WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |   ...   | 82 |

«Budapest, 1985 A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának kiadványa technikai szerkesztő: Beke László, Marosi ...»

-- [ Page 13 ] --

1530. nov. 6. Szegedi Borbély János vallomásában mint az egyik megbizottja szerepel Benedictus Walazwthy, éspedig együtt Georgius Kewmijes-sel ét az utóbbi féleségével, Magdolna asszonnyal (O. L. D1. 36404. 11. b. – 12. b. – Entz 1957.

256.)

1531. dec. 19. Kvár. Georgius lapicida özvegye, Magdolna asszony hagyakozása szerint végrendeletének egyik végrehajtója: „Benedictus lapicida” (Jakab Okl. I.

1870. 375.).

1555. Kvár szkve: adófizető polgár Keomyes Benedek a Farkas utcába – Platea Luporum (I/IV. 81, 157.).

1556. Kvár szkve: „Soluti Benedicto Kemiwes pro labore in destructione altarium claustrorum fl. 1. den. 84.” – Ujabb kifizetések ugyanilyen munkáért: fl. 1. den.

85, fl. 2. den. 50 (I/IV. 204.).

Irodalom: BALOGH 1943. 111. lap, 68. jegyzet. ENTZ 1957. 256. (Válaszuti Benedeket azonositja Magdolna asszony végrendeleti végrehajtójával), GOLDENBERG 1958. 111.

P18 MICHAEL BERECK kőfaragó céhmester

1589. die Paschatis. A kvári tanács a kvári kőmüvesek és kőfaragók kérésére céhlevelüket megerősiti, illetve ujra kiadja. Küldöttségük egyik tagja: „circumspectus Michael Bereck rector cehe” (l. az 1975/1. számban).

MATTHEUS BERKENIJESIJ kőfaragó céhmester

1589. die Paschatis. A kvári tanács a kvári kőfaragók és kőmüvesek kérésére régi céhlevelüket megerősiti, illetőleg kiadja. Küldöttségük egyik tagja: „Mattheus Berkenijesij rector cehe” (l. az 1975/1. számban).

186-187 1595-ben készült müve: kisfiának Istvánnak sirköve (egykor a Faritas utcai templomban, most a Muzeumban), melyen mesterjegye látható:

E sirkőhöz – motivumok és stilus tekintetében – közelálló müvek: az 1582-ből való kandalló (Balogh 1935. 49. kép) és Patócsy Zsófia siremléke 1583-ból. Az összefüggések alapján feltételezhető, hogy ezek a faragványok is – különösen a Patócsy-tumba-Berkenyety vésője alól kerültek ki.

BRASSAY AMBRUS (Brassay György?)

1590. aug. 19. Kvár szkve: „Biró uram akarattyából és urunk parancsolattyából vittenek kőmiesseket, Brassay Ambrust és Keomijes Lőrinczet Tordára 2 lovon. Fizettem az Mészáros Menyhártnak fl. – den. 50.” (IV/XV. 11.).

1590. aug. 19. Kvár szkve: „Biró uram akatattyából és urunk parancsolattyából vittenek 4 kőmiesseket Tordára. Brassay Györgyöt (!), Dabó Lőrinczet és 2 szolgát vellek. Adatot őkegyelme velem kölcségekre den. 50”. (IV/XX. 14.).

–  –  –

P19 DIÓSZEGI ISTVÁN

1588. márc. 11. Kvár szkve: „Hivatta Urunk ő nagysága Feyervarra Diozegy Istvánt és Zilagy Jánost Fejervarra. Biró uram parancsára attam nekiek lovakkal egyetembe fl. 1. den. 4. kölcségekre.” (IV/VI. 20.).

1589. die Paschatis. A kvári tanács a kvári kőmüvesek és kőfaragók kérésére régi céhlevelüket megerősiti, illetve ujra kiadja. Küldöttségük egyik tagja: „Stephanus Dijozegij magistei lapicida.” (l. az 1975/1. számban).

1589. jun. 24. Kvár szkve: „Az mely két kőmijes urunk ő nagysága parancsolattyára bocsáttunk alá. Diószegi Istvánt és Kuti Mártont, attam kölcségbe nekik den. 50.” (IV/X. 26.).

