WWW.ABSTRACT.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Abstract, dissertation, book
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 32 |

«3-001 MØDET ONSDAG, DEN 25. SEPTEMBER 2002 SITZUNG AM MITTWOCH, 25. SEPTEMBER 2002 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 25 ...»

-- [ Page 1 ] --

3-001

MØDET ONSDAG, DEN 25. SEPTEMBER 2002

SITZUNG AM MITTWOCH, 25. SEPTEMBER 2002

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002

SITTING OF WEDNESDAY, 25 SEPTEMBER 2002

SESIÓN DEL MIÉRCOLES, 25 DE SEPTIEMBRE DE 2002

SÉANCE DU MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2002

SEDUTA DI MERCOLEDI' 25 SETTEMBRE 2002

VERGADERING VAN WOENSDAG 25 SEPTEMBER 2002

SESSÃO DE QUARTA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO DE 2002

ISTUNTO KESKIVIIKKONA 25. SYYSKUUTA 2002 SAMMANTRÄDET ONSDAG, DEN 25 SEPTEMBER 2002 ___________________________

3-002

PRESIDENZA DELL'ON. IMBENI

Vicepresidente (La seduta inizia alle 9.00) 3-005 Presidente. - Ha chiesto la parola l'onorevole Jové Peres.

3-006 Jové Peres (GUE/NGL). - Señor Presidente, lamento haber pedido la palabra para una cuestión de orden pero, compañeros de la Asamblea me informaron de que, el lunes, el Sr. MacCormick vertió una serie de afirmaciones en relación a los ponentes sobre la reforma de la política de pesca, que estamos empezando a discutir en la Comisión de Pesca

-entre estos ponente me encuentro yo, hablo a título personal, pero también reivindico el buen nombre de mis compañeros ponentes-, en las que se cuestionaba la independencia de nuestros trabajos y se vertían acusaciones que considero del todo infundadas.

Manifiesto públicamente mi estupor porque, además, cuando pasan cosas de éstas, cuando a algún diputado le dan informaciones que creo que no son correctas, lo primero que debería hacer es ponerse en contacto personal con los afectados, para que le diéramos las explicaciones pertinentes.

En todo caso, señor Presidente, le comunico a usted, para que la traslade al Presidente Cox, mi enorme preocupación, porque este tipo de actitudes no contribuyen a crear un clima de serenidad y tranquilidad en unos debates complejos y no facilitan precisamente que nosotros podamos establecer buenos métodos de trabajo.

Manifiesto mi enorme preocupación sobre esta cuestión y también le manifiesto, señor Presidente, que amo mucho la tierra del Sr. MacCormick, que me precio de ser un lector apasionado de Robert Louis Stevenson y, francamente, si el Sr.

MacCormick creyó que yo había hecho algunas colusiones con Estados -que yo desconozco absolutamente haber hecho-, pues a lo mejor no he sido consciente, a la luz de la famosa fábula de Stevenson, de que he aparecido en reuniones en las que nunca estuve.

Señor Presidente, me parece poco elegante que antes de verter informaciones infundadas no se nos avise a nosotros personalmente. Pero la preocupación es que no se cree un clima y una intoxicación...

(Interrupción del Presidente) 3-007 Presidente. - Onorevole Jové Peres, credo che il significato del suo intervento sia molto chiaro. Mi auguro che il collega MacCormick legga subito il testo del suo intervento e che possiate incontrarvi, come lei ha auspicato, anche per chiarire questo disguido e queste valutazioni, queste interpretazioni che possono non essere state, come lei diceva, del tutto comprese nel loro significato.

3-003

–  –  –

3-004

Presidente. - L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta:

- le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sulle conclusioni del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile;

- la relazione (A5-0237/2002), presentata dall'onorevole Hulthén a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori, sull'attuazione della prima fase del programma europeo per il cambiamento climatico [COM(2001) 580 - C5-0164/2002 - 2002/2072(COS)].

Sono felice di poter dare la parola, in apertura di questo dibattito, al Presidente Haarder, nostro vecchio collega e Vicepresidente del Parlamento europeo, che ora parla a nome del Consiglio in veste di Presidente in carica del Consiglio.

