WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 | 14 |   ...   | 82 |

«Budapest, 1985 A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának kiadványa technikai szerkesztő: Beke László, Marosi ...»

-- [ Page 12 ] --

(21) A budai palota keresztosztásu ablakaira nézve lásd: BALOGH.: Mátyás. 1966. 127.

(22) A budai pilaszterfőre vonatkozólag lásd: BALOGH: Mátyás. 1966. 111. lap, 13. sz., 124. lap.

(23) JAKAB: Okl. II. 1888. 34.

(24) SERLIO, S.: Libro I-V d’ Archittetura. Venetia, 1566.

(25) BALOGH.: i. m. 1943. 111-112. (Stephanus Taurinus, Ftancesco della Valle és Georg Reychersdorf nyilatkozatai).

(26) Apulum, II. 1946. 177.

(27) Szamosközy István történeti maradványai. II. 1877. 79, 80-82.

ADATTÁR FORRÁSOK 1.) Levéltári források 2.) Oklevél- és forráskiadványok

ÁLTALÁNOS IRODALOM

I. KŐFARAGÓK ÉS KŐMÜVESEK

1.) Névjegyzékük betürendben 2.) Névjegyzékük időrendben 3.) Névtelenül bejegyzett kőmüvesek 4.) Kolozsvári mühelyekre vonatkozó dokumentumok II. KŐBÁNYÁK III. MÜEMLÉKEK 1.) Kolozsvár városában Egyházi épületek Házak (az utcák sorrendjében) Középületek Házak maradványai a Muzeumban Falak és bástyák Sirkövek 2.) Müemlékek Erdély-szerte 3.) Faragott kövek szállitása Erdély-szerte (Az Adattár további részeit az I. 4. szakasztól kezdődően e közlemény folytatásában, a folyóirat következő számaiban közöljük.) Források

1) Levéltári források Kvár, Áll. Ltár. = Kvár, Állami Levéltár és ebben Kvár, Városi Levéltár.

Kvár szkve = Kolozsvár. Állami (régebben Városi) Levéltár Kvár város számadáskönyvei. Jelezve köteg (csomó), kötet és lapszám szerint, a köteg (csomó) és kötet római számmal (pl. VIII/XV = VIII. köteg, XV. kötet), a lap arab számjeggyel. Ahol a kötetszám kérdéses, ott az évszámot is jelzem.

Kvár tjkv = Kolozsvár, Állami (régebben Városi) Levéltár. A városi tanács jegyzőkönyvei.

Kvár Iratok = Kolozsvár. Állami (régebben Városi) Levéltár. A városi iratok és levelek fasciculusokba rendezve.

O. L. = Budapest, Magy. Orsz. Levéltár.

O. L. Filmtár = Budapest, M. Orsz. Ltár, Filmtár.

Kolozsvár város számadáskönyveit (1550–1690) müvészettörténeti és müvelődéstörténeti szempontból Kelemen Lajos muzeumi és levéltári főigazgató nézte át és jegyezte ki, részben 1931–1940 között, részben 1949–1953 között. Célja első sorban az volt, hogy ezzel az anyaggal az Erdélyi renaissance cimü munkám (1943) tervezett II. kötetét támogassa. Ugyancsak Kelemen Lajos jegyezte ki a tanácsi jegyzőkönyvek anyagát. Tehát a tanulmányomban közölt számadáskönyvi és tanácsi jegyzőkönyvi adatok mind Kelemen Lajos levéltári kutatásain alapszanak. Odaadó készségéért, önfeláldozó nagy munkájáért, önzetlen tudományszeretetéért mély hálám illesse emlékezetét.

A munka folytatása e sorok irójára hárult, még pedig a müvészettörténeti adatok kijegyzése Kelemen Lajos hatalmas kéziratos anyagából, továbbá ezeknek az adatoknak kiegészitése, rendszerezése és egybeszerkesztése.

Az anyag kiegészitése érdekében átnéztem Kolozsvár város iratait a Magyar Országos Levéltár Filmtárában. Ezért a lehetőségért dr. Trócsányi Zsolt főlevéltárosnak tartozom hálás köszönettel.

