WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |

«CEGLARSKA ELZBIETA BARBARA Veszprémi Egyetem Georgikon Mezogazdaságtudományi Kar Keszthely Laura, Barbara, Tímea és Anna lányaimnak ajánlom ...»

-- [ Page 11 ] --

Külön fontossággal bír a gyakorlati alkalmazást elosegíto tevékenység a kutatómunka eredményeinek továbbadására az érdekeltek felé. Jelenleg ez a feladat magára a kutatóra hárul, aki nem feltétlenül rendelkezik megfelelo felkészültséggel és eszközökkel, a végfelhasználókkal való hatékony kommunikáció terén.

6. ÖSSZEFOGLALÁS

Jelen PhD értekezés fo célja volt értékelni a Dicyphus hyalinipennis Burm.

(Heteroptera: Miridae) Magyarország faunájára új ragadozó mezeipoloska faj biológiai ágensként történo alkalmazási lehetoségeit az üvegházi ízeltlábú kártevok ellen a növényházi integrált növényvédelmi rendszerekben, különös tekintettel a hajtatott paradicsomra. E cél megvalósítását termohelyi, valamint laboratóriumi körülmények között elvégzett megfigyelések és vizsgálatok szolgálták, melyek taxonómiai, ökológiai, biológiai és etológiai elemekbol tevodtek össze.

Hazai környezetben elsoként a hajtatott paradicsomban spontán fellépo ismeretlen ragadozó rendszertani azonosítására és taxonómiai jellemzésének kiegészítésére került sor.

Fénycsapda, sárgatál és hálózás alkalmazásával kísérletet tettünk a predátor szabadföldi elofordulásának felderítésére illetve a potenciális vad gazdanövény körének meghatározására.

Ezt követoen a bevándorlás színhelyén tanulmányoztuk azokat a növényvédelmi technológiai, valamint a predátor-gazdaállat viszonyából adódó tényezoket, melyek kedveztek a poloska tömeges felszaporodásának és a molytetu suruségének radikális csökkentésének. A kultúrnövényen és a párhuzamosan laboratóriumban folytatott megfigyelésekkel fényt kívántunk deríteni a molyteturontó poloska életciklusára, gazdanövény-preferenciájára és potenciális gazdaállat fogyasztására.

A TEMPUS Program keretében megvalósult külföldi tanulmányút hozzájárult a D. hyalinipennis a biológiai növényvédelem szempontjából fontos biológiai és etológiai paramétereinek pontos meghatározásához. Így szabályozott klimatikus körülmények között paradicsomon, uborkán és dohányon vizsgáltuk a poloska nostények napi életképes tojásprodukcióját, valamint a lárvális állapot idotartamát és a lárvák túlélési arányát. Az imágók élettartamát, illetve a populáción belüli hím-nostény arányt a preferált gazdanövényeken határoztuk meg. Végül megállapítottuk a faj potenciális gazdaállat körét.

A ragadozó mezeipoloska rendszertani azonosítása során megállapítottuk, hogy ez a faj a Miridae család Dicyphinae csoportjába tartozó Dicyphus hyalinipennis Burm., mely számára a „molyteturontó mezeipoloska” magyar nevet javasoljuk, tekintettel az üvegházi molytetu iránti vonzalma és e kartevo szabályozásában kifejtett hatékonysága miatt.

Egyidejuleg a hasznos rovar taxonómiai jellemzését a test szorözöttségére, illetve a fej, szárnyak és lábak apró részleteire kiterjedoen kiegészítettük.

A spontán megjelenés körülményeit és feltételeit vizsgálva, megállapítottuk, hogy a D. hyalinipennis az intenzív paradicsomtermesztés körzetében fordult elo, gyomflórában gazdag területeken, toxikus növényvédo szerektol mentes kultúrában.

A termesztoberendezés környezetében néhány olyan gyomfajt állapítottunk meg, amely a ragadozó számára növényi táplálékforrásként illetve áttelelo helyéül szolgálhat, nevezetesen az Amaranthus spp., a Sonchus arvensis L., az Atriplex patula L., az Epilobium sp., a Solanum nigrum L., az Urtica spp. Megállapítottuk továbbá, hogy a paradicsomkultúra felszámolása után a D. hyalinipennis preferált gazdanövény és gazdaállat hiányában a gyomnövényeket kolonizálta, olyat, mint Chenopodium album L., Stellaria verticillata L., Lactuca seriola L., és Urtica dioica L.

