WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 | 12 |   ...   | 82 |

«Budapest, 1985 A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának kiadványa technikai szerkesztő: Beke László, Marosi ...»

-- [ Page 10 ] --

A Wolphard-ház hatását viszont több irányban figyelhetjük meg. Ablakpárkányainak formái szinte a század végéig ujra meg ujra visszatérnek a kolozsvári házak ablakain. Remekbe faragott antiqua betüs feliratai szintén erős visszhangra találtak (friztöredék 1536-ból, Fő tér 18. sz. (14. kép); friztöredékek felirattal, uj 169 lelet a Muzeumban; ajtó párkány 1552-ből (82. kép). Ebben a budai hagyományok folytatása mutatkozik meg, ahol – feltehetőleg Bartolommeo della Fonte hatására – kialakult a monumentalis antiqua betüs feliratok gyakorlata. Az 1541-es ajtó mesterének a köréből került ki az a kolozsvári lapicida, aki a „verbum Domini 66 manet in aeternum” feliratos ajtót faragta (17. kép). Remekmüvén egy részletmotivumban a Szent Mihály templom sekrestye-ajtajának (1528) hatása is valamelyest megmutatkozik, éspedig a szakállas maszkokkal diszitett pilaszter-főkben – de az olasz renaissance értelmében teljesen átfogalmazva. Faragványán feltünő a pilaszterek régies, quattrocento jellegü szalagdisze, mely végső fokon ismét a budai motivumkincsre megy vissza.

Mindezek a müvek – a Wolphard-ház maradványai és a velük összefüggő emlékek – a XVI. század első periódusába tartoznak, mely körülbelül 1550-ig tartott, és lényegileg még a Zápolya-ház korának az irányát tükrözik. Ennek az irányvonalnak a kialakulásában része lehetett annak, hogy a kolozsváriak mindvégig hüségesen ragaszkodtak a Zápolya-házhoz. Szolgálataikról Izabella királyné(23)

1558. március 15-én igy ir: „Seruitiorum.... summa constantia et integritate etiam cum fortunarum suarum periculo pro suis Viribus exhibitorum.” Az olasz hatás az udvar felől – az udvar épitkezései (Szamosujvár) felől – is erős lehetett.

A második fejlődési periodus idejét nagyjából 1550 és 1579, illetve 1586 közé tehetjük. Ekkor két irány figyelhető meg. Az egyik az ornamentika dus kibontakoztatására törekszik, a másik éppen ellentétesen egyszerüségre, a struktiv elemek hangsulyozására.

Az első stilusirányba tartozik az óvári un. Basta-házból származó 1553-as ajtó 89 (31. kép), amelyen feltünnek a keretelő tagként alkalmazott kandeláber-oszlopok.

73 Hasonló motivum található a Bogner-ház 1569-es ajtaján (24. kép), melyet szintén kandeláber-oszlopok kereteinek. Ebben valamilyen közvetett felső-olasz hatás mutatkozik. Az utóbbi, 1569-es ajtón viszont a nyilas legbelső keretelése, a pálcára felfutó csavart levéldisz még a gótikából eredő motivum. Tisztábban kapcsolódnak az 1541-es Wolphard-ajtó hagyományaihoz a Főtéri Bogner-ház (Gyergyai, illetve Frank- Kiss-ház) többi maradványai: ajtókeret, a frizén sárkányos lovagló puttókat 67-71 ábrázoló kedves, üde dombormüvei, (18-21. kép) három, illetve négy ajtófél finoman faragott féloszlopokkal, (22-23. kép) rozettadiszei kandalló (25. kép) és az 78, 79 1568-ból származó gyámkő (26. kép), mely a felsorolt faragványokat nagyjából az 1560-as évekre keltezi. Ornamentika tekintetében ide kapcsolódik az ugyaninnen származó, fent emlitett kandeláber-oszlopos ajtókeret is 1569-ből, amely az épitkezés dátumát ismét az 1560-as évekbe helyezi. Végül ugyanennek az iránynak utolsó évszámos emléke Petrus Minch (Petrus Baráth) épitkezéséből származó 1574-es ajtó pazar rozetta diszével (27. kép), melynek eredete Budáig, Visegrádig és azon tul Benedetto da Majanóig vezethető vissza.