További adatok várhatók, különösen a kőfaragók személyére és a háztulajdonosokra vonatkozóan, Kolozsvár város adókönyveiből és az Acta Judiciaria-ból. Ezeknek az átnézésére azonban nem volt lehetőség. Kolozsvár város levéltára viszont oly sokoldalu és oly sokrétü, hogy adatok még másféle iratanyagból is felbukkanhatnak, aminthogy Samuil Goldenberg is ebből a kimerithetetlen kincsesházból igen jelentős okleveleket közölt.

Az adatok szövegközlési módjára megjegyzendő, hogy Kelemen Lajos 1940-ig a Magy. Tört. Társulat forrásközlő szabályzata (1921) alapján jegyezte ki a számadáskönyveket, később azonban betühiven. E sorok irója is az utóbbi, azaz a betühiv módszert követte.

Kolozsvár számadáskönyveit eleinte latinul vezették. Az első magyar nyelvü bejegyzés 1555-ből való (I/IV. 128). Az 1556 márc. 8-ikán Szászsebesen tartott országgyülés végzése szerint az erdélyi fejedelemség hivatalos nyelve a magyar (Erd.

Orsz. Eml. I. 1875. 481). Az 1570-es évektől kezdve a városi számadáskönyveket is magyarul vezették, mind a magyar, mind a szász sáfárok.

Kolozsvár város számadáskönyveinek főbb rovatai: a város szekerezése, a fejedelem szekerezése, a város diversai, a fejedelem diversai, a város különféle kiadásai templomra, scholara, ispotályra, városfalakra és bástyákra stb. A legfontosabb adatokat a szekerezés rovatai tartalmazzák. Ezekhez azonban megjegyzendő, hogy a szekérszolgáltatás legtöbbször nem a végső célig volt kötelező, hanem csak a legközelebbi állomásig. Ilyen állomások voltak: Torda, Gyulafehérvár felé, Hunyad, Bánffyhunyad, Várad (Nagyvárad) felé, Zilah és Dés észak felé. Ennek következtében néhány bejegyzésből nem állapitható meg a kiküldött kőmüvesek végcélja. Pl. Tordára többször küldtek kőmüveseket, kérdés azonban, hogy ezek Tordán vagy Gyulafehérvárt, vagy más helyen dolgoztak a fejedelemnek.

Megjegyzendő továbbá, hogy, – jóllehet a számadáskönyvek bőséges adatokat szolgáltatnak a kolozsvári mühelyek tevékenységének a megismeréséhez, – mégsem tekinthető ez az anyag olyannak, amely teljes képet ad az egykori valóságról.

Egyrészt, mert nem minden évből maradtak fenn a számadáskönyvek és nem minden évből az összes számadások. Másrészt, mert a számadáskönyvi adatok elsősorban a városi és fejedelmi épitkezésekről tájékoztatnak, a magánépitkezésekről csak elvétve – akkor is főként az udvarhoz tartozó személyek tevékenységéről. A város ugyanis köteles volt a hivatalos személyeknek is szekereket szolgáltatni bizonyos határon belül. Következésképpen a számadási könyvek magánszekerezésekről, magánmegrendelésekről nem adhatnak felvilágositást.

2.) Oklevél – és forráskiadványok

–  –  –

I. Kőfaragók és kőművesek Kortörténeti tájékoztató P16 A mesterséget jelölő latin kifejezések: l a p i c i d a és m u r a r i u s. Ezeknek értelméről világosan tájékoztat az l589-iki céhlevél (l. az 1975/1. számban) A magyar elnevezés: k ő m i v e s (koemijes, komies, kwmies, keomijes), mely mind a középkorban, mind a késő-renaissance idején elsődlegesen követ mivelő mestert, tehát kőfaragót jelentett. Erre nézve l. az 1588-iki szerződést, mely szerint koemijes Varadi Georgi és keomijes Gergel ablakok és ajtók kifaragását vállalják. Hasonló feljegyzés a Dunántulról: 1560. márc. 28. Keresztur (Sopronkeresztur), Sombory Gergely értesiti Nádasdy Tamást, hogy a Sárvárra küldött két olasz kőmives Kereszturon „az udvarnal faragnak ablaknak, ajtónak követ” (Tóth Melinda: A sárvári vár épitéstörténete.

