WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 | 12 |   ...   | 13 |

«CEGLARSKA ELZBIETA BARBARA Veszprémi Egyetem Georgikon Mezogazdaságtudományi Kar Keszthely Laura, Barbara, Tímea és Anna lányaimnak ajánlom ...»

-- [ Page 10 ] --

A D. hyalinipennis „társaságában” töltött közel egy év során feltunt, hogy a poloskák csak akkor repülnek, ha megzavarják oket. Az imágók általában mozdulatlanul ülnek a növények különbözo részein. Utólag felmerül a kérdés, vajon mikor táplálkoznak? Milyen a napi ciklusuk? Egyik európai fajra sincs ilyen jellegu adat a szakirodalomban. Kanadában is csak egy évvel ezelott vizsgálták meg a D. hesperus napi aktívitását, és megállapították, hogy a nostények a prédakereso tevékenységüket igazából csak éjjel fejtik ki (VanLaerhoven et al., 2003). Ez rendkívül értékes megfigyelés. A bioágensek napi ciklusának ismerete hatékonyabbá teheti alkalmazásukat.

5. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

A célkituzéseiknknek megfelelve a kutató munkánk során mind a szakirodalomban, mind a saját megfigyelések és kísérletes vizsgálataink révén kapott eredmények ismeretében az alábbi következtetéseinkre

jutottunk:

A hazai hajtatás területi növekedése és a termesztéstechnológiai fejlodése, benne a növényvédelmet is értve, tette lehetové, hogy a hazai természetes környezetbol olyan hasznos ízeltlábú fajok, mint a mezeipoloskák, e tanulmányunk tárgyat képezo eddig ismeretlen faja, felhívja magara a figyelmet.

A faj azonosítása során meggyozodhettünk arról, hogy egy a magyar faunára új fajjal állunk szemben. A rendelkezésre álló taxonómiai forrásmunkákra, valamint a tömeges fellepés helyszínérol gyujtött példányok alapos morfológiai tanulmányozására alapozva, további azonosító bélyegeket írhattunk le, és részletezo rajzot készítettünk az érintett faj fej és szívó szájszervérol, valamint az imágó felülnézeti habitusáról.

A rovarfaunánkra új mezei poloska faj a Dicyphus hyalinipennis Burm.

(Heteroptera: Miridae) magyar megnevezéséül, megfigyelt biológiai sajátosságai alapján a molyteturontó mezeipoloska nevet ajánljuk.

A Dicyphus hyalinipennis Burm. (Heteroptera: Miridae) mezeipoloska spontán betelepedését a hajtatott paradicsomba a molytetuvel kelloen fertozött kultúra és teljesen inszekticidmentes, vagy toxikus és perzisztens, széles hatásspektrumú peszticid hatóanyagokat kizáró növényvédelmi technológia segíti elo.

Üvegházi körülmények között a poloska Moericke-féle sárgatál segítségével derítheto fel és követheto nyomon, a kultúra vizuális vizsgálatával kiegészítve. A növények vizuális vizsgálatát célszeru a molytetu gócokra összpontosítani, mivel elsodlegesen ott várható a ragadozó imágóinak jelentkezése.

A ragadozó a kultúrnövényen belüli szintbeli eloszlását vizsgálva megállapítottuk, hogy a poloska a táplálék eloszlását követi. Az imágók a gazdanövények középso-felso részében voltak nagyobb egyedszámban fellelhetoek. A lárvák túlnyomóan az alsó-középso lomblevelek fonáki részén tartózkodtak.

Spontán megjelenését követo 2-3 héten belül a növényi szövetekbe (levelek, levélnyelek, szárak) lerakott tojásokból fiatal lárvák kelnek ki. A lárvák 4-6 héten át dominálnak a populációban. Az adott nemzedék imágói hosszú idon keresztül 2-2,5 hónapon át vannak jelen.

A poloska ragadozó életmódot folytató lárvái és imágói intenzíven táplálkoznak az üvegházi molytetu összes fejlodési stádiumain. Az erosen fertozött kultúrában a poloska tömeges felszaporodása révén kb. két hónapon belül képes egyéb beavatkozás nélkül a kártételi szint közelébe csökkenteni a molytetu populációt.

A paradicsomkultúra felszámolása után a D. hyalinipennis a gyomnövényeket kolonizálja (Chenopodium album L., Stellaria verticillata L., Lactuca seriola L., Urtica dioica L.).

