JÁNOS

1589. die Paschatis. A kvári tanács a kvári kőmivesek es kőfaragók kérésére régi céhleveluket megerősiti, illetve ujra kiadja. Küldöttségük egyik tagja: „Johannes Kuthy magister lapicida” (1. az 1975/1. számban).

1591. nov. 1. Gyfehérvár. Báthory Zsigmond a kvári kőfaragók kérésére megerősiti céhlevelüket. Küldöttségük tagja: „Johannes Kwthy magister lapicida.” (l. az 1975/1. számban).

1592. febr. 19. Kvár szkve: „Szakmári János 4 lovon szekeren viszi az kőmiesekett Kutty Janost negyedmagával Ujvárig. Fizettem fl. 1. den. 50.” (V/XV. 304.).

1592. máj. 20. Kvár szkve: „Dési Zabo András viszen 4 lovon szekeren kőmieseket, Kuthy Janost negyedt magával Tordára fl. 1.” (V/XV. 308.).

1592. Kvár szkve: „A Torda utcai kis ajtónál való kőfalon való épités.” ……… „Kőmiesek: Kuti János 2 inasa 5 nap.” (V/XV. 177.).

KUTI MÁRTON

1589. jun. 24. Kvár szkve: „Az mely kőmieseket urunk parancsolattyából Diószegi Istvánt és Kuti Mártont Varga István két lovon Tordára vitt, attam neki fl.

1. den. 50.” (IV/X. 70.).

1589. jun. 24. Kvár szkve: „Az mely két kőmiest urunk ő nagysága parancsolattyára bocsáttunk alá Diószegi Istvánt és Kuti Mártont, attam kölcségbe nekik den. 50.” (IV/X. 26.).

KŐMÜVES avagy DABÓ LŐRINCZ

1584. A kvári templom (Szent Mihály templom) kiadásai: „A nagy templom ajtaja előtt, az mézes pogácsát holott árulják, a fondamentumot megcsináltattam.

Attam az Kőmies Lőrincznek den. 35.” (III/XV.).

1584. máj. Kvár szkve: „A Torda utcai kis ajtóra tett költségek……………… Kőmies Lőrincz (mielt rajta) 4 nap, 1 nap den. 33. – fl. 1. den. 32.” (III/XVIII.

14.).

1585. aug. 2. Kvár szkve: „Kőmies Lőrincznek a scholaban, hogy a puszta kamarában a gerenda fákat bérakta a falba, a két végét, afelett tul tel, ahol szükség volt, a falat megfoldozta, attunk den. 15.” (III/XIX. 37.).

1587. szept. 19. Kvár szkve: „Kezdettenek az kőmiesek az közép kapu padimentomozatahoz. Öt egész nap dolgoztak rajta. Négy nap öten-öten voltanak. Az ötödik nap ketten voltanak. Fizettem fl. 5. den. 15. Lőrincznek és Bálint mesternek jámbor szolgálattyokért jobbitottam meg den. 40.” (III/XXX. 27.).

1588. okt. 2. Kvár szkve: „Eodem die Komijes Lőrincz Monostor utczai, bontotta meg az feredő háznak való kemenczéjét.” (IV/III. 29.).

1590. aug. 19. Kvár szkve: „Biró uram akarattyából es parancsolattyából vittenek keomiesseket Brassay Ambrust és Keomijes Lőrinczet Tordára 2 lovon.„ (IV/XV.

11.).

1590. aug. 19. Kvár szkve: „Biró uram akarattyából, vittenek 4 kőmiesseket. Brassai Györgyöt, Dabó Lőrinczet, ét 2 szolgát vellek. Adatot őkegyelme én velem kölcségekre den. 50.” (IV/XX. 14.).

1590. aug. 27. Kvár szkve: „Biró uram parancsolattyából 4 mesternek, Komijes Lőrincz …….…fizettem Fejérvárig......” (IV/XX. 15.).

1597. aug. 14-15. Kvár szkve: „Kőmives avagy Dabó Lőrincz mielt 2 napig egyedül a hid kapun. Az emelcső elejit felbontotta, csinálta, 2 nap el sem végezte.

Attam 1 napra neki den. 25. – den. 50.” (VII/XIV. 105.).

1597. aug. 16-án és 18-án Dabó Lőrincz tovább dolgozik ugyanott többedmagával. (VII/XIV. 106, 107.).

1597. okt. 15. és 17. Kvár szkve: „Dabó Lőrincz kőmives” (VII/XII.).

1598. jan. 12. Kvár szkve: „Az uj kamarák épülésére Dabó Lőrincznek és Bányay Andrásnak, ketten 100 szekér kőszegésre, 7 szekerével 1 forinton mostan attam fl.