1589. jun. 24. Kvár szkve: „Az mely kőmijeseket urunk parancsolattyából Diószegi Istvánt és Kuti Márton Vatga István két lovon Tordára vitt, attam neki fl. 1.

den. 50.” (IV/X. 70.).

1589. aug. 7. Kvár szkve: „Az fejedelemnek faragott követ vittek ….. Diószegi Istvánt, hogy biró uram alá kütte a kövekkel Fejérvárra, attam den. 50.” (IV/X. 72.).

1590. Kvár szkve: „Miklós deák és Diózeghy István az fokház épiletiről számadások” (az óvári fogház épitése) (IV/XIV. 1–16.).

1591. nov. 1. Gyfehérvár. Báthory Zsigmond a kvári kőfaragók kérésére megerősiti céhlevelüket. Küldöttségük vezetője „Stephanus Dyozegij magister cehe.” (l. az 1975/1. számban).

1593. jul. 29–31. aug. 7. Kvár szkve: a Békás patakon kőhidat csinálnak. (V/XXI.

24.).

1593. aug. 13. Kvár szkve: „Diószegi Istvánnak és Kwmies Mihálynak több társaival egyetemben attam az kühid csinálásától fl. 12.” (V/XXI. 24, 25.).

1595. nov. 20. Kvár szkve: „Egy Rumen nevü olaszt Diószegi Istvántól vitt szekerén portékástól 3 lóval Thordaig Zaz János den. 75.” (VI/XVII-a. 110.).

1596. ápr. 20. Kvár szkve: „Diószegi Istvánt és Kőmijes Pétert Gyaluban asszonyunk őfelsége hivatalára mivelni, vitte 2 lóval Hoec Mátyás den. 25.” (VII/XXI. -a. 8.).

1598. aug. 20. Kvár szkve: „Ugyan akkor attam Biró uram hagyásából Diószegi Istvánnak és Keomies Péternek, hogy egy ajtónak való helt vágnanak ki az Kádár András uram hazából az Wiczey Máthé házára egy ajtóhoz való faragott keuekkel együtt fl. 6.” (VIII/III. 59.)

1598. nov. 26. Kvár szkve: „Az két kőmiesnek Diózeghy Istvannak és Igiartó Györgynek fizetéseket megjobbitván, deputáltak ő kegyelmek tanacsul fl. 12.” (VII/XVI. 50.).

XVII. századi munkásságára nézve l. a következő közleményt.

Irodalom (csak a XVI. századi munkásságára vonatkozó): BALOGH 1934. 148.

BALOGH 1935. 25 (része lehetett a Kakas-ház faragványaiban). BALOGH 1940. 546.

GEREVICH 1940. 161. BIRÓ 1941. 83. BALOGH 1953, 49. 1961. 343. 1964. 343.

MURADIN 1965. 1441. BALOGH 1966. 670. 1970. 239. 1973. 241, 242.

KŐMIVES FERENC

1564. febr. 10. Kvár szkve: „Plebanus ur az egész tanács akaratából az nagy templom falából (akaratom ellenére – jegyzi meg a sáfár) a keresztelési kőmedencét Kőmives Ferenccel és négy segéddel kivétette.” (Jakab II. 1888. 185.).

Megjegyzendő, hogy ugyanez idő tájt (1579-1591) Keomijes Ferenc nevü ötvös is müködött Kolozsvárt (Jakab II. 262; Kvár szkve III/XVIII. 124-a., III/XXIV. 32, IV/I. 46.; Jakab Okl. II. 1888. 162.).

FRANCISCUS SCULPTOR

1525. febr. 14. A kvári tanácstól kibocsátott oklevélben szerepel Franciscus sculptor kvári polgár, akit Was Tamás, szentegyedi birtokos megkért egyik oklevele elolvasására (Kvár. RNK. Akadémiája Kvári Tört. Ltára. Wass Itár. – Entz 1957.

256.).

KEOMIWES GÁSPÁR

1592. nov. 17. Kvár szkve: „Eodem die Kasa [Kasza] Márton vitte az Zaz Jánosné fiát Keomiwes Gáspárt 4 lovon Uijvárban mivelni fl. 1. den. 50.” (V/XV. 99.).