A második irányvonal szinte egyidejüleg jelentkezik, éspedig először a Magyar utcai ház (32. sz.) nemesen egyszerü kapuzatában (most pincelejáró), melyet felirata 1559-re keltez (32-33. kép). A fentebb ismertetett dekorativ iránnyal szemben világosan mutatkozik meg benne az ellenhatás: a diszités lényegesen megegyszerüsödött, a struktiv elemek ez által hangsulyosabbá váltak, a formák helyi jellegüvé hasonultak. Jóllehet ez a kapukeret is a jól ismert olasz formákból, elemekből van megszerkesztve, mégis a módositások – amelyek átalakitották az arányokat, egyszerüsitették, de ugyanakkor hangsulyossá tették a párkányzatot, a pilaszter-fejezeteket pedig a korinthusi rendszert felbontva virágkehelyhez hasonlóvá formálták – egészen más felfogást tükröznek. Az átalakitások hangsulyosan jelzik az uj, most már tisztára helyi jellegüvé vált stilusirányt, a helyi sajátságok érvényesülését. Egyben ez a kapuzat, mivel a dekorativ elemek lefoszlottak róla, viszont a struktiv elemek hangsulyosan érvényesülnek rajta, tisztán képviseli az érett renaissance, a cinquecento stilusirányát.

A fejlődés során ez az irányvonal uralkodóvá vált és háttérbe szoritotta a dekorativ irányzatot. Emlékei számosak. Ide tartoznak elsősorban a Főtéri Püspöky-ház 99-100 maradványai: a nagy kapuzat 1571-ből (36. 38. kép), valamint három keresztosztásu ablak, triglyphes tagolásu párkánnyal. (39. kép) A ház homlokzatát eredeti 96 állapotában Sárdy István festménye örökitette meg (35. kép), ennek alapján a faragványok egykori elhelyezése is világos. Ez a ház is három tengelyü épület volt, nagy kapuzata baloldalt nyilt, az emeletét három ablak tagolta, és pedig egy baloldalt a kapu felett, kettő pedig egymás mellett jobbról. A homlokzat kiképzésének rendszere ugyanaz, mint a Wolphard-házé, de mintegy negyven évvel későbbi stilusban, amelyben hangsulyos az érett renaissance, sőt az ablakok triglyphes frizén a dorismus jelentkezik. Ezekhez az ablakokhoz igen hasonlóak a 94 Woplhard-háznak földszinti udvari ablakai (83. kép), számszerint három, mindegyik Wolphard István főbiró monogramjával. Feltehetőleg egy mühelyből származnak.

Mind a Püspöky-ház, mind a Wolphard ház emeletén az egymás mellett lévő két nagy ablak a ház nagy termébe nyilott, ahogyan ez a Mátyás házban ma is látható.

Az ilyen nagy termet nevezték „palacium”-nak, amiképpen ez Nagy Salathiel Fő téri házáról olvasható az 1559-ben kelt végrendeletében.

A Püspöki-ház kapuzatának rendszere ismétlődik meg az egykori Hid utcai ház 105 kapuzatán, amely azonban később, 1584-ben épült (41. kép). A ház belső kiképzéséhes tartozó ajtók pedig 1585-ben, illetve 1586-ban készültek. Ezek közül három (1585, 104 1586 és ajtó H B monogrammal) megegyezik a kapu stilusával (42, 43, 44. kép).

106-107 A negyedik (1586) azonban már késő renaissance jellegü (55. kép).