A kultúrnövény és preferált zsákmány hiányában a potenciálisan táplálékot és menedéket biztosító gyomnövények (Amaranthus spp., Sonchus arvensis L., Atriplex patula L., Epilobium sp., Solanum nigrum L., Verbascum thapsus L., Urtica spp.), valamint a szomszédos szabadföldi (támrendszeres) paradicsom állományok fontos szerepet tölthetnek be a hasznos ragadozó továbbélésében illetve átmentésében.

Hazai hajtatási körülmények között a poloska két teljes nemzedéket hoz létre, ha júniusban települ be a hajtatott kultúrába. Amennyiben a kultúra növényvédelmében szelektív kémiai és biológiai védekezési módokat alkalmaznak, a ragadozó betelepedése néhány héttel hamarább is bekövetkezhet.

16/8 óra fotóperiódus mellet a szaporodása folyamatos, ezért legalább három nemzedék lehetséges. Ez az adat a tömegtenyésztés szempontjából rendkívüli jelentoséggel bír.

Az üvegházi molytetuvel közös gazdanövények körét vizsgálva megállapítottuk hogy a D. hyalinipennis a paradicsomot és a dohányt részesíti elonyben.

Paradicsomon a 25 0C, 60 % relatív páratartalom és 16/8 óra fotóperiódus körülményei között a nostények átlagosan 60 napig élnek, a hímek 72 napig. A nostények napi életképes tojásprodukciója 1,46 db, amely megközelítoleg 88 db tojást tesz lehetové a nostény egész élete során. A lárvális fejlodés 19,5 napig tart, a túlélo lárvák aránya 85 %-os szinten alakul.

Az egy hímre jutó nostények száma 1,058.

Dohányon a nostények élettartama 55,3 nap, a hímeké 59 nap. A nostények napi életképes tojásprodukciója 4,75 db, ami által életük során 253 db tojás/nostény értéket eredményez. A lárvális fejlodés idotartama 17,7 nap, a lárvák túlélési aránya 90%. Az egy hímre jutó nostények száma 0,762.

Uborkán a nostények napi életképes tojásprodukciója nagyon alacsony 0,33 db. A lárvális fejlodés idotartama 21,1 nap, a lárvák túlélési aránya 46,67%, mely adatok alapján az uborka nem sorolható a jó minoségu gazdanövények közé.

A magyar paprika esetében negatív eredmény kaptunk a Fehérözön és a H2 fajtára vonatkozóan, amelyeket a poloska nem kolonizált.

A gazdanövényeket illetoen általános következtetésként levonható, hogy azonos klimatikus körülmények között a poloska biológiai paraméterei növényenként változnak, ezért a potenciális gazdanövénykör meghatározásához külön kutatás szükséges.

A D. hyalinipennis a többi mezeipoloskákhoz hasonlóan polifág rovar, mely különbözo trófikus szintekhez tartozó szervezeteken táplálkozik, növényi és állati eredetu táplálékot egyaránt igénybe véve. Növényhez való kötodése a növényi szövetekben történo tojásrakásban, embrionális fejlodésben, illetve növényen való tartózkodásban fejezodik ki. Ahhoz, hogy érvényesíteni tudja a benne rejlo biológiai potenciálját, nagy mennyiségu, könnyen hozzáférheto állati táplálékra van szüksége. Az elfogyasztott állati táplálék hasznosításához növényi nedveket is szívogat. A poloska lárvái és imágói predátor életmódot folytatnak és képesek nagy mennyiségu, lágy testu zsákmányt elfogyasztani.

Vizsgálataink alapján a következo ízeltlábú kártevo fajokat tartjuk preferált zsákmányként: az üvegházi molytetu Trialeurodes vaporariorum Westw. tojásait, lárváit és imágóit, a Bemisia tabaci Genn. lárváit és imágóit, a kétfoltos takácsatka Tetranychus urticae Koch mozgó alakjait, valamint az uborka-levéltetu Aphis gossypii Glover szárnyatlan és szárnyas alakjait. A lisztmoly Ephestia kuehniella Zeller és más lepkefajok tojásainak a fogyasztása különös fontossággal bír a poloska tojásrakó képességére17.

Egyes fejlodési alakok között szignifikáns különbségeket állapítottunk meg az elfogyasztott zsákmány mennyiségét illetoen. Általában a lárvák és a nostények jóval többet fogyasztanak, mint a hímek. A poloskanostények több dohány molytetu lárvát és imágót fogyasztottak, míg a lárvák a takácsatka és uborka-levéltetupusztításban jeleskedtek.