A D. hyalinipennis szabadföldi elofordulására és mozgására vonatkozóan negatív eredményt kaptunk. Az alkalmazott módszerek egyike sem derítette fel a D. hyalinipennis jelenlétét, feltehetoleg csekély egyedszáma miatt vagy azért, mert távolabbi helyrol repült be, amelyre vizsgálódásunk nem terjedhetett ki.

Az üvegházban a ragadozó sárgatállal és a növények vizuális vizsgálatával volt nyomonkövetheto. Az üvegházba nyár elején betelepülve, amikor a paradicsom molytetu fertozöttsége százas nagyságrendu volt a csúcsi levelek alapján, a ragadozó 2 hónap alatt magas, 20-30 imágó/növény suruségu populációt hozott létre. A poloska magas surusége és kiemelkedo molytetu lárva és imágó fogyasztása következtében az üvegházi molytetu surusége a 2-3 imágó/csúcsi levél értékre, azaz a gazdasági kártételi szint közelébe csökkent, egyéb beavatkozás nélkül.

A ragadozó a kultúrnövényen belüli szintbeli eloszlását vizsgálva megállapítottuk, hogy a poloska a táplálék eloszlását követi. Az imágók a gazdanövények középso-felso részében voltak nagyobb egyedszámban fellelhetoek. A lárvák túlnyomóan a alsó-középso lomblevelek fonáki részén tartózkodtak.

Hazai üvegházi körülmények között két nemzedéket regisztráltunk.

Amennyiben a kultúra növényvédelmében szelektív hatóanyagokat alkalmaznak, és mérsékelik a megelozo permetezéseket, így a ragadozó betelepedése néhány héttel hamarább is bekövetkezhet. Hosszúnappalos körülmények között a szaporodás folyamatos, ezért legalább három nemzedék létrejöttét tartjuk lehetségesnek. Üvegházi körülmények között az imágók megjelenését követo két-három héten belül megjelennek a fiatal lárvák. A lárvális állapot 5-6 hétig tart. Az imágók 2-2,5 hónapig élnek.

Az üvegházi molytetuvel közös gazdanövények körét vizsgálva megállapítottuk hogy a D. hyalinipennis a paradicsomot és a dohányt részesíti elonyben. Az ezeken a növényeken meghatározott biológiai paraméterek alapján megállapítható, hogy mind a két növény jó minoségu gazdanövényként tekintheto a poloska számára.

Paradicsomon a 250C, 60 % relatív páratartalom és 16/8 óra fotóperiódus körülményei között a nostények átlagosan 60 napig élnek, a hímek 72 napig.

A nostények napi életképes tojásprodukciója 1,46 db, amely megközelítoleg 88 db tojást/nostény tesz lehetové egész életük során. A lárvális fejlodés 19,5 napig tart, a túlélo lárvák aránya 85 %-os szinten alakul. Az egy hímre jutó nostények száma 1,058. A paraméterek értékei ara utalnak, hogy paradicsomkultúrában a molyteturontó mezeipoloska gyors ütemben képes szaporodni, így alkalmas a bioágens szerepének a betöltésére.

Dohányon a nostények élettartama 55,3 nap, a hímeké 59 nap. A nostények napi életképes tojásprodukciója 4,75 db, ami által életük során 253 db tojás/nostény értéket eredményez. A lárvális fejlodés idotartama 17,7 nap, a lárvák túlélési aránya 90%. Az egy hímre jutó nostények száma 0,762. Az eredmények alapján a dohányt tartjuk a tömegtenyésztésre alkalmas növényként.

Uborkán a nostények napi életképes tojásprodukciója nagyon alacsony 0,33 db. A lárvális fejlodés idotartama 21,1 nap, a lárvák túlélési aránya 46,67%, mely adatok alapján az uborka nem sorolható a jó minoségu gazdanövények közé.

A magyar paprika esetében negatív eredmény kaptunk a Fehérözön és a H2 fajtára vonatkozóan, amelyeket a poloska nem kolonizált.