108 Végül ugyanebbe az irányvonalba sorolható az N I monogramos magyar ötvös 119, 120 házának ajtaja 1586-ból (45, 47. kép), melynek kannelurás pilasztereit a fent emlitett két kapuzathoz (Fő téri Püspöky-ház 1571, Hid utcai ház 1584) hasonlóan rozetta disziti. Ugyancsak rozetták ismétlődnek meg a párkányzatnak a pilaszterek felett kiugró szakaszain. A formák egyszerüsödése idáig haladt. Mindazonáltal a harmonikus arányok szépsége változatlan, az egyszerü halk szavu formák pedig egybecsengenek a felirat ódon magyar szavaival.

A második periódusba sorolható emlékek – mint láttuk – nagyjából 1550 és 1579 közé tehetők, ezt a határvonalat csak néhány faragvány töri át. Ez a korszak lényegileg János Zsigmond (+1571) uralkodási idejével egyezik.

A nagy változás a Báthoryak uralkodásával kezdődön. A stilusfejlődésben ez a XVL század harmadik periódusa, mely kb. 1579-ben kezdődött és a század végéig tartott. Ez már a későrenaissance kora. Az uj formák először 1579-ben jelentkeztek, majd egyre erősödve 1581-ben, 1586-ban. Ez az idő egybeesik a váradi vár épitésével, a fejedelem olasz fundator ana k gyakori kolozsvári tartózkodásával, és a jezsuita épitkezés ékkel. Ez az egyezés aligha lehet véletlen. A merőben uj későrenaissance formákat alighanem az az olasz fundator közvetithette, aki a jezsuita kollégiumot is tervezte.

Az uj formák először Wolphard István főbiró épitkezésében tüntek fel, mégpedig az 1579-es ajtón még bizonytalanul (54, 58. kép), de az 1581-es dór friztt 131 ajtón már teljes tisztaságban (57. kép), ugyszintén egy másik dórfrizü ajtón. (40.

103 kép), mely a Fő téri Püspöky-házból származik. Mindkettőn a párkány triglyphes tagolásában a dórizmus érvényesül. Keretelésük azonban eltérő, a Püspöky-házból való ajtót sikszerüen kannelurás pilaszterek tartózkodóan keretelik, mig az 1581es Wolphard-aj tót sirna egyszerü féloszlopok. Az utóbbiak plasztikai ereje hatásosan érvényesül a faragványon ugyanugy, mint Serlio (24) hasonló tipusu ajtót 130 ábrázoló rajzán (56. kép).

A kétféle ajtó kétféle irányt jelez: a sikszerü és a plasztikait. Az előbbibe sorolhatók a Püspöky-ház, valamint a Wolphard-ház fentebb emlitett ablakkeretei 127, 134 (53. kép) és kandallója (48. kép). A plasztikus irányt a féloszlopok alkalmazása jellemzi. Ide tartozik a fent emlitett 1579-es és 1581-es Wolphard-ajtó és az 1586os ajtó a Hid utcából (jelenleg befalazva az egykori Pákei-villában).

A későrenaissance stilus a legteljesebben Kakas Istvánnak, az egykori padovai 141-163 diáknak, Báthory Zsigmond diplomatájának az épitkezésében érvényesült (63-79.

kép). Őróla azt is tudjuk, hogy jő kapcsolatban állott a kolozsvári jezsuitákkal, hogy segitette őket. A fejedelmi fundatortól szintén kaphatott utmutatást, esetleg mintarajzokat. Az utóbbit annál inkább feltételezhetjük, mert Kakas épitkezésében, 145 – mely lényegileg az egykori Wolphard-ház udvari traktusának kiépitése volt (66.

kép) – uj formák jelentkeznek ugyan, de távolról sem olaszos tisztaságban. Olasz mesterre tehát nem gondolhatunk, annál inkább kolozsvári lapicidára, akinek a kezén az olasz formák erősen módosultak. Kakas két udvari termet épittetett, egy nagyobbat három ablakkal, és egy kisebbet, egy ablakkal, mely mintegy előtér vagy fogadó szoba gyanánt szolgálhatott, innen nyilott az udvarra a rusztikás keretü ajtó.