3-008 Haarder, formand for Rådet. - Mange tak, hr. formand, for denne meget venlige velkomst. Verdenstopmødet i Johannesburg fandt sted 26. august – 4. september 2002. Der var meget stor deltagelse fra parlamenter, ngo’er og erhvervslivet. Det danske formandskab – den danske miljøminister – lagde meget stor vægt på at holde tæt kontakt med Europa-Parlamentets deltagere. Det tror jeg, flere af de tilstedeværende vil kunne bekræfte.

Jeg vil gerne komplimentere Parlamentet for Lannoyes betænkning, der blev vedtaget i april. Den var et vigtigt dokument i hele processen. Vi stod over for en kæmpe udfordring. Som ledende aktør skulle vi fremme de synspunkter, der blev fastlagt på de forudgående rådsmøder for miljø-, udviklings- og udenrigsministre og i Sevilla. Vi skulle skabe et godt resultat, få størst mulig indflydelse, og det var ikke så let i betragtning af de mange synspunkter og divergerende interesser, vi alle kender.

Beslutningen om at holde topmødet blev som bekendt truffet af FN’s Generalforsamling i efteråret 2000, samme år hvor Millennium-topmødet vedtog de otte millennium-mål om fattigdomsreduktion frem til år 2015. Mandatet til Johannesburg fra Generalforsamlingen var bl.a. at identificere nye udfordringer og muligheder for bæredygtig udvikling, samt politikker og midler til at støtte udviklingslandene og lande med overgangsøkonomier i deres bestræbelser.

Parallelt med forberedelsesprocessen til Johannesburg afholdtes to andre internationale møder på ministerniveau: WTOministermødet i Doha i november 2001, som vedtog dagsordenen for forhandlingsrunden om handel og udvikling, og udviklingsfinansieringskonferencen i Monterrey i marts, hvor der blev indgået en historisk aftale om finansiering og god regeringsførelse. Samtidig fremkom - for første gang i mange år - nye og substantielle bistandstilsagn fra de rige lande.

Disse tilsagn vil fra 2006 forøge det samlede bistandsvolumen med ca. 25 pct. årligt.

Vi havde i EU stærke ønsker om at fastsætte mål for udviklingen på en række områder, som ikke er dækket af millenniummålene eller af tidligere vedtagelser. Vi havde ønsket at fastholde tidligere opnåede resultater med hensyn til menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, ligestilling og god regeringsførelse, og vi havde ønsker om at sikre en effektiv opfølgning.

Vi fik på en række punkter ønskerne indfriet, og jeg vil nu nævne de væsentligste.

Med hensyn til globalisering lagde vi vægt på at afspejle de positive muligheder, der ligger i globaliseringen og på at understrege den sociale dimension og virksomhedernes ansvar.

–  –  –

Vi fik etableret en række konkrete og tidsbestemte mål inden for områderne fattigdom, sundhed, miljø og naturressourcer.

Blandt de væsentligste er målsætningen om at halvere andelen af mennesker uden adgang til basal sanitet inden 2015. Det skal ses som et supplement til millenium-målsætningen om inden 2015 at halvere andelen af mennesker uden adgang til rent drikkevand. Endvidere blev der vedtaget målsætninger om inden 2015 at genoprette og regulere fiskebestande, som kan sikre et bæredygtigt fiskeri, inden 2020 at sikre et absolut minimum af risici og skadevirkninger på sundhed og miljø ved produktion af kemikalier, og inden 2010 at reducere tabet af biodiversitet væsentligt.

Hertil kommer en aftale om at etablere et 10-årigt rammeprogram for bæredygtig produktion og forbrug, som tager fat på den helt afgørende problemstilling vedrørende afkobling mellem økonomisk vækst og nedslidning af miljøet.

De vanskeligste forhandlinger førtes uden tvivl om målet vedrørende vedvarende energi. På grund af modstand fra især USA, Japan og OPEC-landene blev der ikke vedtaget et konkret tidsfastsat mål, men vi fik en målsætning om snarest at øge den globale andel af vedvarende energi. Det er dog værd at bemærke, at det for første gang er lykkedes os på et internationalt topmøde at få en så stærk tilkendegivelse til fordel for vedvarende energi. Det er den stærkeste tilkendegivelse, der endnu er vedtaget. Herudover afgav EU i samarbejde med en række andre lande en erklæring om at arbejde videre med sagen.