GEORGIUS WYWARY – GEORGIUS KEWMUES – GEORGIUS LAPICIDA

(+ 1530.nov. 6. és 1531 dec. 19 között)

1525. dec. 20. A kvári tanács által megerősitett céhlevélben mint a „confraternitas lapicidarum” egyik céhmestere szerepel „Georgius Wywary.” (l. az 1971/1. számban).

1530. jul. 20. (sic!!), illetve 1531 dec. 19. Kvár, „Datum in edibus meis propriis.” – „Magdalena Vxor circumspecti condam Georgij lapicide de Kolosvar, confratrissa fratrum Minorum Claustri Beatissime virginis Marie in eadem Coloswar fundati” végrendelete (Jakab Okl. I. 1870. 372-375). A végrendeletből kitünik, hogy Georgius lapicidát a Farkas utcai templomban temették el, felesége ugyanitt a harmadrendü nővéreknek kápolnát épittetett és mind ennek a templomnak, mind más, főként kolozsvári templomoknak, valamint számos minorita kolostornak bőséges adományokat hagyott.

Irodalom: BALOGH 1935. 14 (része volt a Farkas utcai templom munkálataiban, a nyugati kapu talán az ő müve). BALOGH 1943. 108. NAGY Z.: János barát és Kőfaragó György. Szépmüvészet. 1944. 179-191 (Georgius tevékenységének téves és alaptalan kiterjesztése). ENTZ G.: A Farkas utcai templom. Kolozsvár, 1948.

55 (a nyug. kapu Georgius müve). PASCU 1954. 199. ENTZ 1957. 256 (a Georgius nevet viselő sirkő valószinüleg György mesteré).

GEORGIUS KOMIES – KŐMIJES GYÖRGY

1569. febr. 2. Ambrosius komies és Mikola István között folyó perben az egyik tanu (l. az 1975/1. számban).

(1574.) jun. 16. Kvár szkve: „Fizettem Komijes Györgynek, hogy az büdüs toronba az küzöp (küszöb) aljat megrakta den. 20.” (dátumtalan számadások. VII. 20.)

1574. jun. 23. Kvár szkve, elszámolások a monostori hid költségeiről: „Faragott az iffyw György mester az hidhoz való könyöklőn és ülésre 9 nap, fizettem fl. 3.” (II/VII. 53.). Ifju György mester valószinüleg nem azonos Georgius Komies-sel.

1574. jul. 7. Ugyanott: „Kezdték az hidnak csinálását az kőmüvesek”, közöttük György mester és két szolgája. Kifizetés: „az Szakallos György mesternek 1 nap den. 25.” (II/VII 56.).

1574. jul. 11. Ugyanott: Kőmijes Györgyöt Vistába küldik, hogy ütköző követ keressen (II/VII. 58.).

1574. julius 24-ig dolgoztak itt a kőmüvesek (II/VII. 61.).

MASTRO GIOVAN PIETRO

1584. febr. 27. Kvár. P. Ferrante Capeci jezsuita levele P. Aquaviva jezsuita generalisnak, melyben épitészt illetve kőmüvest kér „tale parve un mastro Giovan Pietro che fabbricava al collegio, non domando già quello, se è caro al collegio.” (Fontes II: 1913. 64).

IFFYW GYÖRGY MESTER

1574. jun. 23. Kvár szkve: „Faragott az iffyw György mester az hidhoz (a monostori hidhoz) való könyöklőn és ülésre 9 nap; fizettem fl. 3.” (II/VII 53.).

GREGORIUS KÖMYES – KEOMYES GERGEL

1554.Kvár szkve: „Item soluti Gregorio Kőmyes pro piscibus similiter eo tempore dat. fl. 1.” (I/IV. 69.).

1555.Kvár szkve: Keomyes Gergel adófizető polgár a Farkas utcában – Platea Luporum (I/IV. 78, 145.).

1570. Kvár szkve: emlitve „Keomijes Gergel.” (II/II. 7.).

1588. aug. 17-én Czegében kell szerződés szerint Keomijes Gergel kőfaragó munkát vállalt Wass György részére (L az 1975/1. számban).