P23 6. den. 25.” – febr. 5. ismét adnak nekik kőszegésre 6 forintot (VII/XVI.).

–  –  –

1556.Kvár szkve: „Keomyes Máthe adófizető polgár a Farkas utcában – Platea

183.b Luporum. (I/IV. 77, 144). – Feltehetőleg feleségének sirkövéből származik MATHENE feliratu töredék (Farkas utcai templom, Lapidarium).

P24 KEOMIES MÁTÉ

1588. szept. 1. Kvár szkve: „Keomies Máté vakalta meg az püspök házánál való kapu közit, és az önnön házát is. Attam összességgel néki fl. 1. den. 40, az kőmies legényeknek inyok valóra.... den. 6.” (IV/I. 37.).

1593. dec. 2. Kvár szkve: „Die 2 decembrit, Kwmies Máténak fizettem, hogy az Magyar uczai templomnak az ablakait berakta, fl. 1. den. 10” (V/XXI. 66.).

1595. szept. 2. Kvár szkve: a harangok jövedelme: „Komijes Máté gyermeke” (VI/XIII. 23.).

1598. jun. 10. Kvár szkve: „A kis templombeli temető boltra egy követ falaztattunk. Attunk Keőmives Máthénak fl. 4. den. 50.” (VII/XVI. 36.).

95 MESTERJEGYES KŐFARAGÓ. 1560–1570 körül Munkája: házának kapuja a Közép-utcában (34. kép).

Mesterjegye (felső jobb sarka sérült):

81 MESTERJEGYES KŐFARAGÓ 1574-BEN Munkája: ajtó Petrus Minch monogramjával (27. kép).

Mesterjegye:

MESTERJEGYES KŐFARAGÓ 1581-BEN Munkája: párkánytöredék Wolphard-cimerrel (Muzeum).

Mesterjegye:

MESTERI EGYES KŐFARAGÓ 1581-ben Munkája: ablak Wolphard-cimerrel (Pákei-villa).

Mesterjegye:

106 MESTERJEGYES KŐFARAGÓ 1586-BAN Munkája: a Hid utca 22. számu házból (43. kép).

Mesterjegye:

P25 KŐMIVES MIHÁLY – MICHAEL KEOMIWES

1591. nov. 1. Gyfehérvár. Báthory Zsigmond a kvári kőfaragók kérésére megerősiti céhlevelüket. Küldöttségük tagja „Michael Keomiwes magister lapicida.” (l. az 1975/1. számban).

[1593. Kvár szkve: Mihály mesternek malomkő javitásért 55 dénárt fizetnek.

(V/XX. 152. – Goldenberg 1958. 111.). – Kérdés, hogy a malomkövet javitó Mihály mester azonos-e Michael Keomiwes magister lapicida-val.]

1593. aug. 12. Kvár szkve: „Diószegi Istvánnak és Kwmies Mihálynak több társaival egyetemben az kühid (a Békás patak hidja) csinálásától fl. 12.” (V/XXI. 25.).

1595. aug. 31. Kvár szkve: a harangok jövedelme: „Kömives Mihály drabant (darabont) felesége” (VI/XIII. 23.).

1597. aug. 18. Kvár szkve: a Hid kapun dolgozott Kőmiess Mihály Kőmijess Andrással és Dabó Lőrinczzel (VII/XIV. 107.).

1598. Kvár szkve: „A széna utczai kis ajtó előtti hid csinálásáért.... Kwmijes Mihálynak és Kwmijes Péternek attunk először készpénzt fl. 15. – másszor attunk fl. 12. –; harmadszor attunk nekik fl. 12. - Utolszor ismét miért hogy Kwmies Mihály Katonai uramnak mielt, nem érkezett az hid czináláshoz, mert későre halada fejedelem és az ország népe ittléte miatt az ház (!) csinálás, mert biró uram szekeret nem adhatott az kő hordásra, mikoron biró uram szekeret adhatott, akkor Kwmies Mihály itthon nem volt.” (VIII/III. 11.).

MÓNIKA MIHÁLY

1592. Kvár szkve: „A Torda utcai kis ajtónál való kőfalon való épités” – Mónika Mihály két legénye dolgozott itt négy napig. (V/XV. 177.).

1592. jun. 18. Kvár szkve: „18 Junii vitteg az kőmieseket Monijka Mihájt és Zilagij Jánost urunk parancsolattyáből Huztra mivelni. Adatott biró uram velem kölcségekre nekiek fl. 4.” (V/XV. 238.).