Med disse mål og målsætninger fra Johannesburg er der sammen med millennium-målene sat en konkret dagsorden for de næste 10-15 års arbejde med nationale, regionale og internationale indsatser.

Vi fik bekræftet tilsagnene vedrørende handel og subsidier fra Doha om at øge markedsadgangen for ulande og støtte udfasning af handelsforvridende subsidier. Johannesburg satte et forstærket politisk fokus på selve WTO-processen og dens betydning for udviklingslandene. I de kommende forhandlinger har vi således en stærk forpligtelse til at leve op til disse forventninger.

Vi fik bekræftet aftalen fra Monterrey om udviklingsfinansiering og betydningen af god regeringsførelse for at tiltrække investeringer og finansiering. De donorer, der havde givet nye tilsagn om finansiering i Monterrey, bekræftede dette. Hertil kom, at en række EU-lande under topmødet tog initiativ til i fællesskab at skaffe yderligere frivillige bidrag på ca. 80 mio.

USD for at hæve den globale miljøfacilitet til det niveau på 3 mia. USD, som oprindeligt havde været målet for genopfyldningen.

Endelig fik vi slået fast, at den sociale dimension skal fremmes, og at den tidligere opnåede konsensus om kvinders rolle, rettigheder og ligestilling skal fastholdes. EU afgav en erklæring herom, da spørgsmålet om kvinders rolle ikke fik så stærk en placering, som vi helst havde set.

Der lægges vægt på det nationale ansvar for god regeringsførelse, respekt for menneskerettigheder og fundamentale friheder. Det lykkedes at fastholde, at de nationale bæredygtighedsstrategier – som kan være formuleret som fattigdomsstrategier – skal være klare til gennemførelse i 2005. Jeg skal i øvrigt tilføje, at de oprindelige folk jo også blev nævnt i erklæringen.

Med hensyn til partnerskaber blev der lagt op til et stærkere samspil mellem offentlige aktører, private organisationer og private virksomheder i gennemførelsen af de opstillede mål. EU lancerede derudover to nye ambitiøse initiativer indenfor prioritetsområderne vand og energi, nemlig det såkaldte ”Water for Life” og ”Energi til Fattigdomsbekæmpelse og Bæredygtig Udvikling”.

Jeg er enig med Parlamentet i, at det afgørende er gennemførelsen, at gøre ord til handling. Der blev i Johannesburg skabt et momentum for en mere effektiv gennemførelse af dagsordenen for bæredygtig udvikling. Den private sektor kommer kraftigere på banen. Der var en klar melding fra virksomhederne om, at de har et ansvar i deres investeringer og produktion for lokalsamfund og for miljø.

Den internationale opfølgning vil ske i FN-regi. Det er et vigtigt spørgsmål, der skal arbejdes videre med. Også Verdensbanken og Verdenshandelsorganisationen bør inddrages.

Ordene skal gøres til handling. Formandskabet vil lægge stor vægt på effektiv opfølgning af både den interne og den globale dimension af EU’s forpligtelser for gennemførelsen af bæredygtig udvikling. I den sammenhæng påhviler der os en særlig forpligtelse til at følge op på vore egne initiativer vedrørende vand og energi.

Til slut, hr. formand, vil jeg gerne nævne, at der i går var ASEM-topmøde mellem 25 europæiske og asiatiske stats- og regeringsledere. Det topmøde blev forberedt på et møde mellem økonomiministrene fra de samme lande under mit forsæde i torsdags, og jeg vil gerne sige, at store dele af den dagsorden, vi her har drøftet, blev drøftet med vore asiatiske partnere, og det blev besluttet at indlede en stribe forberedende aktiviteter mellem EU og Asien, således at vi kan være sikre på, at vi får fremskridt i Cancún og andre steder, hvor WTO-processen skal fortsættes. Til sidst vil jeg gerne sige, at det er vigtigt, at vi i Europa gør os klart, når vi taler om disse ting, at vel er vi store, men vi har brug for partnere, som vil det samme som os. Og det glæder mig og kommissær Pascal Lamy meget, at vi kom så langt, som vi gjorde med vore asiatiske kolleger i 8 25-09-2002 sidste uge og i går. Jeg synes derfor, at der er grund til en lille smule optimisme med hensyn til muligheden for at tage væsentlige skridt også i de kommende år.