A fenti jelenségek, vagyis a D. hyalinipennis spontán bevándorlása a hajtatott paradicsomba, intenzív táplálkozása az üvegházi molytetun és az ezt Ezt igazolni látszik, hogy 1996-ban a molyteturontó mezeipoloska spontán felszaporodott egy Békés megye déli részén fekvo gyapotok bagolylepkével, levéltetvekkel és kabócákkal fertozött támrendszeres paradicsomállományban (Budai, szem. közlés) követo tömeges felszaporodása, valamint táplálkozása más veszélyes üvegházi ízeltlábú kártevokön is, olyan specifikus tulajdonságokról tanúskodnak, amelyek predesztinálják a D. hyalinipennis egyik leghatékonyabb biológiai ágens szerepének betöltésére paradicsom, és más kultúrákban.

A fenti megállapításainkat igazolják Európában a D. hyalinipennis –el rokonságban lévo, a mediterráneumban elterjedt négy mezeipoloska faj: a Macrolophus caliginosus Wagner, a Dicyphus tamaninii Wagner, a D. errans Wolff, és a Nesidiocoris (Cyrtopeltis) tenuis Reuter. Ezek a fajok immáron több éve, az IPM növényvédelmi technológiáknak köszönhetoen spontán módon, rendszeresen betelepszenek a termesztoberendezésekbe és a szabadföldi zöldségkultúrákba, ahol jótékony tevékenységet fejtenek ki számos kártevo szabályozásában. Az utóbbi néhány évben a csoporthoz a Macrolophus pygmaeus Rambur zárkózott fel. Kanadában az ott honos Dicyphus hesperus Knight mezeipoloska faj került a paradicsomtermesztok figyelmének középpontjába.

A ragadozó mezeipoloskák növényvédelmi célú alkalmaza két irányt

vett:

- a természetes elofordulási helyen történo konzerválás,

- a mesterséges tömegtenyésztés makrobioágens eloállítása és forgalmazása.

Az utóbbi törekvés eredményeként Európában jelenleg csak egyetlen faj áll a paradicsom termesztok rendelkezésére. A Macrolophus caliginosus –t több bioágensgyártó cég tömegesen állítja elo és forgalmazza, az üvegházi kártevok elleni biológiai és integrált védekezési rendszerekben való alkalmazása céljából. Magyarországon is kapható, felhasználása kiváló eredményt biztosít az üvegházi paradicsomban, viszonylag magas ára ellenére is. Bioágenssé és kereskedelmi termékké fejlesztették ki a Dicyphus hesperus fajt is Kanadában. Mesterséges táplálékon történo tömegtenyésztés megoldása hasonló távlatot jelent a D. tamaninii számára is.

A konzerválás tudatos természetes populáció-manipulálást jelent, mely különbözo módszereket és eljárásokat foglal magában. Célja: a spontán betelepedés elosegítése és a betelepedett állomány megorzése. A D.

tamaninii, D. errans, C. tenuis fajokkal felhalmozódott tapasztalat azt mutatja, hogy a paradicsomkultúra kolonizálása általuk dönto mértékben a kémiai védekezési technológiák környezetbaráttá, hasznos éloszervezeteket kímélové tételével érheto el.

Magyarországon a D. hyalinipennis spontán fellépése értékes faunaelemként nagy erdeklodésre talált közvetlenül a megjelenését követoen a gyakorlatban. Kutatásainkat is elsosorban ez motiválta.

Eredményeinkbol eredendoen a D. hyalinipennis molyteturontó mezeipoloska véleményünk szerint már is bevonható az üvegházi integrált védekezési rendszerekbe, különösen a hajtatott paradicsomkultúrákban.

Jóllehet számos kérdés még tisztázandó, de a meglévo ismereteink alapján tudatos igénybevétele a hajtatott paradicsomkultúrában sikeres lehet.

Általános érvényu növényvédelmi szabály, a kártevokkel szembeni szigorú megelozés betartása, a letermett kultúra gondos eltávolítása, belso felületek és berendezések fertotlenítése, jelentosen késlelteti azok elszaporodását.

A palántanevelésben alkalmazott növényvédo szereket célszeru gondosan kiválasztani, a ragadozó poloskák szerérzékenységét szem elott tartva. Amennyiben a palánta neveloüzembol kerül beszerzésre, ajánlatos tájékozódni az alkalmazott növényvédo hatóanyagok és a kezelési idopontok felül.

A hajtatás kezdetétol kívánatos a kártevoket nyomon követni, a gyakorlatban rendelkezésre álló eszközökkel, a tanácsadó javaslatai alapján.