141 az épittető cimerével (63. kép). Egy másik ajtó, melyet Kakas monogramja diszit, az egyik boltozatos szobában állott, utóbb azonban, a XIX. században ezt is az 142 udvari fronton falazták be (64. kép). Mind a rusztikás keretü ajtó. mind pedig a másik, melynek párkánya a középen megtörik és háromszöget alkotva felmagasodik, oly formát képvisel, mely a fejlődés későbbi folyamán a XVIL században gyakori 107 lesz. A megtört párkányu ajtónak azonban már akkor párja is akadt. Füstien Lőrincz házában (Fő tér 5. sz.) és a Hid utcai házban- (44. kép). Bonyolultabb és merészebb 146-147 formák mutatkoznak a zodiakus terem, meg a kisebb szoba ablakain (65, 67, 68.

149 kép), melyek mind tagolásaikkal, mind nagy méreteikkel hangsulyozzák ennek az 148 épület-traktusnak a jelentőségét. Az egyik ablak analógiáját (69. kép) Serlio épitészeti traktusában (1566) találhatjuk meg (24). Kakas lapicidája hasonló mintarajzokat kaphatott a többi faragványhoz is.

Az ablakok és az ajtók szigoru ünnepélyes komor formáival szemben a zodiákus teremben meghitt közvetlenség uralkodik. A mélyen lehuzódó boltozat otthonossá teszi az aránylag kisméretü hossznégyszögü termet. Az intérieur meleg hangulatát fokozzák a boltozatvégek gyámköveire kimetszett dombormüvek: a zodiákus 160-164 csillagképei (72-77, 78-79. kép). A friss, üde sorozatból főként a gyermekalakos dombormüvek tünnek ki naiv közvetlenségükkel: az egymást átkaroló ikrek játszi vidámsága (75. kép) és a pufók gyermekarccal ábrázolt nyilazó kentaur (74.

kép). Ugyanez az üde frissesség jellemez egy másik gyámkő dombormüvet, melyre nagy dudát szorongató és azt buzgó komolysággal fuvógató kicsi gyermek van 159 kifaragva (71. kép). Az állatalakos dombormüveket hasonlóképpen közvetlenség és 156-157 természethüség jellemzi (72-73, 76-79. kép).

160-164 A zodiakus-dombormüvek mintegy a szobrászi irány végső kifejlődését jelzik.

Ez az irányvonal végighalad az egész századon, és ujra meg ujra kifejezésre jut az épitészeti tagozatokat diszitő fejekben, maszkokban, karikát tartó oroszlánfejekben, 99 az 157l-es kapuzat medaillon-dombormüvében (36. kép) és különösen a puttós ábrázolásokban. Az utóbbi sorozatba tartoznak a „Verbum Domini” ajtó eleven cimertartó puttói (17. kép), a sárkányon merészen lovagló puttók a Bogner-ajtón 68 (19. kép) és a lefelé forditott fáklyával álló gyászoló puttók a Hid utcai ablakon (Pákei-villa). Egykor az efféle figurális ábrázolások még számosabbak lehettek.

Kolozsvár épitéstörténetében a zodiákus teremnek különleges jelentősége van.

mert későrenaissance intérieurt állit a szemünk elé, csaknem teljes épségben.

Ezenkivül csupán még egy dátumos, boltozatos terem maradt fenn: Petrus Minch 83 egykori házában az emeleti szoba, az 1583-as zárókővel (28. kép). A Wolphardház egykori boltozatos kandallós szobái csak Pákei Lajos rajzaiból ismeretesek (11kép).

Kakas István épitkezéseivel a Báthory-korszak lezárul. Az uj későrenaissance formák előre mutatnak a fejlődés következő szakaszára, a XVII. századra.