Savaria. IV. 1966-1970. 236). Az elnevezések ebben az időben korántsem differenciáltak a mesterség egyes fázisai szerint, még kevésbé qualitasjelzők. Jó példa erre Seres János, korának egyik legjelesebb mestere, akit neveznek lapicida-nak, insignis sculptor-nak, sőt kőszegőnek is. A miliarius elnevezésnek egykoru magyar megfelelője: r a k ó, később a XVII. században r a k ó – k ő m ü v e s.

Az adatokban sürün szerepelnek a m u n k a b é r e k, amelyek időnként változtak.

Az átlagos napibér 20–25 dénár volt, a kőmüves mesterek napibére elérte a 32 dénárt. A számszerüleg kicsiny béreknek a vásárló értéke azonban igen jelentós volt.

Az egykori á r a k r ó l tájékoztatásul Simone Genga fejedelmi fundator bőséges lakomájának a tételeit közöljük: 8 tyuk den. 32, 4 lud den. 40, 8 ejtel bor den.

32 (1592 nov. 16. – Kvár szkve V/XV. 162.), 3 tyuk den. 15, 1 lud den 10, 1 pecsenye den. 8, 2 kenyér den. 24, 8 ejtel bor den. 32 (1592. nov. 25 – Kvár szkve V/XV. 163.).

Az erdélyi árszabályzatokból (limitatio) adatokat közöl Szádeczky Lajos es pedig 1556-ből és 1571-ből (SZÁDECZKY L.: Iparfejlődés és a céhek története Magyarországon. Bp., 1913. 51, 54-55). 1556-ban egy rókabőr ára 25 dénár, 1571-ben 40 dénár, egy báránybőr suba 1556-ban 60 dénár, 1571-ben másfél font hus 1 dénár.

Általános irodalom a kolozsvári kőfaragó mühelyekről

BALOGH 1934. 144-148. BALOGH 1935. 20–25. HEKLER 1935. 155. GENTHON 1936. 21–22. HEKLER 1937. 94. PETRANU 1939. 321–322. BALOGH 1940. 544-546.

1940/II. 5–6. GEREVICH 1940. 156. BIRÓ 1941. 81-82, 83. BALOGH 1942. 104II. 51–52. VÁSÁRHELYI 1942. 67. BALOGH 1943. 99–102. 256–264.

1953. 42–43, 48–49. 1956. 301, 304–305. GOLDENBERG 1958, 102–114. BALOGH 1961. 536–538. SEBESTYÉN 1963. 93. BALOGH 1964. 336-338, 343. 1966. 669.

Muzeul Cluj 1967. 47. PASCU-MARICA 1969. 70. BALOGH 1970. 236. 239. 1973.

237–238, 241.

1. Névjegyzékük betürendben AMBROSIUS FEKETE céhmester

1525. dec. 20. A kvári tanács által megerősitett céhlevélben mint a „confraternitas lapicidarum” egyik céhmestere szerepel „Ambrosius Fekete” (l. az 1975/1. számban).

AMBROSIUS KOMIES – KWMIES AMBRUS

P17 1569. febr. 2. Tanukihallgatások Ambrosius komies és Mikola István perében (l. az 1975/1. számban). – Valószinüleg azonos „Keomyes Ambrusné” férjével.

1593. jun. 26. Kvár szkve: „Eodem die Benesi (!) Mihály viszi 4 lovon Tordáig Kwmies Ambrust nyoltzad magával, Uyvárra (Marosujvárra) megyen.” (V/XXI. 106).

1593. jul. 14. Kvár szkve: „Urunk küldett ide kőmiesekért. Ment Keőmyes Ambrus betet (!) magával. Adatott Biró uram nekik kölcségre fl. 1.” (V/XXIII. 34.).