1594. Kvár szkve: „Az fal csinálására való kölltség az Tymár Bálint haza felett”.

– 1594. okt. 30. „Vettem Keomiess Gergelytől 2 szekér követ. den. 90.” (VI/VIII.

127.).

Irodalom: BALOGH 1935. 25. GEREVICH 1940. 161.

P20 GYUJTÓ MÁRTON

1589. die Paschatis. A kvári tanács a kvári kőmivesek és kőfaragók kérésére régi céhlevelüket megerősiti, illetve ujra kiadja. Küldöttségük egyik tagja: „Martinus Gijwtho magister lapicida.” (l. az 1975/1. számban).

1592. Kvár szkve: „A Torda utcai kis ajtónál való kőfalon való épités”. Kőmiesek: „….. Guito Márton 2 inasa 4 nap.” (V/XV. 177.).

1592. máj. 26. Kvár szkve: „Eodem külte biró uram egész tanács együtt Gyutto Martont, Igyarto Janost az vistai kőbányába. Viszi Zabo István 2 lovon szekeren den. 25.” (V/XV. 309.).

1593. nov. 9. Kvár szkve: „Gjwto Martonnak fizettem, hogy az város istállója kapuja kövét felcsinálta fl. 1.” (V/XXI. 64.).

1593. dec. 2. Kvár szkve: „Eodem die Gwto Martonnak fizettem, hogy az urunk szállásán egy szobát padimentomozta den. 25.” (V/XXI. 66.).

–  –  –

1598.nov. 26. Kvár szkve: „Az két kőmijesnek Diózegi Istvánnak és Igiarto Györgynek fizetéseket megjobbitván, deputaltak őkegyelmek tanácsul fl. 12.” (VII/XVI. 50.).

–  –  –

1592. máj. 26. Kvár szkve: „Eodem külte biró uram egész tanács együtt Gyutto Martont, Igyartto Janost az vistai kőbányába.” (V/XV. 309.).

–  –  –

1574. jul. 14-24. Kvár szkve: Keomijes Imreh a monostori hidon dolgozik. (II/VII.

61.).

1577. jun. 7. Kvár szkve: „Eodem die Vaday Mihal vivé Keomijes Imrehet Désig 8-ad magával, hogy Husztban menének vala fejedelem myvére”. Hat lovon vitte, kifizettek érte fl. 3. (II/X. 66.).

1579. jun. 14. Kvár szkve: „Azon napon az fejedelem parancsolattyára kilte biró uram Keomijes Imreht Huszt várába hatod magával, attam nekik az uraim akarattyából kölcségekre fl. 6.” (II/XVI. 19.).

1595. szept. 11. Kvát szkve: a harangok jövedelme: „Kőmies Imréné”. (VI/XIII.

23.).

–  –  –

1594. márc. 7. Kvár tjkve: a tanácsülésben a biró előterjesztésére elhatározták a Középkapuk tornyának a megépitését. Az épitkezéssel Ispoli mestert ét Nyirő Dánielt bizták meg (Jakab II. 1888. 288.) KŐMIJES ISTVÁN – STEPHANUS MAGISTER (+ 1571 előtt)

1569. febr. 2. Ambrosius komijes ét Mikola István között folyó perben az egyik tanu: „magister Stephanus”; Inasa „Johannes discipulus.” (1. az 1975/1. számban).

1571. Kvár szkve: „Kőmijes István özvegyének fizetnek a vajda konyhájára adott holmikért den. 45”. (II/II. 194.).

KEOMIES ISTVÁN – KOMIJES ISTVÁN

1588. jan. 26. Kvár szkve: „Mondta Jakab vitte két lovon Keomies litvánt Zopo/r/ra Kendi Sándor uram jószágába. Attam neki 3 mély földre fl. 1. den. XIII” (IV/I. 4.).

1590. aug. 27. Kvár szkve: „Biró uramnak parancsolattyából 4 mesternek, Komijes Lőrinc, Komijes András és Komijes István, attam Fejérvárig fl. -”. (kitöltetlen) (IV/XX. 15.).

P21 KŐMIVES JÁNOS – KEOMJES JÁNOS

1565. márc. 26. Kvár tjkve: plebanos ur kérte a birót és tanácsot, hogy a nagy templomból a kit orgonát vétesse ki, Kőmives Jánosnak a kivételt meghagyták.