1592. szept. 8. Kvár szkve: „Monika Mihályt több kőmiesekkel hatodmagával Kovachi János viszi urunk számára 4 lovon Tordáig. fl. 1.” (V/XV. 90.).

1592. nov. 16. Kvár szkve: „Eodem die az Monostor utczai kapunál a feljáró garádicsnak vöttem 4 lépésnek való követ a fenesi banyából den. 48. Hozta haza Chiazkaj Gál den. 45. A csinálástól fizettem Monika Mihálynak fl. 2. den. 25.” (V/XV. 162.).

1594. jun. 1. Kvár szkve: „Monika Mihályt negyedmagával vitte Thoth Gáspár 3 lovon Tordára. Attam den. 75.”

MURATORE ARCHITETTO

1584. febr. 27. P. Ferrante Capeci kvári rektor levele P. Claudio Aquaviva jezsuita generalishoz: „Secondo priego V. Paternità, mi mandi a turri modi un mezzo architetto, qual sia ancora un intiero mutatore, quale qui è il nostro Josefo. Tale mi parve un mastro Gioan Pietro che fabbricava al collegio, non domando già quello, se è caro al collegio; ma esprimo il nostro bisogno e vorrei se non quello, uno simile.

Qui havemo mille scudi l’anno da fabbricare e per non haver uno fedele, se ne va gran parte in niente....... Padre mio, di nuovo replico, ho chiesto due: un Rettorico et un muratore architetto, et ho detto si poco per non noiar la provintia, ma se ne mandasse più de maestri, sarebbe meglio, perche quei che qui sono, s’occuparebbono utilmente con i prossimi.” (Fontes II. 1913. 64-65.).

KÜMIES NÉMET BÁLINT

1593. Kvár szkve: „Az Óvárban való folyamra való kölcség, mely a földalatt a scholan által megyen ………….. 2 decembris alkuttam mingyárást meg az kümies német Bálinttal az folyamnak teljességében végbeviteleig minden napra den. 25.” Dec. 2-15-ig mindennap dolgozott. (V/XV.).

NYIRŐ DÁNIEL

1594. márc. 7. Kvár tjkve: a tanácsülésben a biró előterjesztésére elhatározták a Középkapu tornyának a megépitését. Az épitkezéssel Ispoli mestert és Nyirő Dánielt bizták meg. Először meszet kellett égettetniök – tartalékra, eladásra is. Az idő felmelegedésekor pedig meg kellett kezdeniök az épitést (Jakab II. 1888. 288).

– Jakab az épitkezéssel megbizott két személyt kőmüves-mestereknek tekinti, Ispoli mestert pedig olasz származásunak. Feltevéseinek helyessége csak az eredeti szöveg alapján lenne eldönthető, ezt azonban Jakab sajnos nem közli.

–  –  –

1574. jul. 7. Kvár szkve: a monostori őriző ház kiadásai, a tételekben szerepel „Nyrő Ambrus” és „Nyrő Jakab, a rakó.” Az utóbbi kétségtelenül murarius volt, feltehetőleg az előbbi is (II/VII. 56).

–  –  –

1525. dec. 20. A kvári tanács által megerősitett céhlevélben mint a „confraterP26 nitas lapicidarum” egyik céhmestere szerepel „Jacobus Olaz”. (l. az 1975/1. számban).

KOMIES (KEOMIES) PÉTER – PETRUS KEOMIWES

1584. máj. Kvár szkve: „A Torda-utcai kis ajtóra tett költségek” – „Kőmies Péter négy nap (dolgozott), 1 nap den. 33. – fl. 1. den. 32.” (III/XVIII. 14.).

1586. dec. 11. Kvár szkve: „Az elmult nyárba az perengérnél való kőköblöt ujiták meg az vásárbirák. Kőmies Péternek attam tőlle den. 35. Négy torockai vasat vöttek bozzá Feier Tamástól. Fizettem den. 90.” (III/XVII. 15b.).

1588. márc. 16. Kvár szkve: „Az sacrestia megcsinálásától a ttunk Keomiwes Péternek fl. 3. den. 75.” (IV/IX. 13.).

1588-okt. Kvár szkve: a feredő háznak küszöböt faragtatnak, a Hid-utcai kapuhoz tengely-követ stb. – „Attam Keomijes Peternek az három kövek faragásától, berakásától fl. 1. den. 60.” (IV/III. 29, 38.).

1588. okt. 15. Kvár szkve: „Az feredőházhoz faragott Komijet Péter küszebnek, szekeresnek attam den. 3.” (IV/III. 59.).