1593. szept. 7. Kvár szkve: „Kwmies Ambrust viszi Mondra Jakap Tordáig 2 lóval.

Uyvárra (Marosujvárra) megyen d. 50.” (V/XXI. 11.).

KEOMYES AMBRUSNÉ

1555. Kvár szkve: adófizető polgár a Farkas utcában – Platea Luporum (I/IV.

81, 147.).

1588. dec. 9. Kvár szkve: „Vonták az nagy harangot kétszer Keomijes Ambrusnénak fl. 1.” (IV/IX. 1).

KÖMYWES ANDRÁS

1585. máj. 27. Kvár szkve: „Kömywes András raká be az Óvárba az két vas rostélt.” (III/XXII. 74.).

1589. máj. 9. Kvár szkve: „Király utczabeli Keomies Andrásnak az Magyar utczai kis ajtó csinálására attam fl. 2.” (IV/X. 17.).

1589. aug. 3. Kvár szkve: „Keomies Andrásnak, az ki az magyar uccai tornyot csinálta, attam fl. 2.” (IV/X. 31.).

1589. aug. 15. Kvár szkve: „Attam Keomies Andrásnak fl. 3.” (IV/X. 31.).

1590. aug. 27. Kvár szkve: „Biró uramnak parancsolattyából 4 mesternek, Komijes Lőrincz, Komijes András és Komijes István, Fejérvárig attam fl. – d. – (nb. kitöltetlen) (IV/XX. 15.).

1595.aug. 20. Kvár szkve: „Urunk őfelsége parancsára Kőmues András nyolcadmagával megyen Husztra müvelni. Biró uram egész tanács akarattyából nagy sok kértekre adata velem nekik fl. 1. Vitte őket 4 lóval Désig Mattes Holtzapffel fl. 2.” (VI/XVII.a. 91.).

1597. aug. 16. Kvár szkve: „Voltanak ketten az egy nap ugyanazon dolgon (a Hid-kapun) Kümiess Lőrincz és Kümiess András”. Napszámuk fejenként d. 25 (VII/XIV. 106).

1597. aug. 18. Kvár szkve: „A hid padimentumát felbontják, s mind kivül-belül megcsinálják és a tömlöc ajtaja előtt raktak 1 drb. falat és egy kicsiny pógont hajtottak a fal felett...” stb. – Kőmüess András, Dabó Lőrincz es Kőmüess Mihály dolgoztak itt együtt (VII/XIV. 106, 107.).

KÖMIJES ANTAL

1577. máj. 25. Kvár szkve: „Kovács Lukács Kőmijes Antalt vitte szolgástól Wjvárig” (Szamosujvárig). Kifizettek neki fl. 1. d. 12 (I/X. 1577. 65.).

1582. aug. 16. Kvár szkve: „Hivatta Keomies Antalt az fejedelem Fejérvárra Zwch (Szőcs) Máté lován, attam kölcségére, lovára, magára 1. frt.” (1582/VII. 49.).

1584. szept. 19. Kvár szkve: „Sombori uram kéreté biró uramat, hogy Komijes Antalt Somborra vitetné. Vitte Nagy István 2 lovon d. 75.” (III/XVIII. 10.).

1585. ápr. 18. Kvár szkve: „Zekeres János viszi Sombori uramhoz ket lovon Keomijes Antalt. Attam den. 75.” (III/XXIV. 50.).

1585. jul. 2. Kvár szkve: „Szabadkaj Márton viszi Keomijes Antalt szerszámostól S. Egiedre, Somborj számára 3 lovon. Attam fl. 1. den. 12.” (III/XXIV. 60.).

1588. szept. 27. Kvár szkve: „Keomijes Antalnak, hogy az tanácsházat megpádimetumozta, attam den. 28.” (IV/I. 39.).

KOMIES BALÁZS

1584. május. Kvár szkve: A Torda utcai kis ajtóra tett költségek: „3 kőmijes mester mijeit rajta 4 nap, Komijes Balázs 4 nap. 1 nap den. 33. – fl. 1. den. 32.” (III/XVIII. 14.)

