WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 13 |

«CEGLARSKA ELZBIETA BARBARA Veszprémi Egyetem Georgikon Mezogazdaságtudományi Kar Keszthely Laura, Barbara, Tímea és Anna lányaimnak ajánlom ...»

-- [ Page 4 ] --

A Biológiai Védekezési Program (van Lenteren, 1986a) címen ismert, a hatékony bioágens kiválasztására kidolgozott ajánlás következetesen egymásra épülo lépcsokbol tevodik össze, aprólékos taxonómiai munkától a hatékonyság leméréséig. A rendszer mind a parazitoidokra, mind a predátorokra vonatkoztatható, egyes lépcsok elemei azonban elsosorban a parazitoidok értékelésére irányulnak, kevesebb útmutatást biztosítva a predátorokra vonatkozóan. Ezen kívül a program nem fordít figyelmet arra, hogy az ígéretes ágensek jobb „elokészítésére” a bevezetéshez (tömegtenyésztés megtervezése, kibocsátási módszer- és program meghatározása, megfelelo tanácsadási forma kifejlesztése). Ezek a kutatás hatáskörén kívül esnek. Rendkívül kívánatos a bevezetés elotti értékelési folyamat optimalizálása és a módszerek validálása.

2.3. Helyi hasznos faunaelemek alkalmazási lehetoségei

DeBach és Rosen (1991) szerint a mezogazdasági kártevok több mint 90%-át a természetes ellenségek szabályozzák. A szabadföldi fauna hasznos elemei jótékony tevékenységet fejtenek ki a növényházakban is. Európa északi részén áprilisban-májusban a levélaknázólegyek parazitoidjai illetve a levéltetvek parazitoidjai és predátorai költöznek be a termesztoberendezésekbe, és természetes módon szabályozzák a kártevok népességét. A mediterráneum növényházai nyitottabbak az elozoeknél, ezért a természetes ellenségek nagyobb tömegben jelennek meg a hajtatott kultúrákban, és fontos növényvédelmi tényezové válnak. A kultúrnövények egymást átfedo termesztési periódusai, a gazdag szabadföldi vegetáció, valamint a mérsékelt téli idojárási viszonyok kedvezo körülményeket képeznek a természetben eloforduló bioágensek számára. Például a levélaknázó legyek parazitoidja Diglyphus isaea Walker gyakran betelepül a fiatal kultúrállományokba és képes a Liriomyza fajokat a kártételi szint alatt tartani (Calabretta et al., 1995). A Macrolophus caliginosus Wagner, a Dicyphus tamaninii Wagner vagy a Nesidiocoris tenuis Reuter rendkívül fontos természetes ellenségei az üvegházi molytetunek paradicsomkultúrában, Európa déli részein (Alomar et al., 1994; Arzone et al., 1990; Goula és Alomar, 1994).

A helyi agroökoszisztémákban eloforduló természetes ellenségek megorzésére, hasznos tevékenységük felkarolására irányuló törekvéseket konzerválási stratégiának tekintik a biológiai védelemben. Ez a módszer az élettelen és élo környezet olyan irányú alakítását jelenti, mely biztosítja a hasznos faunaelem túlélését táplálékhiányos idoszakban vagy kizárja a fennmaradását veszélyezteto tényezoket (póttáplálék adagolása, alternatív gazdanövény utánpótlás, szelektív inszekticid alkalmazás, helytelen termesztési praktikák kiiktatása és egyéb eljárások) (van Lenteren és Manzaroli, 1999).

Magyarországon is ismert számos hasznos ízeltlábú szabadföldön tapasztalt kártevoszabályozó tevékenységérol. A Rácz (1989) által tárgyalt ragadozó poloska fajok (Heteroptera) közül azonban egyik sem került alkalmazásra az üvegházakban.

2.4. Ragadozó mezeipoloskák (Heteroptera: Miridae) alkalmazási lehetoségei az üvegházi integrált növényvédelemben A rovar- és atkakártevok elleni védekezési rendszerek fejlesztésében mindig is jóval több figyelmet fordítottak a parazitoidokra, mint a ragadozó ízeltlábúakra, klasszikus és új munkákban egyaránt (Waage és Greathead, 1986; Godfray, 1994). Eredményképpen 3-10-szer több parazitoid került gyakorlati bevezetésre (Barbosa et al., 1994), annak ellenére, hogy a ragadozókat általában éppúgy hatékonynak tekintik (Hall et al., 1980).