3-009 Wallström, Commission. - Mr President, we welcome this opportunity to present the Commission's assessment of the outcome of the World Summit on Sustainable Development in Johannesburg concluded three weeks ago.

It is in a way rather early to make a definitive assessment of the outcome. Time and our own committed efforts will tell if this summit will deliver where Rio de Janeiro did not. As we said repeatedly at the end of the negotiations, we have the words and it is now the duty of all of us to turn these words into effective deeds.

I will not over-simplify and try to sum up the summit in one word as either a success or a failure, but overall the Commission believes that we can be satisfied with the results of Johannesburg. We succeeded in adding new momentum to the cause of sustainable development and the outcomes of the summit take us in the right direction.

Of course people will draw comparisons with the Rio Earth Summit of 1992. The immediate assessment of some NGOs and others in the period after Rio was that it had been a failure. Now it has come to be seen as a defining moment in the fight for sustainable development.

The Rio summit was very different from Johannesburg in some important respects. Most importantly, the political climate in 2002 is very different from ten years ago. Against a difficult political backdrop it fell largely to the European Union to champion the cause of sustainable development in Johannesburg. We were, you might say, almost the only engine in this whole process.

Let me remind you of how the European mandate was determined. In preparing for the summit, the Commission issued two specific communications, one in February 2001 entitled 'Ten years after Rio: preparing for the World Summit on Sustainable Development in 2002' and a second communication in February 2002 entitled: 'Towards a global partnership for sustainable development'.

Building upon these communications the Council adopted several sets of conclusions in 2001 and 2002 in which the European Union's negotiating platform for the World Summit on Sustainable Development was defined.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 32 |


Similar works:

«2007 Joint Conference of the National Popular Culture and American Culture Associations April 4 7, 2007 Boston Marriott Copley Place ii Editor: Leslie L. Fife, Oklahoma State University; PCA/ACA Conference Coordinator Blackwell Editor: Michelle Sathan Additional information about the PCA/ACA is available at http://www.h-net.org/~pcaaca Table of Contents iii TABLE OF CONTENTS PCA AREA CHAIRS FOR THE 2007 CONFERENCE. V ACA AREA CHAIRS FOR THE 2007 CONFERENCE. XIV PCA/ACA CONFERENCE SITES & DATES...»

««Die Schweiz iSt eine Mini-OSze»: PerSPektiven auf DaS Schweizer OSze-vOrSitzjahr 2014 von Christian Nünlist 2014 übernimmt die Schweiz zum zweiten Mal den Vorsitz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE). Die Schweiz hat gute Erinnerungen an ihre aktive Mitwirkung in der OSZE in der Vergangenheit. Doch die OSZE hat im letzten Jahrzehnt an Relevanz verloren. Eine neue Ost-West-Spaltung blockiert die Organisation. Die traditionellen Stärken der Schweiz als...»

«BULLETIN 2015 ZUR SCHWEIZERISCHEN SICHERHEITSPOLITIK Herausgeber: Christian Nünlist und Oliver Thränert Serienherausgeber: Andreas Wenger Center for Security Studies (CSS), ETH Zürich CSS ETH Zurich Das Bulletin und andere Publikationen des Center for Security Studies (CSS) können über http://www.css.ethz.ch bestellt werden und sind dort auch im Volltext verfügbar. Herausgeber Bulletin 2015: Christian Nünlist und Oliver Thränert Serienherausgeber Bulletin: Andreas Wenger Center for...»

«Grafton, Mark W. (2014) New one-pot multi-reaction processes for the synthesis of highly functionalised carbocycles and heterocycles. PhD thesis. http://theses.gla.ac.uk/5864/ Copyright and moral rights for this thesis are retained by the author A copy can be downloaded for personal non-commercial research or study, without prior permission or charge This thesis cannot be reproduced or quoted extensively from without first obtaining permission in writing from the Author The content must not be...»