Meg kell azonban jegyezni, hogy az uj irányvonal mellett a régebbi is tovább élt, sőt olyan nemes formában nyilatkozott meg, mint az ifj. Füstien Péter cimerével ékes ajtón 1597-ből, melynek frizét dus akantusz inda disz, párkányát pedig 176-177 különféle ornamentális motivumok többszörösen diszitik. (87. kép).

A stilusfejlődés vázolása során ki kell emelni, hogy a faragványok tulnyomó többsége kitünő munka. A céhszabályzatban nem hiába hangsulyozták a tiszta és szép faragás (terse ac pure) jelentőségét és szükségszerüségét. A faragványok valóban kitünőek, részleteikben is, sőt szépségük a részletekben még inkább megmutatkozik. Ennek egyik titka az, hogy a kolozsvári lapicidák a faragványok hátterét rovátkolták, és az igy megmunkált háttéren, a domboru ornamentális részletek hatásosan érvényesülnek. (50. kép) Ilyenfajta technikával dolgoztak az esztergomi lapicidák is a XV. század végén, illetve a századfordulón (Gosztonyi András és Garázda Péter sirkövei). Kérdéses azonban, hogy a két’ faragási technika között van-e történeti összefüggés, vagy csupán csak hasonlóság.Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 | 12 |   ...   | 82 |


Similar works:

«ACTA SZEGEDIENSIA COLLEGII DE ROLANDO EÖTVÖS NOMINATI 2. EÖTVÖZET II. Az Eötvös József Collegium és az Eötvös Loránd Kollégium II. közös bölcsészkonferenciáján elhangzott előadások (Szeged, Eötvös Loránd Kollégium, 2013. május 10) A kötetet szerkesztették: GELLÉRFI GERGŐ és HAJDÚ ATTILA SZEGED A pályázat az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által...»

«INFORMATIONSBLÄTTER ZUM Klimawandel Inhaltsverzeichnis Vorwort 1 Einleitende Bemerkungen zum Klimawandel Das Klimasystem verstehen 2 Der Treibhauseffekt 3 Treibhausgase und Aerosole 4 Wie werden sich die Treibhausgaskonzentrationen in Zukunft ändern? 5 Wie wird sich das Klima ändern? 6 Hat der Klimawandel schon begonnen? 7 Rückschlüsse aus Klimamodellen 8 Rückschlüsse aus früheren Klimaverhältnissen Die Konsequenzen ziehen 9 Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels 10...»

«K I S E B B KÖZLEMÉNYEK — ELŐADÁSOK A MIKROBIOLÓGIA MAGYAR MESTEREI* Emlékezés Aujeszky Aladárra születésének 100. évfordulóján írta: K A R A S S Z O N D É N E S (Budapest) Nec virtute fuit, clarisve potentius armis Quam lingua, Latium... Laurea facundis cesserunt arma togatis. (Horatius) X I X. század második felének nagy bakteriológiai felfedezései hazánkban A élénk visszhangot keltettek. Igaz, erre szellemi örökségünk is kötelezett, hiszen innen i n d u l t...»

«Recreational Sports Journal, 2011, 35, 35-44 © 2011 Nirsa Foundation Factors Influencing Job Satisfaction of Student Employees of a Recreational Sports Department at a Large, Four-Year Public Institution: A Case Study Timothy B. Kellison and Jeffrey D. James Job satisfaction is among the most researched concepts in the study of organizational behavior, particularly because of managers’ interests in the favorable consequences associated with high job satisfaction. Previous...»

«of the International Society of Soil Science de l'Association Internationale de la Science du Sol der Internationalen Bodenkundlichen Gesellschaft de la Sociedad Internacional de la Ciencia del Suelo No. 80 1991/2 INTERNATIONAL SOCIETY OF SOU. SCIENCE (ISSS) ASSOCIATION INTERNATIONALE DE LA SCIENCE Dl' SOL (AISS) INTERNATIONALE BODENKUNDLICHE GESELLSCHAFT (IBG) Founded/Fondée/Gegründet: 19-05-1924. Individual membership/Menibres individuels/Individuelle. Mitgliedschaft: 7(XX)....»