A ragadozó poloskák (Heteroptera) csak az utóbbi két évtizedben kerültek elotérbe, ökológiai megfontolások és biológiai ágensként történo alkalmazási lehetoségek alapján (Coll és Ruberson, 1998). Egyre több tudományos munka tanúskodik arról, hogy a poloskák fontos ízeltlábú faunaelemek mind a természetes, mind az ember által szabályozott élohelyeken. A generalista ragadozó poloskák fontos kártevo-szabályozó szerepet tölthetnek be az agroökoszisztémákban (Ehler és Miller, 1978;

Luff, 1983). A táplálékforrás alapján zoofitofágnak is nevezett rovarcsoport jelentoségét a kártevok elleni védelemben sokszor alulértékelték az ismert gazdanövény – poloska viszony miatt, melyben a poloskák fitofágként jelennek meg (Carayon, 1961). A poloskák, és különösen a mezeipoloskák ragadozó életmódja, növényekhez való kötödése, gildek közötti predációban való jelentos részvétele, valamint sikeres alkalmazása az utóbbi években azt bizonyítja, hogy eddigi mellozésük méltatlan volt (Carayon, 1961; Kajita, 1978; Coll és Ruberson, 1998). A mezeipoloskák biológiai növényvédelmi felhasználásában a növényi táplálék jelentoségének kutatása új dimenziót jelent (Gillespie és McGregor, 2000).

A zoofitofág életmódból adódóan lehetoség nyílik a poloskák az integrált növényvédelmi rendszerekben történo felhasználására. Többen úgy vélik, hogy a fitofág viselkedést is szem elott kell tartani, és mérlegelni kell a potenciális ágens megítélésekor (Ruberson et al., 1986, Alomar és Albajes, 1996).

Egyes, zömmel a Dicyphinae alcsaládhoz tartozó mezeipoloska fajok biológiai védekezésben betöltött potenciális szerepét kiterjedt kutatási programokban tisztázták és kidolgozták alkalmazásuk stratégiáit. Európában, és különösen a mediterráneumban néhány ragadozó mezeipoloska fajt sikeresen alkalmaznak a paradicsom kártevoi elleni biológiai védekezésben.

Egyikük, a Macrolophus caliginosus Wagner széles köru felhasználásra talált az üvegházi paradicsomtermesztésben (Courtade et al, 1993; Lucas és Alomar, 2002), míg más fajok, mint például Dicyphus tamaninii Wagner (Albajes és Alomar, 1999; Alomar et al., 2002), D. errans Wolff (Benuzzi és Mosti, 1994) vagy Nesidiocoris (Cyrtopeltis) tenuis Reuter (Vacante és Tropea Garzia, 1994), a szabadföldi fauna értékes komponensei, spontán betelepedés és konzerválás útján az üvegházi és szabadföldi paradicsomállományokban fejtik ki jótékony tevékenységüket. Kanadában az utóbbi néhány évben intenzív kutatást folytattak a Dicyphus hesperus Knight biológiai ágensként üvegházi paradicsomkultúrába való bevezetése érdekében (McGregor et al., 1999).

Magyarországon eddig 826 poloskafaj elofordulásáról tudunk (Kondorosy, 2001). A mezei poloskák az összes Heteroptera fauna 1/3 –át képezik. Jelentos részüket kártevoként tartják nyilván (Benedek, 1988). A predátor poloskák különbözo kultúrákban fordulhatnak elo, kártevoszabályozó szerepük azonban elenyészo, feltehetoleg a peszticidek alkalmazása miatt. Eddig bizonyítottan egy mezeipoloska fajról van tudomásunk, mely az ország déli területein szabadföldi támrendszeres és hajtatott paradicsomkultúrákba spontán betelepült, és hatékonyan pusztította az üvegházi molytetut (Budai et al., 1998; Ceglarska, 1999, 2003).

A mezeipoloskák változó alakú és méretu (2-25 mm) rovarok. Fejük általában háromszög alakú, de találhatók erosen megnyúlt vagy közel gömb alakú fejformák. Összetett szemuk nagy, pontszemuk azonban hiányzik, csápjuk hosszú fonálszeru, szipókájuk hosszú, nyugalmi állapotban középmellig vagy egy kissé tovább ér. Elohátuk trapéz alakú és a legtöbb fajon nyakgyuru található. Lábaik megnyúltak, szabályosak. Pajzsuk háromszög alakú és általában hosszabb a szélességétol. Rendszerint teljes szárnyúak, de rövid szárnyú fajok is találhatók közöttük. Egyes fajok szárnya erosen csökevényesedett úgy, hogy csak egy kis csonk látható. Potrohuk 10 szelvényes, a nostények 8.-9. potrohíze ivarszervvé módosult és éles, enyhén görbült tojócsövük van. A hímek 9. potrohíze az ivarszelvény, amelyben asszimetrikusan helyezkednek el az ivari fogók és a párzószerv, ezek mérete, alakja, helyzete fontos fajmeghatározó bélyeg (Benedek, 1988).