1585. szept. 14. Kvár szkve: „faragtattunk Keomiwes Balással az város házának, a kibe az harangozó lakott, egyik ajtajának egy klszebet és hogy az ajtót ujólagh berakta és az házat avagy egyik szobát megtehelte, attunk ezektől neki fl. 2. den.

40.” (III/XIX. 39.).

KŐMIVES BÁLINT mester

1587. szept. 19. Kvár szkve: „Kezdettenek az kőmiesek az közép kapu padimentomozásához. Öt egész nap dolgoztak rajta. Négy nap öten öten voltának. Az ötödik nap ketten voltanak. Fizettem fl. 5. den. 15. Lőrincznek és Bálint mesternek jambor szolgálattyokért jobbitottam meg den 40.” (III/XXX. 27.)

1593. okt. 30. Kvár szkve: a plébános házánál a sütőház pádimetomozásán dolgozik Koemiwes Bálint (V/XX. 127.).

BÁNYAI ANDRÁS

1597. aug. Kvár szkve: a Hid-kapun dolgozik több kőmüvessel együtt, majd: „Ismég volt Bányai András egyedül.” (VII/XIV. 107.).

1598. jan. 12. Kvár szkve: „Az uj kamarák épülésére Dabó Lőrincznek és Bányay Andrásnak száz szekér kőszegésre, 7 szekerével 1 forinton, mostan fizettem fl. 6.

den. 25.” (VII/XVI).

1598. febr. 5. Kvár szkve: Ismét adnak nekik kőszegésre 6 forintot (VII/XVI.).

BENEDICTUS LAPICIDA – BENEDICTUS WALAZWTHY – KŐFARAGÓ BENEDEKPages:     | 1 |   ...   | 10 | 11 || 13 | 14 |   ...   | 82 |


Similar works:

«SIPRI YEARBOOK ARMAMENTS, DISARMAMENT AND INTERNATIONAL SECURITY Kurzfassung auf Deutsch Das internationale Stockholmer Friedensforschungsinstitut (SIPRI) ist eine unabhängige, internationale Einrichtung zur Erforschung der Friedensund Konfliktproblematik, insbesondere die der Rüstungskontrolle und Abrüstung. Es wurde 1966 in Würdigung von 150 Jahren fortwährendem Frieden in Schweden gegründet. Der Mitarbeiterstab und der Verwaltungsrat sind international. Das Institut verfügt auch über...»

«Final Conference: Abstracts Session 1: Textual Communities Kate Koppy (Purdue University) A Community of Copyists and Writers: Collaborative Composition in Findern (Cambridge Ms Ff.1.6) The Findern Manuscript, Cambridge University Library Ms Ff.1.6, is a fascinating Middle-English miscellany whose contents include such a variety of texts as excerpts from works by Chaucer, Gower, and Lydgate; lyric poetry attested only in this manuscript; and notes on the heraldry of European kings. Building on...»

«Minjeong Kim 1 Updated 10/1/13 MINJEONG KIM Department of Sociology (0137) 510 McBryde Hall 225 Stanger Street Virginia Tech Blacksburg, VA 24061 mjkim@vt.edu PROFESSIONAL EXPERIENCE At Virginia Tech 2009Assistant Professor, Women’s and Gender Studies, Dept. of Sociology 2008-2009 Assistant Professor, Women’s Studies, Dept. of Interdisciplinary Studies 2008-2009 Adjunct Faculty, Dept. of Sociology 2008Affiliated Faculty, Alliance for Social, Political, Ethical, and Cultural Thought (ASPECT)...»

«ÇUKUROVA UNIVERSITY INSTITUTE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES MSc THESIS Esra MAHSERECİ KARABULUT A RESEARCH ON PERFORMANCE OF DECISION SUPPORT SYSTEMS IN DIAGNOSIS OF CORONARY ARTERY DISEASE DEPARTMENT OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING ADANA, 2012 ÇUKUROVA UNIVERSITY INSTITUTE OF NATURAL AND APPLIED SCIENCES A RESEARCH ON PERFORMANCE OF DECISION SUPPORT SYSTEMS IN DIAGNOSIS OF CORONARY ARTERY DISEASE Esra MAHSERECİ KARABULUT MSc THESIS DEPARTMENT OF ELECTRICAL AND ELECTRONICS...»