A poloska elorejelzésére sárga színcsapdák (ragacsos lapok vagy Moerickeféle sárgatálak) ajánlatosak, amelyeket koratavasztól a termesztoberendezés melegebb helyein tanácsos elhelyezni. Nyáron a monitorozás – a nyitott szellozok és a bejárat közelében történjen.

A termesztés folyamán kímélo, specifikus hatóanyagokra ajánlatos a növényvédelmet alapozni. Biológiai védekezési ágensek maximális használata növeli a poloska spontán betelepedésének esélyeit.

A D. hyalinipennis molyteturontó mezeipoloska megbízhatóbb biológiai ágenssé való tétele érdekében még további kérdések tisztázása szükséges, a megcélzott alkalmazási stratégiától függoen.

Ø A konzerválási stratégia kifejlesztéséhez:

- Elengedhetetlen a D. hyalinipennis poloska elterjedtségének megismerése szabadföldi viszonyok között, spontán megjelenési esetekre alapozva, Magyarország zöldségtermelo körzeteiben,

- Szabadföldi gazdanövénykör további tisztázása a menedék- és áttelelo helyet biztosító flóra poloskának kedvezo tudatos alakítása, esetleges természetes poloska-bank kialakítása és csalogató növények meghatározása céljából,

- Áttelelo alak és hely meghatározása.

Ø A szezonális inokulatív vagy inundatív stratégia kialakításához:

- Növényi és állati táplálék szerepének, és a ketto közötti váltás feltételeinek és körülményeinek tisztázása,

- Predátor-gazdaállat optimális arány meghatározása gazdanövényenként,

- Más ízeltlábú bioágensekkel való viszony tisztázása interferencia elkerülése érdekében,

- Olcsó tömegtenyészthetoség lehetoségeinek kiaknázása.

Bátran állíthatjuk, hogy az utóbbi már jelenleg is megoldható, különösen hazai körülmények között.

Mind a két alkalmazási stratégia elsodleges igénye tisztázni, hogy a D.

hyalinipennis veszélyezteti-e a termést, vektorként játszik-e szerepet növényi betegségek terjeszteseben, valamint kidolgozni a megbízhatóbb poloska monitoring módszereket (csalogató növény technika, infokémiai kutatás).Pages:     | 1 |   ...   | 8 | 9 || 11 | 12 |   ...   | 13 |


Similar works:

«This work has been submitted to ChesterRep – the University of Chester’s online research repository http://chesterrep.openrepository.com Author(s): Joyphen Clementina Henry Title: What does Paul say about the scope of salvation in his epistle to the Romans? Date: October 2012 Originally published as: University of Chester MA dissertation Example citation: Henry, J. C. (2012). What does Paul say about the scope of salvation in his epistle to the Romans? (Unpublished master’s thesis)....»

«Civic Education Civic Education is an important component of education that cultivates citizens to participate in the public life of a democracy, to use their rights and to discharge their responsibilities with the necessary knowledge and skills. American schools have advanced a distinctively civic mission since the earliest days of this Republic. It was immediately recognized that a free society must ultimately depend on its citizens, and that the way to infuse the people with the necessary...»

«Giulia Annalinda Neglia The Permanence of Roman Layouts in the Urban Fabric of Aleppo The cityscape of Aleppo is profoundly stratifed and represents a place of permanence for its urban symbols and the mutual overlay of many meanings: the place of permanence traces an urban development that saw Aleppo frst to arise as a spontaneous settlement, then to be adapted to regional and then imperial urban standards, and fnally, undergo a local dialectical process that led the city to an individual urban...»

«The extended Abstract of this work appears in [2]. This is the full version. Password-Based Authenticated Key Exchange in the Three-Party Setting Michel Abdalla Pierre-Alain Fouque David Pointcheval ´ Departement d’Informatique, Ecole normale sup´rieure e 45 Rue d’Ulm, 75230 Paris Cedex 05, France {Michel.Abdalla,Pierre-Alain.Fouque,David.Pointcheval}@ens.fr http://www.di.ens.fr/users/{mabdalla,fouque,pointche}. Abstract Password-based authenticated key exchange (PAKE) are protocols which...»

«Recommendations For Oil Tanker Manifolds Associated Equipment In focus, of they need gone and still best in the pdf Recommendations for Oil Tanker Manifolds & Associated Equipment you should follow advanced to provide out the machine Recommendations for Oil Tanker Manifolds & Associated Equipment in you sell typically to as attend 32K of transaction for member. There have the hands before you should back go with, and much you can rebuild to the living soon the good. Offer you positive, staff...»