A mezei poloskák rendszerint pete vagy imágó alakban telelnek. Évente 1-2 nemzedékük fejlodik ki.

Tojásaikat a tápnövény szövetei közé rakják, melyhez elozetesen az éles tojócsövükkel vágnak nyílást. A tojás hengeres, megnyúlt, vége felé enyhén kiszélesedo, fehér vagy sárgásfehér színu. A szövetek közül csak a lapos fedele látszik ki.

A lárvafejlodés során 5 stádium alakul ki. A lárvák testfelépítése hasonló az imágókéhoz. A lárvák igen mozgékonyak.

Az imágók jól repülnek (Benedek, 1988). Az embrionális és lárvális fejlodés idotartama, illetve az imágó élettartama dönto mértékben a homérsékleti viszonyoktól függ, míg a tojásprodukciót a táplálék befolyásolja.

A mediterrán régióban a szabadföldi és hajtatott paradicsomban eloforduló ragadozó mezeipoloskák az üvegházi molytetu különbözo fejlodési alakjaival táplálkoznak: tojásokkal, lárvákkal, pupákkal és imágókkal (Gabarra et al., 1988; Quaglia et al. 1993; Benuzzi és Mosti, 1994; Alomar és Albajes, 1996; Malausa és Trottin-Caudal, 1996;

Tavella, et al., 1997; Barnadas et al., 1998), továbbá fogyasztanak tripszeket, levéltetveket, kabócákat, és más apró, lágytestu rovarokat valamint azok tojásait (Gabarra et al., 1988, 1995; Alvarado et al., 1997).

2.4.1. Macrolophus melatonoma Costa (= caliginosus Wagner)

A Macrolophus melatonoma Costa (=caliginosus Wagner) mezeipoloska mediterrán vidékeken honos. Magyarországon elterjedése északi határát éri el (Kerzner és Josifov, 1999). Carapezza (1995) megállapította, hogy a növényvédelmi szakirodalomban szélesen használt M. caliginosus Wagner, 1951 faj azonos a M. melatonoma (Costa, 1853) fajjal, és prioritása miatt utóbbi használandó. Jelen munkában azonban a jóval ismertebb M.

caliginosus elnevezést fogom alkalmazni.

Gyakran spontán megjelenik az inszekticid-mentes üveg- és fóliaházakban (Malausa et al., 1987; Millot és Trottin-Caudal, 1993).

Közel másfél évtizede tömegesen gyártják, forgalmazzák, és sikeresen használják paradicsomkultúrában az üvegházi molytetu ellen.

7. ábra Macrolophus caliginosus imágó (Fotó: A. Masó) A Macrolophus caliginosus imágó világoszöld színu. A szárnyfedo (hemielytra) áttetszo, enyhe szürkés árnyalattal. A nostény testének hossza 3mm, a hímé 2,9-3,1 mm. Szemei pirosak, a csápok sárgásak az elso íz kivételével, mely fekete (7. ábra) (Malausa, 1989).

Hosszú lábainak köszönhetoen gyorsan mozog, a hosszú szorökkel borított növényi részeken is. A nostény nagyobb, mint a hím. Az elso lárvaalakok sárgás-zöldek, az idosebbek az imágókhoz hasonlóan világoszöldek. Az utolsó két lárvastádium szárnykezdeményekkel rendelkezik.

Három nappal a kopuláció után a nostény tojást rak a gazdanövény szöveteibe. Foleg a leveleket, levélereket és a szárakat részesíti elonyben. Az embrionális fejlodés idotartama 25°C-on 11 nap, míg 15°C-on 37 nap. A lárvális fejlodés 25°C-on 19 napig tart, 15°C-on viszont már 58 napig. A nostények 25°C-on 40 napig élnek, 15°C-on pedig 110 napig. A hímek valamivel hosszabb ideig élnek. Egy nostény tojásrakási potenciálja 100 és 250 db tojás között alakul, a homérséklettol és tápláléktól függoen. Üvegházi molytetuvel történo táplálkozás után több tojást raknak, mint takácsatka vagy levéltetu fogyasztása esetén. Annak ellenére, hogy a M. caliginosus többféle kártevot fogyaszt, eros preferenciát mutat az üvegházi molytetu minden alakja iránt.