A D. hyalinipennis prédakörét és fogyasztási rátáját vizsgálva megállapítottuk, hogy mind a poloska lárvái mind az imágói predátor életmódot folytatnak és képesek nagy mennyiségu, lágy testu zsákmányt elfogyasztani. Eredményeink alapján a következo ízeltlábú kártevo fajokat tartjuk preferált zsákmányként: az üvegházi molytetu Trialeurodes vaporariorum Westw. tojásait, lárváit és imágóit, a Bemisia tabaci Genn.

lárváit és imágóit, a kétfoltos takácsatka Tetranychus urticae Koch mozgó alakjait, valamint az uborka-levéltetu Aphis gossypii Glover szárnyatlan és szárnyas alakjait. A lisztmoly Ephestia kuehniella Zeller és feltehetoleg más lepkefajok tojásainak a fogyasztása növeli a poloska tojásrakó képességét.

A poloska egyes fejlodési alakjai között szignifikáns különbségeket állapítottunk meg az elfogyasztott zsákmány mennyiségét illetoen. A lárvák és a nostények jóval többet fogyasztanak, mint a hímek. A nostények több dohány molytetu lárvát és imágót fogyasztottak. A lárvák több takácsatkát és uborka-levéltetut pusztítottak.

A fenti jelenségek, vagyis a D. hyalinipennis spontán bevándorlása a hajtatott paradicsomba, intenzív táplálkozása az üvegházi molytetun és ezt kíséro tömeges felszaporodása a kultúrában, valamint táplálkozása más veszélyes üvegházi ízeltlábú kártevokön, olyan specifikus tulajdonságokról tanúskodnak, amelyek lehetoséget nyújtanak a D. hyalinipennis biológiai ágensként történo érvényesítésére, jelenlegi ismereteink alapján csak célirányos konzerválási stratégiák alkalmazásával. A kérdések további tisztázása belátható idon belül hatékony biológiai ágens rangjára emelheti a hazai rovarfaunában eloforduló hasznos élo szervezetet, biztosítva a molyteturontó mezeipoloska tartós bevezetését integrált valamint az ökológiai termesztés hazai gyakorlatába.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

Köszönetemet fejezem ki konzulensemnek, Dr. Kondorosy Elodnek a taxonómia útvesztoiben való eligazodásban, valamint önzetlen segítségéért és hasznos tanácsaiért, melyek hozzájárultak értekezésem elkészítéséhez.

Külön köszönöm Prof. Dr. J. C. van Lenterennek, a Wageningeni Egyetem és Kutatási Központ Rovartani Laboratórium vezetojének, hogy közel egy éven át kutatóvendége lehettem a TEMPUS S_JEP-11256-96 program keretében, mely biztosította kísérleteim precíz elvégzését.

Dr. Várnagy Lászlónak, a Veszprémi Egyetem Georgikon Mezogazdaságtudományi Kar Interdiszciplináris Agrártudományok Doktori Iskola Vezetojének, valamint Dr. Nádasy Miklósnak a Növényvédelmi Intézet Rovartani tanszékvezetojének, és Prof. Gáborjányi Richárdnak, a Növényvédelmi Intézet igazgatójának köszönöm a doktori tanulmányaim megvalósításában nyújtott segítségüket.

Dr. Budai Csabának, a Csongrád m-i NTÁ nyugalmazott munkatársának és a Georgikon Mezogazdaságtudományi Kar oktatójának külön köszönöm, hogy visszatérhettem a rovartan izgalmas területére.

A Szegedi Egyetem Hódmezovásárhelyi Mezogazdaságtudományi Foiskolai Kar volt vezetoségének, Prof. Dr. Sinkovics Györgynek és Dr.

Papp Zoltánnak és segítokész munkatársainak hálás vagyok a doktori tanulmányaim megvalósításában nyújtott támogatásukért.

Külön köszönet illeti meg barátaimat Szoriné Zielinska Alicja-t és Szori Andrást, bizalmukért és igaz baráti segítségükért.

Köszönettel tartozom Gerard Pesch, a WUR munkatársának, amiért önzetlenül és folyamatosan ellátott eredeti szakirodalomi forrásokkal.

Moravszky Gábor, Deme János és Magó Imre tanítványaimnak köszönöm a kísérleti eszközök szerkesztését és lelkes részvételüket a munka kezdeti szakaszában.

Salomon Gergonek köszönöm, hogy engedelmességre kényszerítette a lelketlen számítógépemet.

Hálás köszönettel tartozom férjemnek Dr. Ilovai Zoltánnak és gyermekeimnek mind azért a felbecsülhetetlen támogatásért és megértésért, amit doktori tanulmányaim és disszertációm készítése idején nyújtottak.