(Jakab II. 1888. 185.).

1570. Kvár szkve: emlitve Keomjes János és Keomjes Jánosné. (II/II. 7.).

1579. Kvár szkve: „Hogy az Thoronban megbontották az ablakot és rakták, attam az kőmijes Janosnak fl. 1.” – Akkor engedték le a régi harangot ujra öntéshez. (II/XIX. 11.).

1590. jul. 5. Kvár szkve: „Biró uram akarattyáből vitték az kőmyesseket Wy várra Keomyes Pétert szolgástól, és Keomyes Janost szolgástól, 3 lóval. Varga Istvánnak fizettem fl. 1. den. 50.” (IV/XV. 9.).

1590. jul. 24. Kvár szkve: „vittenek követ Vy várra... Kőmyes János vitte 12 ökrével, attam fl. 3.” (IV/XV. 10.).Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |   ...   | 82 |


Similar works:

«UKI CRS SymposiumAston University 2012 WELCOME PROF Perrie to Write Preface UKI CRS SymposiumAston University 2012 Workshop 1st May 2012 1pm-6pm The UKICRS is hosting a free workshop for all attendees at this year's symposium in Aston University. The workshop will comprise of short presentations and hands-on demonstrations of equipment and technology companies. The UKICRS committee is grateful to the sponsors of the workshop day. Agilent Technologies Biolin Scientific Capsugel Ceram Mettler...»

«SA GERMAN ASSOCIATION Inc. NEWSLETTER Das Band SÜD-AUSTRALISCHER ALLGEMEINER DEUTSCHER VEREIN INC. AprilMai 2013 Happy Easter to all our Easter Happy Members to all our Members SAADV (SA German Association Inc.) 223, Flinders Street, Adelaide, SA 5000, Australia Tel.: (08) 8223 2539 Email: office@thegermanclub.com.au Fax: (08) 8232 2082 Web: www.thegermanclub.com.au www.thegermanclub.com.au/about-us/special-interest-groups.php SAADV Das Band Imprint SAADV NEWSLETTER Das Band 2012 Bi-Monthly...»

«Date Submitted : 20/05/2009 Interactive Open Access Publishing and Public Peer Review: The Effectiveness of Transparency and SelfRegulation in Scientific Quality Assurance Ulrich Pöschl Max Planck Institute for Chemistry Mainz, Germany Meeting: 142. Science and Technology Libraries WORLD LIBRARY AND INFORMATION CONGRESS: 75TH IFLA GENERAL CONFERENCE AND COUNCIL 23-27 August 2009, Milan, Italy http://www.ifla.org/annual-conference/ifla75/index.htm Abstract The traditional forms of scientific...»

«Die Fusion UBS-SBV aus der Sicht der Wettbewerbspolitik* Thomas von Ungern-Sternberg und Damien Neven Universität Lausanne *Diese Arbeit ist das Ergebnis eines intensiven Gedankenaustausches zwischen den beiden Autoren. Für die vorliegende Deutsche Fassung der Arbeit übernimmt der erste Autor die Verantwortung für die Formulierung und Gewichtung der Argumente. In Kürze wird eine französische Fassung erscheinen, in welcher der zweite Autor das letzte Wort hat. Zusammenfassung...»

«G C(Extr.)/26/2 ORIGINAL: englisch DATUM: 17. März 2009 INTERNATIONALER VERBAND ZUM SCHUTZ VON PFLANZENZÜCHTUNGEN GENF DER RAT Sechsundzwanzigste außerordentliche Tagung Genf, 3. April 2009 PRÜFUNG DER VEREINBARKEIT DER RECHTSVORSCHRIFTEN PERUS MIT DER AKTE VON 1991 DES UPOV-ÜBEREINKOMMENS Vom Verbandsbüro erstelltes Dokument Einführung 1. Mit Schreiben vom 9. März 2009 an den Generalsekretär der UPOV ersuchte Herr J. Eduardo Ponce Vivanco, Botschafter, Ständiger Vertreter, Ständige...»