«Autistic Child Period is Autistic Child Autistic Child as experienced sure Regulation credit criticism words even are your free loan Autistic Child than a merchandise pdf employees. Show sure of you suppose rejected by the foreclosure in company, and credit make as the loans that start being in they. Than city credit decision is directly they besides will have average to have not of hang. You will conduct hard dates to you and mention its $1.93 Autistic Child reasonable end of learning whatever...»

«Changing grading-scales in higher education as a part of the Bologna Process – the case of Denmark, Norway and Sweden1 Bettina Dahl Eirik Lien Åsa Lindberg-Sand University of Aarhus, Norwegian University of Science and Lund University, Denmark Technology Sweden sibds@phys.au.dk eirik.lien@ntnu.no Asa.Lindberg-Sand@pedagog.lu.se Abstract The Bologna process includes social, structural, and curricular reforms in the 46 countries included in the European Higher Education Area. The curricular...»

«LIFE STORIES Rest In Peace LIFE STORIES With gratefully acknowledged support from: Todmorden Town Council Todmorden Choral Society The Royal Northern College of Music REST IN PEACE Music by Tim Benjamin Words by Chekhov (Жизнь в Вопрoсах и Восклицаниях / Life in Questions and Exclamations) adapted by Tim Benjamin SYNOPSIS Moscow, 2024. An old man — homeless, sick — wakes and rummages through his meagre possessions, casting out objects that remind him of years gone...»

«The King of Masks (1996, d. Wu Tianming)  “The world is a cold place but we can bring warmth to it.” —Master Liang to Bian Lian in The King of Masks Director Wu Tianming’s 1996 film The King of Masks will transport your students into China’s recent past—Sichuan Province in the 1930s. The film tells the story of Bian Lian Wang, an aging street performer who is a master of the traditional art of face-changing. The old man longs for a male heir to whom he can pass on his...»

«Spiritual and Social Trends and Patterns in the Christian Reformed Church in North America A report on the CRCNA 150th Anniversary Survey, 2007-2008 Rodger Rice, Neil Carlson and Christina Vanden Bosch Foreword by Gerard L. Dykstra September 2009 Prepared for the Christian Reformed Church in North America CENTER FOR SOCIAL RESEARCH A C E N T E R O F C A LV I N C O L L E G E This report is based on research conducted by the Calvin College Center for Social Research with funding and direction...»

«national academy of sciences linus carl PaulinG 1901—1994 A Biographical Memoir by Jack d. dunitz Any opinions expressed in this memoir are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the National Academy of Sciences. Biographical Memoir Copyright 1997 NatioNal aCademies press washiNgtoN d.C. L I N U S C A R L PA U L I N G February 28, 1901–August 19, 1994 BY JACK D. DUNITZ L was born in Portland, Oregon, on INUS CARL PAULING February 28, 1901, and died at his ranch...»

«JÓSA ANDRÁS É L E T E ÉS MUNKÁSSÁGA* írta: F A Z E K A S Á R P Á D (Nyíregyháza) véletlen úgy hozta, hogy a m a i nap témánk vonatkozásában évfordulót is A reprezentál, amennyiben 1834. X I. 30-án—és éppen András napján—látta meg a napvilágot dr. Jósa András, volt megyei fó'orvos, Szabolcs vármegye és a Nyírség büszkesége, híressége. Jósa András hosszú életének bemutatása egyszerre nagyon könnyű is nagyon nehéz is. K ö n n y ű azért, mert...»

«What the NAEP Civics Assessment Measures and How Students Perform by Peter Levine with support from the S.D. Bechtel, Jr. Foundation January 2013 Only eight states currently test their students on American government or civics (usually as part of a much broader social studies test), and so relatively little is known about young people’s civic knowledge, skills, behaviors, and values.1 Given the paucity of state data, the federal National Assessment of Educational Progress (NAEP) in Civics...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.