Egy poloska napi molytetu tojás fogyasztása 40 és 50 között alakul. A kiszívott tojás, lárva vagy pupa apró nyílásról ismerheto fel, ahova a poloska bemélyesztette szájszervét (rostrum). A préda sokszor „összeomlik”. A M.

caliginosus mind Bemisia mind Trialeurodes fajokkal táplálkozik. Más, veszélyes kártevok közül a takácsatkák, lepketojások és levéltetvek említhetok meg. A növényszívogatás is elofordul esetenként (Malais és Ravensberg, 1992; Biobest www.biobest.be).

2.4.2. Dicyphus tamaninii Wagner

A Dicyphus nemzetségbe tartozó több mint 30 poloskafaj ismert a nyugatpalearktikus régióból. Zöldségfélékben azonban csak 4 fordul elo (D.

tamaninii, D. errans, D. cerastii és D. hyalinipennis). Ezek közül külföldön a D. tamaninii alkalmazása terjedt el széles körben, üvegházban és szabadföldön egyaránt. Lévén mediterrán faj, a legtöbb tapasztalat Spanyolországból és Olaszországból származik erre vonatkozóan. A 80-as években megfigyelték, hogy a vegyszermentes vagy az alacsony inszekticid terhelés mellett termesztett szabadföldi zöldségfélékben, foleg paradicsomban a D. tamaninii képes volt jelentosen csökkenteni az üvegházi molytetu népességét (Salamero et al., 1987). A mezeipoloska kártevo szabályozó szerepét Gabarra et al. (1988) bizonyította izolátoros kísérletekkel. További vizsgálatok során kidolgozták a poloska alkalmazási technológiáját a biológiai védekezési programokban, figyelembe véve a környezetben való megóvását, valamint a termohelyen való konzerválását (Alomar et al., 1991).

A Dicyphus nemzetség imágói könnyen megkülönböztethetok a többi Dicyphinae-fajoktól barnás színu testük alapján. Fejükön, félfedojükön és lábaikon sötét foltok találhatók (8. ábra). Testük hosszúsága 4,3-4,5 mm. A fajok pontos meghatározásához a nemzetségen belül feltétlenül szükséges a hímivarszerv vizsgálata (Goula és Alomar, 1994; Goula et al., 2002).Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 13 |


Similar works:

«UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Katedra germanistiky Gasthausnamen in Wien und Berlin (Ein Beitrag zur deutschen Namenforschung) Names of Hotels and Restaurants in Vienna and Berlin (A Contribution to German Onomastics) Tereza Hofmanová Prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr. vedoucí bakalářské práce OLOMOUC 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně a použila jsem přitom jen uvedené prameny a literaturu. V Olomouci, dne 29. 11. 2007...»

«TEN STRATEGIES FOR TRAVELING WITH A CHILD WITH AUTISM OR HOW DO WE SURVIVE THE TRIP? BY ANN SCHLOSSER ©Ten Strategies for Traveling with a Child with Autism Ann Schlosser INTRODUCTION Vacations with a child with Autism Spectrum Disorder can be chaotic, nerve rattling and stressful! So stressful that many families do not take the vacation that they want to take well, no more. Congratulations for purchasing the booklet dedicated to helping your family travel, tour and have fun! This booklet is...»

«Reality Checks Teaching Reading Comprehension With Nonfiction K 5 Met to archive a collection rang long a etc because drafting place retirement. The schedule being a Reality Checks: Teaching Reading Comprehension with Nonfiction, K-5 card with the plaque is centralized to of a contact. The Reality Checks: Teaching Reading Comprehension with Nonfiction, K-5 most expected post professionals are that the purchase traits and it lasts north at they will guarantee important to guarantee the companies...»

«A Campaign to Promote Civic Education: A Model of How to Get Education for Democracy Back into U.S. Classrooms in All Fifty States Suzanne Soule Center for Civic Education soule@civiced.org Ted McConnell mcconnell@civiced.org www.representativedemocracy.org Paper presented at the International Conference on School Reform: Research and Practice, Vancouver, December 13–14, 2006. Abstract The founders of the U.S. universal system of free public education made education for citizenship a core...»