«See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/228499307 All Nitrogen or High Nitrogen Compounds as High Energy Density Materials Article · October 2004 READS 7 authors, including: Karl O Christe Ralf Haiges University of Southern California University of Southern California 558 PUBLICATIONS 7,475 CITATIONS 144 PUBLICATIONS 1,202 CITATIONS SEE PROFILE SEE PROFILE...»

«222 North Main Street, Greensburg, PA. 15601 MARHESHVAN KISLEV 5772 NOVEMBER 2011 724-834-0560 CEIMAIN50@aol.com www.congregationemanuelisrael.org THANK October was an AMAZING month!!!! On a personal note, I must give a HUGE YOU/TODAH RABBAH to all who helped make my Big Bash such a wonderful event. Thank you first of all to the committee: Marilyn Davis, Esther Glasser, Carol Ratner, Phylis Caplan, Lois Browdie, Andee Millstein, and Irene Rothschild for a fantastic evening. I cannot find enough...»

«Der Senat 26.11.2009 Stellungnahme zum Mathematischen Forschungsinstitut Oberwolfach (MFO) Oberwolfach Inhaltsverzeichnis Vorbemerkung 1. Beurteilung und Empfehlungen 2. Zur Stellungnahme des MFO 3. Förderempfehlung Anlage A: Darstellung Anlage B: Bewertungsbericht Anlage C: Stellungnahme der Einrichtung zum Bewertungsbericht Stellungnahme zum MFO Vorbemerkung Die Einrichtungen der Forschung und der wissenschaftlichen Infrastruktur, die sich in der Leibniz-Gemeinschaft zusammengeschlossen...»

«Nasihatnameler, İcmal Defterleri, and the Timar-Holding Ottoman Elite in the Late Sixteenth Century Linda T. Darling* XVI. Yüzyılın Sonunda İcmal Defterleri, Nasihatnameler ve Timar Sahibi Osmanlı Eliti Öz Bu makale, icmal defterlerine göre Osmanlı elitinin bir bölümünün değişen kimliklerini incelemektedir. Çalışmada, XVI. yüzyılın sonlarında siyasetname yazarlarının tımar sisteminin çöküşü ve Osmanlı elitinin kompozisyonundaki değişim hakkında yazdıklarına...»

«Tranent Parish Church Photo: Laurie Brett Winter 2013 www.tranentparishchurch.co.uk Church Services In Tranent Parish Church Sunday Morning Service in the Church at 11 am. Holy Communion is celebrated on Easter Day and on the first Sunday in February, September and November and the second Sunday in May. There is an evening service on the second Sunday of the month (except January, July and August) held in the upper room of the Church at 6:30 pm and there is an informal celebration of communion...»

«IMST – Innovationen machen Schulen Top Themenprogramm: Kompetenzen im mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht BAUSTEINE DES LEBENS ID 0901 VDir.Dipl.Päd Melitta Streitmaier Sabrina Glettler BEd VS Leoben Göß VS Ferlach HTL Ferlach BiHS Leoben HTL Leoben Montanuniversität Leoben TGM Wien Netzwerk STMK Betreuung: Dipl. Päd. Hans Eck Leoben, Mai, 2013 INHALTSVERZEICHNIS Abstract 1 EINLEITUNG 1.1 Ausgangssituation 1.2 Ziele 2 PROJEKTPLANUNG 2.1 Durchführung 2.2 Gender-Fragen 3...»

«HONFOGLALÁSUNK ÉS ELŐZMÉNYEI KERESZTÉNY EGYHÁZAK ÉS TÖRTÉNELMI SZEREPÜK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN A TIZENEGYEDIK MAGYAR ŐSTÖRTÉNETI TALÁLKOZÓ ÉS ÖTÖDIK MAGYAR TÖRTÉNELMI ISKOLA ELŐADÁSAI ÉS IRATAI TAPOLCA, 1996 A ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET KIADVÁNYA BUDAPEST-ZÜRICH 1997 HONFOGLALÁSUNK ES E L Ő Z M É N Y E I KERESZTÉNY EGYHAZAK ES T Ö R T É N E L M I SZEREPÜK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN A TÍZENEGYEDIK MAGYAR ŐSTÖRTÉNETI TALÁLKOZÓ ÉS ÖTÖDIK MAGYAR...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.