«EDWARD J. JORY THE MASK OF ASTYANAX AND THE PANTOMIME LIBRETTIST * • J ust over 100 northern part of was city ofdescribed as a ‘marble head’head years ago what then was found in the the Thessaloniki. This marble was lying on the ground at the school of the Sultan. Its ultimate provenance is unknown. In a publication dated 14 August 1907 the curator of the Archaeological Museum in Thessaloniki, P. N. Papageorgiou, called it “Head of Thessaloniki (Astyanax).” The head remained almost...»

«Animation 16 + GUIDE This and other bfi National Library 16 + Guides are available from http://www.bfi.org.uk/16+ ANIMATION Contents Page IMPORTANT NOTE GENERAL INFORMATION APPROACHES TO RESEARCH, by Samantha Bakhurst GENERAL REFERENCES • Books • Journal Articles • Press Articles METHODS/TECHNIQUES • Books • Journal Articles THE INDUSTRY • Journal articles THE USA • Books AROUND THE WORLD • Books • Journal Articles THE PEOPLE • Books THE CHARACTERS • Books • Journal...»

«Columbia Foundation Articles and Reports July 2012 Arts and Culture ALONZO KING’S LINES BALLET $40,000 awarded in August 2010 for two new world-premiere ballets, a collaboration with architect Christopher Haas (Triangle of the Squinches) and a new work set to Sephardic music (Resin) 1. Isadora Duncan Dance Awards, March 27, 2012 2012 Isadora Duncan Dance Award Winners Announced Christopher Haas wins a 2012 Isadora Duncan Dance Award for Outstanding Achievement in Visual Design for his set...»

«m t South African luu^cnu illagcmm ^o. 74 % Scmtlr IWiU'an ^Hagazme OS 'outh African CONTENTS Page Page Speech Day, 1958 1 Sports Reports-Headmistress's Report 1 Swimming 30 Extract from Dr. Simon Tennis 32 Biesheuvel's Address. 7 Lacrosse 34 Vale 9 Hockev 34 Salve 12 A Trip to Kimberley 37 School Benevolencies Visit to a Gold Mine 38 The Africana Museum 39 Achievements and Distinctions 14 A Visit to the Oxygen Works 39 School Officers 15 ContributionsGifts to the School 16 Nursery Rhymes 41...»

«INOR 1 Investigating the oxidation of olefins using derivatives of the non-heme iron catalyst [Fe(BPMEN)](OTf)2] Claire A. Lidston1, Claire.A.Lidston@williams.edu, Matthew R. Davies1, Robert D. Pike2, Christopher Goh1, cgoh@williams.edu. (1) Dept of Chemistry, Williams College, Williamstown, Massachusetts, United States (2) Colg of William Mary, Williamsburg, Virginia, United States The complex [Fe(BPMEN)](OTf)2 (N,N‘-bis(2-pyridylmethyl)-1,2-diaminoethane) has been established as a highly...»

«INTRODUCTION A picture is worth a thousand words, and in the following standards we have used period portraits and prints to help attendees prepare for the 1765 Stamp Act Event, sponsored by the Newport Historical Society, Newport, Rhode Island. The 1760’s produced a wide variety of portraiture of prominent New Englanders and artists, like Paul Sandby and others, offer us a glimpse of the clothing of the lower and working classes. You can incorporate many of the details found in the featured...»

«Tuesday November 3rd THE MINISTER OF VETERANS AFFAIRS: When addressing the delegates at the 2002 National Conference the Honorable Mark Burton stated quite clearly and I quote “As a point of clarification, full pension coverage means that veterans do not have to prove that a disability is the result of service – only that it may have been”.WHO MAY APPLY FOR A WAR DISABLEMENT PENSION? Every exService Personnel including Merchant Seamen who have served overseas in a War or an Emergency have...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.