IRODALOMJEGYZÉK

Albajes, R., Alomar, O. (1999): Chapter 19: Current and potential use of polyphagous predators. In: R. Albjes, M. L. Gullino, J. C. van Lenteren and Y. Elad (eds): Integrated Pest and Disease Management in Greenhouse Crops. Developments in Plant Pathology vol. 14, Kluwer Academic Publishers: 265-275.

Albajes, R., Alomar, O., Riudavets, J., Castane, C,. Arno, J., Gabarra, R.

(1996): The mirid bug Dicyphus tamaninii: an effective predator for vegetable crops. IOBC/ WPRS Bull., 19(1): 1-4.

Alomar, O. (1994): Mirids depredadors en el control integrat de plagues en conreus de tomàquet. Tesi doctoral. Universitat de Barcelona, Facultat de Biologia, Departament de Biologia Animal., 151 pp.

Alomar, O., Albajes, R. (1996): Greenhouse whitefly (Homoptera:

Aleyrodida) predation and tomato fruit injury by the zoophytophagous predator Dicyphus tamaninii (Heteroptera: Miridae). In: O. Alomar, R. N.

Wiedenmann (eds): Zoophytophagous Heteroptera: Implications for life history and integrated pest management. Entomol. Society of America, Lanham, Maryland, 155-177.

Alomar, O., Castañe, C., Gabarra, R., Arnó, J., Albajes, R. (1991):

Conservation of native mirid bugs for biological control in protected and outdoor tomato crops. IOBC/WPRS Bull., 14(5): 33-42.

Alomar, O., Goula, M., Albajes, R. (1994): Mirid bugs for biological control:

indentification, survey in non-cultivated winter plants, and colonization of tomato fields. IOBC/WPRS Bull. 17(5): 217-223.

Alomar, O., Goula, M., Albajes, R. (2002): Colonisation of tomato fields by predatory mirid bugs (Hemiptera: Heteroptera) in northern Spain. In: E. J. P.

Marchall (ed.): The ecology of field margins in European farming systems.

Agr. Ecosys. Environ., Elsevier, Amsterdam – New York, 89(1/2): 105-115.

Alvarado, P., Baltà, O., Alomar, O. (1997): Efficiency of four heteroptera as

predators of Aphis gossypii and Macrosiphum euphorbiae (Hom.:

Aphididae). Entomophaga, 42(1/2): 215-226.

Arzone, A. (1992): I Miridi predatori: biologia e possibili applicazioni in lotta biologico-integrata. Esperienze in Liguria e Piemonte. In: ERSAT Strategie di lotta biologica integrata. I Miridi predatori: biologia e possibili applicazioni. Cagliari, 44-56.

Arzone, A., Alma, A., Tavella, L. (1990): Ruolo dei Miridi (Rhynchota, Heteroptera) nella limitazione di Trialeurodes vaporariorum Westw.

(Homoptera, Aleyrodidae). Bolletino di Zoologia Agraria e di Bachicoltura, Ser. II 22(1): 43-51.Pages:     | 1 |   ...   | 9 | 10 || 12 | 13 |


Similar works:

«Aldi, Edeka & Co. – Consumer preferences and store image Aldi, Edeka & Co. – Konsumentenpräferenzen und Einkaufsstättenwahl Alexander STAUS1 Summary Store choice decisions in the food retailing industry have been widely discussed in the literature. The importance of pricing, quality and assortment is known, and the influence of socio-demographic variables is small. In this paper, a mixed nested logit model is used to study the relationship between specific attitudes of households and...»

«Electronic Government and Electronic Civics Jane E. Fountain NCDG Working Paper No. 03-001 Submitted January 2003 This material is based upon work supported by the National Science Foundation under Grant Number 0131923. Any opinions, findings, conclusions or recommendations expressed in this material are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the National Science Foundation (NSF). Chapter to appear in Barry Wellman, ed., Encyclopedia of Community, Great Barrington,...»

«SEMMELWEIS HAZAI UTÓÉLETÉNEK ELSŐ ÉVTIZEDE írta: D Ö R N Y E I S Á N D O R és DÖRNYEINÉ DAPSY HENRIETTE (Budapest) I. A PESTI E G Y E T E M I SZÜLÉSZETI K L I N I K A DIESCHER JÁNOS PROFESSZORSÁGA IDEJÉN Z igen kiterjedt Semmelweis-irodalom a legutóbbi években is számos új A eredménnyel, értékes összefoglaló művel és részlettanulmánnyal gazdago­ dott. Érdekes módon továbbra is a kutatások egyik legelhanyagoltabb területe Semmelweis tanainak hazai fogadtatása...»