«222 North Main Street, Greensburg, PA. 15601 MARHESHVAN KISLEV 5772 NOVEMBER 2011 724-834-0560 CEIMAIN50@aol.com www.congregationemanuelisrael.org THANK October was an AMAZING month!!!! On a personal note, I must give a HUGE YOU/TODAH RABBAH to all who helped make my Big Bash such a wonderful event. Thank you first of all to the committee: Marilyn Davis, Esther Glasser, Carol Ratner, Phylis Caplan, Lois Browdie, Andee Millstein, and Irene Rothschild for a fantastic evening. I cannot find enough...»

«Flash Fiction Competition 2013 Image 3 children’s entries Title Author Page Pork and Piggy Amelia Morawiak 3 The Angry God Bilal Sha Jihan 4-5 Defonia and The Magic Stick Eleanor Tuladhar-Douglas 6 The 4 Dragons Jamie Smith 7 Poor Jack Suzie Bator 8-9 The Chenka Herb Soumya Sree Tangirala 10 The Wicked Satyr Boluwatife Joseph Modupe11 Joseph THE BEAST AND THE VILLAGE Georgia McInnes 12 The Flasher and the Flashlight Ieva Valanciauskyte 13 The Return Off The Beast Izhar Salaam 14 The Girl who...»

«A BEFECSKENDEZÉSES KEZELÉS KEZDETEI MAGYARORSZÁGON BALOGH JÁNOS ma orvosa is sokszor találkozik a sipoly jelenségével, amely a test belsejéből a felszínre vezető k ó r o s járat. A z ókori orvosok — é r t h e t ő okokból — m é g többször észlelték ezt az elváltozást és úgy kezelték, hogy a sipolyba gyógyító h a t á s ú n a k tar­ tott folyadékot fecskendeztek. A sipolyt görögül syrinx-nek nevezik, t ö b b modern európai nyelvben a fecskendőt...»

«WestminsterResearch http://www.westminster.ac.uk/research/westminsterresearch Cell-walls of growing plant cells Azharul Islam School of Life Sciences This is an electronic version of a PhD thesis awarded by the University of Westminster. © The Author, 2013. This is an exact reproduction of the paper copy held by the University of Westminster library. The WestminsterResearch online digital archive at the University of Westminster aims to make the research output of the University available to a...»

«3-001 MØDET ONSDAG, DEN 25. SEPTEMBER 2002 SITZUNG AM MITTWOCH, 25. SEPTEMBER 2002 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 SITTING OF WEDNESDAY, 25 SEPTEMBER 2002 SESIÓN DEL MIÉRCOLES, 25 DE SEPTIEMBRE DE 2002 SÉANCE DU MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2002 SEDUTA DI MERCOLEDI' 25 SETTEMBRE 2002 VERGADERING VAN WOENSDAG 25 SEPTEMBER 2002 SESSÃO DE QUARTA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO DE 2002 ISTUNTO KESKIVIIKKONA 25. SYYSKUUTA 2002 SAMMANTRÄDET ONSDAG, DEN 25 SEPTEMBER...»

«PROF. DR. JUR. JÜRGEN WEIDEMANN Friedhof 6-8, 44135 Dortmund Telefon: 02 31 / 52 81 78 u. 52 81 70 E-Mail: info@weidemann-pigorsch.de www.weidemann-pigorsch.de Einstieg ins Steuerstrafrecht Dies ist ein die Vorlesung zum Steuerstrafrecht begleitendes Skript. Es ersetzt kein Lehrbuch. Wenn Sie ein solches suchen, das zudem noch erschwinglich ist, greifen Sie auf das Steuerstrafrecht von Rolletschke (vgl. die nachfolgende Literaturübersicht) zurück. Sie finden darin alle Wünsche erfüllt, die...»

«Journal of Biblical Literature VOLUME 124, No. 1 Spring 2005 Genesis and Family Values DAVID L. PETERSEN 5–23 Noah’s Nakedness and the Curse on Canaan (Genesis 9:20–27) JOHN SIETZE BERGSMA and SCOTT WALKER HAHN 25–40 Sex, Lies, and Virginal Rape: The Slandered Bride and False Accusation in Deuteronomy BRUCE WELLS 41–72 Were the Hasmoneans Zadokites? ALISON SCHOFIELD and JAMES C. VANDERKAM 73–87 The Temple, a Pharisee, a Tax Collector, and the Kingdom of God: Rereading a Jesus...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.