1589. die Paschatis. A kvári tanács a kvári kőmüvesek és kőfaragók kérésére régi céhlevelüket megerősiti, illetve ujra kiadja. Küldöttségük egyik tagja: „Petrus Keomiwes magister lapicida.” (l. az 1975/1. számban).

1590. febr. 21. Kvár szkve: „Biró uram akarattyáből vitte Nagy Ferenc urunk kőmiesset, Kőmijes Pétert, urunk levele volt [nála]. Fizettem 2 lóra Désre fl. 1.” (IV/XXI. 76.).

1590. márc. 12. Kvár szkve: „Biró uram hagyásából vine Bothos Marton Tordára urunk kőmiessét, feleségével, marhájával egyetemben. A 4 lóért fizettem fl. 1.” (IV/XXI. 76.).

Megjegyzendő, hogy az utóbbi két tételt (1590. febr. 21. és márc. 12.) csak feltételesen soroztuk Keomies Péter kolozsvári mester adatai közé, mivel a sáfár ezekben a tételekben a fejedelem kőmüveséről ir. Viszont kétségtelen, hogy a kolozsvári Keomies Péter dolgozott a fejedelemnek.

1590. máj. Kvár szkve: „Ajtó meljéket vagy kőajtót az fokházhoz vettünk Keomiet Pétertől fl. 5.” (IV/XIV. 15.).

1590. jul. 5. Kvár szkve: „Biró uram akarattyából vitték az kőmyesseket Wy várra Keomyes Pétert szolgástól és Keomyes Jánost szolgástól, 3 lóval. Varga Istvánnak fizettem fl. 1. den. 50.” (IV/XV. 9.).

1590. szept. 17. Kvár szkve: „Esmeg ugyanazon napon vinék el az Keomyes Pétert, hatod magával, Wy Várra, 4 lóra Rab Jacabnak fizettem fl. 1. den. 30.” (IV/XV. 11.).

1593. szept. 16. Kvár szkve: „Eodem die Kwmjes Péter foldozon az Kaiantó patakon való kw hidon másodmagával egy nap. Fizettem den. 40.” (V/XXI. 28.).

1593. Kvár szkve: Keomies Péternek fizetnek 18 dénárt, mert a megrepedt malomkőben lyukakat furt a kapcsoknak (V/XX. 152. - Goldenberg 1958. 111.).

1593. nov. 22. Kvár szkve: „Kwmies Péternek fizettem, hogy az alsó tanácsháznak a kemencéje eltörött vala, uj melyéket csinált, feltörte, és az kemencze lábait megfódozta den. 32.” (V/XXI. 65.).

1596. ápr. 20. Kvár szkve: „Diószegi Istvánt és Kőmies Pétert Gyaluban asszonyunk őfelsége (Mária Krisztiema) hivatalara mivelni, vine 2 lóval Hoec Mátyás den. 25.” (VI1/XXI. 8.).Pages:     | 1 |   ...   | 12 | 13 || 15 | 16 |   ...   | 82 |


Similar works:

«Analysis of the Surface Layer and the Entrainment Zone of a Convective Boundary Layer using Direct Numerical Simulation Jade Rachele S. Garcia Hamburg 2014 Berichte zur Erdsystemforschung Reports on Earth System Science Hinweis Notice The Reports on Earth System Science are Die Berichte zur Erdsystemforschung werden published by the Max Planck Institute for vom Max-Planck-Institut für Meteorologie in Meteorology in Hamburg. They appear in Hamburg in unregelmäßiger Abfolge herausirregular...»

«A VESZPRÉMI PUTEUS LEPROSORUM írta: P A L L A ÁKOS (Budapest) m a g y a r egészségügy az első évezred küszöbén — h a ­ A sonlóan más európai nemzethez, m e l y e k sorában talán csak a német, francia és spanyol területek gyógyítói ellátása képez kivételt — a l i g számba vehető. E ténykedés az állam­ alapítás korában, h a szerepet játszik, alárendelt és karitatív jellegű, s m i n t i l y e n, maradandó n y o m o t i g e n keveset h a g y o t t a...»

«TheronSight 02/2011 Quo Vadis, Sales? TheronSight 02/2011 Quo Vadis, Sales? Systematic mismanagement of the value chain of integrated electricity suppliers Page 13 Quo Vadis, Sales? Systematische Fehlsteuerung der Wertschöpfungskette bei integrierten Stromversorgern Seit einiger Zeit streitet die Energiewirtschaft, ob die Erzeugung oder der Vertrieb den größeren Teil der Wertschöpfung für ein Energieversorgungsunternehmen schaffen – ähnlich wie in der Bankenwelt vor zwei Jahrzehnten der...»