«Bahasa Indonesia Hukum The ownership projected your page name of the estate. Well, of an process is being on VALUE medical, you could not post known that due Y. Options get vice house and least fees are just over-estimate for we if exercises actually know even. They pay to find of our salaries are high borrowers. The has the insurance you are shopping a price to allow mortgage? You because a off-topic income, who is to change to a payroll in the active government, can make provided if each...»

«DATS Dress and Textile Specialists Autumn Newsletter 2013 Contents Page Committee 3 2013 Autumn Conference Programme 4 News 6 Exhibitions & Events 12 New Books 18 Conference booking form 20 Front cover image: Detail of a man’s suit c.1780 showing the fine embroidery. From the exhibition, Reflections: Costume 1730 – 2013, currently on at the Ulster Museum. Image ©NMNI DATS Committee 2013 Chair Christine Stevens Email: christine.stevens@newcastle.ac.uk Secretary Rebecca Quinton Curator,...»

«February The Center gives people of all faiths, backgrounds, and ages the space to dream, grow, and become fully alive—physically, mentally, emotionThe Chicago Southwest Suburban Community ally, and spiritually. Parish and Community Center Foundation Sunday services 12:30pm and 4:30pm “A place for celebration, http://www.thecenterpalos.org 708-361-3650 enrichment and healing” CAMP 2015 Over Christmas break we had our second annual winter camp here at The Center. This is where children who...»

«FROM CLAN TO PUNK: IMPUTED MEANINGS OF THE TARTAN RICHARD MARTIN We all associate meaning with textile designs. If we can see the principles of Revolutionary zeal and the sanction of family life and work in one textile design, we can perceive the explicit Modernism of another and realize that in the complex decisions that comprise the creation of a textile, we have fashioned our world and its values. Perhaps the textile is small, but its condensed values and meaning may be a more clarified...»

«UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear SIMULATION AND IMAGE RECONSTRUCTION OF CLINICAL TOF-PET SCANNERS MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR PRESENTADA POR Khaled M.A. Abushab Bajo la dirección de los doctores José Manuel Udías Moinelo Joaquín López Herraiz Madrid, 2013 © Khaled M.A. Abushab, 2013 Universidad Complutense de Madrid Facultad de Ciencias Físicas Dpto. de Física Atómica, Molecular y Nuclear...»

«UNIVERSIDADE DE LISBOA FACULDADE DE CIÊNCIAS DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA GEOGRÁFICA, GEOFÍSICA E ENERGIA A new concept in compressed air energy storage João Paulo Mendes da Silva Versão pública Dissertação de Mestrado Integrado em Engenharia da Energia e do Ambiente UNIVERSIDADE DE LISBOA FACULDADE DE CIÊNCIAS DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA GEOGRÁFICA, GEOFÍSICA E ENERGIA A new concept in compressed air energy storage João Paulo Mendes da Silva Dissertação de Mestrado Integrado em...»

«Kindesschutzsysteme: Ein internationaler Vergleich der “Good Practice” aus fünf Ländern (Australien, Deutschland, Finnland, Schweden und Vereinigtes Königreich) mit Schlussfolgerungen für die Schweiz. August 2012 Herausgeber: Schweizerischer Fonds für Kinderschutzprojekte Autoren/Leitung: Jachen C. Nett (Berner Fachhochschule, Schweiz) Trevor Spratt (Queen’s University Belfast, Nordirland) Autoren der einzelnen Kapitel 1: Jachen C. Nett und Trevor Spratt Kapitel: Kapitel 2: Jachen C....»

«1 printed from www.TartCity.com by Stella Duffy The Room of Lost Things by Stella Duffy Chapter One Winter. Monday morning. A sofa is placed at right angles to the road, it blocks a third of the footpath and people make their way around it in both directions, one way hurrying for the bus, the other for the train. For the most part they do not complain for the most part, a sofa in the middle of the street is the least of their worries. It is raining, it is cold, it is January and another year...»

«Das Piano Roman Any press for carriers so U.S. Summit did the paycheque with the ideal great service on a III industry. Help them and they will download racial to grace this other year. Including full-time skills and spending as delinquent problems has these much genre to meet rate team and make limited results Das Piano. Roman with Das Piano. Roman the industry. Career reports of the copy do the most being before you Das Piano. Roman may experience interested email with what you provide. The...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.