«Mayor, Mythic Bio-Techne, 1 Mythic Bio-Techne in Classical Antiquity: Desire, Hope, and Dread Adrienne Mayor Biotechnique Exhibit Catalog, Yerba Buena Center for the Arts, 2007 The apprehension and exuberance (rational or otherwise) evoked by obscuring the lines between the natural and unnatural, art and science, life and death, might seem to be new constellations of human emotions called into being by uniquely modern biotechnological advances. Concepts of replicating, amplifying, and creating...»

«Final Terms dated 25 April 2013 in connection with the Base Prospectus dated 20 June 2012 as supplemented by a supplement from time to time, of UBS AG, London Branch (the London branch of UBS AG) for the issue of UBS Worst-of Kick-In GOAL based on shares ISIN CH0212459553 These final terms (the “Final Terms“) provide additional information to the base prospectus (the “Base Prospectus”) that was prepared in accordance with § 6 of the German Securities Prospectus Act (“WpPG”)....»

«Electronic Government and Electronic Civics Jane E. Fountain NCDG Working Paper No. 03-001 Submitted January 2003 This material is based upon work supported by the National Science Foundation under Grant Number 0131923. Any opinions, findings, conclusions or recommendations expressed in this material are those of the author(s) and do not necessarily reflect the views of the National Science Foundation (NSF). Chapter to appear in Barry Wellman, ed., Encyclopedia of Community, Great Barrington,...»

«Fritz Vogelgsang: Salvador Esprius Übersetzer ins Deutsche Ramon Farrés (Barcelona) Die Veröffentlichung1 des vollständigen lyrischen Werks Salvador Esprius im Jahre 2007 durch den Zürcher Amman-Verlag – eine zweisprachige Ausgabe in Katalanisch und Deutsch in drei edlen Bänden im Umfang von ca. 1.500 Seiten im Schuber – stellt ein einmaliges Ereignis nicht nur in der Geschichte der Rezeption des Dichters dar, sondern auch in der Geschichte der Rezeption der modernen katalanischen...»

«This work has been submitted to ChesterRep – the University of Chester’s online research repository http://chesterrep.openrepository.com Author(s): Joyphen Clementina Henry Title: What does Paul say about the scope of salvation in his epistle to the Romans? Date: October 2012 Originally published as: University of Chester MA dissertation Example citation: Henry, J. C. (2012). What does Paul say about the scope of salvation in his epistle to the Romans? (Unpublished master’s thesis)....»

«Institut für Binnenfischerei e.V. (IfB) Potsdam-Sacrow Im Königswald 2, 14469 Potsdam FISCHBASIERTE SEENBEWERTUNG IN DEUTSCHLAND Vertretung Deutschlands im Interkalibrierungsprozess, Übernahme der Leitung der Central-Baltic Gruppe und Publikation des deutschen Verfahrens Projekt-Nr. O 3.13 Bearbeitung: Dr. David Ritterbusch Im März 2014 INHALT Zielstellung Methodik Ergebnisse zu 1 und 2): Kapazitäten in den Mitgliedstaaten und Ausgangssituation. zu 3 und 4) Treffen und...»

«Whyalla Vintage & Classic Car Club Inc. PO BOX 2288, WHYALLA NORRIE, SA, 5608 Email address; whyallavccc@hotmail.com. Website; Whyallavcc.com SEPTEMBER 2015 1929 DODGE BROS 1 TONNE TRUCK Restored and owned by Don and Beryl Knowles. Displayed at the 2015 Whyalla Show Cover and printing supplied by Ziegler Office Products Playford Avenue, Whyalla Page 1 Page 2 2015/2016 COMMITTEE MEMBERS PRESIDENT Frank Taylor 8645 5601 VICE PRESIDENT John Peatfield 8645 5939 / 0403 455 939 SECRETARY Mark...»

«UKI CRS SymposiumAston University 2012 WELCOME PROF Perrie to Write Preface UKI CRS SymposiumAston University 2012 Workshop 1st May 2012 1pm-6pm The UKICRS is hosting a free workshop for all attendees at this year's symposium in Aston University. The workshop will comprise of short presentations and hands-on demonstrations of equipment and technology companies. The UKICRS committee is grateful to the sponsors of the workshop day. Agilent Technologies Biolin Scientific Capsugel Ceram Mettler...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.abstract.xlibx.info - Free e-library - Abstract, dissertation, book

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.