«Master List of Theses from 1969 in Alphabetical Order (revised 5/23/2013) Adams, Marie Goff Fielding's Women Thesis | 1969 Major Professor: Dr. Edwin Howard Akers, Shelley Culture, Self, and Fragmentation: Three Critical Approaches to Tennessee Williams’s Moise and the World of Reason Thesis l 2010 Major Professor: Dr. Robert Bray Alame, Robin Ridley Anais Nin: The Theory and Practice of Self-Creation Thesis | 1989 Major Professor: Dr. Angela Hague Allen, Christopher D Henry James's Typology...»

«1 Disguise and change of clothes in Aristophanic comedy The object of this paper is to draw attention to a little-noticed phenomenon1 which is so ubiquitous in Aristophanic comedy that it arguably deserves to be considered one of the constitutive elements of the genre. I must first define the phenomenon in question, which I will designate by the generic term reclothing. This I will take to mean the attiring of a character, or of the chorus, in body clothing different from, or additional to,...»

«Long time, but there aint not time like the right time, right? No time like the present. Yeah, it's been quite some time since the last issue, much longer than I wanted it to be, but sometimes life can throw a few curve balls at you that you don't expect. Thanks for sticking around, I think that the content of this issue will make up for the delays. In the insanity that is the world that we inhabit, music once again is my outlet. Music is the thing that can take you to that beyond place. I've...»

«Syrien Zum Verständnis der revolutionären Dynamik des Volksaufstands JOSEF DAHER eit über zwei Jahren analysiert die Mehrheit der Beobachter den revolutionären ProS zess in Syrien «von oben», in geopolitischen Begriffen, und ignoriert die politische und sozioökonomische Dynamik des Volksaufstands von unten. Die (bislang verbale) Drohung mit einer westlichen Intervention hat die Sichtweise, es handele sich hier um einen Konflikt «zwischen zwei Lagern», verstärkt: mit den westlichen...»

«The New Yor Cit e w rk ty Elect Ve tric ehicle Rea ess Pl e adine lan: Unlock king Urban Dem Un mand           O T    w e l k n   r p o er 6  t d n g    e t c r   s a e o y s   m t e t  h e y m t     u w m e   y t m e u   y e s                 Academic Citation: The New York City Electric Vehicle Readiness Pla n: Unlocking Urban Demand, December 2012  e a d 0 by Ari Kahn and Ch–  –  –  ...»

«Auswirkungen des internationalen Patentregimes auf die Medikamentenproduktion und den Zugang zu Medikamenten in LDCs Klaus Liebig Auswirkungen des internationalen Patentregimes auf die Medikamentenproduktion und den Zugang zu Medikamenten in LDCs Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE) Das DIE ist ein multidisziplinäres Forschungs-, Beratungsund Ausbildungsinstitut für die deutsche und die multilaterale Entwicklungspolitik. Es berät auf der Grundlage unabhängiger Forschung...»

«Playing the Role Daddy's Girl in a Blond Wig #1 by Belle Hart Smashwords Edition Smashwords Edition, License Notes This ebook is licensed for your personal enjoyment only. This ebook may not be re-sold or given away to other people. If you would like to share this book with another person, please purchase an additional copy for each reader. If you’re reading this book and did not purchase it, or it was not purchased for your use only, then please return to your favorite retailer and purchase...»

«Photographs from the Brooklyn Daily Eagle Morgue Brooklyn Public Library Grand Army Plaza Brooklyn, NY 11238 Contact: Brooklyn Collection Phone: 718.230.2762 Fax: 718.857.2245 Email: bcref@brooklynpubliclibrary.org www.brooklynpubliclibrary.org Copyright © 2012 Brooklyn Public Library. All rights reserved. Descriptive Summary Creator: Brooklyn Daily Eagle newspaper staff Title: Photographs from the Brooklyn Daily Eagle Morgue Date Span: c. 1900 1955, bulk dates c. 1920 1955 Abstract: This...»

«Aussenpolitischer Bericht 2015 vom 13. Januar 2016 Sehr geehrte Frau Nationalratspräsidentin Sehr geehrter Herr Ständeratspräsident Sehr geehrte Damen und Herren Wir unterbreiten Ihnen den Aussenpolitischen Bericht 2015 und ersuchen Sie, davon Kenntnis zu nehmen. Wir versichern Sie, sehr geehrte Frau Nationalratspräsidentin, sehr geehrter Herr Ständeratspräsident, sehr geehrte Damen und Herren, unserer vorzüglichen Hochachtung.13. Januar 2016 Im Namen des Schweizerischen Bundesrates Der...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.