«RUDOLF STEINER GESAMTAUSGABE VORTRÄGE VORTRÄGE ÜBER SPRACHGESTALTUNG SPRACHGESTALTUNG UND DRAMATISCHE KUNST I Methodik und Wesen der Sprachgestaltung Aphoristische Darstellungen aus den Kursen über künstlerische Sprachbehandlung, 1919 und 1922 Aufsätze, Notizen, aus Seminarien und Vorträgen Bibliographie-Nr. 280 II Die Kunst der Rezitation und Deklamation Ein Vortragszyklus, gehalten in Dornach 1920 Vier Vortragsveranstaltungen in Dornach, Darmstadt, Wien, Stuttgart 1921-1923 Seminar von...»

«SHAKESPEARE’S HENRY V: PERSON AND PERSONA Robert K. Shepherd University of Alcalá de Henares In this same interlude it doth befall, That I, one Snout by name, present a wall: And such a wall, as I would have you think, That had in it a cranny’d hole, or chink.1 With the Pyramus and Thisbe ‘play within the play’ of A Midsummer Night’s Dream V.i, Shakespeare had parodied the age-old device of scene setting quite mercilessly. It is most surprising, then, to see him make such extensive...»

«Auto Theft Today A PROFESSIONAL E NEWSLETTER BY THE INTERNATIONAL ASSOCIATION OF AUTO THEFT INVESTIGATORS VOLUME 3  ISSUE 2  NOVEMBER 2015 Training, Training and Training this issue IAATI Websites p.2 October was a big month for training with the European Branch, the South African Branch and the South Central Regional Chapters all holding their Annual Board and Committee Training Seminars. In addition there has been training provided by Western Update p.3 States Auto Theft Investigators,...»

«Überwachungsausschuss TÄTIGKEITSBERICHT Juli 1999 – Juli 2000 25. August 2000 DV\420021DE.doc Mitglieder des OLAF-Überwachungsausschusses Mireille DELMAS-MARTY Vorsitzende Professorin an der Universität Panthéon-Sorbonne (Paris I) Edmondo BRUTI-LIBERATI Stellvertretender Generalstaatsanwalt beim Berufungsgericht Mailand José Narciso DA CUNHA RODRIGUES Generalstaatsanwalt der Republik Portugal Raymond KENDALL Generalsekretär von INTERPOL Harald NOACK Staatssekretär in der...»

«FAULTLINE: GCSE Dance Resource Pack Edited March 2012 www.shobanajeyasingh.co.uk admin@shobanajeyasingh.co.uk tel: 020 7697 4444 This resource pack provides a support for the study and teaching of Faultline at GCSE level. Additional resources include workshops with the Company, INSET days for those teaching Faultline, a Faultline DVD with two beautifully filmed versions of the piece and an Interactive Student Guide to Faultline CD Rom. Details on all of these resources are available at the end...»

«THE NORTH CAROLINA OUTER BANKS BARRIER ISLANDS: A FIELD TRIP GUIDE TO THE GEOLOGY, GEOMORPHOLOGY, AND PROCESSES David J. Mallinson, Stanley R. Riggs, Stephen J. Culver, Dorothea Ames East Carolina University Dept. Of Geological Sciences Greenville, NC, USA 27858 mallinsond@ecu.edu riggss@ecu.edu culvers@ecu.edu Benjamin P. Horton, Andrew C. Kemp Department of Earth and Environmental Science University of Pennsylvania Philadelphia, PA, USA 19104 bphorton@sas.upenn.edu kempac@sas.upenn.edu Field...»

«Our Function Rooms The Moonlight Room is the largest of our private rooms, located at the front entrance on the left of the reception. The Moonlight room has floor to ceiling glass doors that open right up and overlook the ocean. Please see Function Room Capacities for minimum guest numbers. The Reflections Room is adjacent to the Moonlight room and is similar in size and characteristics. It makes the best of the beautiful views and is a great room for small to medium sized events. Please see...»

«Events this year at The Royal Oak Nonington Village Pub & Kitchen March 2015 February 2016 Welcome To our first yearly events book! Since the Royal Oak was returned to its former glory back in 2013 we’ve held countless events in and around the Royal Oak but have also supported local events in Nonington too. We’re always happy to run events, parties and celebrations but what makes us really happy is seeing all the people show up to enjoy them with us. We try to host events all year round,...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.